Translate

---------------------------------------------------------------------------------

29 февруари 2016

Прост подлог-съществително | dLambow

Прост подлог-съществително (Noun Subject)

 

Подлог-съществително

Съществителните имена (Nouns) в английски език са части на речта, които обозначават предмет или лице и главната им роля в изречението е на подлог-съществително, което е вид прост подлог (Simple Subject).


Прост подлог-съществително
Подлог-съществително


В английската граматика съществителното (съответно - подлога в изречението) се разпознава с помощта на въпросите:
 • Who is this? - Кой е това?
 • What is this? - Какво е това?
Например:
 • a man – човек, мъж,
 • a girl – момиче.

Видове съществителни-подлог.


Нарицателни съществителни.

В изречението подлог може да се изразява с помощта на нарицателни съществителни, обозначаващи названия на предметите.
 • My story can't be summed up in two or three sentences. - Моята история не може да бъде обобщена с две или три изречения.
 • The train has arrived. - Влакът е пристигнал.
 • The meeting is over. - Събранието приключи.
 • The weather is getting warmer and warmer. - Времето става все по-топло и топло.
 • The lesson is over. - Урокът завърши.

Лични имена.

Всяко лично име - наименование на нещо, което е единствено по своето предназначение.
 • Andy tries to understand you. - Анди се опитва да те разбере.
 • Herbert Sullivan wrote this play called The Christmas Angel. - Хърбърт Съливан написа тази пиеса, наречена Рождествения ангел.
 • The stranger came early in February. - Непознатият се появи в началото на февруари.
Тук влизат личните имена, географските названия, имената на учреждения, предприятия, кораби, книги и т.н.

Място на подлога-съществително в изречението

В английското изречение отсъства специфична падежна форма на подлога-съществително и то винаги е пред сказуемото, ако пред последното няма някакви определителни думи (определители). Това правило остава в сила и тогава, когато прякото допълнение се изнася на първо място в изречението.
 • Beaufort was fairly typical as far as southern towns went.
 • The man is 40. – Мъжът е на 40 години.
 • The students study English. – Учениците учат английски.
Това е основната информация по темата за простия подлог-съществително (Noun Subject) и начините за използването му в английски език.

----------------

28 февруари 2016

Съставен подлог | dLambow

Съставен подлог (Compound subject)

 

Определение за съставен подлог.

Едно изречение има съставен подлог, когато то има повече от един подлози.
 • Raycho and Stefka read the same book. - Райчо и Стефка четат една и съща книга.(compound subject)
Това е основната информация по темата за съставен подлог (Compound subject), ногавите определения, разновидности и начини за свързване със сказуемото в английски език.
 

Кой е съставен подлог?

Съставен е вид личен подлог (Personal Subject), който е съставен от два или повече равностойни подлога, свързани с


Съставен подлог
Кой е съставен подлог?


Координиращи съюзи (coordinating conjunctions):

 • - and,
 • - but,
 • - or,
 • - nor.
Пример:
 • Cats and dogs are domestic animals. - Котките и кучетата са домашни животни.

Съгласуващи съюзи (correlative conjunctions):

 • - either… or,
 • - neither… nor,
 • - not only… but also,
 • - as well… as,
 • - both… and.

Примери:

 • Neither you nor he is right. - Нито ти, нито той е прав.

Безсъюзно свързани.

Пример:
 • Gold, silver and platinum are precious metals. - Злато, сребро и платина са скъпоценни метали.

Това са т.н. еднородни подлози.


Съставен подлог от именни фрази

Възможно е съставен подлог да се състои от две именни фрази, свързани със съюз. Те се съгласуват със сказуемото в множествено число.
 • The man and the woman walked over to the telephone. – Мъжът и жената отидоха към телефона.
 • Either the children or the adults are cleaning the table. – Или децата или възрастните чистят масата.
 • Nina and Ivan have donated money to charity. – Нина и Иван дариха пари за благотворителност.
 • Either they or their parents like me. - И те и техните родители ме харесват.
 

Съгласуване

Съставен подлог с "or/nor" се съгласува с последната си съставляваща. Това морфологично изключение се прави за благозвучност.
 • The twins or Maria is coming on the trip to Sofia. - Близнаците или Мария отиват на пътешествие до София.

----------------

27 февруари 2016

Сложен подлог | dLambow

Сложен подлог или подложен инфинитивен израз (Complex Subject)

 

Кой подлог е сложен?

Сложният подлог в английски език е вид личен подлог (Personal Subject), като той представлява съчетание на съществително в общ падеж или лично местоимение в именителен падеж, изпълняващи ролята на подлог в изречението, с инфинитив.

 • She is said to have borrowed money but not bothered to return it. – Говори се, че тя е заема пари, но не се безпокои особено да ги връща.
 • The book was believed to have been lost. – Предполагаше се, че книгата е била загубена.
 • The picture is considered to have been painted by a great artist. – Счита се, че картината е била нарисувана от велик художник.
Сложен подлог или подложен инфинитивен израз
Кой подлог е сложен?


Структура на Complex Subject.

Complex Subject е синтактична конструкция, в чиято структура може да се използва всяка форма на инфинитив:
 • - Active,
 • - Passive,
 • - Simple,
 • - Continuous,
 • - Perfect.

Не рядко тази конструкция се нарича "подложен инфинитивен израз" - Complex Subject, която изпълнява в изречението функцията на подлог с инфинитив. Конструкцията се изгражда в съответствие със следната проста и разбираема формула:
 • Подлог (същ. или мест.) + сказуемо (глаг. в страд. зал.) + инфинитив.
Например:
 • She is known to work as an English teacher. - Той е известен с това, че работи като учител по английски език.
Английските безлични глаголи могат да образуват комплекси като именни конструкции. Техният смисъл е близък до цялостни главни части на изречението. Характерни са някои безпредложни инфинитивни и причастийни комплекси във функция на подлог. Така, сложен подлог може да се образува около:

Глаголи за възприятие.

 • - see - гледам,
 • - hear - чувам,
 • - feel - усещам,
 • - watch - наблюдавам,
 • - notice - забелязвам,
 • - observe - спазвам.
Например:
 • He was heard asking this question. – Той беше чут да задава този въпрос.

Глаголи, свързани с мисленето.

 • - know - знам,
 • - think - мисля,
 • - consider - считам,
 • - believe - вярвам,
 • - suppose - предполагам,
 • - expect - очаквам,
 • - find - намирам
+ инфинитив. Някои такива комплекси (особено с think, consider, find) могат да се съставят без глаголи.
 • He was supposed to be strong. – Предполагаше се, че той е силен.
 • He was considered clever. – Считаше се, че той е умен.

Подбудителни глаголи.

 • - permit - разрешавам,
 • - allow - допускам,
 • - let - позволявам,
 • - force - форсирам,
 • - cause - причинявам,
 • - make - правя,
 • - get - получавам,
 • - order - разпореждам,
 • - command - заповядвам
+ инфинитив. Например:
 • He was allowed to come a little later. – Беше му позволено да дойде малко по-късно.

Съобщителни глаголи.

 • - report - съобщавам,
 • - say - казвам
+ инфинитив.

Глаголи за поява.

 • - seem,
 • - appear,
 • - happen,
 • - prove,
 • - turn out.
Например:
 • He appeared to throw his responsibilities aside when he went to Scotland. – Изглежда, че той отхвърли своите отговорности, когато замина за Шотландия.
Това е основната информация по темата за подложния инфинитивен израз или сложен подлог (Complex Subject) и начините за неговото образуване в английски език.

----------------

Прост подлог | dLambow

Прост подлог (Simple Subject)

 

Кой подлог е прост?

Преди всичко трябва да уточним, че простия подлог е един от трите вида личен подлог (Personal Subject) в английски език, като тази роля обикновено се изпълнява от съществително или местоимение. Значи, това е само подлога, без неговите модификатори - прилагателни, наречия и други обяснителни подробности. Например:

 • The husband wasn't dead. - Съпрутъг не беше мъртав.
Прост подлог
Кой подлог е прост?


Как да открием прост подлог в изречението?

За да открием подлога в горното изречение, поставяме 'who' или 'what' пред глагола в него. Тук имаме свързващ глагол 'was', който свързва съпруга с неговото състояние. Значи - Who was not dead? - The husband. Това е подлога.
 • He was walking down The Street. - Той се разхождаше надолу по улицата.

Тук можем да използваме същата формула. В случая имаме формата "past participle" в глаголната фраза 'was walking.' Отново имаме'was и задаваме въпроса "Who was walking?" - 'He' was. Така, в този случай местоимението 'he' е подлога на изречението.


Простият подлог (The simple subject) от друга страна е някой (who) или нещо (what) което прави глагола в изречението, без всякаквите му описания. Ето още един пример:

 • The bright copper coin sparkled on the sidewalk.

Задаваме въпроса "What did the sparkling?" и очевидно това е "the bright copper coin". "The", "bright" и "copper" са само описания на съществителното "coin". Следователно, "coin" е простия подлог в това изречение. Това е основната информация по темата за простия подлог (Simple Subject) и начините за неговото откриване в английски език.

----------------

26 февруари 2016

Безличен подлог | dLambow

Безличен подлог (Impersonal Subject)

 

Кой подлог е безличен? 

Английският подлог (The subject in English) е безличен, когато е включен в състава на безлични изречения (Impersonal Sentences). За разлика от българските безподложни изречения, английските винаги съдържат такъв, поради което той е наречен формален подлог.
 • It was getting dark. - Беше започнало да се стъмнява.
 • It is two miles to lake. - Има две мили до езерото.
 • It was clear that he would not come. - Беше ясно, че той не би дошъл.


Формалният подлог в тези случаи не обозначава никакъв реален субект, като в него е заложено неуловимо съдържание, свързано с обстановката или жизнената ситуация, за която става въпрос в изречението. По този начин, формалния подлог като че ли се разтваря в сказуемото и не може да бъде отделен и разгледан самостоятелно. Безличността е изразена не в отсъствието на подлога, а в семантичната неопределеност на подлога.
 • It's necessary ...
 • It's useful ...
Безличен подлог
Кой подлог е безличен?

 

За този вид изречения се казва, че истинския подлог в тези случаи е инфинитива или подчиненото изречение, идващо след него, а "it" е "празна дума", предшестваща подлога. Това "it" обикновено се нарича "предварително" (anticipatory) it и се различава от безличното "it". Но е възможна и обратната трактовка, при която "it" си е безличен подлог, а следващите инфинитив или подчинено изречение са известно уточнение, развиващо съдържанието на сказуемото.

Случаи на използване на безличен подлог.


Природни явления и състояния на времето.

 • It often rains in winter. - Често вали през зивата.
 • It is cold. - Студено е.
 • It was spring. - Беше пролет.
 • It snows. - Вали сняг.
 • It was raining when the plane landed. - Валеше, когато самолета се приземи.
 • It is getting dark. - Свечерява се (Стъмнява се).

Време, разстояния, температури.

 • It is early morning. - Рано сутринта е.
 • It is far to my native town from here. - Оттук е далеч до моя роден град.
 • It is late. - Късно е.
 • It is 5 o'clock. - Пет часа е. 
 

Оценка на ситуация.

Когато се налага оценка на ситуацията в изречение със съставно именно сказуемо (понякога и глаголно), след което идва подлога, изразен чрез инфинитив, герундий или подчинено изречение.
 • It was easy to do this. - Беше лесно да се направи това.

С някои глаголи в страдателен залог.

 • It is said he will come. - Беше казано, че той ще дойде.

Въвеждащ подлог.

Въвеждащ подлог се използва в изречения, в които значимия подлог е изразен чрез инфинитив, герундий, подчинено изречение.
 • It takes me 10 minutes to get to school. - Отнема ми 10 минути да стигна до училище.
 • Is it necessary for you to go there now?  - Необходимо ли е да ходиш там сега?
 • It’s a pity he hasn’t come. - Жалко е, че той не дойде.

В някои изрази, като:

 • - it seems,
 • - it appears,
 • - it happens,
 • - it is said,
 • - it is believed.
Подобни изрази се използват в състава на сложно изречение.
 • It seems so. - Така изглежда.
 • It is said that swimming is a very useful sport. - Говори се, че плуването е много полезен спорт.

Безличните изречения с подлог в английски език са възникнали сравнително неотдавна. Във всеки случай, в древните текстове се срещат безлични изречения без подлог, от вида на:
 • - snows - вали сняг (снежи). 
Може да се мисли, че въвеждането на "it" като подлог е в пряка връзка с намаляването броя на глаголните форми за лице и число и с увеличаването на техните омоними. Това е основната информация по темата за безличен подлог (Impersonal Subject) и случаите на употребата му в английски език.

----------------

24 февруари 2016

Неопределено личен подлог | dLambow

Неопределено личен подлог (Indefinite Personal Subject)

 

Кой е неопределено личен подлог?

Такъв подлог (subject), който е част от неопределено лични изречения (Indefinite Personal Sentences), където сказуемото обозначава действие, касаещо хората въобща, или всеки човек, или неопределен брой лица, се нарича неопределено личен.


В тези случаи подлогът обозначава неопределено лице.
 • One must observe these rules. - Трябва да се съблюдават тези правила.
 • One never knows what his answer may be. - Никога не знаеш какъв може да е неговия отговор.
 • You may walk miles without seeing one. - Може да се разхождате много мили, без да видите някого.
Неопределено личен подлог
Кой е неопределено личен подлог?


Изразяване на неопределено личен подлог.

Подлогът в такива изречения обикновено се изразява чрез неопределеното местоимение
 • - one
или местоименията:
 • - we,
 • - you,
 • - they
в неопределено-лично значение, когато действащото лице е неизвестно или обобщено в значение на всеки човек, включително и говорещия. Ето още примери:
 • One never can be sure. - Човек никога не може да е сигурен.
 • Is that all they teach you over at that school? - И това ли е всичко, на което ви учат в училище?
 • You never can tell what will happen. - Никога не може да кажеш какво ще се случи.
 • Before the names of seas we use the definite article. - Преди наименованията на моретата използваме определителен член.
Както се вижда от приведените примери, подлога в английските неопределено лични изречения винаги присъства явно, изразен чрез някое от горните местоимения. One в съчетание с модалните глаголи
 • - must,
 • - should
се превежда като "нужно", "би следвало", а с глагола
 • - can — "би могло":
One може да се използва в притежателен падеж и в този случай се превежда като свой, своя, свое, свои:
 • One must keep one’s promise. - Трябва да се удържат своите обещания.
Това е основната информация по темата за неопределено личен подлог (Indefinite Personal Subject) и случаите на неговото използване в английски език, придружена с редица примери.

----------------

23 февруари 2016

Личен подлог | dLambow

Личен подлог (Personal Subject)

 

Изразяване на личен подлог

Лично изречение (Personal Sentences) е това, в което подлога, за който става дума в изречението, обозначава определено лице, предмет или абстрактно понятие. Примери:
 • The child began to cry. - Детето започна да плаче.
 • Where’s the doctor? - Къде е лекаря?
 • The shop was closed. - Магазинът беше затворен.
 • The thought made him happy. - Мисълта го направи щастлив.

Всеки подлог (The subject) в лично изречение може да бъде изразен с различни части на речта или може да се подразбира, като при сказуемо, изразено с глагол в повелително наклонение.
 • Don't go there. - Не ходи там! (подразбира се: you - ти)
 • And don't cross the street against the lights. - И не пресичай улицата срещу светофара. (подразбира се you - ти).
Личен подлог
Изразяване на личен подлогНачини за изразяване на личен подлог


1. Със съществително.

 • The weather is getting warmer and warmer. - Времето става все по-топло и топло.
 • The lesson is over. - Урока завърши.

2. С местоимение.

 • I live in Sofia. - Аз живея в София.
 • He works at a factory. - Той работи в завод.

3. С инфинитив.

 • To run is useful. - Да бягаш е полезно.

4. С герундий.

 • Running is useful. - Бягането е полезно.
 • Smoking is bad for health. - Пушенето вреди на здравето.

5. С числително.

 • Two (of us, of them) came late. - Двама дойдоха късно.

6. С всяка дума в значение на съществително..

 • The British are very proud of their traditions and customs. - Британците са много горди със своите традиции и обичаи.

7. Подложна група.

Подлога, с всички отнасящи се към него думи (определения, допълнения), представлява подложна група.
 • A teacher with his pupils crossed the street. - Учител със своите ученици, пресече улицата.

Това е основната информация по темата за личния подлог (Personal Subject) и начините за неговото изразяване в английски език, заедно с достатъчно примери.

----------------

22 февруари 2016

Инфинитив с модални глаголи | dLambow

Инфинитив с модални глаголи (Infinitive with modal verbs)

Използване на инфинитив в английски език

Един от начините за използване на инфинитив (Infinitive) е това да става в комбинация с мoдалните глаголи (Modal Verbs) като част от съставно глаголно сказуемо. Възможни са два варианта:

Infinitive with modal verbs
Използване на инфинитив в английски език

1. Без частицата "to"

Инфинитива без частицата "to" се използва с повечето модални глаголи:
 • - can,
 • - must,
 • - may,
 • - might,
 • - could,
 • - would,
 • - should,
а също и с техните отрицателни форми:
 • - cannot = can’t,
 • - must not = mustn't, и т. н.Ето някои примери:
 • We must stay at home. - Ние трябва да останем в къщи.
 • We can go there tomorrow. - Ние може да отидем там утре.
 • You may swim in the river. - Ти може да поплуваш в реката.
 • We should not leave him alone. - Ние не бива да го оставяме сам.

2. С частицата "to"

Инфинитив с частицата "to" се използва и след някои модални глаголи, като:
 • - ought (to) – длъжен съм, следва.
Например:
 • She ought to be told about it. (Passive) - Тя би следвало да каже за това.
 • You ought to call him. - Ти би следвало да му позвъниш.

3. След спомагателни глаголи в ролята на модални:

 • - to be (to),
 • - to have (to) - длъжен.
Например:
 • He has to go there. - Той трябва да отиде там.
 • I am to meet him here. - Аз трябва да го срещна тук.
 • The plane is to arrive at 3 o'clock. - Самолетът трябва да пристигне в 3 часа.
 • You don’t have to do it. - Вие не сте длъжни да правите това.
 • The letter has to be written at once. (Passive) - Писмото трябва да бъде написано веднага.
 • Please, have your sister clean the room. - Моляте, накарай сестра си да почисти стаята.
Това е основната информация по темата за инфинитив, използван с модални глаголи (Infinitive with modal verbs), случаите за употребата му в английски език, както и редица показателни примери.

----------------

Непълни възклицателни изречения | dLambow

Непълни възклицателни изречения (Incomplete Exclamatory Sentences)

 

Непълно възклицание (Incomplete Exclamation)

Непълните са вид възклицателни изречения (Exclamatory Sentences) и това е доста чест случай на употреба в английски език. В тях често се пропуска подлога, част от сказуемото или даже цялото сказуемо.

 • What a girl! - Какво момиче!
 • How wonderful! - Колко чудесно!
 • How hot! - Колко горещо!Казани по този начин, възклицанията помагат по точно да се предаде емоцията. Ето някои от най-разпространените съкратени възклицания:
 •     Bravo! (браво)
 •     Fantastic! (изумително)
 •     Tremendous! (чудесно)
 •     Sheesh! (...)
 •     Wow! (иха!)
 •     Brilliant! (блестящо)
 •     Awesome! (яко)
 •     Ouch! (ох)
 •     Amazing! (възхитително)
 •     Geronimo! (...)
 •     Timber! (бац)
 •     Eureka (еврика)
 •     Hooray! (ура)
 •     Gosh! (...)
 •     Jeepers! (...)
 •     Magnificent! (великолепно)
 •     Unbelievable! (невероятно)

Incomplete Exclamatory Sentences
Непълно възклицание

Типични възклицателни думи в английски език

Най-типични в разговорната английска реч са възклицателните думи-изречения и фрази-изречения, които се състоят от определение възклицателни думи с техните определители. Често този вид изречения се съпровождат от междуметия.
 • What a shame!
 • What nasty weather!How good of you to come!
 • How awful!
 • Oh, how wonderful!
 • What a good ideal
 • What a hot day!
 • Splendid!
 • Fine!
Английската реч е доста богата на подобен род непълни възклицателни изречения (Incomplete Exclamatory Sentences), но казаното до тук е достатъчно за да онагледим темата. Повече кратки възклицания можем да проследяваме в коментарите по-долу.

----------------

20 февруари 2016

Въпросителни номинални изречения | dLambow

Въпросителни номинални изречения (Wh-Clauses)

 

Въпросително номинално изречение (Wh-Clause)

Това е единия от двата вида номинални подчинени изречения (Nominal Clause), които изпълняват в изречението сходни функции с въпросителните думи (Wh — words). Те могат да започват с въпросителна дума вместо с "that".

 • What happened between us must remain a secret. – Случилото се между нас, трябва да остане в тайна.
 • I’ll never understand why he did that. – Аз никога няма да разбера, защо той направи това.
 • I looked at what they’d done. – Аз погледнах това, което те натвориха.
 • It is unforgivable what you did. – Незабравимо е това, което направи ти.
 • I don’t know how many people are coming to the meeting. – Аз не знам колко хора ще дойдат на събранието.
Wh-Clauses
Въпросително номинално изречение

Използване на въпросителни думи (Wh - words)

По-долу ще дадем списък на най-често използваните във въпросителни номинални изречения въпросителни думи (Wh - words) с типичен за същата дума пример.When

 • Do you remember when you first saw a Shakespeare play?

Where

 • Is this where they put the classic novel?
 • I don't know where I should go.

Who

 • Do you know who you're going to meet at the party?

How

 • It's interesting to see how people display their books.
 • I'll tell you how it happened, at some other time.

Why

 • Can you explain why you like e-readers?

Превода на горните примерни изречения може да направите самостоятелно, като писмено упражнение. А на следващия ден, също писмено, може да направите обратния превод и да го сверите с оригиналните изречения на английски език.

Въпросителни номинални изречение с "to" + инфинитив

В редица случаи, в номиналните подчинени изречения, след местоименията:
 • - what,
 • - when,
 • - where,
 • - who,
 • - how
може да се използва "to" + инфинитив. Ето някои примери:
 • We couldn't work out how to assemble the bookcase.
 • I don't know who to give this book to.
 • Mary doesn't know when to stop talking.
 • I don't know where to find the books I wanted.
 • I was so confused, but I didn't know what to do.
Това е основната информация по темата за въпросителни номинални изречения (Wh-Clauses) и тяхното използване в английски език, заедно със списък на използваните въпросителни думи и съответните примери.

----------------

19 февруари 2016

Разказни номинални изречения | dLambow

Разказни номинални изречения (Reported Clauses / That-Clauses)

 

Разказно номинално изречение

Това е единия от двата вида номинално изречение (Nominal Clause), които са вид именни разказни изречения, с чиято помощ се предава непряка реч.Разказни номинални изречения със съюза "That" (That-Clauses).

В английски език съюза "that" може да бъде пропуснат, ако не се намира в самото начало на изречението. Ако "that" влиза в изречението със значение на подбуждане или пожелание, то подчиненото изречение може да се използва формата на условно наклонение (Subjunctive). Подчинени изречения, въвеждани със съюза "that", след определени глаголи, може да се замества с местоимението "so" или "such":
 • They demanded that Sir Philipp resign his position. — Те поискаха сър Филип да се откаже от позицията си.
 • That money doesn't grow on trees should be obvious. — Че парите не растат по дърветата, трябва да е ясно (очевидно).
 • Ivan was going to leave in an hour, at least he told me so. (= Ivan told me that he was going to leave in an hour). — Иван се кани да си тръгва до около час, най-малко той така ми каза.

Reported Clauses / That-Clauses
Разказно номинално изречение

Подборни именни изречения със съюза "if"

Това са вид разказни номинални изречения с използването на съюзи, като if, whether (or not).
 • Doing my best I wondered if there was anything else I could do. – Давайки всичко от себе си, аз помислих дали има и нещо друго, което бих могъл да направя.
 • Whether or not he’s coming tonight is still uncertain. Дали той ще дойде или не довечера, е още неизвестно.
 • I don’t know if he’s coming tonight. – Аз не знам дали той ще дойде (идва) довечера.
 • I have already decided which English language couses to chose. - Аз вече реших кои английски курсове да избера.
 • Not noticing this speech, I asked if there was anything else I could do for him. — Не обръщайки внимение на тези думи (на това говорене), аз попитах дали има нещо друго, което бих могъл да направя за него.

Това е основната информация по темата за разказните номинални изречения (Reported Clauses / That-Clauses) и тяхното използване в английски език, онагледено с доста примери.

----------------

17 февруари 2016

Номинални изречения | dLambow

Номинални изречения (Nominal Clauses)

 

Номинално изречение (Nominal Clause / Noun Clause)

Пълното наименование е номинално или именно подчинено изречение, което показва, че това е вид подчинено изречени (Dependent или Subordinate Clause)  в състава на сложно подчиненото изречение в английски език. Този вид подчинени изречения могат да изпълняват функциите на именни части на изречението (затова се наричат и "именни" или "номинални"), каквито са подлога и допълнението. Следователно, изпълняват функции, аналогични на функциите на съществително (Noun).

 • What I believe is none of your business. В какво вярвам аз, не е твоя работа.
 • I knew that the game would be tight. - Аз знаех, че играта ще е напрегната.
 • Both teams realize how important this game is. - И двата отбора осъзнават колко важна е тази среща.
 • Which team scores first may determine the winner. - Кой отбор ще отбележи пръв, може да предопредели победителя.
Nominal Clauses
Номинално изречение

Роли на номиналните изречения


В ролята на подлог.

 • What he did was right. - Това, което той направи, е правилно.
 • That you don’t know him is obvious. - Това, че ти не го познаваш, е очевидно.
 • The thought that I upset her so much is awful. - Самата мисъл, че съм я разстроил толкова много, е ужасна.В ролята на допълнение.

 • I demand that you should restore to the Company the twelve millions which have been abstracted. - Аз изисквам, че трябва да възстановите (върнете) на фирмата 12 млн., които бяха иззети.
 • I can guarantee (that) it will be there on time. - Аз мога да гарантирам, че то ще е там навреме.
 • Do you think she’ll come? – Ти мислиш ли, че тя ще дойде?

В ролята на обстоятелствено пояснение.

 • So we went to where I had left my three bears, and made a camp. - Така че, ние отидохме (върнахме се) до мястото, където оставих моите три мечки, и направихме лагер.

Използване на номинални изречения

Номиналните подчинени изречения функционират като съществително име или именна фраза. Те са група от думи, сред които има съществително (подлог) и спрегаем глагол. Въвеждат се с помощта на подчинителни съюзи, като:
 • - whether - дали,
 • - that - че,
 • - if ако.
Наричат ги още "подчинено съществително". Пример:
 • He wondered whether the accomplishment of all the tasks was necessary. - Той се чудеше, дали изпълнението на всички задачи беше необходимо.
Именните изречения отговарят на въпросите Кой?, Какво?, На кого?. Едно изречение е номинално, ако е възможно да бъде заменено с местоимение. Пример:
 • I know who did it. (I know him/her). - Аз знам кой го направи.
В някои случаи е възможно номиналните изрази да бъдат използвани без съюз или относително местоимение. Пример:
 • He knows that he is here. - Той знаеше, че той е там. (със съюза that)
 • He knows he is here. - Той знаеше - той е там. (без съюза that)
В други случаи, използването на съюз или местоимение, макар и да е граматично правилно, може да звучи твърде натруфено, поради което съюза се пропуска. Пример:
 • She thinks that it is beautiful. - Тя мисли че то е красиво. (със съюза that)
 • She thinks it is beautiful. - Тя мисли - това е красиво. (без съюза that)

Използване на инфинитивен израз (Infinitive clause) като именно изречение.

Функцията на име в изречението може да се изпълнява от инфинитивен израз (Infinitive clause). В този случай инфинитивния израз може да бъде въведен с въпросителна дума.
 • The problem is where to get money. — Проблемът е, откъде да се вземат пари.
 • It takes time to get used to it. — Отнема време, да се привикне към това.

Използване на герундиен израз (ing- clause) като именно изречение.

Герундийният израз (ing- clause) също, като правило, изпълнява в изречението същата функция като съществително име.
 • Watching television is a waste of time. — Гледането на телевизия, е загуба на време.
 • "Gendarmes," cried he to the men guarding the gate, "prevent anybody from entering the house, and above all, let no one go into the garden". — "Жандарми", - викна той на хората, охраняващи вратата, - "пазете никой да не влиза в къщата, и най-важното - никой да не влиза в градината."
 • Studying English is a good way of pastime. - Изучаването на английски език, е добър начин за прекарване на времето.

Използване на относителни местоимения


Относителното местоимение "What"

е най-често използвано в именни изречения. След него може да се използва съществително.
 • What enjoyment we had came from books. (Тук "What" = "all the enjoyment", но това подсказва и че това не е твърде много "enjoyment""

Относителното местоимение "Which"

често се отнася към цялото подчинено изречение.
 • He went to see a speech and language therapist, which was a major breakthrough.

Други местоимения, които се използват.

 • - whatever
 • - whoever
 • - whichever
 • - wherever
Примери:
 • I read whatever is available.
 • Romantic stories are all the same, whoever the author is.
 • Take whichever book you like, I don't mind.
 • I read all the time, wherever I am.

Видове номинални изречения

Можем да различим два основни вида номинални изречения:
(предават косвена реч)
(предават косвен въпрос)

Ще ги разгледаме по-подробно в самостоятелни теми (проследете връзките). Това е основната информация по темата за номиналните подчинени изречения (Nominal Clauses), техните видови е използване в английски език, заедно с доста показателни примери за улеснено изучаване.

----------------

139 Английски фрази | dLambow

139 Английски фрази (139 English Phrases)

 1. Аз все още не съм готов. — I'm not ready yet. — [ aɪm nɒt ˈrɛdi jɛt. ]
 2. Аз не го искам — I don't want it. — [ aɪ dəʊnt wɒnt ɪt. ]
 3. Аз не го харесвам — I don't like him. — [ aɪ dəʊnt laɪk hɪm. ]
 4. Аз не разбирам — I don't understand. — [ aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd. ]
 5. Аз не съм женена. — I'm not married. — [ aɪm nɒt ˈmærɪd. ]
 6. Аз съм американец. — I'm an American. — [ aɪm ən əˈmɛrɪkən. ]
 7. Аз съм омъжена. — I'm married. — [ aɪm ˈmærɪd. ]
 8. Аз ще го взема. — I'll take it. — [ aɪl teɪk ɪt. ]
 9. Аз я харесвам. — I like her. — [ aɪ laɪk hɜː. ]
 10. Ако имате нужда от помощта ми, моля, уведомете ме. — If you need my help, please let me know. — [ ɪf juː niːd maɪ hɛlp, pliːz lɛt miː nəʊ. ]
 11. Бих искал да се разходим. — I'd like to go for a walk. — [ aɪd laɪk tuː ɡəʊ fɔːr ə wɔːk. ]
 12. Бихте ли приели съобщение, моля? — Would you take a message please? — [ wʊd juː teɪk ə ˈmɛsɪʤ pliːz? ]
 13. Благодаря ви госпожице. — Thank you miss. — [ θæŋk juː mɪs. ]
 14. Благодаря Ви, господине. — Thank you sir. — [ θæŋk juː sɜː. ]
 15. Благодаря за вашата помощ. — Thanks for your help. — [ θæŋks fɔː jɔː hɛlp. ]
 16. Благодаря за всичко. — Thanks for everything. — [ θæŋks fɔːr ˈɛvrɪθɪŋ. ]
 17. Благодаря ти много. — Thank you very much. — [ θæŋk juː ˈvɛri mʌʧ. ]
 18. Благодаря ти. — Thank you. — [ θæŋk juː. ]
 19. Бъдете внимателни при шофиране. — Be careful driving. — [ biː ˈkeəfʊl ˈdraɪvɪŋ. ]
 20. Бъди внимателен. — Be careful. — [ biː ˈkeəfʊl. ]
 21. Вече ядох. — I ate already. — [ aɪ ɛt ɔːlˈrɛdi. ]
 22. Вие сте много мил. — You're very nice. — [ jʊə ˈvɛri naɪs. ]
 23. Все още не. — Not yet. — [ nɒt jɛt. ]
 24. Всеки го знае. — Everyone knows it. — [ ˈɛvrɪwʌn nəʊz ɪt. ]
 25. Всичките ви неща са тук. — Your things are all here. — [ jɔː θɪŋz ɑːr ɔːl hɪə. ]
 26. Всичко е готово. — Everything is ready. — [ ˈɛvrɪθɪŋ ɪz ˈrɛdi. ]
 27. Г-н Смит американец ли е? — Is Mr. Smith an American? — [ ɪz Mr. smɪθ ən əˈmɛrɪkən? ]
 28. Гладен съм. — I'm hungry. — [ aɪm ˈhʌŋɡri. ]
 29. Глупости. — Nonsense. — [ ˈnɒnsəns. ]
 30. Да наистина. — Yes, really. — [ jɛs, ˈrɪəli. ]
 31. Да отидем да погледнем. — Let's go have a look. — [ lɛts ɡəʊ hæv ə lʊk. ]
 32. Да практикуваме английски. — Let's practice English. — [ lɛts ˈpræktɪs ˈɪŋɡlɪʃ. ]
 33. До скоро. — See you later. — [ siː juː ˈleɪtə. ]
 34. Добра идея. — Good idea. — [ ɡʊd aɪˈdɪə. ]
 35. Добре съм, а ти? — I'm good, and you? — [ aɪm ɡʊd, ænd juː? ]
 36. Добре. — Okay. — [ ˈəʊˈkeɪ. ]
 37. Един момент. — Just a moment. — [ ʤʌst ə ˈməʊmənt. ]
 38. .аден съм. — I'm thirsty. — [ aɪm ˈθɜːsti. ]
 39. Загубих си часовника. — I lost my watch. — [ aɪ lɒst maɪ wɒʧ. ]
 40. Знам. — I know. — [ aɪ nəʊ. ]
 41. Идвам да те взема — I'm coming to pick you up. — [ aɪm ˈkʌmɪŋ tuː pɪk juː ʌp. ]
 42. Извинявай, че те безпокоя. — Sorry to bother you. — [ ˈsɒri tuː ˈbɒðə juː. ]
 43. Изнесете го навън. — Take it outside. — [ teɪk ɪt ˌaʊtˈsaɪd. ]
 44. Имам главоболие. — I have a headache. — [ aɪ hæv ə ˈhɛdeɪk. ]
 45. Искам само лека закуска. — I only want a snack. — [ aɪ ˈəʊnli wɒnt ə snæk. ]
 46. Кажи ми. — Tell me. — [ tɛl miː. ]
 47. Как върви работата? — How's work going? — [ haʊz wɜːk ˈɡəʊɪŋ? ]
 48. Как си? — How are you? — [ haʊ ɑː juː? ]
 49. Книгата е под масата. — The book is under the table. — [ ðə bʊk ɪz ˈʌndə ðə ˈteɪbᵊl. ]
 50. Мислех, че дрехите са по-евтини. — I thought the clothes were cheaper. — [ aɪ θɔːt ðə kləʊðz wɜː ˈʧiːpə. ]
 51. Мисля, че е добър на вкус. — I think it tastes good. — [ aɪ θɪŋk ɪt teɪsts ɡʊd. ]
 52. Мисля, че е много добре. — I think it's very good. — [ aɪ θɪŋk ɪts ˈvɛri ɡʊd. ]
 53. Много го харесва. — He likes it very much. — [ hiː laɪks ɪt ˈvɛri mʌʧ. ]
 54. Много добре благодаря. — Very good, thanks. — [ ˈvɛri ɡʊd, θæŋks. ]
 55. Много ни харесва. — We like it very much. — [ wiː laɪk ɪt ˈvɛri mʌʧ. ]
 56. Много са заети. — They're very busy. — [ ðeə ˈvɛri ˈbɪzi. ]
 57. Много си умен. — You're very smart. — [ jʊə ˈvɛri smɑːt. ]
 58. Много съм зает. — I'm very busy. — [ aɪm ˈvɛri ˈbɪzi. ]
 59. Мога ли да говоря с г-жа Смит, моля? — May I speak to Mrs. Smith please? — [ meɪ aɪ spiːk tuː Mrs. smɪθ pliːz? ]
 60. Можете ли да ми преведете това? — Can you translate this for me? — [ kæn juː trænsˈleɪt ðɪs fɔː miː? ]
 61. Моля, закарайте ме до този адрес. — Please take me to this address. — [ pliːz teɪk miː tuː ðɪs əˈdrɛs. ]
 62. Моля, запишете го. — Please write it down. — [ pliːz raɪt ɪt daʊn. ]
 63. Моля, попълнете този формуляр. — Please fill out this form. — [ pliːz fɪl aʊt ðɪs fɔːm. ]
 64. Надявам се вие и жена ви да имате приятно пътуване. — I hope you and your wife have a nice trip. — [ aɪ həʊp juː ænd jɔː waɪf hæv ə naɪs trɪp. ]
 65. Наистина ли? — Really? — [ ˈrɪəli? ]
 66. Не благодаря. — No, thank you. — [ nəʊ, θæŋk juː. ]
 67. Не говоря много добре. — I don't speak very well. — [ aɪ dəʊnt spiːk ˈvɛri wɛl. ]
 68. Не е честно. — That's not fair. — [ ðæts nɒt feə. ]
 69. Не знам как да го използвам. — I don't know how to use it. — [ aɪ dəʊnt nəʊ haʊ tuː juːz ɪt. ]
 70. не искам да те притеснявам — I don't want to bother you. — [ aɪ dəʊnt wɒnt tuː ˈbɒðə juː. ]
 71. Не искам това — I don't want that. — [ aɪ dəʊnt wɒnt ðæt. ]
 72. Не ми харесва — I don't like it. — [ aɪ dəʊnt laɪk ɪt. ]
 73. Не наскоро. — Not recently. — [ nɒt ˈriːsntli. ]
 74. Не се притеснявай — Don't worry. — [ dəʊnt ˈwʌri. ]
 75. Не съм зает. — I'm not busy. — [ aɪm nɒt ˈbɪzi. ]
 76. Не съм сигурен. — I'm not sure. — [ aɪm nɒt ʃʊə. ]
 77. Не те чувам — I can't hear you. — [ aɪ kɑːnt hɪə juː. ]
 78. Не. — No. — [ nəʊ. ]
 79. Нека проверя. — Let me check. — [ lɛt miː ʧɛk. ]
 80. Нека си помисля. — Let me think about it. — [ lɛt miː θɪŋk əˈbaʊt ɪt. ]
 81. Никога не съм виждал това преди. — I've never seen that before. — [ aɪv ˈnɛvə siːn ðæt bɪˈfɔː. ]
 82. Нищо друго. — Nothing else. — [ ˈnʌθɪŋ ɛls. ]
 83. Няма значение. — Never mind. — [ ˈnɛvə maɪnd. ]
 84. Обичам те. — I love you. — [ aɪ lʌv juː. ]
 85. Опитай. — Try it. — [ traɪ ɪt. ]
 86. От време на време. — From time to time. — [ frɒm taɪm tuː taɪm. ]
 87. Отлично. — Excellent. — [ ˈɛksələnt. ]
 88. По-дълъг е от  мили. — It's longer than  miles. — [ ɪts ˈlɒŋɡə ðæn  maɪlz. ]
 89. побързайте! — Hurry! — [ ˈhʌri! ]
 90. Повече от това. — More than that. — [ mɔː ðæn ðæt. ]
 91. Помогне! — Help! — [ hɛlp! ]
 92. Почиствам стаята си. — I'm cleaning my room. — [ aɪm ˈkliːnɪŋ maɪ ruːm. ]
 93. Разбира се. — Of course. — [ ɒv kɔːs. ]
 94. Рискувайте. — Take a chance. — [ teɪk ə ʧɑːns. ]
 95. Само малко. — Just a little. — [ ʤʌst ə ˈlɪtl. ]
 96. Сега нямам време — I don't have time now. — [ aɪ dəʊnt hæv taɪm naʊ. ]
 97. Следващият път. — Next time. — [ nɛkst taɪm. ]
 98. Спри се! — Stop! — [ stɒp! ]
 99. Студено ми е. — I'm cold. — [ aɪm kəʊld. ]
 100. Съжалявам, разпродадени сме. — I'm sorry, we're sold out. — [ aɪm ˈsɒri, wɪə səʊld aʊt. ]
 101. Те са еднакви. — They're the same. — [ ðeə ðə seɪm. ]
 102. Ти си красив. — You're beautiful. — [ jʊə ˈbjuːtəfʊl. ]
 103. Това достатъчно ли е? — Is that enough? — [ ɪz ðæt ɪˈnʌf? ]
 104. Това е вярно. — That's right. — [ ðæts raɪt. ]
 105. Това е добре. — That's alright. — [ ðæts ɔːlˈraɪt. ]
 106. Това е добре. — That's fine. — [ ðæts faɪn. ]
 107. Това е достатъчно. — That's enough. — [ ðæts ɪˈnʌf. ]
 108. Това е много важно. — This is very important. — [ ðɪs ɪz ˈvɛri ɪmˈpɔːtənt. ]
 109. Това е много лошо. — That's too bad. — [ ðæts tuː bæd. ]
 110. Това е много трудно. — This is very difficult. — [ ðɪs ɪz ˈvɛri ˈdɪfɪkəlt. ]
 111. Това е прекалено. — That's too much. — [ ðæts tuː mʌʧ. ]
 112. Това е твърде много. — That's too many. — [ ðæts tuː ˈmɛni. ]
 113. Това е. — That's it. — [ ðæts ɪt. ]
 114. Това изглежда страхотно. — That looks great. — [ ðæt lʊks ɡreɪt. ]
 115. Това мирише лошо. — That smells bad. — [ ðæt smɛlz bæd. ]
 116. Това не е правилно. — That's not right. — [ ðæts nɒt raɪt. ]
 117. това не работи — This doesn't work. — [ ðɪs dʌznt wɜːk. ]
 118. Той е много досаден. — He's very annoying. — [ hiːz ˈvɛri əˈnɔɪɪŋ. ]
 119. Той е много известен. — He's very famous. — [ hiːz ˈvɛri ˈfeɪməs. ]
 120. Той е прав. — He's right. — [ hiːz raɪt. ]
 121. Той идва скоро. — He's coming soon. — [ hiːz ˈkʌmɪŋ suːn. ]
 122. Точно там. — Right there. — [ raɪt ðeə. ]
 123. Точно тук. — Right here. — [ raɪt hɪə. ]
 124. Тръгвам си от работа в I get off of work at [ aɪ ɡɛt ɒf ɒv wɜːk æt ]
 125. Трябва да се преоблека. — I need to change clothes. — [ aɪ niːd tuː ʧeɪnʤ kləʊðz. ]
 126. Трябва да се прибера вкъщи. — I need to go home. — [ aɪ niːd tuː ɡəʊ həʊm. ]
 127. Тук съм от два дни. — I've been here for two days. — [ aɪv biːn hɪə fɔː tuː deɪz. ]
 128. Тя е красива. — She's pretty. — [ ʃiːz ˈprɪti. ]
 129. Чувал съм, че Тексас е красиво място. — I've heard Texas is a beautiful place. — [ aɪv hɜːd ˈtɛksəs ɪz ə ˈbjuːtəfʊl pleɪs. ]
 130. Чувствам се добре. — I feel good. — [ aɪ fiːl ɡʊd. ]
 131. Щастлив съм. — I'm happy. — [ aɪm ˈhæpi. ]
 132. Ще платя. — I'll pay. — [ aɪl peɪ. ]
 133. Ще се видим довечера. — See you tonight. — [ siː juː təˈnaɪt. ]
 134. Ще се видим утре. — See you tomorrow. — [ siː juː təˈmɒrəʊ. ]
 135. Ще се върна по-късно. — I'll come back later. — [ aɪl kʌm bæk ˈleɪtə. ]
 136. Ще се върнат веднага. — They'll be right back. — [ ðeɪl biː raɪt bæk. ]
 137. Ще си тръгвам — I'm going to leave. — [ aɪm ˈɡəʊɪŋ tuː liːv. ]
 138. Ще те закарам до автобусната спирка. — I'll take you to the bus stop. — [ aɪl teɪk juː tuː ðə bʌs stɒp. ]
 139. Ще ти се обадя, когато си тръгна. — I'll call you when I leave. — [ aɪl kɔːl juː wɛn aɪ liːv. ]

 

Фраза (Phrase)

Phrase или фраза (от гръцки - phrasis - израз, но във никакъв случай не го изписвайте като frazi или frazy) е елементарно словосъчетание, понякога даже и от една, но най-често в последователност от две или повече думи, изградена около глава "head" - лексикален център. Работи като лексикална единица в състава на английското изречение. Фразата е и най-голямата фонетична единица, представляваща определен отрязък от речта със завършена интонация.
Може още да се каже, че това е най-малката самостоятелна единица на речта, която може да се използва при общуване. От тази гледна точка, много начинаещи в обучението по английски език търсят списък с готови английски фрази (заедно с техния превод, а понякога и с транскрипцията за изговарянето им) в различни области на общуването - ежедневие, на летището, на гарата, в магазина и т.н. Предстои в следващи теми да разгледаме подобни полезни списъци за различни области от човешката дейност.

English Phrases
Фраза в английски език

Видове фрази (Kinds of Phrases).

Според английската граматика, има няколко основни видове английски фрази, според ехните граматични функции. Ето кои са най-често споменаваните:

- Съществителна фраза (Noun Phrase)

 •  (The teacher's desk is clean.) - The teacher's desk

- Глаголна фраза (Verb Phrase).

 •  (John will have finished that book by Friday) - will have finished

- Прилагателна фраза (Adjective Phrase).

 •  (He was very gentle). - very gentle

- Обстоятелствена фраза (Adverbial Phrase = ADVERBIAL)

 •  (I'll go to bed in an hour). - in an hour

- Предложна фраза (Prepositional Phrase = Preposition + Noun Phrase)

 • (on the desk).

Използване на английските фрази

Фонетично, фразите се отделят една от друга в рамките на изречението с помощта на две паузи. Всяка фраза има утвърдена смислова завършеност и синтактична свързаност. Интонационно, изречението се състои от една или повече фрази. А понякога считат, че една фраза може да се състои от няколко изречения - "тирада".

Речеви тактове

Всяка фраза, от своя страна, може да се разчлени на речеви тактове. Последните са повече или по-малко завършени части от изречението. Но трябва да се има предвид, че такова деление е условно, тъй като в зависимост от темпа на говорене и желанието на говорещия, една или друга част от изказването, може да се разчлени по различен начин и в различни варианти. Всъщност, това е по скоро работа за лингвистите, а от практическа гледна точка, не е толкова важно да го знаете.

Това е основната информация по интересната тема за английските фрази (English Phrases) и техните разновидности. В последствие и периодично ще добавяме конкретни списъци с характерни фрази (с техните преводи) за различни области от живота, които могат да се окажат много полезни от практическа гледна точка, особено ако се нала спешно да пътувате в англоезична държава, а все още не знаете добре езика.

----------------

15 февруари 2016

Инфинитив с частица to | dLambow

Инфинитив с частица "to" (Infinitive with the particle "to")

 

Използване на инфинитив с частица "to"

В английски език има редица случаи, в които инфинитив може да се употреби с частицата "to" (Infinitive with the particle "to"), така както има и случаи, в които инфинитив се използва без частицата "to". Правилото е, че инфинитив обикновено се използва с частицата "to", която се поставя преди него и се явява негов граматичен признак.
Случаи на употреба на инфинитив с "to"

Частицата "to" предшества инфинитива. Ето примери:
 • to speak - говоря,
 • to buy - купувам,
 • to read - чета.
Infinitive with the particle "to"
Използване на инфинитив с частица "to"

Два поредни инфинитива

Ако в изречението има два поредни инфинитива, свързани със съюз "and" или "or", то частицата "to" пред втория от тях обикновено се пропуска. Ето примери:
 • I intend to call on him and discuss this question. - Аз възнамерявам да му се обадя и да обсъдим този въпрос. - to call / discuss
 • I asked him to telephone me on Monday or send an email.    - Аз го помолих да ми позвъни в понеделник или да ми изпрати електронно писмо (имейл). - to telephone / send

Частицата "to" в края на изречението, без глагол

Понякога може да се срещне употреба на частицата "to" в края на изречението, без да име след нея глагол, когато този глагол е споменат по-рано в изречението. В този случай, ударението пада върху нея. Такава употреба често се среща след глаголите
 • - to want - искам,
 • - to wish - желая,
 • - to mean - имам предвид,
 • - to try - опитвам се, старая се,
 • - to allow - разрешавам,
 • - to be going - каня се да,
 • - ought - следва,
 • - to have - длъжен съм,
 • - should/would like - бих искал и др.:
Ето примери:
 • Не wants me to go there tonight but I don’t want to (подразбира се: go). - Той иска тази вечер да отида там, но аз не искам (да).
 • I was asked to take part in the trip, but I am not going to (подразбира се: take part). - Бях помолен да взема участие в пътуването, но аз не съм съгласен (да го правя).
 • The boy wanted to go for a bathe but was not allowed to (подразбира се: go). - Момчето искаше да отиде да се изкъпе, но не му беше разрешено (да го направи).
 • I didn’t want to stay there, but I had to (подразбира се: stay). - Аз не исках да оставам там, но се наложи (да остана).

По изключение, след някои модални глаголи

Частица "to", по изключение, се използва след някои модални глаголи (като модален инфинитив), като:
 • - ought (to)
 • - have (to),
 • - be (to).


Например:
 • He ought to answer you. - Той следва да ти отговори.
 • I had to send him money. - Аз трябваше да му изпратя пари.
 • We are to see her tonight. - Ние трябва да я видим тази вечер.
Това е основната информация по особените случаи на употреба на инфинитив с частицата "to" (Infinitive with the particle "to") извън обичайната му употреба и известните изключения на инфинитив без "to", придружени с нагледни примери.

----------------


14 февруари 2016

Инфинитив без частица to | dLambow

Инфинитив без частица "to" (Infinitive without the particle "to")

В английски език има редица случаи, в които инфинитив може да се употреби без частицата "to" (Infinitive without the particle "to"). Ето по-съществените от тях:Случаи на инфинитив без "to" 

Infinitive without the particle "to"
Случаи на инфинитив без "to"
 

След модалните глаголи must, can (could), may (might) и need.

 • You must do it at once. - Ти си длъжен да направиш това веднага.
 • Не can speak Bulgarian. - Той може да говори български.
 • May I come in? - Мога ли да вляза?
 • Need he come here? - Нужно ли е той да идва тук?

След глаголите to make, to let, to help.

 • Не made me read this book. - Той ме накара да прочета тази книга.
 • I let him go there. - Аз му разреших да отиде там.
 • Help me (to) do it. - Помогнете ми да направя това.
 

След глаголите tо see, to watch, to hear, to feel.

 • I saw her leave the room. - Аз я видях да напуска стаята.
 • I heard her sing. - Аз я чух да пее.
 • I felt him put his hand on my shoulder. - Аз го усетих да поставя ръката си върху моето рамо.
Забележка: Ако глаголите от втория и третия случай по-горе, са употребени в страдателен залог, следващия след тях инфинитив е с частицата "to".
 • Не was made to do it. - Той беше заставен да направи това.
 • Не was seen to leave the house. - Той беше видян да напуска къщата.

След изразите had better, would rather, would sooner.

 • You had better go there at once. - Най-добре е да отидеш там веднага.
 • I would rather not tell them about it. - Аз бих предпочел да не говоря за това.
 • Не said he would sooner stay at home. - Той каза, че по-скоро би останал в къщи.
Това са по съществените случаи за употреба на инфинитив без частица "to" (Infinitive without the particle "to"), намиращи по-широко приложение в английски език, придружени с достатъчно примери.

----------------

13 февруари 2016

Количествени определители на съществителните | dLambow

Количествени определители на съществителните (Quantitative determiners of nouns)

 

Какво е количествен определител (Quantifiers)?

 

Куонтификатор (от англ. Quantifier)

Както показва наименованието му, куонтификатор (от англ. Quantifier) е вид определител (Determiner), които се използват като количествен определител (измерител) за изчисляеми и неизчисляеми съществителните в английски език, който дава възможност да се опише количеството на предмети, хора, течности и други вещества. 

Quantitative determiners of nouns
Какво е количествен определител (Quantifiers)?
 

В английската реч ежедневно се използват Quantifiers:

 • Nights on weekdays are crazy at supermarkets: there are so many people there. - Вечерно време, в почивните дни, е истинска лудница в супермаркетите - там има толкова много хора.
 • Your friend succeeded in getting his personal record having drunk a great amount of  tequila. - Вашият приятел успя да постави свой личен рекорд, като изпи голямо количество текила.
Думи и изрази - количествени определители

 • - some - известно количество,
 • - any - малко,
 • - several - няколко,
 • - a few - немного,
 • - a little - малко,
 • - few - малко,
 • - enough - достатъчно,
 • - all - всички,
 • - a lot of - много от,
 • - lots of - много от,
 • - plenty of - множество от,
 • - many - много,
 • - much - много,
 • - a couple of - двойка от,
 • - several - няколко,
 • - a good - добре,
 • - great - велик,
 • - large number of - огромно количество,
 • - little - немного,
 • - a bit - парченце,
 • - a great deal - голяма сделка,
 • - a good deal - добра сделка,
 • - so many - толкова много,
 • - a great amount - огромно количество.

Използване на количествените определители

Вече уточнихме, че количеството от нещо в английски език може да се изрази с помощта на този особен клас думи, наречени quantifiers - количествени определители. Очевидно е, че количествените отношения са доста разнообразни, както се вижда от думите и изразите посочени по-горе.

Изчисляеми и неизчисляеми съществителни (Count and Non-count Nouns).

Най-важната стъпка при избора на правилен количествен определител е идентификацията на съществителното - какво е то - изчисляемо или неизчисляемо. Някои съществителни могат да бъдат преброени:
 • - коне (horses),
 • - камъни (rocks) и т.п.
Други не могат да бъдат преброени:
 • - злато (gold),
 • - мляко (milk),
 • - захар (sugar) и т.п.

С изчисляеми и с неизчисляеми съществителни:

 • - any,
 • - enough,
 • - a lot,
 • - lots,
 • - plenty,
 • - a lack,
 • - all,
 • - this,
 • - that,
 • - some,
 • - none,
 • - most.
Например:
 • Any horse will eat grass.
 • Enough of the rice was left for seconds.
 • He had a lot of time left.

С изчисляеми съществителни:

 • - several,
 • - neither,
 • - both,
 • - either,
 • - a couple,
 • - each.
Например:
 • Several horses escaped.
 • Neither cheeseburger had pickles on it.
 • Bob threw both rocks at me.
 • Choose either pancakes or biscuits for breakfast.

Само с неизчисляеми съществителни:

 • - a little,
 • - much,
 • - not much,
 • - too much,
 • - a bit,
 • - a great deal,
 • - a good deal.
Например:
 • A little rice fell out of the bag.
 • Luckily, there was not much traffic.
 • One artist likes to use a bit of gold in his paintings.
 • After the flood, our basement had a good deal of grungy, standing water.

С "Few" (малко):

Този определител е малко по-различен от останалите, използва се по различни начини и даже създава английски идеоми. Използва се с изчисляеми съществителни.
Например:
 • Other than tigers and jaguars, few cats like water.
 • I only have a few dollars.

“Few” в английски идиоми:


“Quite a few” - много.
Например:
 • Bill ate quite a few cheeseburgers.
 • Quite a few teams use red as their team color.

“Few and far between” - рядко.
Например:
 • In Portland, Oregon, snowstorms are few and far between.
 • That dog smells; his baths are few and far between.
Както се вижда, горните списъци и примери могат още доста да бъдат продължавани в коментарите по-долу. За сега, това е основната информация по темата за количествени определители на съществителните (Quantifiers), тяхното значение, видове и начините им за използване в английски език.

----------------

12 февруари 2016

Детерминативи | dLambow

(The Determiners) -

Детерминативи в английски език 

 

Английски детерминатив

Детерминатив (Determiner) или определители са клас думи, които модифицират съществителното в неговите значения за определеност и принадлежност. Детермативите дават допълнителна информация за предмета без да го описва (за разлика от прилагателното), т.е. не ни говори за свойствата на предмета, а само дали става дума за известен или неизвестен предмет, за целия предмет или за част от него, за количеството му или за липсата на такова, принадлежи ли на някого или само го посочва.

 • I found a red ball. - Аз намерих червена топка.

Тук детерминатива "a" посочва неизвестен обект - "ball", отделя го като някой измежду многото други такива, докато прилагателното "red" назовава свойство на обекта "ball" – "червена топка".


Детерминативи
Детерминативи (The Determiners)

 • I lost the red ball. - Аз загубих червената топка.
Тук детерминатива "the" посочва, че се говори за известен от контекста обект.
 • I gave him my red ball. - Аз му дадох моята червена топка.

Тук детерминатива "my" указва принадлежността на обекта.
Ако съществителното се използва едновременно и с прилагателно, то детерминатива стои винаги пред прилагателното.


Значение на детерминатива

Значението на детерминатива се свежда до модифициране на съществителното, като го съотнася с контекста на устната или писмена реч.

Посочва близост или отдалеченост на предмета:

 • - this (тоз),
 • - that (онзи),
 • - these (тези),
 • - those (онези);

Указва принадлежност или друга тясна връзка:

 • - my (мой),
 • - your (ваш, твой),
 • - their (техен) и т.н.

Обозначава количество - точно или приблизително:

 1. - точно - с числа или дроби,
 2. - приблизително - с думи, като:
 • - some (известно количество),
 • - many (много),
 • - few (малко).

Детерминативите имат две важни, взаимосвързани черти. Ако говорим за структура, те са първата част на именна фраза, т.е. употребяват се пред всяка друга дума, предшестваща съществителното.
 • About two hundred people gathered this afternoon outside the American embassy.
В това примерно изречение има три именни фрази и всички те започват с детерминатив:
 • - two hundred (двеста),
 • - this afternoon (този следобяд),
 • - the American embassy.
В последния случай, между детерминатива и съществителното има прилагателно - "American".

Начини за представяне на детерминатив

Функцията на детерминатива, като правило, е представена по някой от следните начини:
 • - член (article),
 • - притежателен падеж (possessive case),
 • - местоимения (pronoun),
 • - количествено числително (cardinal numeral).

Съчетаване на детерминативите (Combinations of Determiners)

Някои детерминативи никога не се използват заедно, тъй като тяхното лексикално значение е противоречиво. Например, неопределителен член не може да се използва с детерминатив, посочващ конкретен предмет - указателно местоимение, определителен член, притежателен падеж.
 • I found a key. - Аз намерих ключ.
 • I found Maria's key. - Аз намерих ключа на Мария.
 • I found her key. - Аз намерих нейния ключ.
 • I found this key. - Аз намерих този ключ.
 • I found the key. - Аз намерих ключа.
 • I found some key. - Аз намерих някакъв ключ.
Едно съществително може да има няколко детерминатива, като обикновено допълнителния детерминатив се използва с предлога "of", а пред съществителното се поставя определителен член, указателно местоимение, съществително или лично местоимение в притежателен падеж.
 • Each of the children got a present. - Всяко от децата получи подарък.
 • I've read all of her books. - Аз прочетох всичките й книги.
 • Some of my friends came later. - Някои от моите приятели дойдоха късно.
Употребата на количествено числително с друг детерминатив се определя от това, дали то назовава цялото количество предмети или отделя определено количество от множеството предмети. Ако числителното определя цялото количество, то то се поставя пред съществителното, а ако отделя наякаква част от цялото, използва се с предлога "of":
 • These are my ten favorite movies. - Това са моите десет любими филма.
 • These are ten of my favorite movies. - Това са десет от моите любими филми.
 • These are the ten of my favorite movies. - Това са десетте от моите любими филми.

Местоименията "all" и "both" могат да се използват с други детерминативи без предлога "of":
 • All these plants need much sun. = All of these plants need much sun. - Всички тези растения се нуждаят от повече слънце (светлина).
 • Both my parents are teachers. = Both of my parents are teachers. - И двамата ми родители са учители.
 

Детерминативна фраза (The Determinative Phrase)

В качеството си на детерминатив към съществителното могат да бъдат думи и фрази, които по начало не са детерминативи, но изпълняват такава функция под формата на детерминативна фраза (determinative phrase). Това са изрази с предлога "of", посочващи количество:
 • - a lot of,
 • - lots of,
 • - plenty of.
Например:
 • I have a lot of things to say. - Аз имам много неща за казване (да казвам).
Детерминативът може да се модифицира от други думи или словосъчетания, които също мотаг да са детерминативи.
 • - almost all people - почти всички хора,
 • - more than two actions - повече от две действия.
Например:
 • Groups of up to twelve people were fired every day. - Групо от до дванадесет души бяха уволнявани всеки ден.
Това е основната информация по темата за детерминатива (The Determiner), неговото значение и начините за използване в английски език, заедно с доста примери.

-------
Ако темата ви харесва, споделете я с приятели. Ако са възникнали въпроси, задайте ги в коментарите по-долу. След седмица проверете за отговора.
----------------

Абонати:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: