Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 февруари 2016

Фразови глаголи | dLambow

 

Фразови глаголи в английски език (Phrasal Verb)

 

Какво е фразов глагол?

Фразов глагол в английски език е фраза, съставена от глагол (The Verb in English) и предлог или следлог (Postposition), която има значение на самостоятелен глагол със значение, което е различно от значението на съставния глагол.

 • dry — dry up (съхна - изсъхвам)
 • cut — cut off (режа - отрязвам)
 • throw — throw out (хвърлям - изхвърлям)
 • walk — walk in (ходя - излизам)
 • give — give away (давам - раздавам)
 

Тайни на английските фразови глаголи

Фразовите глаголи са "връха на сладоледа" в английския език. Ако поработите над тях, това ще ви помогне да обогатете своя английски с красиви фрази и изрази. Когато учат английски, много хора изпитват затруднения при използването на фразови глаголи. Факт е, че те могат бързо и неочаквано да променят значението си и има много от такива. 
 
Те са особено разпространени в говоримия английски език. Много често, фразовите глаголи в съчетание с предлог или следлог, образуват съвършено неочаквани значения:
 • blow — blow up (духам - взривявам/издухвам)
 • take — take off (вземам - излитам (за самолет))
 • turn — turn down (обръщам - отклонявам/отхвърлям (предложение))
 • catch — catch up (ловя — наваксвам)

 

Phrasal Verb in English
Фразови глаголи

История на фразовите глаголи

Произходът на фразовите глаголи може да се проследи до най-ранните староанглийски писмени източници. Наречията и предлозите в тях са били използвани в много буквален смисъл и са означавали главно посоката, мястото или ориентацията на обект в пространството. Например:

 • - The man walked out. — Човекът е излезе. (посока)
 • - The man stood by. — Човекът стоеше до мен. (място)
 • - The man held his hand up. — Мъжът вдигна ръка. (ориентация)

Освен това и наречията, и предлозите показват връзката на глагола и допълнението в изречението:

 • - The woman stood by the house. — Жената стоеше до къщата. (място)
 • - The thief climbed out the window. — Крадецът се измъкна през прозореца. (посока)
 • - He hung the coat over the fire. — Той окачи палтото си край огъня. (ориентация в пространството)

Броят на комбинациите от глаголи с наречия и предлози се е натрупвал през вековете. Значенията им понякога се променят до неузнаваемост. 

 

Разновидности на фразовите глаголи

Фразовите глаголи са почти безбройна група, която в комбинация с различни предлози или кратки наречия може да придобива различни нови значения. Строго погледнато, има три разновидности на фразови глаголи:

Директно фразови глаголи (phrasal verbs)

Те се образуват с помощта на наречия:

 • - give up — предай се, прекрати
 • - find out — разбери, узнай
 • - take off — излитане, бързо напускане


Предложни глаголи (prepositional verbs):

Те се образуват с помощта на предлози:

 • - go on — продължавай
 • - look after — грижи се, гледай
 • - come across — спъвам се, намирам случайно


Фразово-предложни глаголи (phrasal-prepositional verbs)

Те се образуват с помощта на наречие, и предлог:

 • - put up with — търпя, търпя нещо, смирявам се с
 • - come up with — измислям
 • - look up to — уважавайте, вземете пример


Образуване на фразовите глаголи

Фразовите глаголи съществуват като единна и неразделима семантична единица на езика и носят смислово значение, като се образуват в следните форми:
 • глагол + предлог (Verb + Preposition),
 • глагол + наречие (Verb + Adverb),
 • глагол + предлог и наречие.
Английските фразови глаголи не се подчиняват на никакви правила за словообразуване и смислово значение, а са много важни и използвани в английски език. Това означава, че трябва да бъдат добре заучавани наизуст. Те са доста разпространено явление, но по-често се използват в разговорната реч (правят я по-естествена и по "английска"), отколкото в деловата кореспонденция или в деловите разговори.
Видове фразови глаголи

Фразовите, както и обикновените глаголи могат да се подразделят на:
 • - непреходни - intransitive phrasal verbs (неизискващи пряко допълнение)
 • - преходни - transitive phrasal verbs (изискващи пряко допълнение).

Преходни фразови глаголи (Transitive Phrasal Verbs).

В случая с преходните фразови глаголи възниква един специфичен проблем по отношение мястото на прякото допълнение спрямо използвания предлог - дали да е преди или след него. Затова е прието тази категория да се подразделя още на две подкатегории:
 • - разделяеми (separable) глаголи,
 • - неразделяеми (inseparable) глаголи.

Примери:
 • shut down – изключвам (електричество), спирам
 • Ivan shut down his business. – Иван спря своя бизнес.
 • turn down – отхвърлям, отклонявам
 • They turned down my plan. – Те отхвърлиха моя план.
или
 • turn down – забавям, намалявам
 • I asked her to turn down the volume on the radio. – Аз я помолих да намали звука на радиото. 
 

Непреходни фразови глаголи (Intransitive Phrasal Verbs).

 • break down - счупвам се (спирам да функционирам), влошавам се,
 • You will break down if you work too hard. – Ти ще си загубиш здравето (ще се "счупиш от работа), ако работиш твърде много.

Преходно - непреходни глаголи

Някои от фразовите глаголи могат да бъдат както преходни, така и непреходни. Т.е. в едни случаи изискват пряко допълнение и даже са разделяеми, а в други случаи могат да се използват без допълнение. Например:
 • get up:
 1. - повдигам се, ставам: to get up early in the morning – ставам рано сутринта;
 2. - повдигам: get the children up – повдигам децата.

Преходен или непреходен е глагола, може да се уточнява от речника.


Разделяемост на фразовите глаголи

Повечето фразови глаголи са неразделяеми, тоест предлога или наречието непосредствено следват глагола:

 • - "She cares after her sister" или "She looks after her sister",

но не и -

 • - "She looks her sister after".

Въпреки това, има много глаголи, които могат да бъдат разделени.

 • - "He took off his coat" - "Той си свали палтото"
 • - "He took his coat off" - "Той си свали палтото".

За да разберете кои глаголи могат да бъдат разделени и кои не, трябва да запомните две класификации:

 • Първо, фразовите глаголи образуват три разновидности:

- предложни глаголи,
- фразови глаголи,
- предложно-фразови.

 • Второ, всеки глагол може да бъде преходен (да има пряко допълнение) или непреходен (да няма пряко допълнение). 


Неразделяеми фразови глаголи (Inseparable Phrasal Verbs)

Към неразделяемите се отнасят всички непреходни (нямащи пряко допълнение) фразови глаголи и някои преходни. Например:
 • run into – налитам, сблъсквам се, врязвам се в
 • He ran into the tree. – Той се вряза в дървото.
 • He ran the tree into. (неправилно)

Разделяеми фразови глаголи (Separable Phrasal Verbs)

Много преходни глаголи са разделяеми, но няма ясен начин по външния вид да се разбере какъв е глагола - трябва да се гледа в речника. Например:
 • turn down my offer - отхвърлят моето предложение,
или
 • turn my offer down - отхвърлят моето предложение.

Фразови глаголи в допълнение с местоимение

Ако допълнението е представено с местоимение, то фразовия глагол винаги се разделя и местоимението се разполага между него и предлога. Например:
 • carry on – продължавам
 • Carry on! – Дръж така!
 • They did but carry on the work which he had begun. - Те само продължиха работата, започната от него.
или
 • They did but carry the work on which he had begun. – Те само продължиха работата, започната от него.
или
 • They did but carry it on. - Те само продължиха това.
 • They did but carry on it. – неправилно.

 

Синоними на фразови глаголи

Фразовите глаголи могат да бъдат намерени в английски текстове от всякакъв стил и жанр, но все пак основната област на тяхното използване е разговорната реч. В официалния бизнес и научен стил по-често се използват глаголи от френски, латински или гръцки произход. Това не е строго правило, а устойчива тенденция и има дълга история. Фразовите глаголи са се появили естествено в английския език, но има събитие, което създава предпоставки езика да се развие по два паралелни начина. Това събитие е Норманското завладяване на Англия през 1066 г.

След като Уилям Завоевателя нахлул в страната и завзел властта, френският език започва да преобладава във висшите слоеве на обществото, а английският е изместен и става езикът на обикновените хора. Това положение продължило век и половина, докато през 1204 г. Англия не била освободена от френското господство. През това време френският става езикът на образованите хора и именно от него писателите заемат нови думи, за да компенсират бедния английски речник. Освен това, много учени знаели латински и старогръцки, затова се обръщали към тези езици, черпейки от тях термини за новите области на познанието.

Английският език започна да изобилства от чужди думи, които, наред с местните, изразяват нюанси на едно и също понятие. Например, значението на думата "foretell" - (предсказвам) може да се изрази с латинската дума "predict" или гръцката дума prophesy. В резултат на това, докато родните фразови глаголи естествено се развиват в народната реч, заимстваните думи разширяват научния и литературния речник. Така английският език продължава да се развива и до днес по тези два паралелни пътя. Следователно стотици английски фразови глаголи имат френски, латински или гръцки синоними, които имат подобно значение, но са с по-„научно“ звучене. Ето само няколко от тези синоними:

 • blow up — explode — избухвам / взривявам се
 • give up — surrender — отказвам се / предавам се
 • hand in — submit — подавам (документи) / предавам
 • look forward to — anticipate — очаквам
 • make up — fabricate — гримирам / измислям
 • pull out — extract — измъквам / екстракт
 • put out — extinguish — гася (пожар) / изгасяне
 • speed up — accelerate — ускорявам
 • find out — ascertain — изяснявам / разбирам / установявам
 • go against — oppose — върви срещу / противопоставям се
 • leave out — omit — пропускам (не забелязвам) / възхищавам се / уважавам
 • point out — indicate — показвам / отлагам (за по-късно) / изтъквам
 • put together — assemble, compose — събирам / сглобявам / композирам
 • stand up for — defend — защитавам / отстоявам 

 

Списък на популярни фразови глаголи в английски език 

 В този списък са посочени едни от най-популярните английски фразови глаголи, с транскрипция за тяхното произношение и с превод на български език (с няколко сходни значения):
 • Be out — [ bi aʊt ] — Отсъствам, навън съм
 • Be off — [ bi ɔf ] — Заминавам, не работя
 • Be over — [ bi ˈoʊvər ] — Завършвам, приключвам
 • Be upto — [ Beupto ] — Възнамерявам, каня се
 • Break in — [ breɪk ɪn ] — Нахлувам, намесвам се
 • Break down — [ breɪk daʊn ] — Излизам от строя
 • Calm down — [ kɑm daʊn ] — Успокоявам се
 • Call back — [ kɔl bæk ] — Обаждам се обратно
 • Carry on — [ ˈkæri ɑn ] — Продължавам
 • Check in — [ ʧɛk ɪn ] — Регистрирам се
 • Check out — [ ʧɛk aʊt ] — Изяснявам, проверявам
 • Clean up — [ klin ʌp ] — Почиствам
 • Come along — [ kʌm əˈlɔŋ ] — Идвам с
 • Come across — [ kʌm əˈkrɔs ] — Натъквам се
 • Come from — [ kʌm frʌm ] — Произлизам от, захващам се
 • Come on — [ kʌm ɑn ] — Хайде, преминавам
 • Come in — [ kʌm ɪn ] — Влизам
 • Come over — [ kʌm ˈoʊvər ] — Идвам
 • Cut off — [ kʌt ɔf ] — Отрязвам
 • Count on — [ kaʊnt ɑn ] — Разчитам на
 • End up — [ ɛnd ʌp ] — Оказвам се, попадам
 • Fall down — [ fɔl daʊn ] — Падам
 • Figure out — [ ˈfɪgjər aʊt ] — Изяснявам, съобразявам
 • Find out — [ faɪnd aʊt ] — Разбирам, откривам
 • Get away — [ gɛt əˈweɪ ] — Заминавам, измъквам се
 • Get down — [ gɛt daʊn ] — Залягам
 • Get in — [ gɛt ɪn ] — Качвам се
 • Get off — [ gɛt ɔf ] — Махам се
 • Get on — [ gɛt ɑn ] — Качвам се, сядам на
 • Get out — [ gɛt aʊt ] — Излизам, заминавам
 • Get up — [ gɛt ʌp ] — Ставам, събуждам се
 • Go away — [ goʊ əˈweɪ ] — Махам се
 • Go off — [ goʊ ɔf ] — Заминавам, излизам
 • Go in — [ goʊ ɪn ] — Влизам
 • Go on — [ goʊ ɑn ] — Продължавам
 • Go through — [ goʊ θru ] — Преминавам през, изучавам
 • Grow up — [ groʊ ʌp ] — Порасвам, израствам
 • Hang on — [ hæŋ ɑn ] — Държа се, разчитам на
 • Help out — [ hɛlp aʊt ] — Помагам
 • Hold on — [ hoʊld ɑn ] — Държа се, продължавам
 • Keep up — [ kip ʌp ] — Продължавам, поддържам, неизоставам
 • Keep on — [ kip ɑn ] — Продължавам
 • Knock down — [ nɑk daʊn ] — Повалям, разрушавам
 • Let in — [ lɛt ɪn ] — Пускам вътре
 • Lie down — [ laɪ daʊn ] — Лягам
 • Line up — [ laɪn ʌp ] — Подреждам се
 • Look back — [ lʊk bæk ] — Поглеждам назад, обръщам се
 • Look forward to — [ lʊk ˈfɔrwərd tʊ ] — Очаквам някого
 • Look for — [ lʊk fɔr ] — Търся, преглеждам
 • Move on — [ muv ɑn ] — Продължавам напред
 • Move in — [ muv ɪn ] — Нанасям се
 • Pass out — [ pæs aʊt ] — Губя съзнание
 • Pick up — [ pɪk ʌp ] — Вдигам, подхващам, повдигам
 • Pull on — [ pʊl ɑn ] — Дръпвам към себе си, натягам
 • Put in — [ pʊt ɪn ] — Слагам в
 • Put on — [ pʊt ɑn ] — Обличам се, надявам, включвам
 • Put down — [ pʊt daʊn ] — Оставям долу, полагам
 • Put up — [ pʊt ʌp ] — Повдигам, построявам
 • Run out — [ rʌn aʊt ] — Изтичвам навън, изтощавам се
 • Run into — [ rʌn ˈɪntu ] — Налитам, срещам
 • Run over — [ rʌn ˈoʊvər ] — Прегазвам, сблъсквам се
 • Run away — [ rʌn əˈweɪ ] — Избягвам
 • Set up — [ sɛt ʌp ] — Настройвам, устройвам
 • Show up — [ ʃoʊ ʌp ] — Появявам се
 • Settle down — [ ˈsɛtəl daʊn ] — Установявам се, заселвам се
 • Sit down — [ sɪt daʊn ] — Сядам, успокоявам се
 • Shut up — [ ʃʌt ʌp ] — Замлъквам
 • Shut down — [ ʃʌt daʊn ] — Изключвам, затварям
 • Stand by — [ stænd baɪ ] — Приготвям се, очаквам
 • Switch on — [ swɪʧ ɑn ] — Включвам
 • Switch off — [ swɪʧ ɔf ] — Изключвам
 • Take away — [ teɪk əˈweɪ ] — Отнемам, вземам
 • Take off — [ teɪk ɔf ] — Махам от себе си, събличам
 • Take in — [ teɪk ɪn ] — Приютявам, възприемам
 • Throw up — [ θroʊ ʌp ] — Повръщам, изхвърлям
 • Turn around — [ tɜrn əˈraʊnd ] — Обръщам се
 • Turn into — [ tɜrn ˈɪntu ] — Превръщам се в
 • Turn on — [ tɜrn ɑn ] — Включвам
 • Turn off — [ tɜrn ɔf ] — Изключвам
 • Turn out — [ tɜrn aʊt ] — Оказвам се, изяснявам
 • Wake up — [ weɪk ʌp ] — Събуждам се, будя
 • Walk in — [ wɔk ɪn ] — Влизам
 • Walk out — [ wɔk aʊt ] — Излизам
 • Walk away — [ wɔk əˈweɪ ] — Тръгвам си
 • Walk off — [ wɔk ɔf ] — Заминавам
 • Walk up — [ wɔk ʌp ] — Изкачвам се
 • Work out — [ wɜrk aʊt ] — Тренирам, разбирам
 • Write down — [ raɪt daʊn ] — Записвам
 • Work up — [ wɜrk ʌp ] — Изработвам, създавам
 • Watch out — [ wɑʧ aʊt ] — Внимавам, Пазя се

Това е основната информация за английските фразови глаголи (Phrasal Verbs) и тяхното използване в английски език, придружена с класификация и примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: