Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 юни 2015

Причастие в английски език | dLambow

Причастие (Participle in English) в английски език

 

Какво е причастие (Participle)?

Причастие е нелична форма на английските глаголи (заедно с инфинитив и герундий), която притежава свойства на глагола, наречие и прилагателно. Основно, английските причастия се делят на два вида: сегашно причастие (Participle I) и минало причастие (Participle II).
 
Причастие в английски език
Какво е причастие?


Сегашно причастие (Participle I)

Причастието за сегашно време означава действие, което протича едновременно с действието, изразявано от сказуемото в изречението.
 • Look at the man crossing the street. - Погледни човека, пресичащ улицата.
Сегашно причастие се образува с помощта на окончание "-ing":
 • to learn – learning
 • to speak – speaking
Причастията за сегашно време се използват за образуване на продължителните времена.
 • They are watching a new film now. - Те гледат сега нов филм.
 • They were watching a new film at that time last night. - Те гледаха нов филм по това време миналата вечер.
 • They will be watching a new film at this time tomorrow. - Те ще гледат нов филм по това време утре.
Независимо, че и герундий и сегашното причастие имат окончание "-ing" и съвпадат по форма, те могат да бъдат различени по оттенъците в тяхното значение. Причастието, по своя смисъл, е по-близо до прилагателно, докато герундия е по-близо до съществително.

Причастие (обозначаване на признак):

 • That man shouting at the policeman seems familiar. – Този човек, говорещ на полицая, ми се струва познат.

Герундий (обозначава действащо лице или предмет):

 • Shouting will not do any good. – Викането няма да помогне много.

Минало причастие (Participle II)

Причастието за минало време е нелична форма на глагола, имаща свойства на глагол, прилагателно и наречие. За разлика от сегашното причастие, то има само една не променяема форма, която е третата форма на глагола. миналото причастие в английски език съответства на нашето страдателно причастие.
 • to give (давам) - given (даден)
 • to teach (обучавам) - taught (обучен)
 • to break (чупя) - broken (счупен)
Ето пример:
 • Delivered goods will be stored in our warehouse. - Доставените стоки ще се пазят в нашия склад.
Миналото причастие се образува както и просто минало време Past Simple, с помощта на окончанието "-ed". При неправилните английски глаголи за този случай се използва тяхната трета форма.
 • look – looked – looked,
 • do – did – done.
Причастието за минало време (Participle II) се използва за образуване на съвършени (перфектни) времена, които се образуват с помощта на спомагателния глагол have, has, had, will have и третата форма на глагола.

Сегашно перфектно време (Present Perfect).

 • Recently they have watched a new film. - Наскоро, те гледаха нов филм.

Минало перфектно време (Past Perfect).

 • They had watched a new film before I came. - Те изгледаха нов филм, преди аз да дойда.

Бъдеще перфектно време (Future Perfect).

 • They will have finished watching a new film by the time I come. - Те ще приключат с гледането на нов филм, по времето, когато аз ще дойда.

С минало причастие се образува и страдателен залог.

 • The museum was opened only last year. - Музеят бе открит едва миналата година.
 • Flowers are grown almost in any part of the world. - Цветя се отглеждат в почти всяка точка на света.
Това е основната информация по темата "причастие" (Participle in English) в английски език, заедно определение, видове и примери от разговорната английска реч.

----------------

11 коментара:

Ceni-te каза...

Миналото причастие се използва като именна част на съставно сказуемо след глаголите:
to be (съм),
to feel (чувствам),
to look (изглеждам),
to get (получавам),
to become (ставам), и др.
В този случай Participle II се превежда със страдателно причастие, прилагателно или наречие.
My pencil is broken. - Моят молив е счупен.
She looked scared. - Тя изглежда изплашена.
Ivan felt depressed. - Иван се чувстваше подтиснато.

Krasi каза...

Причастие за минало време се използва като определение и може да бъде както пред съществителното, така и след него.
Elena looked at the broken vase. - Елена погледна счупената ваза.
Elena looked at the vase broken by someone. - Елена погледна вазата, счупена от някого.

katy_tr каза...

Минало причастие се използва като обстоятелство за време. В този случай, то отговаря на въпроса "кога?"
When asked what he intended to do, he said he didn't know. - Когато го попитаха какво възнамерява да прави, той каза, че не знае.

калени каза...

Причастие в минало време се употребява във функция на обстоятелство за причина и тогава отговаря на въпросите Защо", По каква причина?
Squeezed by the ice, the steamer couldn't continue her way. - Притиснат между ледовете, параходът не можеше да продължи своя път.

Fingy_67 каза...

Минало причастие се използва във функцията си на сложно допълнение със съществително в общ падеж или с местоимение в обектен падеж:
She heard her name mentioned. - Тя чу да споменават нейното име.
I want the work done immediately. - Аз искам работата да се извърши незабавно.

iliana каза...

Глаголът "to have" + минало причастие във функция на сложно допълнение означава, че действието се извършва не от самия подлог, а от някой друг заради него или за него.
He had his shoes mended. - Той даде своите обувки за поправка.
I want to have my ceiling whitewashed. - Аз искам да ми избелят хавлията.

зангов-76 каза...

Самостоятелния причастен израз, в който причастието има собствен подлог, може да съдържа минало причастие. Изречения с тази форма се превеждат на български език с подчинено изречение:
- All things considered, the offer seems reasonable. - Ако отчетем всички страни, предложението изглежда приемливо.
- With so little time left, there was no time for delay. - Тъй като оставаше малко време, нямаше повече възможност за закъснение.

stela_nor каза...

Причастието (The Participle) е нелична форма на глагола, която съчетава свойствата на глагол, прилагателно и наречие. Основно има два вида причастия в английски език - сегашно (причастие І) и минало (причастие ІІ), които има своите разновидности и особености.

Калени каза...

Причастие I (Participle I или Present Participle) - това е сегашно причастие и има две основни форми:
а) Present Participle Simple. - Сегашно просто причастие (в някои случаи да съответства и на деепричастие)
- reading – четящ, четейки,
- resting – почиващ, почивайки,
б) Present Participle Perfect. - Сегашно перфектно причастие, което съответства донякъде на причастие от свършен вид.
- having written – написвайки,
- having read – прочтитайки.

Tsena_Ben каза...

Причастие II (Participle II или Past Participle) е причастие за минало време. Причастие от преходните глаголи съответства на страдателно причастие за минало време.
- opened – отворен,
- dressed – облечен,
- made – извършен.

Kyy каза...

Английското причастие притежава свойства на прилагателно и като такова изпълнява в изречението функцията на определение към съществително:
A broken cup lay on the floor. - Счупената чаша лежи на пода.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: