Translate

---------------------------------------------------------------------------------

21 март 2022

Непряка реч | dLambow


Непряка реч в английски език (Indirect speech in English)


Какво е непряка реч?

Общувайки с хората, ние постоянно получаваме някаква информация от тях, която впоследствие предаваме на някой друг, като преразказваме какво сме чули - това е непряка реч. Има няколко варианта за предаване на такава информация, но основният е просто да обясните със собствените си думи по начина, по който сте я разбрали. Или можете да дадете да се разбере, че идеята не е ваша. Докато пряката реч е доста лесна за използване, то в непряката реч на английски има редица характеристики, които трябва да се имат предвид.

Непряка реч в английски език
Промяна на времената в непряка реч

Непряка реч в английски език

Ако учите английски език и искате да перифразирате и предадете нечии думи, но не знаете как? Тогава е време да научите как се изгражда непряката реч на английски:

 • - по какви правила се превеждат цитати и фрази,
 • - по какви начини могат да се предават думите на други хора,
 • - има ли трудности при превода,
 • - кои са изключенията

За непряка реч в граматиката на английския език наистина е предвиден сериозен набор от правила. Но те не са трудни за научаване, ако ги запомняте по систематичен начин.

Пряка и непряка реч

Първо, нека да се ориентираме в основните термини.

Пряка реч (direct speech)

Пряката реч е непосредствено и буквално препредаване на изречено от едно лице. Това е цитат или цитиране и той не се променя. В английски език такива думи се поставят в кавички, а пред пряката реч се поставя запетая, вместо двоеточие пред думите на автора и тире пред пряката реч, както е в български език.

Примерна схема на изречение с пряка реч

Думите на автора, — "пряка реч."
или
"Пряка реч", — думите на автора.

Моля, обърнете внимание, че точката в края на изречението в първия случай се поставя преди кавичката, а не след нея, като е на български. Освен това, кавичките на английски, винаги се поставят отгоре.

 • - “I will not accept his apology”, she said. — „Няма да приема извинението му“, каза тя.
 • - Lucy says, "I have good health." – Луси казва: „В добро здраве съм“.
 • - She asked, “Do you feel comfortable here?” — Тя попита: „Удобно ли ви е тук?“


Непряка реч (Indirect speech или Reported speech)

Всички изречения могат да се препредават от пряка в непряка реч. Чрез непряката реч казаното от събеседника се препредава не дума по дума, като в пряката реч, а с помощта на подчинени изречения. В този случай кавички и запетаи вече не се използват. Това е начин да се предаде съдържанието на казаното, без да се съхранява неговата дословност, нито особеностите на стилистиката.

 • - Nick said that he would buy a ticket to Egypt tomorrow. – Ник каза, че той ще си купи билет за Египет утре.

Имайте предвид, че въпросителни и удивителни знаци не се използват в английската непряка реч.

Примерна схема на изречение с непряка реч

Всички изречения, които имат непряка реч, са сложни, където думите на автора се използват в главното изречение, а самата непряка реч се използва в подчиненото изречение. По правило, на първо място се поставя главното изречение, а след него идва подчиненото изречение, което в подобни речеви конструкции често се въвежда от съюз или местоимение. 


Схема:

Думи на автора — въвеждаща дума — непряка реч.

Струва си да се отбележи, че запетаята след думите на автора на английски не се използва.

 • - She asks when you’ll be free. — Тя пита кога ще бъдеш свободен.
 • - He said (that) they d everything very much. — Той каза (че) всичко им харесало много.Правила за преобразуване на пряка в непряка реч

След встъпителните думи поставяме съюза "that". Между другото, въпреки че това се счита за правило, нарушаването му няма да е грешка. В някои случаи можете да използвате непряка реч без съюза "that". В главното изречение формата за време се запазва непроменена, но в подчинененото изречение работи правилото „крачка назад“ или така нареченото правило за съгласуване на времената. То казва, че при преобразуване на пряка реч в непряка, времето в изречението се променя към това, което го предхожда. Променяме глагола от "to say" на "to tell", ако това повече подхожда по смисъл.

Преобразуване на пряката реч в непряка

За да преобразувате пряката реч в непряка реч, трябва да пропуснете запетаите и кавичките след думите, които са включени в пряката реч. Всички притежателни и лични местоимения се променят в зависимост от лицето, което разказва. Ако повелителното наклонение се използва в пряка реч, тогава ще трябва да трансформираме глагола в непряка реч в инфинитив.

И ако използвате въпросителни изречения, тогава ще трябва да трансформирате тези изречения в подчинени изречения според правилото. Когато задавате общ въпрос, трябва да използвате подчинени изречения с уводни съюзи "whether", "if". Всички наречия за време и указателни местоимения трябва да се променят в подчиненото изречение според значението си.

Съгласуване на времената при непряка реч

Ако използваме непряка реч в английски език, тогава изказването ще бъде препредавано от името на трето лице, при което словоредът се променя и могат да се използват други временни форми (вижте таблицата). Непряката реч се преобразува в подчинено изречение.
Сегашно време преминава в минало време.

 • - Present Continuous става Past Continuous.
 • - Вместо Present Perfect ползваме Past Perfect.
 • - Present Perfect Continuous се превръща в Past Perfect Continuous.
 • - Past Simple става на Past Perfect.
 • - Past Continuous става Past Perfect Continuous.
 • - Във всяка форма на бъдеще време, will се променя в would, образувайки бъдеще в миналото.

Ако главното изречение е в минало време, подчиненото изречение също ще трябва да промени времето си на съответното.

 • - He said, “I have never been to South Korea.” - Той каза: "Никога не съм бил в Южна Корея."


В какви случаи и как се използва непряка реч?

С помощта на непряка реч може да препредавате

 • - въпроси,
 • - изявления,
 • - молби,
 • - заповеди.

Ако използвате утвърдителна форма, тогава изречението трябва да бъде подчинено и съюзът, който трябва да се използва е "that". Ако изречението е в минало време, то ще бъде леко променено, според правилата за съгласуване на времената. Тези правила имат свои собствени характеристики, така че координацията на времената е най-добре да се разглежда отделно от непряката реч (вижте таблицата).

Ако предавате думи или мисли на други хора, тогава глаголът също ще се промени, а именно - правилният избор на неговата форма. Ако в изречението присъства лицето, към което е насочено обръщението, тогава глаголът се заменя от "say" да "tell".

 • - Въпросът в непряката реч има прав словоред, а в края на изречението въпросителният знак се заменя с точка.
 • - Специален въпрос в непряката реч се представя под формата на допълнително подчинено изречение, свързано с въпросителни думи с главната част.


Как да превръщаме модалните глаголи за непряка реч?

Ако използвате модални глаголи в непряка реч (indirect speech), не бързайте да ги променяте по правилот "крачка назад". Това наистина се отнася за някои от тях, докато някои от глаголите остават непроменени.

Модалните глаголи, които се променят в непряка реч, включват:

 • - Can → could;
 • - May → might;
 • - Must → had to;
 • - Will → would;
 • - Have or has to → had to;
 • - Can’t → wouldn’t be able to.


Модални глаголи, които не се променят при превод от direct speech в indirect:

 • - Should;
 • - Would;
 • - Could;
 • - Might;
 • - Ought to;
 • - Need;
 • - Had to;
 • - Had better.


Имайте предвид, че ако е необходимо да се изрази отрицание в изречение с непряка реч, можете да използвате формите:

 • - didn’t need,
 • - didn’t have to,
 • - wouldn’t have to.


За да преведете правилно пряката реч, трябва да запомните следните особености на непряката реч:

 • - Променят се времената на глаголите, но има и изключения.
 • - Модалните глаголи се превеждат според техните собствени правила.
 • - Не забравяйте да променяте местоименията според значението им.
 • - Проучете таблицата с наречия за време и място.

Това са основните правила за изграждане на непряка реч на английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: