Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 февруари 2016

Определители | dLambow

(Determiners) -

Определители в английски език

 

Английски определител (Determiner)

В качеството на си на определител (Determiner) в английски език могат да влизат някои модификатори, които свързват съществителните с обкръжаващия ги контекст. Определителят показва някои характеристики на съществителното, но при това не го описва. 

За разлика от прилагателното, определителят не дава конкретна информация за свойствата на обекта, а само посочва допълнителна информация за него

 • - известен или неизвестен е обекта,
 • - каква е числеността му,
 • - принадлежността му към някого или нещо,
 • - посочване на обекта и т.н.

Видове определители (Kinds of Determiners)

Сравнително често, английските съществителни се използват с различни определители, които се поставят пред съществителното. Тази роля изпълняват:

Определители
Английски определител (Determiners)

Определителния и неопределителните членове,

 • «the»,
Определен член се използва пред съществителните, както в единствено, така и в множествено число.
 • «a»,
 • «an»
Неопределените членове се използват само пред съществителни в единствено число.

Различни местоимения,

that, this, these, those
 • This painting is lovely. - Тази картина е чудесна.
some, any
 • We have some milk left. - Ние имаме останало още малко мляко.
 • Do you have any hobby? - Ти имаш ли някакво хоби?
my, his, her, its, our, your, their
 • Call the Ivanovs, their house is on fire! - Позвъни на Иванови, тяхната къща гори!
much, many, little, few, each, every, either, neither
 • Every passer-by is staring at our car. - Всеки преминаващ се спъва в нашата кола.
what, which и whose
 • What dish did you like most? - Какво блюдо ще ти хареса най-много?

Съществителни в притежателен падеж,

 • Ivan’s wife seems upset. - Жената на Иван (Ивановата жена) изглежда разстроена.
 • Anna’s new book - новата книга на Ана.

Числителни и др.

 • My first car was Lada. - Моята първа кола беше Лада.

Заедно със съществителните може да се използва само един определител и присъствието на един изключва използването на друг. Определителят заема позиция пред съществителното и пред неговите определения.
 • This old green house will be demolished next week. - Тази стара зелена къща ще бъде съборена следващата седмица.

Може да се направи и друг вид подразделяне на определителите, като:

 • - специфични,
 • - основни (общи).

Специфични определители.

Специфичните определители се използват в тези случаи, когато говорещите точно знаят за кой предмет или предмети или лица става дума. Към този вид се отнасят:

Определителния член
 • - the.
 • The dog barkedat the running boy. Кучето лаеше бягащото момче. - известно куче.
Указателните местоимения,
 • - that (онзи),
 • - this (този),
 • - those (онези),
 • - these (тези).
 • Those cherri esarerotten. - Тези вишни са развалени. - показва количество и отдалеченост от говорещия.
Притежателните местоимения.
 • - my (мой),
 • - his (негов),
 • - her (неин),
 • - your (твой),
 • - our (наш),
 • - its (негово),
 • - their (тяхно).
 • my best friend - моят най-добър приятел.
 • Our train was late. - Нашият влак закъсня. - обозначава принадлежност.

Общи определители.

Основни общи определители в английски език са следните:
Неопределителни членове.
 • - «a»,
 • - «an».
 • A woman stood under an umbrella. -  Жена стоеше под чадър. - посочва неизвестна жена.

Количествени определители (Quantifiers).
 • - few (малко),
 • - both (двата),
 • - other (друг),
 • - any (каквото и да е),
 • - less (по-малко),
 • - each (всеки),
 • - neither (никакъв),
 • - all (всички),
 • - many (много),
 • - every (всеки),
 • - no (никакъв),
 • - another (още един),
 • - much (много),
 • - either (всеки),
 • - some (някои),
 • You have got some Bulgarian books that I could buy. - Вие имате няколко български книги, които аз бих могъл да купя.
 • - a few (немного),
 • - most (повечето),
 • - enough (достатъчно),

 • We have enough food to feed every one. - Ние имаме достатъчно храна да нахраним всеки. - обозначаване на количество.
 • - several (няколко),
 • - a little (немного),
 • - more (повече),
 • - fewer (помалко),
 • - little (малко).

Определителят - признак за съществително.

Определителите, изпълнявайки ролята на безусловни признаци за съществително, ни помагат да се ориентираме в структурата на изречението. Наличието на определител пред всяка дума (глагол, прилагателно, наречие и др.) показва, че в дадения случай тази дума е съществително.
 • wish (искам) - a wish (желание,
 • green (зелен) - the green зеленият,
 • many (много) - the many многото,
 • five (пет) - a five петица.
Това е основната информация по темата за определителите (Determiners), техните разновидности и особености при използването им в английски език, придружени с доста примери.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: