Translate

---------------------------------------------------------------------------------

24 февруари 2015

Съгласуване на сказуемо с подлога | dLambow

Съгласуване на сказуемото с подлога (Coordination of Predicates)

 

Съгласуване на сказуемото

Сказуемото в английски език се съгласува (Coordination of Predicates) с подлога по лице и по число. Признак за единствено число на подлога е нулевия суфикс на съществителното или следващото местоимение в единствено число, изпълняващо ролята на подлог - I, he, she, it, somebody, one, this и др., като с местоимението в първо лице, ед. число "I" глаголът сказуемо не приема окончанията -s, -es.

Съгласуване на сказуемото с подлога
Съгласуване на сказуемото


Признак за единствено число на сказуемото

Признак за единствено число на сказуемото е суфикса на глагола -s, -es в просто сегашно време (Present Indefinite) или формите на глагола to be - am, is, was.
  • The book is on the table. — Книгата е на масата.
  • She (he) goes to the institute every morning. — Тя (той) ходи в института всяка сутрин.
  • My friend always helps me. — Моят приятел винаги ми помага.

Признак за множествено число на подлога

Признак за множествено число на подлога суфикса на съществителното -s, -es или местоимението за множествено число в ролята на подлог - we, you, they, these и др. А признак за множествено число на сказуемото е нулевия суфикс на глагола в просто сегашно време (Present Indefinite) или формите на глагола to be - are, were.
  • The books are on the table. — Книгите са на масата.
  • We (you, they) go to the institute every morning. — Ние (те, ти) ходим в института всяка сутрин.
  • My friends always help me. — Моите приятели винаги ми помагат.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: