Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 март 2016

Образуване на минало причастие | dLambow

Образуване на минало причастие (Forming the Past Participle of English Verbs)

 

Образуване на причастие за сегашно време

Образуването на (Formation of) минало причастие (past participle) става чрез добавяне на суфикса "-ed" към основата (инфинитива) на глагола без частицата "to":

 • to reject (отхвърлям) - rejected (отхвърлен),
 • to place (поставям) — placed (поставен).
Правилото за добавяне на суфикса "-ed" важи основно за правилните глаголи, като правилата за четенето му са същите, както за минало неопределено време на правилните глаголи.
 • to finish (завършвам) - finished (завършен),
 • to civilize (цивилизовам) - civilized (цивилизован).

Миналото причастие за неправилните глаголи най-често се образува чрез промяна в коренната гласна или на цялата основа на глагола:
 • to write (пиша) - written (написан),
 • to see (виждам) - seen (видян),
 • to teach (обучавам) - taught (обучен).
Образуване на минало причастие
Образуване на причастие за сегашно време
Често в речниците, заедно с неопределените форми на неправилните глаголи, се дават и формите за минало неопределено време и причастието за минало време. Миналото причастие се превежда на български език обикновено със страдателно причастие за свършен или несвършен вид.


Орфографични промени при добавянето на "-ed"

Съществуват определени правила за орфографични промени в думата при добавянето на суфикса "-ed".

Нечетима последна гласна "-е" отпада

 • to place (поставям) — placed (поставен).

Ако дума завършва на "-y" с една съгласна пред нея - променя се в "-i-"

 • to cry (плача) — cried (изплакан).

Ако пред "-y" има гласна - не се променя.

 • to play (играя) — played (игран).

Крайна съгласна с ударена гласна пред нея - се удвоява

 • to stop (спирам) — stopped (спрян).

При двусложни и многосложни глаголи, важи горното правило

 • to permit (разрешавам) — permitted (разрешен)
Но ако последната сричка не е ударена:
 • to limit (ограничавам) — limited (ограничен).

Ако глагол завършва на "-l" - удвоява се винаги.

 • to travel (пътувам) — travelled (пътуван),
 • to cancel (отменям) — cancelled (отменен).

В САЩ "-l" се удвоява, 

ако ударението е на последната сричка.
 • compelled - заставен;
Но:
 • traveled - пътуван,
 • canceled - отменен.
 

Минало причастие на неправилните глаголи

Много от неправилните глаголи образуват минало причастие не с окончание "-ed", а по други начини.   

Чрез промяна на коренната гласна в инфинитива

 • to begin - began - begun
 • to meet - met - met
   

Промяна в коренната гласна и добавяне на окончание

 • to speak - spoke - spoken
 • to give - gave - given
   

Промяна в окончанието на инфинитива

 • to send - sent - sent
 • to build - built - built
   

Без промяна

 • to cut - cut - cut
 • to put - put - put
Броя на неправилните глаголи не е голям, но към тях се отнасят едни от най-често използваните глаголи в английски език. Поради това, всички неправилни глаголи трябва да се заучават с трите им форми. Това е основната информация по темата за образуване на минало причастие (Forming the Past Participle of English Verbs) на глаголите (правилни и неправилни) в английски език, както и правилата за добавяне на окончание или за промяна на основната форма на глагола.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: