Translate

---------------------------------------------------------------------------------

07 септември 2021

Английска граматика | dLambow

 

Курс по граматика на английски език (English grammar) - безплатен онлайн самоучител.


Английска граматика


Какво е английска граматика?

За езиковедите английската граматика е съвкупност от принципи и формулировки, определящи как да съберем различните думи и фрази в цяло изречение и текст. Всеки език има начини и изисквания за това как думите да бъдат подредени за изграждане на изречение. Словесният запас става действен инструмент в английски език (виж още ...), когато постъпва в разпореждане на граматиката. 

Така се взема общото в едно гнездо от думи и чрез техните изменения съобразно изискванията на граматиката се използват в живата реч. Граматиката е доста устойчива, понеже се създава от носителите на език за доста продължителен период от време и се развива чрез разгръщане и усъвършенстване на основните елементи на съществуващия и функциониращия език.

English grammar
Курс по граматика на английски език

Части на речта

В английската граматика се изучават девет основни части на речта (part of speech).


Налични са 5 основни граматични елемента

 • - Словоред. Като аналитичен език английският използва реда на думите, за да определи връзката между различните думи.
 • - Пунктуация. В писмения английски препинателните знаци се използват за означаване на паузи, интонация и думи под ударение.
 • - Граматично време и аспект.
 • - Определители.
 • - Конектори.

Граматиката изучава граматическия строй на английски език, закономерностите на построяване на правилни и смислени изречения, като нейното изучаване може да Ви помогне в развитието на писмени и речеви умения по езика, но не е решаващо по пътя на главната Ви цел - да сте в състояние на удовлетворително ниво да ползвате английски език (виж ...) . Все пак, тя не е маловажна част от познанията на преводачи, специалисти, студенти. Но не бива да прекалявате със заучаването на граматични правила, а да се насочите към практическото им приложение.Граматични средства за изразяване

Граматиката на всеки език притежава свои особени средства за изразяване на различните езикови явления. Даже родствени езици могат значително да се различават с отделни особености. Още по-голяма е разликата между не родствени езици, каквито са английския (с германски произход) и българския. Специфични особености могат да бъда откривани даже при съпоставянето на отделни думи - членуване, суфикси и префикси и др. Което предполага сериозни усилия при усвояването на английската граматика.

Липса на морфологични признаци за принадлежност

English Grammar - английската граматика се отличава по това, че изходните форми на непроизводните думи нямат морфологични признаци, които да показват тяхната принадлежност към една или друга част на речта. По този начин, думи отнасящи се към различни категории, могат да съвпадат по външна форма, но обозначавайки различни по значение понятия. Например:

 • - name - название; наименование, име, фамилия (съществително)
 • - (to) name - наричам, назовавам (глагол)
 • - free - свободен (прилагателно)
 • - (to) free - освобождавам (глагол)
 • - late - късен (прилагателно)
 • - late - късно (наречие)
 • - home - дом (съществително)
 • - home - домашен (наречие)

Повечето английски думи, намиращи се в една и съща категория, в повечето случаи не се променят по форма по отношение на окончания, съгласуване, спрежения. Според английската граматика, личните окончания при глагола почти липсват:

 • - Инфинитив: to take - вземам,
 • - Повелително наклонение: take! - вземи, вземете!
 • - Сегашно време: I take - аз вземам, we take - ние вземаме, you take - ти вземаш, Вие вземате.

Различията в изразните средства при граматичните средства в английски език се дължи на принадлежността му към предимно аналитичен граматически строй (от "анализ" - разложение, разделение). Характерна черта на такъв вид езици е отделянето от думата на признаците за нейните граматически функции. 

По този начин, отношението на една дума към другите думи в изречението се изразява най-често не чрез промяна в нейната форма, а с помощта на особени думи, изразяващи служебно граматична роля в изречението, каквито са членовете, предлозите, местоименията, спомагателните глаголи. Другият начин за изразяване на отношения е чрез определено разположение на частите на изречението. Ето примери:

 • - a name - my name (name - съществително),
 • -  to name - we name (name - глагол).


Структура на английската граматика.

Всяка граматика, като наука, се състои от два основни взаимно свързани раздела - морфология и синтаксис.

Английска морфология.

Морфологията в английски език обхваща изучаване на думите, свовообразуването и частите на речта - описани са по-горе.

Английски синтаксис.

Синтаксисът в английски език изучава правилата за съставяне на английски изречения, частите на изречението - подлог (subject), сказуемо (predicate), определение, допълнение (object), обстоятелствено пояснение и т.н.) и видовете изречения - прости, сложни, условни и др.
Просто изречение (Simple Sentence) = подлог + сказуемо + допълнение

Как да учим английска граматика и трябва ли?

 

Директно учене

Предметът на английската граматика е доста обширен и обучаващите се могат да я изучават колкото им е удобно - винаги ще има и още нещо за научаване и за доразбиране. Докато усвоявате употребата на глаголите и формирането на изречение, попътно е добре да разширявате своя речников запас от английски думи, което от своя страна ще Ви подпомага в подобряване знанието и разбирането на граматиката.

Всеки ден хиляди хора започват да изучават английски език. Сред тях има както в ученическа възраст, така възрастни хора, за които езика е чужд. Децата например, по-добре учат английски от своите родители, като натрупват знания по граматика, още преди да знаят систематизираните конкретни правила. При това, те не са обременени с правила и по родния си език. Затова правилния начин да се учи английска граматика е това да става директно, без да го "преминаваме" през българската граматика, като се стараем директно да схващаме смисъла и значението на чуждия език.

Нужно ли е да учите граматика на английски език?

Да се учи граматика на английски език, това е свързано с голям набор от правила, в които има многобройни изключения. В този смисъл, зазубрянето на правила, не е продуктивен метод за обучение. По-скоро трябва да се обърне внимание на интензивната и постоянна практика, при което ще се поставим в условията на англоезичните носители на езика и това е най-лесния и правилен начин да се овладее на добро ниво практическата английска граматика (English grammar).

Трябва да е ясно, че никаква граматика не е в състояние да Ви обучи, ако нямате нужната мотивация и стимули да го правите. И обратно, ако изучаването на английски език за Вас е въпрос на "живот или смърт", то винаги ще се намерят време и пособия, които да Ви помогнат да напреднете и то бързо. На този сайт ще намерите всичките Ви необходими теми за учене на английска граматика, като обикновено те са придружени с ясни класификации, обяснения и показателни примери, за да се разбере същността на съответното граматично правило.

Всеки език се развива по свои вътрешни правила и неговия граматически строй притежава характерни особености. Ако сте учили българска граматика, това донякъде може да Ви помогне и с английската, но от един момент нататък трябва да сте наясно, че английската граматика има по-различна концепция и структура, като англичаните виждат езика си под малко по-различен ъгъл, отколкото ние виждаме своя си език. Все пак известно сходство има, и за начало то ще Ви е от полза за по-бърз напредък.

Начини за изучаване на английска граматика (English Grammar).

Английската граматика (English Grammar) може да се учи по два начина - на практика или в теория и всичко зависи от поставените цели пред обучението. Когато става дума за учене на английски език по какъвто и да е начин - на курсове, на уроци, самостоятелно, обикновено това учене се свързва именно с изучаването на английската граматика. Обикновено граматиката на английския език не се счита за нещо много сложно. Напротив, има известни твърдения, че този език е забележителен с това, че може да знаете малко, но кажете много. Независимо от това, английската граматика предизвиква много полемики, разговори, проблеми.

До колко трябва да знаете граматиката?

По този въпрос може да се разсъждава колкото Ви е угодно. Всеки има свое мнение, при това е възможно мненията да бъдат и напълно противоположни, като при това, всеки да се окаже напълно прав. Как е възможно това? Възможно е, понеже всеки има свой поглед и гледна точка по въпроса какво е това граматика. Обикновено граматиката се представя като набор от правила, в съответствие с които трябва да е организирана устната и писмена реч. И тези правила се записват в по-дебели или по-тънки книжки - учебници и справочници.

Какво сложно има в това да се запомнят всички тези инструкции?

Всичко е въпрос на зубрене - детските стихове, темите по български, история или биология и разбира се - правилата по граматика. Ако се погледне процента на успешните тестове по английски език, някой може да си помисли, че ние сме сравнително вещи в знанието на английски език. Но ако погледнем реалното ползване на езика от нашите туристи зад граница, на служителите, посрещащи чужденци у нас в качеството им на туристи или бизнес партньори или на някои спортни деятели, или по улиците в по-големите ни градове - смятате ли че всички те са в състояние просто така, да поведат обикновен разговор с някой чужденец на английски език? Далеч не винаги!

Къде е тогава проблема? Къде правим грешка?

За да знаем език, ние учим граматика. Но научили граматиката, ние все още не можем да ползваме езика. Не е ли странно? Може би си заслужава да се вгледаме по-внимателно в предмета на граматиката и да се опитаме да разберем що за чудо е това? Всъщност, има и малко по-различен поглед, различен от традиционния, по отношение на граматиката. 

Но какво значение има дали погледа е друг или традиционен, ако не позволява да се реши проблема с обучението по чужди езици? Какво значение има колко дълго и обстойно сте учили език или неговата граматика, ако не сте в състояние в практическа ситуация да кажете каквото Ви е необходимо, така че да Ви разберат?

Нова английска граматика


Нов поглед върху обучението по чужди езици от Л. Рон Хабърт

Този нов поглед върху обучението по чужди езици принадлежи на американския философ, писател, изследовател и хуманист (разностранна личност) Л. Рон Хабърт. Той не веднъж е обръщал внимание на това на какви мъки са подложени учениците по английски език и колко скромни са «успехите» им получени даже и ако преподавателя е «професор» по английски език и лингвистика. 

При това, той отишъл по-нататък, стигайки до разбирането, че непознаването на английската граматика у самите американци води до проблеми и сред самите тях, като ги затруднява да се изразят правилно и разбираемо в училище, на улицата или на работа, особено когато им се налага, например, да усвояват нови длъжностни инструкции.

Функционална неграмотност

Оказва се, че те не могат да четат и фактически са функционално неграмотни хора. Т.е. повечето ще могат да прочетат статия от някой ежедневник, но едва ли напълно ще разберат за какво се говори в нея, да не говорим да си направят правилни изводи за написаното. За да помогне на хората да се предпазят от подобни проблеми и за да станат по-грамотни, Л. Рон Хабърт изследвал тази област и създал труд, който нарекъл «нова граматика» и ето как в нея обяснява какво е граматика, кои са нейните източници, функции и предназначение:

Какво е "нова граматика"?

Граматиката е начина, по който се организират думите в устната или писмена реч, така че точно да се формулират мислите на хората, техните идеи и смисъла, който влагат в тях. Всъщност, това е система за свързване на думите по такъв начин, че да се осъществи смислена комуникация. Това е граматиката. 

Ако тя бъде определена по друг начин, то обучаваните се насочват към зазубрянето на някакви правила, а не към правилно говорене, писане и четене (изразяване). Това определение едва ли ще го намерите в речниците, защото граматиката е попаднала в ръцете на граматиците, които сами не разбират смисъла на думата «граматика». И точно това прави граматиката сложна.

Граматиката не е "изучаване", а "използване" на речта.

Целта на «Новата граматика» е да заобиколи произлизащите от това усложнения. Граматиката се основава на общата употреба на думите и придвижва напред от писателите. А попадайки в лапите на професорите, тя попада в доста мътен водовъртеж в мътна река. Така, че в граматиката няма нищо трудно, нито е трудно да бъде разбрана. Трудно е само да се разбере неспособността на професорите да я обяснят просто. Граматиката не е изучаване на нещо си. 

Това е използването на нещото. А професора с намръщените вежди си мисли, че науката е нещо, което му е угодно на него. И на него му плащат, за да говори на хората, че това е наука. А граматиката е част от повседневното съществуване и ако Вие това не го знаете, естествено е да не сте в състояние «да се научите» да я използвате. А така никой няма да Ви разбира и Вие никого няма да разбирате, като нещата и хората за дълго ще остават загадка за Вас.

Основна задача на новата граматика

 

Наука и практика.

Добре, че все пак, освен «науката» има и практика, в процеса на която хората си обяснят някои положения за по-ясно изразяване и така, въпреки науката, успяват и да се разбират. За да разберете още по-ясно за какво става дума, ще го обясня така: Децата до 7 годишна възраст се научават да говорят и да се изразяват правилно и да разбират правилно какво им се казва, въпреки, че изобщо още не са ходили на училище и не са учили никаква граматика. 

Същото е и с т.н. «неграмотни» хора - въпреки, че според Вашата учителка те за нищо не стават, някои от тях успяват да станат милионери, милиардери, при това в такива технологични направления на битието като компютри, програмиране, комуникации, които Вашата учителка никога няма даже да проумее (и затова постоянно ще Ви втълпява, че са опасни и вредни за Вашето здраве и сигурност).

Начин на организиране на думите.

Така че, ако граматиката се определи като начин организиране на думите от писмената или говорима реч, така че другите хора да разбират и възприемат Вашите мисли, идеи и смисъл, тогава учащите се ще заискат да научат нея, а не да мислят дали са уйдисали на смръщената учителка с поредния й тест за граматическите правила, който и на самата нея не е помогнал много да разговаря като хората и да се изразява разбираемо.

Разбират ли граматиците граматика?

Граматиците в миналото никога не са разбирали какво е това «дума» и така не са успели да определят основния елемент на своя предмет. Те също не са успели да забележат и факта, че езика се състои от думи, които най често имат няколко смисъла и които могат да се използват по няколко различни начина. Без разбирането на този фундамент, езикът и граматиката изглеждат доста объркана и неясна територия. Тези и още други грешки и неразбирания са направили този предмет доста труден за изучаване и приложение.

Основна задача.

Затова трябва да разберем, че основната задача на граматиката е да ни направи способни да използваме думите и речта така, че разбираемо да предаваме своите мисли и желания на други хора и да разбираме мислите и желанията на другите хора. Давате ли си сметка колко често използваме изрази като:

 • "С това исках да кажа…",
 • "Не ме разбирай погрешно…",
 • "Ако го кажа по друг начин…",
 • "Неправилно си ме разбрал…",
 • "Не това исках да кажа…",
 • "Това даже и не съм си го помислял…",
 • "Кажи ми го на ясен и разбираем език…",
 • "И какво всъщност искаше да кажеш…",
 • "Какво имаш предвид?".

При това, всички ние, по документ (диплома) се водим за грамотни хора! Така, когато Л. Рон Хабърд събрал всичките си забележки за това, как трябва да се води обучение по чужд език, към тях създал и курс за обучение по английски, известен в центровете за приложно образование като "English as a Second language" (ESL).


Курс за бърз положителен резултат.

 

Малко теория, много практика

Теоретичната постановка на курса многократно била проверявана и всеки път давала бърз и положителен резултат. На курса са присъствали обучаеми със всякаква история, от 18 до 80 годишни, с всякаква степен на незнание на езика и всички те постигали целта на обучението - да ползват английски език в своето ежедневие. Можели да общуват - да пишат, да четат, да разбират събеседника си и да изразяват правилно свои мисли. Основният подход, който се прилага при обучението е изучаване на граматиката чрез практика. И точно заради това се постига бързо развитие на говорните навици.

Задълбочено изучаване на английска граматика.

При все това, не малко хора, по едни или други причини, изпитват потребност от по-задълбочено разбиране на английската граматика (English Grammar). В тези случаи има и по-задълбочени пособия, повечето от които също са приложни, като например «Grammar and Communication» - написан на английски, но онагледен с голямо количество илюстрации и примери, които го правят прост и лесен за разбиране. Така всеки може да избере до какво ниво да се развива. Но да се набляга на сложни теоретични правила и изобщо на правила, откъснати от реалната практика е безсмислено за хора, които просто искат да придобият умения за ежедневна комуникация на английски език.

Обучение по граматика.

Обучението по английска граматика, особено на елементарната граматика, предназначена за чужденци, е един от важните аспекти на обучението по-английски език, но това винаги трябва да е съчетано с много практика и приложение на наученото. Иначе ще си останат добре зазубрени за момента правила, които бързо ще забравите, поради липса на употреба. Затова най-добрия начин да усвоите граматиката на английски език (English grammar) е ако се намирате в англоезична среда, т.е. като го учите на място. Ако нямате такава среда, може да си създадете, като редовно слушате англоезични телевизии, фонетични материали или водите кореспонденция с чужденци.

Допълнителни ресусрси по темата:

Грамматика английского языка: основные понятия
https://skyeng.ru/articles/grammatika-anglijskogo-yazyka-osnovnye-ponyatiya/
Grammar
https://www.englishclub.com/grammar/

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: