Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Фразови глаголи (Phrasal Verbs).

Фразов глагол (Phrasal Verb).

Фразов глагол в английски език е фраза, съставена от глагол (The Verb in English) и предлог или следлог (Postposition), която има значение на самостоятелен глагол със значение, което е различно от значението на съставния глагол.
 • dry — dry up (съхна - изсъхвам)
 • cut — cut off (режа - отрязвам)
 • throw — throw out (хвърлям - изхвърлям)
 • walk — walk in (ходя - излизам)
 • give — give away (давам - раздавам)
Много често, глаголите в съчетание с предлог или следлог, образуват съвършено неочаквани значения:
 • blow — blow up (духам - взривявам/издухвам)
 • take — take off (вземам - излитам (за самолет))
 • turn — turn down (обръщам - отклонявам/отхвърлям (предложение))
 • catch — catch up (ловя — наваксвам)

Образуване на фразовите глаголи.

Фразовите глаголи съществуват като единна и неразделима семантична единица на езика и носят смислово значение, като се образуват в следните форми:
 • глагол + предлог (Verb + Preposition),
 • глагол + наречие (Verb + Adverb),
 • глагол + предлог и наречие.
Английските фразови глаголи не се подчиняват на никакви правила за словообразуване и смислово значение, а са много важни и използвани в английски език. Това означава, че трябва да бъдат добре заучавани наизуст. Те са доста разпространено явление, но по-често се използват в разговорната реч (правят я по-естествена и по "английска"), отколкото в деловата кореспонденция или в деловите разговори.Видове фразови глаголи.

Фразовите, както и обикновените глаголи могат да се подразделят на:
 • - непреходни - intransitive phrasal verbs (неизискващи пряко допълнение)
 • - преходни - transitive phrasal verbs (изискващи пряко допълнение).

Преходни фразови глаголи (Transitive Phrasal Verbs).

В случая с преходните фразови глаголи възниква един специфичен проблем по отношение мястото на прякото допълнение спрямо използвания предлог - дали да е преди или след него. Затова е прието тази категория да се подразделя още на две подкатегории:
 • - разделяеми (separable) глаголи,
 • - неразделяеми (inseparable) глаголи.
Примери:
 • shut down – изключвам (електричество), спирам
 • Ivan shut down his business. – Иван спря своя бизнес.
 • turn down – отхвърлям, отклонявам
 • They turned down my plan. – Те отхвърлиха моя план.
или
 • turn down – забавям, намалявам
 • I asked her to turn down the volume on the radio. – Аз я помолих да намали звука на радиото.

Налични издания по английски език - за българи:


Непреходни фразови глаголи (Intransitive Phrasal Verbs).

 • break down - счупвам се (спирам да функционирам), влошавам се,
 • You will break down if you work too hard. – Ти ще си загубиш здравето (ще се "счупиш от работа), ако работиш твърде много.

Преходно - непреходни глаголи.

Някои от фразовите глаголи могат да бъдат както преходни, така и непреходни. Т.е. в едни случаи изискват пряко допълнение и даже са разделяеми, а в други случаи могат да се използват без допълнение. Например:
 • get up:
 1. - повдигам се, ставам: to get up early in the morning – ставам рано сутринта;
 2. - повдигам: get the children up – повдигам децата.
Преходен или непреходен е глагола, може да се уточнява от речника.


Неразделяеми фразови глаголи (Inseparable Phrasal Verbs).

Към неразделяемите се отнасят всички непреходни (нямащи пряко допълнение) фразови глаголи и някои преходни. Например:
 • run into – налитам, сблъсквам се, врязвам се в
 • He ran into the tree. – Той се вряза в дървото.
 • He ran the tree into. (неправилно)

Разделяеми фразови глаголи (Separable Phrasal Verbs).

Много преходни глаголи са разделяеми, но няма ясен начин по външния вид да се разбере какъв е глагола - трябва да се гледа в речника. Например:
 • turn down my offer - отхвърлят моето предложение,
или
 • turn my offer down - отхвърлят моето предложение.

При допълнение с местоимение.

Ако допълнението е представено с местоимение, то фразовия глагол винаги се разделя и местоимението се разполага между него и предлога. Например:
 • carry on – продължавам
 • Carry on! – Дръж така!
 • They did but carry on the work which he had begun. - Те само продължиха работата, започната от него.
или
 • They did but carry the work on which he had begun. – Те само продължиха работата, започната от него.
или
 • They did but carry it on. - Те само продължиха това.
 • They did but carry on it. – неправилно.
Това е основната информация за английските фразови глаголи (Phrasal Verbs) и тяхното използване в

английски език, придружена с класификация и примери.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: