Translate

---------------------------------------------------------------------------------

21 декември 2015

Повелителна косвена реч | dLambow

Повелителна косвена реч (Imperative Indirect Speech)

 

Повелително изречение в косвена реч (Imperative Sentence - Indirect Speech).

Има редица повелителни изречения (Imperative Sentences),  като молби, разпореждани, заповеди и др., които се налага да се използват в косвена реч (Indirect Speech) - "Еди кой си помоли да направиш еди що си."

Повелително изречение в косвена реч
Повелителна косвена реч


В тези случаи, повелителните изречения се въвеждат с глаголи, които изразяват:

Молба ( request)

 • to ask,
 • to beg,
 • to request,
 • to implore.

Разпореждания или заповеди (commands)

 • to tell,
 • to order,
 • to compel.

След тези глаголи следва съществително в общ падеж или местоимение в обектен падеж, изпълняващи функцията на допълнение и обозначаващи лице, към което е насочена молбата, разпореждането или заповедта.

 

Примери за повелителна косвена реч.

Пряка реч:

 • She said, "Open the window, please." - Тя каза: "Отворете прозореца, моля."
 • The commander said to the sentry, ‘Take the prisoner away’. - Командирът каза на часовия: "Отведете пленника."

Косвена реч:

 • She asked me to open the window. - Тя ме помоли да отворя прозореца.
 • The commander ordered the sentry to take the prisoner away. - Командирът разпореди на часовия да отведе пленника.

 

Други случаи на повелителна косвена реч

При обръщане на повелителното изречение в косвена реч , глаголът в него се заменя с инфинитив.

Пряка реч:

 • He said, "Stop the car." - Той каза: "Спри колата."

Косвена реч:

 • He told me to stop the car. - Той ми каза (разпореди) да спра колата.

Отрицателна форма

Отрицателната форма на глагола в повелително наклонение се заменя с инфинитив с предшестваща частица "not". Например:

Пряка реч:

 • She said, "Don’t open the window, please." - Тя каза: "Не отваряйте прозореца, моля."
  He said, "Don’t bang the door." - Той каза: "Не тръшкай вратата."

Косвена реч:

 • She asked me not to open the window. - Тя ме помоли да не отварям прозореца.
 • He told me not to bang the door. - Той ми каза да не тръшкам вратата.

 

Обектен инфинитивен израз

Ако след глагола, въвеждащ повелително изречение в косвената реч (to ask, to order и т.н.) няма съществително или местоимение, обозначаващи лице, към което са насочени молбата или разпореждането, то повелителното изречение може да се предаде чрез обектен инфинитивен израз. В този случай, инфинитива се използва в страдателен залог.

Пряка реч:

 • The commander said, "Take the prisoner away." - Командирът каза: "Отведете пленника."

Косвена реч:   

 • The commander ordered the prisoner to be taken away. - Командирът разпореди пленника да бъде отведен.
 

Особени случаи на повелителна косвена реч.

Той ме помоли - Аз поисках.

Обърнете внимание на разликата в значението на следните две изречения:
 • He asked me not to come at five. - Той ме помоли да не идвам в 5 часа = Той ме е предупредил да не идвам в 5 часа.
 • He didn't ask me to come at five. - Той не ме е молил да идвам в 5 часа. = Аз сам съм поискал да отида и съм се появил.

"to say" с подчиненото изречение.

В английски език има по-употребяема форма за предаване на разпореждания в косвена реч, особено когато глагола, въвеждащ разпореждането, е в сегашно време. Това е глагола "to say", след който идва подчиненото изречение. В него, глагола сказуемо се изразява с помощта на "to be" + infinitive.
Пряка реч:
 • He says, "Meet me at the station." - Той казва: "Посрещни ме на гарата."
Косвена реч:
 • 1) He tells us to meet him at the station. - Той ни каза (разпореди) да го посрещнем на гарата.
 • 2) He says that we are to meet him at the station. - Той казва да го посрещнем на гарата (по-разговорна форма отколкото с глагола "to tell").
Втората форма е по-обичайна когато разпореждането се предава чрез трети лица.
 • He said that she was to leave at once. - Той каза тя да тръгва веднага.

Задължително косвено допълнение

Трябва да се има предвид, че след глаголите
 • to ask - моля,
 • to tell - казвам, нареждам,,
 • to order - разпореждам,
 • to command - нареждам,
в английски език винаги следва косвено допълнение, обозначаващо лице, към което е насочена молбата или разпореждането.
 • I asked him to send off the letter. - Аз го помолих да изпрати писмото.
 • The captain ordered the sailors to discharge the steamer. - Капитанът разпореди на матроса да разтовари кораба.
Това е основната информация за използването на повелително изречение в косвена реч (Imperative Indirect Speech), както и някои особености на формата в официалния и в разговорния английски език.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: