Translate

---------------------------------------------------------------------------------

31 януари 2015

Обектен / косвен падеж на личните местоимения | dLambow

Обектен / косвен падеж (English Objective Case) на личните местоимения в английски език

 

Косвен падеж на местоименията

В английски език личните местоимения и въпросителното местоимение who имат освен именителен и обектен / косвен падеж (Objective case). В този случай те се използват като предложно или безпредложно допълнение.
 
English Objective Case
Косвен падеж на местоименията

В косвен (обектен) падеж, английските лични местоимения имат следните форми:

 

Единствено число:

 • me —мен — на мен, от мен, с мен
 • you — тебe  — на тебе, от тебе, с тебе
 • him — него — на него
 • her — нея — на нея
 • it — него — на него
 

Множествено число:

 • us — нас — на нас, за нас, с нас
 • you — вас — на вас
 • them — тях — на тях
 

Примери:

 • Do you know him well? — Вие добре ли го познавате? - пряко допълнение
 • Please, send him a letter. — Моля, пратете му писмо. - косвено допълнение
 • She often speaks English to him. — Тя често му говори на английски език (Тя често говори с него на английски език). - предложно допълнение.


Функции

Личните местоимения в обектен падеж (Objective Case) в английски език обикновено изпълняват следните функции:
 

Пряко допълнение 

(т.н. винителен падеж, като отговарят на въпросите кого, какво).
 • Do you know him?   - Познаваш ли го?
 • Forget it! - Забрави (това)!
 • I see it everywhere. - Аз го виждам навсякъде.
 • Не loves me.    Той ме обича.
 

Безпредложно косвено допълнение 

(нещо като дателен падеж и отговарят на въпроса кому, на кого?).
 • Tell her to call him up right away. - Кажи й да му позвъни веднага.
 • Show me the pc.    - Покажи ми pc-то.
Местоимение без предлог, отговарящо на въпроса whom? - кому?, е безпредложно косвено допълнение и винаги стои пред прякото допълнение, за разлика от местоимението с предлог.

Други примери

 • - Do you know him well? - Вие добре ли го познавате? - пряко допълнение
 • - Please, send him a letter. - Моля, пратете му писмо. - косвено допълнение
 • - She often speaks English to him. - Тя често му говори на английски език. -предложно допълнение
 • - Whom do you know well here? - Вие кого познавате тук добре? - пряко допълнение
 • - Whom does he always speak about? - Той за кого говори обикновено? - предложно допълнение

Но в разговорната реч местоимението who често се използва вместо в обектен в именителен падеж.
 • - Who go you know here? - Вие кого познавате тук?
 • - Who is she speaking to? - Тя с кого разговаря?
Обърнете внимание, че при задаването на въпрос в английски език предлога е в края на изречението.

Местоимения в кратки реплики

 • Who did it? - Not me! / Me.    Кой направи това? - He съм аз! / Аз.
 • I am feeling tired. - Me too.    Чувствам се уморен. - Аз също.

Това е основната информация за личните местоимения в английски език, които се намират и употребяват в коствен падеж. За други случаи и примери ще споменаваме в коментарите по-долу.

----------------

6 коментара:

 1. В английски език се ползват два падежа - именителен и обектен. Обектния падеж на местоименията съответства на винителен или дателен падеж, които могат да са както с предлози, така и без тях.

  ОтговорИзтриване
 2. Често личните местоимения в косвен падеж (the Objective Case) се използват с предлози:
  This present is for my daughter. - Този подарък е за дъщеря ми.
  We do not agree with his opinion. - Ние не сме съгласни с неговото мнение.
  We have got a report from the manager. - Ние имаме отчет от управлението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Говорейки за личните местоимения, намиращи се в обектен падеж в изречението, не може да не забележим, че те са призвани да изпълняват функцията на
   - пряко допълнение
   I notice it everywhere. - Аз забелязвам това навсякъде.
   He likes me. - Той ме харесва.
   - безпредложно косвено допълнение
   Show me please this book. - Покажи ми моля ти се тази книга.
   He has shown me the right way. - Той ми показа правилния път.

   Изтриване
 3. Всички лични местоимения в английски език притежават две падежни форми:
  Именителна (местоимения, отговарящи на въпросите кой? - какво? - I, you, he/she/it)
  Обектна (кого?/какво?/на кого?/на какво? - me, you, him/her/it).
  - I would like to see you tomorrow. - Аз бих искал да те видя утре.
  - She would like to see him tomorrow. - Тя би искала да го види утре.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Местоименията във формата на кратки реплики са в обектен или косвен падеж:
   - Who has brought this magazine? Not me! (или Me!) - Кой донесе това списание? Не съм аз! Аз (го донесох)!
   - I am feeling so happy! – Me too. Чувствам се толкова щастлив! Аз също!

   Изтриване
 4. Обектен падеж на личните местоимения с предлози съответства на косвен падеж с или без предлог.
  Лично местоимение - Обектен падеж
  I - me - меня,
  you - you - тебе,
  he - him - него,
  she - her - нея,
  it - it - него,
  we - us - нас,
  you - you - вас,
  they - them - тях.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: