Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 септември 2015

Среден залог | dLambow

Среден залог (the medial или middle voice) в английски език

 

Английски среден залог

В английската граматика съществува донякъде парадоксална ситуация относно средния залог (the medial или middle voice).

Той не влиза в списъка на категориите на английския глагол, не е включен в нормативната граматика на английски език, не се изучава в практическите курсове и не го считат за част от английските Залози - Voice. Въпреки това, авторите - и практици, и теоретици, вече повече от столетие коментират този въпрос отново и отново. Подкрепят мнението си с много примери и аргументи.


The medial или middle voice
Английски среден залог

Видове залози в английски език

По въпроса за видовете залози в английски език има различия между отделните автори. Според английския лингвист Джон Лайенз, в залоговата система на английския език влиза морфологичната изходна форма на активния залог (актив), когато субекта (подлога) сам изпълнява действието и в изречението заема позицията (мястото) на подлога.А обекта на действието заема позицията на пряко допълнение. Има също и морфологични производни форми на залога, като:
 • - страдателен залог (пасив - the passive voice),
 • - среден залог (медиал - the medial or middle voice) - показващ, че действието изхожда от субекта и се затваря в него,
 • - възвратен залог (рефлексив - the reflexive voice) - показващ, че действието е насочено върху самото действащо лице, което едновременно се явява и субект и обект на действието,
 • - взаимен залог (реципрочен - the reciprocal voice) - обозначаващ действие, извършвано от два или повече субекта по отношение един към друг,
 • - съвместен залог (кооператив) - обозначаващ съвместно действие на два или повече субекта.
 • - каузативен залог (каузатив -  (the causative voice).
Залогът е една от разновидностите на вътре езиковото вариране на съдържанието, което пряко не е свързано с фактическите явления в околната среда. Всеки залог се реализира посредством определени структурни модификации.Обяснение за среден залог

Понятието "диатеза" в лингвистиката определя характера на несъответствия във формално синтактическото и концептуалното. Диатезата на средния залог се определя от несъответствието между формата на актива и концептуалното осмисляне на ситуацията. Субекта вербално не е представен в изречението, но се имплицира - т.е. обекта е неодушевен предмет, който е неспособен на самостоятелно действие.

Смисъла на залоговото значение е в това да се фиксира вниманието на неговата роля и участие в това действие. Съвместяването на предложната форма на актива и семантичната роля на субекта като елемент на пасивна структура, са послужили като основание за третирането на такъв залог като среден, който стои по своята семантика между актива и пасива (the medial).

По този начин, използвания глагол предава участие в действие, което е типична характеристика или ситуация за дадения субект/обект. Доколкото той следва след фактическия обект на действието, в тези изречения той се проявява като глагол с ненасочено действие. Позицията след глагола най.често се запълва с обстоятелство за начин на действие, характеризиращо действието или ситуацията като цяло.

Глаголи, използвани в среден залог

Броя на глаголите, които се използват в среден залог, е ограничено и се определя от спецификата на залоговото действие. Такива са:


- глаголи със значение за общо изменение на състоянието:

 • grow, 
 • develop, 
 • shatter.
 

- глаголи със значение на съзидание, придаване на ново качество:

 • change, 
 • shell.
 

- процесуални глаголи:

 • open, 
 • close.

- фазови глаголи:

 • start, 
 • end, 
 • begin.
 

- глаголи, изразяващи не реализираност или недостатъчност на действието:

 • fail.

Превод на среден залог на български език

Средният залог от английски език се превежда по различни начини, съхранявайки при това своето смислово съдържание, чиято същност е в това, че субекта (подлога) в изречението сам не може да извърши едно или друго действие. Известен еквивалент на среден залог при преводи е формата на българските глаголи с показател за възвратност - с частицата "се". Ето някои примери:
 • - The engine started up and the car edged forward. - Двигателят се запали и колата тръгна.
 • - The shooting of the film began early this year. - Снимките на филма започнаха в началото на тази година.
 • - The glass shattered like an eggshell. - Чашата се разби като черупка от яйце.
 • - Yet circumstances have changed. - Но обстоятелствата се измениха.

В българския превод, производителя на действието присъства в реалната ситуация, но не намира израз в изречението (както със "запалването на двигателя", а нищо не се споменава за шофьора на колата) по подобие на семантиката на превежданото английско изречение. 

Най-общо това е смисъла и значението на средния залог (the medial или middle voice) в английската граматика и начините му за превод на български език. За останалите видове английски залози, вижте връзките по-долу:

----------------

4 коментара:

Dachin_86 каза...

В английската граматика има малко парадоксална ситуация относно средния залог (медия, медиума). Той не влиза официално в номенклатурата от категории на английския глагол и не се включва за изучаване в официалната граматика, нито в практическите курсове по езика. Но почти всички автори по практическа и теоретическа граматика, от почти век на сам, му обръщат внимание, привеждайки съответните примери и аргументи в поддръжка на позицията си по този въпрос. Вероятно ще е нужно поне още 1 столетие, за да се преодолее английския консерватизъм.

polina каза...

Като правило, глаголът предава участието в действието, което е типична характеристика или ситуация за дадения субект или обект. Доколкото той следва фактическия обект на действието, в тези изречения той е глагол за ненасочено действие. Позицията след глагола обикновено е запълнена с обстоятелствено пояснение за начин на действие, характеризиращо действието или ситуацията като цяло.

vatev_54 каза...

Броят на глаголите, използвани в среден залог, е ограничено и се определя от спецификата на залоговото значение. Някои от тези глаголи са със значение за обща промяна на състоянието:
- grow,
- develop,
- shatter;

Клинов-34 каза...

Други глаголи, използвани в среден залог със значение на съзидание, придаване на ново качество – change, shell.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: