Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Таблица за използването на английските времена.

Използване на английските времена.

Много хора срещат трудности да се ориентират в различните английски времена. Затова подготвихме и публикувахме обща Таблица на английските времена - всичко събрано на едно място.  А сега искаме да продължим нататък и да предложим улеснение и по следващия объркващ въпрос - случаите и ситуациите, в които се използват различните глаголни времена в английски език.

Но преди това, нека да си припомним основните видове английски времена и формулите за тяхното образуване в тази табличка:


Таблица: Използване на английските времена с описания и примери.


Present Past Future
Simple
Времената от групата Simple обозначават действие от най-общ вид, като не показват дали то е завършено или продължаващо.
I work
А. Обичайно, повтарящо се действие.
I always close the window at night.
Б. Природни закони и явления, научни резултати, факти.
The sun rises in the east.
В. Обичайни битови ситуации.
Do you want to spend a lot of money here?
Г. Истории, анекдоти, обзори, спортни коментари.
Then the prince gets on his horse and rides away.
Д. Разписания на влакове, прожекции в кино.
The plane from London arrives at 21:34.
I worked
А. Факт или единично завършено действие в миналото.
The Titanic sank in 1912.
I went to Germany two years ago.
Б. Няколко минали действия, станали в хронологичен ред.
I woke up, took a shower, got dressed and went out to have breakfast in a café.
В. Повтарящо се действие в миналото
I took English courses when I was twelve.
I will work
А. Просто единично действие в бъдещето.
He will miss the bus.
Б. Действие, което ще заема определен  период от време в бъдещето.
Will you be my friend?
В. Последователност от действия в бъдещето.
I will meet you and tell you the whole story.
Г. Повтарящо се действие в бъдещето.
I will visit you a few times while I’m in London.
Д. Предположения или мисли за бъдещето.
I’m afraid the rain won’t stop soon.
Е. Решение, вземано в момента на говоренето.
I will order a steak and chips, and you?
Ж. Обещания, предложения, заплахи, молби.
Don’t worry, everything will be alright.
Continuous
Времената от групата Continuous се отнасят до процес или действие, които продължават в определен момент на миналото, настоящето или бъдещето.
I am working
А. Действие, ставащо в момента на говорене или в сегашния период от време.
I can’t understand what you are talking about now.
I am reading a new novel by Fedor Dostoevsky.
Б. Действие, обхващащо някакъв времеви отрязък в настоящето.
She is studying at the institute.
В. Изменяща се ситуация.
Is your Russian getting better now?
Г. Запланированное действие (известно место и время).
I’m meeting my sister at 5 at the café.
Д. Действие в близкото бъдеще (с глаголи за движение).
They are moving to the other city.
Е. За изразяване на отрицателна характеристика.
She is always interrupting me when I’m talking.
I was working
А. Продължително действие, станало в определен момент в миналото.
We were playing chess at 5 o’clock.
Б. Две или повече продължителни действия в миналото, станали едновременно.
She was playing piano and her sister was singing.
В. Продължително действие в миналото, което се прекъсва от друго (както правило - кратко) действие.
As he was taking a shower, somebody knocked at his door.
Г. При описание на обстановка или атмосфера.
He entered the door. The candles were burning in the corners and the smell of cigarettes was filling the room.
Д. За изразяване на отрицателна характеристика.
The boy was constantly playing tricks on his poor mother.
I will be working
А. Действие, което ще стане в определен момент в бъдещето
This time next Sunday we will be flying to Hawaii.
Б. Действие, което, по убеждение на говорещия, непременно ще стане в бъдещето.
He won’t be meeting you tomorrow, because he has fallen ill.
В. Вежлив въпрос за плановете на събеседника в най-близкото бъдеще, особено ако искаме този човек да направи нещо за нас.
Will you be using the printer for long? I need to print a document promptly.
Perfect
Времената от групата Perfect обозначават действия, които са завършили към определен момент или ставащи преди други действия в миналото, настоящето или бъдещето.
I have worked
А. Действие, напълно завършено в миналото, но имащо връзка с настоящето чрез резултата от неговото действие.
We have bought a new car, so it’s time to sell the old one.
Б. Действие, започнало в миналото и продължаващо в настоящето.
We have known each other since school years.
В. В подчинени изречения за време, след съюзите when, before, after, as soon as, till, until, за да предадат бъдещо действие, което ще завърши до началото на действието от главното изречение.
I’ll serve you a dessert only after you have eaten the main course.
I had worked
А. Действие, станало по-рано от определен момент в миналото.
By the end of the year she had learned to cook.
Fortunately the rain had stopped before we left the house.
Б. Действие, започнало в миналото и продължавало до или по време на друг момент в миналото.
I got to know that Mary and Jacob had not met since our wedding.
В. Във някои фрази - "едва", "тъкмо", "не е минало и ... откакто", "не успях и... откакто".
He hadn’t said a few words when somebody interrupted him.
We had scarcely finished dinner when Lily brought a big cake.
I will have worked
А. Бъдещо действие, което ще завърши до определен момент в бъдещето.
I will have translated the article by noon.
By the time you come home, I will have cooked dinner.
Б. Минало предполагаемо действие (би трябвало, вероятно, може би).
The reader will have noticed our negative attitude to any form of nationalism.
Perfect Continuous
Времената от групата Perfect Continuous се използват за обозначаване на процес, който е започнал и продължава в течение на известно време до някакъв момент в миналото, настоящето или бъдещето.
I have been working
А. Действие, което е започнало в миналото, продължавало е определено време и продължава да се извършва в настоящето.
She has been cooking dinner for three hours already.
Б. Продължително действие в миналото, което е завършило непосредствено преди момента на говорене и резултата от това действие оказва влияние на настоящето.
The streets are wet. It has been raining all the morning.
I had been working
А. Продължително действие, което е започнало до определен момент в миналото и продължава в него момент.
She had been cooking for an hour when I came.
Б. Продължително действие, което е започнало до определен момент в миналото и е завършило точно преди него.
They had been discussing some important matters and he looked upset after that conversation.
I will have been working
А. Бъдещо продължително действие, което започва преди друго бъдещо действие или момент и ще продължава и в него момент.
I will have been working at the project for a month when you join me.

Надяваме се да оцените по достойнство горната таблица, тъй като тя предлага неоспорими улеснения по разбирането на различните случаи и ситуации, в които се прибягва до използването на едно или друго глаголно време в английски език. Ако Вие се сещате или знаете и други ситуации на употреба, споделете ги с нас в коментарите по-долу и така взаимно ще си помагаме.
https://biznes9.blogspot.com/
----------
http://samou4itel1.blogspot.com/p/easy-english.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: