3.03.2015 г.

Английски съгласен звук "dʒ" - вид дифтонг (English consonant "dʒ" - form a diphthong).

Произнасяне на английски съгласен звук "dʒ" (English consonant "dʒ").

Положението на устните при произнасянето на специфичния английски съгласен звук "dʒ" (който е вид дифтонг) се променя в зависимост от съседните с него звуци. Устните са
 • - разтегнати или неутрални когато звука се намира пред предноезични гласни, като в Jim /dʒɪm/,
 • - значително закръглени в такива думи, като June / dʒu:n /, jaw / dʒɔː /;
 • - неутрални в думите jar / dʒa: / , John / dʒɔn /.
Иначе слабата фонема "dʒ" в английски език се артикулира по подобие на друг дифтонг -  "tʃ", но се произнася с глас (звънко), без аспирация и с по-малка сила. Звукът се произнася слято (без да се отделя езика от алвиолите), а не като следващи един след друг фонеми "d " и "ʒ". След "dʒ" в края на думите не бива да се чува звука "ə". Даже и в случаите на пълно оглушаване, "dʒ" в края на думите остава слаб и кратък, за разлика от "tʃ".

Примери с английския звук "dʒ" можем да намерим в следните английски думи:

 • [ dʒim ] gym - спортна зала
 • [ vilidʒ ] village - село
 • [ dʒein ] Jane - Джейн
 • [ keidʒ ] cage - клетка
 • [ dʒil ] Jill - Джил
 • [ ledʒ ] ledge - издатина
 • [ dʒu:n ] June - юни
 • [ si:dʒ ] siege - обсада
 • [ deindʒə ] danger - опасност
 • [ peidʒiz ] pages - страница
 • [ eidʒiz ] ages - дълъг срок
 • [ ingeidʒmənt ] engagement - задължение

Още примери:

 • joke [dʒəuk] - шега;
 • jealous ['dʒeləs] - ревнив;
 • joy [dʒɔi] - радост;
 • juice [dʒu:s] - сок;
 • digit ['didʒit] - цифра;
 • gem [dʒem] - скъпоценен камък;
 • stage [steidʒ] - сцена;
 • age [eidʒ] - възраст;
 • luggage ['lʌgidʒ] - багаж;
 • damage ['dæmidʒ] - вреда;
 • image ['imidʒ] - изображение;
 • manage ['mænidʒ] - управлявам.

Изписване на звука "dʒ" в следните варианти:

- с буквата "j" - [ dʒei ]: Jill, Jane, June.
- с буквата "g" [ dʒi: ]
    пред гласните e, i, y: Gem, cage, gym, gem;
    винаги в края на думата пред няма буква "e". 
- изключение правят думите: get [ get ], give [ giv ], gift [ gift ].

Фонетични упражнения за произнасяне на звука "dʒ":

dʒi:p
dʒɪm
dʒest
dʒæm
'dʒɜːmən
'dʒɜːnɪ
'dʒɜːkɪ
'dʒestʃə
'dʒentlɪ
'vɪlɪdʒ
'kʌrɪdʒ
dʒi:p    jeep    джип
dʒɪm    Jim    Джим;  - James
dʒest    jest    насмешка
dʒæm    jam    конфитюр
'dʒɜːmən    German    немец, немски
'dʒɜːnɪ    Jenny    Джени;  - Jane, Jennifer
'dʒɜːkɪ    Jackie    Джаки - Jack, Jacqueline
'dʒestʃə    gesture     жест
'dʒentlɪ    gentle     ласкав, нежен, мек
'vɪlɪdʒ    village    село
'kʌrɪdʒ    'kʌrɪdʒ    мъжество, смелост
dʒu:n    June    июнь
dʒa:    jar    сътресение, треперене
dʒɔn    John    Джон
dʒʌdʒ    judge    съдия
eıdʒ    age    възраст
dʒəʋk    joke    шега
tʃəʋk    choke    шок, задушаване
dʒʌŋk    junk    боклук
tʃʌnk    chunk    чупя
rıdʒ    ridge    водораздел, хребет
ʹlɒdʒə    lodger    квартирант
brıdʒ    bridge    мост
lʌndʒ    lunge    стремително придвижване (във фехтовката)
lʌntʃ    lunch    обяд
sɜ:dʒ    surge    вълна
sɜ:tʃ    search    търсене

Сравнение на звучния звук "dʒ" с глухия "tʃ".

В английски език съгласните звуци се различават по своята звучност или глухост при произнасяне. В случая не бива да смесваме звучния звук "dʒ" с глухия "tʃ", тъй като това променя значението на думите:
 • [ tʃin ] - [ dʒin ]    chin - gin    брадичка - джин
 • [ tʃein ] - [ dʒein ]    chain - Jane     верига - Джейн
 • [ tʃest ] - [ dʒest ]    chest - jest     сандък, куфар - шега
 • [ tʃu: ] - [ dʒu: ]    chew - Jew    дъвча - еврей
 • [ ritʃ ] - [ ridʒ ]    rich - ridge    богат - хребет
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.