Translate

---------------------------------------------------------------------------------

03 март 2015

Английски съгласен звук "dʒ" - вид дифтонг | dLambow

Английски съгласен звук "dʒ" - вид дифтонг (English consonant "dʒ" - form a diphthong)

 

Произнасяне на английски съгласен звук "dʒ"

Положението на устните при произнасянето на специфичния английски съгласен звук "dʒ" (който е вид дифтонг) се променя в зависимост от съседните с него звуци. Устните са
 • - разтегнати или неутрални когато звука се намира пред предноезични гласни, като в Jim /dʒɪm/,
 • - значително закръглени в такива думи, като June / dʒu:n /, jaw / dʒɔː /;
 • - неутрални в думите jar / dʒa: / , John / dʒɔn /.
 
English consonant "dʒ" - form a diphthong
Произнасяне на английски съгласен звук "dʒ
Иначе слабата фонема "dʒ" в английски език се артикулира по подобие на друг дифтонг -  "tʃ", но се произнася с глас (звънко), без аспирация и с по-малка сила. Звукът се произнася слято (без да се отделя езика от алвиолите), а не като следващи един след друг фонеми "d " и "ʒ". След "dʒ" в края на думите не бива да се чува звука "ə". Даже и в случаите на пълно оглушаване, "dʒ" в края на думите остава слаб и кратък, за разлика от "tʃ".Примери с английския звук "dʒ" можем да намерим в следните английски думи:

 • [ dʒim ] gym - спортна зала
 • [ vilidʒ ] village - село
 • [ dʒein ] Jane - Джейн
 • [ keidʒ ] cage - клетка
 • [ dʒil ] Jill - Джил
 • [ ledʒ ] ledge - издатина
 • [ dʒu:n ] June - юни
 • [ si:dʒ ] siege - обсада
 • [ deindʒə ] danger - опасност
 • [ peidʒiz ] pages - страница
 • [ eidʒiz ] ages - дълъг срок
 • [ ingeidʒmənt ] engagement - задължение

Още примери:

 • joke [dʒəuk] - шега;
 • jealous ['dʒeləs] - ревнив;
 • joy [dʒɔi] - радост;
 • juice [dʒu:s] - сок;
 • digit ['didʒit] - цифра;
 • gem [dʒem] - скъпоценен камък;
 • stage [steidʒ] - сцена;
 • age [eidʒ] - възраст;
 • luggage ['lʌgidʒ] - багаж;
 • damage ['dæmidʒ] - вреда;
 • image ['imidʒ] - изображение;
 • manage ['mænidʒ] - управлявам.

Изписване на звука "dʒ" в следните варианти:

- с буквата "j" - [ dʒei ]: Jill, Jane, June.
- с буквата "g" [ dʒi: ]
    пред гласните e, i, y: Gem, cage, gym, gem;
    винаги в края на думата пред няма буква "e". 
- изключение правят думите: get [ get ], give [ giv ], gift [ gift ].

Фонетични упражнения за произнасяне на звука "dʒ":

 • dʒi:p
 • dʒɪm
 • dʒest
 • dʒæm
 • 'dʒɜːmən
 • 'dʒɜːnɪ
 • 'dʒɜːkɪ
 • 'dʒestʃə
 • 'dʒentlɪ
 • 'vɪlɪdʒ
 • 'kʌrɪdʒ
 • dʒi:p    jeep    джип
 • dʒɪm    Jim    Джим;  - James
 • dʒest    jest    насмешка
 • dʒæm    jam    конфитюр
 • 'dʒɜːmən    German    немец, немски
 • 'dʒɜːnɪ    Jenny    Джени;  - Jane, Jennifer
 • 'dʒɜːkɪ    Jackie    Джаки - Jack, Jacqueline
 • 'dʒestʃə    gesture     жест
 • 'dʒentlɪ    gentle     ласкав, нежен, мек
 • 'vɪlɪdʒ    village    село
 • 'kʌrɪdʒ    'kʌrɪdʒ    мъжество, смелост
 • dʒu:n    June    июнь
 • dʒa:    jar    сътресение, треперене
 • dʒɔn    John    Джон
 • dʒʌdʒ    judge    съдия
 • eıdʒ    age    възраст
 • dʒəʋk    joke    шега
 • tʃəʋk    choke    шок, задушаване
 • dʒʌŋk    junk    боклук
 • tʃʌnk    chunk    чупя
 • rıdʒ    ridge    водораздел, хребет
 • ʹlɒdʒə    lodger    квартирант
 • brıdʒ    bridge    мост
 • lʌndʒ    lunge    стремително придвижване (във фехтовката)
 • lʌntʃ    lunch    обяд
 • sɜ:dʒ    surge    вълна
 • sɜ:tʃ    search    търсене

Сравнение на звучния звук "dʒ" с глухия "tʃ".

В английски език съгласните звуци се различават по своята звучност или глухост при произнасяне. В случая не бива да смесваме звучния звук "dʒ" с глухия "tʃ", тъй като това променя значението на думите:
 • [ tʃin ] - [ dʒin ]    chin - gin    брадичка - джин
 • [ tʃein ] - [ dʒein ]    chain - Jane     верига - Джейн
 • [ tʃest ] - [ dʒest ]    chest - jest     сандък, куфар - шега
 • [ tʃu: ] - [ dʒu: ]    chew - Jew    дъвча - еврей
 • [ ritʃ ] - [ ridʒ ]    rich - ridge    богат - хребет

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: