Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 май 2015

Герундий - Gerund | dLambow

Герундий (Gerund) - нелична форма на глаголите

 

Определение за герундий

Може да се каже, че герундий (Gerund) е нелична форма на глаголите в английски език, заедно с другите две - инфинитив и причастие. Герундий свързва в себе си чертите на съществително и на глагол, като носи в себе си оттенък и значение за извършването на някакъв процес.

 • reading - четене,
 • walking - разходка,
 • playing - игра.
 • Our management encourages working overtime. - Нашето ръководство насърчава извънредната работа.
Gerund
Определение за герундий

В български език няма аналогични на герундия форми, но най-близко по смисъл към тях са някои отглаголни съществителни, завършващи на "-не":

 • singing - пеене,
 • rubbing - триене,
 • waiting - очакване.Образуване на герундий

Герундий, както и сегашно причастие се образуват като към инфинитива на глагола се добавя суфикса или окончанието "-ing" със съответните орфографични (правописни) промени.
 • to run - running,
 • to live - living,
 • to play - playing.

Отрицателна форма на герундий

Образува се с помощта на отрицателната частица "not", която се поставя пред формата за герундий:
 • for coming in time - за това, че дойде на време,
 • for not coming in time - за това, че не дойде на време.

Признаци на глагол и съществително

Герундият, за разлика от причастието, което има само признаци на глагол, има признаци както на глагол, така и на съществително. Но никога няма член (не се членува) и множествено число, по което се отличава от съществителните. Разликата между съществително с окончание "-ing" и герундий е в това, че съществителното с "-ing" обозначава предмет, а герундий предава процес: 


Герундий:

 • Finding a new method is the only way out. - Намирането на нов метод е единствения изход.
 

Съществително:

 • The findings were of great importance. - Находките имаха голямо значение.

Превод на герундий от английски на български език

Тъй като няма форми на герундий в български език, тяхното значение при преводи може да се предава със съществителни, инфинитив, деепричастие, глагол в лична форма и подчинено изречение.
 • Reading English books every day will improve your knowledge of the language. - Четенето на английски книги ежедневно ще подобри Вашето знание на езика.
 • The patient's quick recovery depends on his following the doctor's advice. - Бързото възстановяване на пациента зависи от това, дали той следва съветите на лекара.
 • Does your son like skating? - Вашият син обича ли да се пързаля на кънки?
 • I remember hearing this song in my childhood. - Аз помня, че съм слушал тази песен в детството си.
 • Не left the room without saying good-bye or looking at us. - Той напусна стаята без да каже довиждане и без да ни погледне.
Това е основната информация за английския герундий (Gerund), като нелична форма на глаголите, заедно с конкретни примери от английски език за онагледяване на основните положения.

----------------

12 коментара:

 1. Известни са няколко форми на английския герундий, като при това - колкото е по-сложна съответната форма, толкова по-рядко се използва (за щастие). Освен това, вместо "Perfect" в речта може да се ползва "Indefinite", което го правят даже самите англоезични, да не говорим за нас, като българи.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Форма - Indefinite
   Действителен залог - feeding
   Страдателен залог - being fed

   Форма - Perfect
   Действителен залог - having fed
   Страдателен залог - having been fed

   Изтриване
  2. Герундий в действителен залог:
   Smoking is bad. - Да се пуши е вредно.

   Изтриване
  3. Герундий в страдателен залог:
   I don’t like being asked every lesson. - Не обичам да ме изпитват на всеки урок.

   Изтриване
  4. Герундий в Perfect е рядка форма, нужна за изразяване на минало време:
   I am sad at your having bought that expensive coat. - Аз съм разстроен от твоята покупка на това скъпо палто.

   Изтриване
 2. Често заради окончанието "–ing" много хора бъркат герундий с причастие. А също и с отглаголно съществително. За да нямате такъв проблем, добре е да се запознаете добре с тази тема и коментарите към нея, за да откриете основните разлики.

  ОтговорИзтриване
 3. Има ли разлика между герундий и причастие? Ако герундия има признаци на съществително и глагол, то причастието има признаци на прилагателно и глагол. Затова, най-общо казано, те могат да бъдат различени само по функциите им в изречението. Например:
  Smoking is very dangerous. - Пушенето е много опасно. - Герундий.
  Smoking people don’t think much about their health. - Пушещите хора не мислят много за своето здраве. - Причастие.

  ОтговорИзтриване
 4. Ако герундият е използван като отглаголно съществително, ще го разпознаете по всички признаци на съществителното
  - член,
  - множествено число,
  - определя се от прилагателно,
  - може да има предложно допълнение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако герундият е използван като глагол, то у него има признаци на глагола:
   - няма член и число,
   - има форма за залог и време,
   - определя се от наречие,
   - може да има пряко допълнение.

   Изтриване
  2. Ако герундият е използван като Съществително:
   - His reading is rather good. - Неговото четене е съвсем добро.
   - The melting of ice or snow is so beautiful. - Топенето на лед или сняг е толкова хубаво.

   Изтриване
  3. Ако герундият е използван като съществително с различни роли в изречението:
   Reading is life. - Четенето е живот.
   I am fond of reading books. - Аз обичам да чета книги.
   Reading quickly is difficult. - Бързото четете е трудно.

   Изтриване
  4. Герундият може да бъде подлог:
   - Singing is my favourite work.
   Пеенето е моето любимо занимание.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: