Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 ноември 2016

Таблица за използването на английските времена | dLambow

Таблица за използването на английските времена

 

Използване на английските времена

Много хора срещат трудности да се ориентират в различните английски времена. Затова подготвихме и публикувахме обща Таблица на английските времена - всичко събрано на едно място.  А сега искаме да продължим нататък и да предложим улеснение и по следващия объркващ въпрос - случаите и ситуациите, в които се използват различните глаголни времена в английски език.

Но преди това, нека да си припомним основните видове английски времена и формулите за тяхното образуване в тази табличка:

Английски глаголни времена
Таблица за използването на английските времена


Таблица: Използване на английските времена с описания и примери.

 

Simple

Времената от групата Simple обозначават действие от най-общ вид, като не показват дали то е завършено или продължаващо.

Present: I work

А. Обичайно, повтарящо се действие.
 • I always close the window at night.
Б. Природни закони и явления, научни резултати, факти.
 • The sun rises in the east.
В. Обичайни битови ситуации.
 • Do you want to spend a lot of money here?
Г. Истории, анекдоти, обзори, спортни коментари.
 • Then the prince gets on his horse and rides away.
Д. Разписания на влакове, прожекции в кино.
 • The plane from London arrives at 21:34.

Past: I worked

А. Факт или единично завършено действие в миналото.
 • The Titanic sank in 1912.
 • I went to Germany two years ago.
Б. Няколко минали действия, станали в хронологичен ред.
 • I woke up, took a shower, got dressed and went out to have breakfast in a café.
В. Повтарящо се действие в миналото
 • I took English courses when I was twelve.

Future: I will work

А. Просто единично действие в бъдещето.
 • He will miss the bus.
Б. Действие, което ще заема определен  период от време в бъдещето.
 • Will you be my friend?
В. Последователност от действия в бъдещето.
 • I will meet you and tell you the whole story.
Г. Повтарящо се действие в бъдещето.
 • I will visit you a few times while I’m in London.
Д. Предположения или мисли за бъдещето.
 • I’m afraid the rain won’t stop soon.
Е. Решение, вземано в момента на говоренето.
 • I will order a steak and chips, and you?
Ж. Обещания, предложения, заплахи, молби.
 • Don’t worry, everything will be alright.

Continuous

Времената от групата Continuous се отнасят до процес или действие, които продължават в определен момент на миналото, настоящето или бъдещето.

Present: I am working

А. Действие, ставащо в момента на говорене или в сегашния период от време.
 • I can’t understand what you are talking about now.
 • I am reading a new novel by Fedor Dostoevsky.
Б. Действие, обхващащо някакъв времеви отрязък в настоящето.
 • She is studying at the institute.
В. Изменяща се ситуация.
 • Is your Russian getting better now?
Г. Запланированное действие (известно место и время).
 • I’m meeting my sister at 5 at the café.
Д. Действие в близкото бъдеще (с глаголи за движение).
 • They are moving to another city.
Е. За изразяване на отрицателна характеристика.
 • She is always interrupting me when I’m talking.

Past: I was working

А. Продължително действие, станало в определен момент в миналото.
 • We were playing chess at 5 o’clock.
Б. Две или повече продължителни действия в миналото, станали едновременно.
 • She was playing piano and her sister was singing.
В. Продължително действие в миналото, което се прекъсва от друго (както правило - кратко) действие.
 • As he was taking a shower, somebody knocked at his door.
Г. При описание на обстановка или атмосфера.
 • He entered the door. The candles were burning in the corners and the smell of cigarettes was filling the room.
Д. За изразяване на отрицателна характеристика.
 • The boy was constantly playing tricks on his poor mother.

 Future: I will be working

А. Действие, което ще стане в определен момент в бъдещето
 • This time next Sunday we will be flying to Hawaii.
Б. Действие, което, по убеждение на говорещия, непременно ще стане в бъдещето.
 • He won’t be meeting you tomorrow, because he has fallen ill.
В. Вежлив въпрос за плановете на събеседника в най-близкото бъдеще, особено ако искаме този човек да направи нещо за нас.
 • Will you be using the printer for a long? I need to print a document promptly.

Perfect

Времената от групата Perfect обозначават действия, които са завършили към определен момент или ставащи преди други действия в миналото, настоящето или бъдещето.

Present: I have worked

А. Действие, напълно завършено в миналото, но имащо връзка с настоящето чрез резултата от неговото действие.
 • We have bought a new car, so it’s time to sell the old one.
Б. Действие, започнало в миналото и продължаващо в настоящето.
 • We have known each other since our school years.
В. В подчинени изречения за време, след съюзите when, before, after, as soon as, till, until, за да предадат бъдещо действие, което ще завърши до началото на действието от главното изречение.
 • I’ll serve you a dessert only after you have eaten the main course.

Past: I had worked

А. Действие, станало по-рано от определен момент в миналото.
 • By the end of the year, she had learned to cook.
 • Fortunately, the rain had stopped before we left the house.
Б. Действие, започнало в миналото и продължавало до или по време на друг момент в миналото.
 • I got to know that Mary and Jacob had not met since our wedding.
В. Във някои фрази - "едва", "тъкмо", "не е минало и ... откакто", "не успях и... откакто".
 • He hadn’t said a few words when somebody interrupted him.
 • We had scarcely finished dinner when Lily brought a big cake.

Future: I will have worked

А. Бъдещо действие, което ще завърши до определен момент в бъдещето.
 • I will have translated the article by noon.
 • By the time you come home, I will have cooked dinner.
Б. Минало предполагаемо действие (би трябвало, вероятно, може би).
 • The reader will have noticed our negative attitude to any form of nationalism.

Perfect Continuous

Времената от групата Perfect Continuous се използват за обозначаване на процес, който е започнал и продължава в течение на известно време до някакъв момент в миналото, настоящето или бъдещето.

Present: I have been working

А. Действие, което е започнало в миналото, продължавало е определено време и продължава да се извършва в настоящето.
 • She has been cooking dinner for three hours already.
Б. Продължително действие в миналото, което е завършило непосредствено преди момента на говорене и резултата от това действие оказва влияние на настоящето.
 • The streets are wet. It has been raining all morning.

Past: I had been working

А. Продължително действие, което е започнало до определен момент в миналото и продължава в него момент.
 • She had been cooking for an hour when I came.
Б. Продължително действие, което е започнало до определен момент в миналото и е завършило точно преди него.
 • They had been discussing some important matters and he looked upset after that conversation.

Future: I will have been working

А. Бъдещо продължително действие, което започва преди друго бъдещо действие или момент и ще продължава и в него момент.
 • I will have been working on the project for a month when you join me.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: