Translate

---------------------------------------------------------------------------------

28 януари 2015

Сказуемо | dLambow

 

Английско сказуемо (The English predicate)

 

Какво е сказуемо?

 

Понятие за сказуемо

Понятието "сказуемо" (predicate) се използва в лингвистиката (езикознанието - linguistics). Има две определения за сказуемо, които донякъде объркват изучаващите английски език:

 1. - Първото: Сказуемо е всичко в стандартно разказно изречение, с изключение на подлога;
 2. - Второто: Сказуемо е само основния глагол в изречението или сказуемен израз.

Нещо, което се потвърждава или отрича за подлога, обозначаващо взаимодействие, състояние, принадлежност, което се състои от глагол с или без допълнения или обстоятелства към него.

Значение на понятието

Но за да можем ние като българи да го разберем и осмислим, ще кажем, че сказуемото е една от двете главни части на изречението (the main parts of the sentence), като другата е подлог. То е основна част на английското изречение, обозначаваща действие, състояние или качеството на обекта или лицето, изразени чрез подлога в изречението.

Подлог и сказуемо

Подлогът и сказуемото са свързани помежду си в изречението и са зависими един от друг. Това означава, че като правило, когато анализирате структурата на изречение, и подлога и сказуемото трябва да се изучават заедно.

Тъй като подлогът е лицето, мястото или нещото, за което се отнася изречението, сказуемото трябва да съдържа глагол, обясняващ какво прави подлога. Може също да включва обстоятелство, допълнение или наречие.

Въпроси към сказуемо

Сказуемото е част от завършена мисъл, съдържаща и подлог и глагол (verb), който от своя страна изисква, разрешава или включва и други елементи на изречението, за да се получи цялостна завършена в смислово отношение мисъл. То отговаря на въпроси като:

 • - What does the subject do? - Какво прави подлога?
 • - What is done with the subject? - Какво се прави с подлога?
 • - What is the subject? - Какво е подлога?


Как да разпознаем сказуемите в изречението?

Сказуемите могат да бъдат:

 • - един глагол или глаголна фраза (simple predicate - просто сказуемо),
 • - два или повече глагола, свързани със съюз (compound predicate - сложно сказуемо), или
 • - всички думи в изречението, които дават повече информация за подлога (complete predicate - пълно сказуемо).

За да намерите сказуемото, просто потърсете какво прави подлога.

Английско сказуемо
Сказуемо (predicate)

Някои примери на изречения със сказуемо:

 • Ivan dances. — Иван танцува. (самостоятелен глагол - сказуемо)
 • Ivan reads the book. — Иван чете книга. (пряко допълнение)
 • Ivan's mother, Anna, gave me a present. — Майката на Иван, Ана, ми даде подарък. (непряко допълнение без предлог)
 • Ivan listened to the radio. — Иван слушаше радиото. (предложно допълнение)
 • They elected him president. — Те го избраха за президент. (сказуемно определение)
 • Ivan met Mary in the park. — Иван срещна Мери в парка. (наречие)
 • Ivan is in the park. — Иван е в парка. (обстоятелствено допълнение)
   

Видове сказуемо в английски език

Сказуемото в английски език бива просто (Simple Predicate) и съставно. Съставното сказуемо (Compound Predicate), от своя страна, бива два вида:
 • съставно именно сказуемо (Compound Nominal Predicate),
 • съставно глаголно сказуемо (Compound Verbal Predicate).

А сега, да ги разгледаме в по-големи подробности.


Просто сказуемо (Simple Predicate)

Просто сказуемо се изразява с глагол в лична форма и всякакво време, залог и наклонение. Формата на глагола може да бъде

проста, т.е. без спомагателен глагол:

 • Не speaks English. — Той говори английски.

сложна, т.е. със спомагателен глагол:

 • Не is reading now. — Той сега чете.
 • I shall be waiting for you at 6. — Ще те чакам в шест часа.

Глаголи с послеслог.

Глаголи с послеслог, като:

 • - to carry out (изпълнявам, осъществявам) 

или устойчиви съчетания с глаголно значение, като:

 • - to take care (грижа се), 

също образуват просто сказуемо в изречението.

Съставно глаголно сказуемо (Compound Verbal Predicate)

Съставно глаголно сказуемо се изразява чрез

съчетаване на модални глаголи и инфинитив на основния глагол

 • can,
 • may,
 • must и др

съчетания на инфинитив с герундий на глаголи като:

 • to continue,
 • to begin,
 • to start,
 • to want,
 • to decide,
 • to end,
 • to intend и др.
изразяващи начало, продължение и край на действие или отношение на лицето, изразено с подлога, към действие, изразено с инфинитив или герундий:
 • Heat can melt ice, vaporize water and cause bodies to expand. — Топлината може да разтопи леда, да превърне водата в пара и да предизвика разширение на телата.
 • The airplane got covered with ice and they had to make a forced landing. — Самолета се обледени и на тях им се наложи принудително кацане.
 • You are to follow the doctor's prescription. — Вие сте длъжни да следвате предписанията на лекаря.
 • Hе was still asleep when the snow began to fall. — Той още спеше, когато заваля сняг.
 • I want to remind you of a promise you made to me. — Искам да Ви напомня за обещанието, което ми дадохте.
 • The snow had ceased falling. — Снегът престана да вали.

С глаголи и словосъчетания.

Съставно глаголно сказуемо се изразява също и с глаголи и словосъчетания с присъединени към тях инфинитив или причастие:
 • The beta-rays are known to move with high velocity. — Известно е, че бета лъчите се движат с голяма скорост.
 • I seem to have promised you that I'd take you in my lab. — Струва ми се, че Ви обещах да Ви взема в моята лаборатория.
 • He is sure to be sent there. — Той е уверен (сигурен), че ще го изпратят там.
 • He was seen crossing the bridge. — Той бе видян да пресича моста (Видяха го да пресича моста).

Съставно именно сказуемо (Compound Nominal Predicate)

Съставното именно сказуемо се състои от глагол-връзка (link-verb) и именна част на сказуемото (nominal part of the predicate). Именната част на сказуемото се нарича също предикативен (сказуемен) член (predicative).

Връзката в съставното именно сказуемо има служебни функции

тя свързва подлога с именната част на сказуемото и служи като показател за време, залог, наклонение, а в някои случаи и за лице и число. Най-често използваната връзка е глагола to be.
 • Forces are vector quantities. — Силите са векторни величини.
Освен глагола to be, функцията на връзка може да се изпълнява и от други глаголи, като:
 • to get,
 • to become,
 • to grow,
 • to turn — в смисъл ставам, преминавам от едно състояние в друго,
 • to seem,
 • to appear — изглежда
и други, които указват, че нещо или някой се намира в дадено състояние или че преминава от едно състояние в друго.
 • Не seems quite well. — Той изглежда съвсем добре.
 • The weather got colder and the leaves on the trees turned yellow — Времето застудя и листата на дървета пожълтяха.

Именната част на сказуемото може да бъде изразена чрез:

 • - 1. Съществително
The unit of resistance is  an ohm — (Мерната) Единица за съпротивление е ома.
 • - 2. Прилагателно
The peaceful coexistence of different social systems is possible — Мирното съвместно съществуване на различни социални системи е възможно.
 • - 3. Числително
The mass of an electron is 1/1830 that of a hydrogen atom — Масата на електрона е 1/1830 част от масата на водородния атом.
 • - 4. Местоимение
The street is mine, the houses are mine. — Улицата е моя, къщите са мои.
 • - 5. Наречие
The lesson is over. — Урокът свърши.
She is out. — Нея я няма (Тя излезе).
 • - 6. Нелични форми на глагола (инфинитив, причастие, герундий)
The thing to do now," he said, "is to close up, go home, and sleep." — "Това, което трябва да се направи сега", каза той, "е да затваряме (приключваме работата), да си отиваме в къщи и да се наспим"
All the doors of the laboratories and classrooms were closed and locked. — Всички врати на лабораториите и класните стаи бяха затворени и заключени.

Our aim is mastering English. — Нашата цел е да усъвършенстваме своя английски език.
 • - 7. Словосъчетания
I am in a hurry. — Аз бързам.

Thе molecules of all bodies аге in constant motion — Молекулите на всички тела са в постоянно движение.
 • - 8. Сложни изрази с инфинитив и герундий (сложна именна част на сказуемото)
The aim was our winning one of the first places in the contest. — Целта беше в това, да завоюваме едно от първите места в състезанието.
"Ivan has one chance in ten," the doctor said. "And that chance is for her to want to live." — "Шансовете на Иван са едно към десет», каза лекаря, «и те се състоят в това, той да иска да живее".

Това са основните данни за сказуемото в английски език с някои нагледни примери за използването му в английското изречение. В следващи публикации и в коментарите по-долу ще даваме още сведения.

----------------

9 коментара:

 1. Сказуемо е тази част от изречението, в която се говори какво прави подлога или какво се прави с него. Сказуемото обикновено се разпознава в отговор на въпроси, като: Какво прави подлога?, какво представлява подлога? и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Сказуемото (the predicate) е втората по важност част на изречението (след подлога) и обозначава това, което се говори за подлога. То отговаря на такива въпроси като:
   What does the subject do? - Какво прави подлога?
   What is done to the subject? - Какво се прави с подлога?
   What is it like? - Какво е то?
   What (who) is it? Какво (кой) е то?

   Изтриване
  2. В английските разказни изречения, сказуемото обикновено и по правило е след подлога, на второ място, но преди допълнението и обстоятелствата за степен и честота. То определя активността на подлога. Заедно те изразяват завършена мисъл.

   Изтриване
  3. Сказуемото (the predicate) съобщава какво прави подлога (the subject), или какво представлява той, какъв е и т.н. има определени различия в това, което ние разбираме под сказуемо и значенията и състава на английското сказуемо.

   Изтриване
 2. Сказуемо (Тhe Predicate) има четири вида в английски език:
  - просто глаголно сказуемо,
  - модално глаголно сказуемо,
  - фразово глаголно сказуемо,
  - съставно именно сказуемо.
  Може ум да ви зайди докато се ориентирате сред всичко това.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Predicate (предикат) е английското сказуемо, което се подразделя на съставно именно (compound nominal predicate) и на модално глаголно (modal verbal predicate). То се съгласува по лице и число с подлога (the predicate agrees with its subject in number and person) А освен това се споменава и за психологическо сказуемо (psychological predicate).

   Изтриване
  2. Английското сказуемо е главна част от изречението, която изразява неговото основно съдържание - това, което е предмет на утвърждаване, отрицание или въпрос, а също предоставя информация за неразривно свързаният с него подлог. Чрез него се предават състояния, качества или действия на подлога. То може да бъде просто и съставно, като съставното от своя страна бива именно и глаголно.

   Изтриване
  3. В редица лингвистични материали по английска граматика (English grammar) най-често се описват следните два вида сказуемо:
   - просто сказуемо (simple predicate),
   - съставно сказуемо (compound predicate).
   От своя страна, съставното сказуемо се подразделя на:
   - съставно глаголно сказуемо (compound verbal predicate),
   - съставно именно сказуемо (compound nominal predicate).

   Изтриване
 3. Простото сказуемо (The simple predicate) се състоие само от глагол, заедно с нужния спомагателен глагол.
  Their house was built very quickly.
  Ivan works.
  He has been working for three years.
  She is studying French at a language school.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: