Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Образуване на минало причастие (Forming the Past Participle of English Verbs).

Образуване на причастие за сегашно време.

Образуването на (Formation of) минало причастие (past participle) става чрез добавяне на суфикса "-ed" към основата (инфинитива) на глагола без частицата "to":
 • to reject (отхвърлям) - rejected (отхвърлен),
 • to place (поставям) — placed (поставен).
Правилото за добавяне на суфикса "-ed" важи основно за правилните глаголи, като правилата за четенето му са същите, както за минало неопределено време на правилните глаголи.
 • to finish (завършвам) - finished (завършен),
 • to civilize (цивилизовам) - civilized (цивилизован).Миналото причастие за неправилните глаголи най-често се образува чрез промяна в коренната гласна или на цялата основа на глагола:
 • to write (пиша) - written (написан),
 • to see (виждам) - seen (видян),
 • to teach (обучавам) - taught (обучен).
Често в речниците, заедно с неопределените форми на неправилните глаголи, се дават и формите за минало неопределено време и причастието за минало време. Миналото причастие се превежда на български език обикновено със страдателно причастие за свършен или несвършен вид.

Орфографични промени при добавянето на "-ed".

Съществуват определени правила за орфографични промени в думата при добавянето на суфикса "-ed".

Нечетима последна гласна "-е" отпада.

 • to place (поставям) — placed (поставен).

Ако дума завършва на "-y" с една съгласна пред нея - променя се в "-i-".

 • to cry (плача) — cried (изплакан).

Ако пред "-y" има гласна - не се променя.

 • to play (играя) — played (игран).

Крайна съгласна с ударена гласна пред нея - се удвоява.

 • to stop (спирам) — stopped (спрян).

При двусложни и многосложни глаголи, важи горното правило.

 • to permit (разрешавам) — permitted (разрешен)
Но ако последната сричка не е ударена:
 • to limit (ограничавам) — limited (ограничен).

Ако глагол завършва на "-l" - удвоява се винаги.

 • to travel (пътувам) — travelled (пътуван),
 • to cancel (отменям) — cancelled (отменен).

В САЩ "-l" се удвоява, ако ударението е на последната сричка.

 • compelled - заставен;
Но:
 • traveled - пътуван,
 • canceled - отменен.

https://pabota1.blogspot.com/

Минало причастие на неправилните глаголи.

Много от неправилните глаголи образуват минало причастие не с окончание "-ed", а по други начини.   

Чрез промяна на коренната гласна в инфинитива.

 • to begin - began - begun
 • to meet - met - met
   

Промяна в коренната гласна и добавяне на окончание.

 • to speak - spoke - spoken
 • to give - gave - given
   

Промяна в окончанието на инфинитива.

 • to send - sent - sent
 • to build - built - built
   

Без промяна.

 • to cut - cut - cut
 • to put - put - put
Броя на неправилните глаголи не е голям, но към тях се отнасят едни от най-често използваните глаголи в английски език. Поради това, всички неправилни глаголи трябва да се заучават с трите им форми. Това е основната информация по темата за образуване на минало причастие (Forming the Past Participle of English Verbs) на глаголите (правилни и неправилни) в английски език, както и правилата за добавяне на окончание или за промяна на основната форма на глагола.
----------
Налични издания по английски език - за българи:

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: