Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 април 2015

Взаимен залог | dLambow

Взаимен залог в английски език (Reciprocal Voice)

 

Какво е взаимен залог?

Един от случаите на английски Залог - Voice е този на взаимен залог (Reciprocal Voice),  където действието на субекта е насочено към самия себе си. Поради това, че в английски език отсъства специална взаимна форма на глагола ("измивам се" - в български език), рефлективността (възаимността) при този вид залог се изразява по два начина:

 

Reciprocal Voice
Какво е взаимен залог?
 

- с помощта на глаголи, за които възвръщаемостта е типична

 • Ivan dressed and went away. - Иван се облече и излезе навън.

- с помощта на глагол с възвратно местоимение:

 • They saved themselves. - Те се предпазиха (предпазиха себе си).
В този случай възвратното местоимение няма статут на самостоятелна част на изречението. Въпроса дали да се използва или не възвратното местоимение е въпрос на семантична задълженост или излишност. Често възвратното местоимение възвръща своето пълнозначно значение, доближавайки се до усилителна частица.
 • Nobody told him this. He guessed himself. - Никой не им каза за това. Те сами се досетиха.

Равнозначност на субектите при взаимен залог

Взаимния залог е характерен с това, че залоговите отношения в него възникват на основата на два активни субекта, които са равнозначни помежду си или можем да ги наречем - симетрични. Равнозначността на субектите се изразява или с два подлога в съчетаваща връзка, или с подлог в множествено число. Понякога взаимността се определя от семантиката на глагола или се определя с помощта на местоименията
 • one another,
 • each other.
В този случай могат да се използват

глаголи, които изразяват взаимни действия или взаимни отношения:

 • love, 
 • hate, 
 • congratulate.
 

глаголи, които обозначават някаква форма на комуникация:

 • talk(to), 
 • call, 
 • interrupt.
 

някои глаголи за чувствено и умствено възприемане

 • know, 
 • understand, 
 • see.

глаголи за физическо въздействие

 • push,
 • pull,
 • embrace,
 • kiss.
 

глаголи за движение:

 • join,
 • meet.
 

глаголи за сходство

 • resemble.
 
Това е основната информация за същността и използването на взаимен залог (Reciprocal Voice), придружена с някои примери в английски език. За останалите видове английски залози, вижте връзките по-долу:

----------------

7 коментара:

ProgaMen каза...

Взаимният залог се характеризира с това, че залоговите отношения в него строят на основата на два активни субекта, извършващи еднакви, конверсивно насочени действия. С други думи, и двата субекта са комуникативно равнозначни.

ProgaMen каза...

При взаимния залог се формират симетрични отношения (ти на мене, аз на тебе). Равнозначността на субектите се изразява или с помощта на два подлога със свързваща ги връзка, или с един подлог в множествено число.

Мами каза...

Възвратните местоимения се използват когато лице или предмет извършват действие, насочено към себе си.
Little Ivan fell and hurt himself. - Малкият Иван падна и се нарани (нарани себе си).

Клинов-34 каза...

Отношенията във взаимния залог се наричат симетрични. Равнозначността на субектите се изразява или с два подлога със съчинителна връзка, или с един подлог в множествено число.

Veni_Neko97 каза...

Към възвратно-взаимните местоимения в английски език се отнасят следните:
myself,
yourself,
himself,
herself,
itself,
ourselves,
yourselves,
themselves.

endorsina_Bojkov5 каза...

Понякога конверсивната насоченост се определя от семантиката на глагола иби се изразява с помощта на местоименията "one another" и "each other". Броят на глаголите в тази структура е ограничен. Например: глаголите, изразяващи взаимни действия или актове на взаимно отношение, като:
- love,
- hate,
- congratulate.

anit_dobrefff каза...

Таблица на възвратните местоимения:
Лице Единствено число Множествено число
1 лице myself ourselves
2 лице yourself yourselves
3 лице himself themselves
3 лице herself themselves
3 лице itself themselves
общо лице oneself –

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: