Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 януари 2016

Модален глагол may | dLambow

Модален глагол "may" (Modal Verb "may")

 

Значение на модалния глагол "may"

 
Modal Verb "may"
Значение на модалния глагол "may"
 

Модалните глаголи "may" и "can", използвани в молба, си приличат по значение, но "may" е по-учтив и по-формален израз със значение на "мога", но в смисъл на "бих могъл (ако пожелая)". Докато "can" означава "мога", но в смисъл на способност на се направи нещо. "Can" често се използва сред равни по статут хора, докато "may" се използва при искане на разрешение от по-старши по длъжност човек (началник).


С "may" се изразява възможност и вероятност. А с "can" - способност.
 • The railways may be improved. - Релсовите пътища могат да бъдат подобрени.
 • You may find all the books you want in this library. - Ти може да намериш всички книги, които са ти нужни, в тази библиотека.
Форми на модалния глагол "may".


Сегашно време.

Единствено число:
I may (may not, mayn't)
You may (may not, mayn't)
He/She/It may (may not, mayn't)
Множествено число:
We may (may not, mayn't)
You may (mayn't, may not)
They may (may not, mayn't)

Минало време.

Единствено число:
I might (might not, mightn't)
You might (you might not, mightn't)
He/She/It might (might not, mightn't)
Множествено число:
We might (might not, mightn't)
You might (might not, mightn't)
They might (might not, mightn't)

Основни форми.

- Положителна форма.
You may come in.
- Отрицателна форма.
You may not leave this room.
- Въпросителна форма.
May I come in?
- Форма за минало време и условно наклонение.
might.

Употреба на глагола "may"


С прост инфинитив

В съчетание с прост инфинитив (не перфектен и не продължителен) изразява молба, разрешение, забрана.

 • May I come in? - Мога ли да вляза?
- Yes, you may. - Да.
- No, you may not. - Не. (мек отказ)
- No, you mustn't. - Не. (рязък отказ)
 • You may go now. - Сега може да тръгвате. (разрешава Ви се).
 • You may not go swimming. - Не може да отиваш на плуване (забрана).


С всяка форма на инфинитив

В съчетание с всяка форма на инфинитив (вкл. перфектна и продължителна) - изразява предположение, неувереност, не много висока степен на вероятност.

 • He may be reading now. - Той може би чете сега (в сегашно време).
 • He may have come already. - Възможно е той вече да е дошъл (в минало време).
 • She may not know that you are here. - Възможно е тя да не знае, че си тук (действие в сегашно време).
 • They may arrive now or later. - Те могат да пристигнат сега или по-късно (действие в сегашно или бъдещо време).

 

С въпросителни изречения

Във въпросителни изречения may или might в това си значение не се използват. В тези случаи се използват изрази, като:

 • Is it likely? - Възможно ли е?
 • Do you think? - Мислиш ли?
Пример:
 • Is she likely to arrive tonight? - Възможно ли е тя да дойде тази вечер?


С утвърдителни изречения

"Might" в утвърдителни изречения изразява укор, раздразнение.

 • You might offer to help! - Ти би могъл да предложиш помощ!
 • You might have helped me! - Ти можеше да ми помогнеш!
Това е основната информация за модален глагол "may" (Modal Verb "may"), неговите значения и използването му в английски език. Направено е и известно разграничение от значенията на другия сходен модален глагол "can".

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: