Translate

---------------------------------------------------------------------------------

24 септември 2015

Пряко допълнение | dLambow

 

Пряко допълнение в английски език (The Direct objects)

 
 
Начини за изразяване
на английско 
пряко допълнение

Начин
Пример
1
 Със съществително 
I have bought a book.
2
С местоимение
I met him yesterday. 
3
С числително
I took three.
4
С инфинитив
Нe asked me to do it.
5
С герундий
I remember reading
about it before.

 

Пряко допълнение (Direct object)

Прякото допълнение в английски език е непосредствения обект или лице, върху които преминава действието, изразено чрез преходен глагол, както в лична, така и в нелична форма (инфинитив, герундий, причастие). Отговаря на въпросите 

 • "whom?" - "на кого?", 
 • "what?" - "какво?". 

От друга страна, преходните глаголи изразяват действие, което преминава върху определено лице или предмет, като те непременно изискват след себе си пряко допълнение.

 • I read a book. - Аз чета книга.
 • I am looking for the book. - Аз търся книгата.
 • He gave a book. - Той предостави книга.
 • Peter hit Ivan. - Петър удари Иван.
 • I love throwing snowballs. - Аз обичам да хвърлям снежни топки.
Преки допълнения
Пряко допълнениеУпотреба на пряко допълнение.

Прякото допълнение се употребява в случите по-горе без предлог, но много глаголи могат да образуват устойчиви слово съчетания и фрази с предлог (или с наречие, съвпадащо по форма с тях), изразяващи по този начин цялостно ново понятие (различно от основния глагол), като не могат да се разглеждат самостоятелно, без да загубят смисъла си. Ето някои такива:
 • look for - търся,
 • to call on - призовавам, обръщам се към,
 • to ask for - моля за,
 • to let in - впускам се,
 • listen to - слушам,
 • take off - вземам,
 • pick up - вдигам и т.н.
В тези случаи, предлога или наречието образуват единно цяло с глагола-сказуемо, а следващото след него пряко допълнение е без предложно - т.е. само външно изглежда на допълнение с предлог, тъй като в случая предлога принадлежи на глагола и е неотделим от него.
 • We looked for her everywhere. - Ние я търсехме навсякъде.
 • He asked for a dictionary. - Той помоли за речник.
 • I shall call on him tomorrow. - Аз ще го посетя (навестя) утре.

Начини за изразяване на пряко допълнение.

Прякото допълнение се използва винаги без предлог и се намира непосредствено след глагола-сказуемо (при отсъствието на без предложно косвено допълнение) и може да бъде изразено по много различни начини - чрез съществително, местоимение, числително,инфинитив, герундий.

Съществително.

Пряко допълнение, изразено чрез съществително, може да стои както вътре в него, така и след него.
 • Let the boy in. = Let in the boy. - Пуснете момчето да влезе.
 • I turned the light off. = I turned off the light. - Аз изключих светлината.
 • It's warm. Take your coat off. =  Take off your coat. - Тук е топло. Съблечете палтото си.
 • I have written a letter. - Аз написах писмо.
 • I saw the man on the steps of his house. - Аз видях човека на стълбите, пред къщата му.

Местоимение.

Прякото допълнение, изразено чрез лично местоимение, обикновено се оказва вътре в такова съчетание.
 • Let him in. - Пуснете го.
 • I’ve just seen them. - Аз току-що ги видях.
 • He changed everything in the house. - Той промени всичко в къщата.

Числително.

 • I like the first better than the second. - Аз харесва първото повече от второто.
 • I’ll give you a hundred. - Аз ще ти дам сто.

Инфинитив.

 • He asked me to do it. - Той ме помоли да направя това.
 • I like to sleep in the open air. - Аз обичам да спя на открит въздух.

Герундий.

 • My brother always prefers speaking the truth. - Моят брат винаги предпочита да говори истината.
 • He likes reading newspaper in the morning. - Той обича четенето на вестници сутрин.

   
Трябва да кажем, че в тези примери, срещащите се между сказуемото и прякото допълнение местоимения "you" и "me" са косвени безпредложни допълнения. Много глаголи могат да имет след себе си свои си предлози, които често и в значителна степен променят първоначалното им значение, образувайки ново смислово понятие - това са т.н. фразови глаголи. 

Те винаги се посочват в добрите речници, веднага след основния глагол. Това е основната информация по темата за прякото допълнение (The Direct object) и начините за използването му в английски език, заедно с доста примери. Още за допълненията тук - https://samou4itel1.blogspot.com/p/dopulnenie.html

----------------

2 коментара:

 1. Прякото допълнение (The Direct Object) обозначава лице или предмет, върху които непосредствено преминава действието, изразено с преходен глагол. То може да бъде изразено с помощта на съществително в общ падеж или местоимение в обектен падеж, като отговаря на въпросите whom? - на кого? и what- на какво?

  ОтговорИзтриване
 2. Пред прякото допълнение не се използват предлози.
  He met a friend. - Той срещна приятел.
  The pilot started the engine. - Пилота пусна мотора.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: