Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

08 ноември 2015

Сегашно причастие | dLambow

Сегашно причастие (Participle I или Present Participle)

 

Какво е Причастие I (Participle I)

Според нашите разбирания, това е сегашно причастие (за сегашно време), а според английските разбирания, това е причастие I (Participle I или Present Participle) и е една от формите на на английския глагол - причастие (Participle). Обозначава действие, протичащо едновременно с действието, изразявано чрез сказуемото.

 • Look at the man crossing the street. - Погледни човека, пресичащ улицата.
Както се вижда, сегашното причастие обозначава действие в процес, което не е завършено, откъдето идва и второто му наименование - причастие от несвършен вид. Ето някои примери в словосъчетания, предимно в ролята му на определение:
 • четящи деца – reading children,
 • играещо момче – playing boy,
 • спящо дете — sleeping child.

Сегашно причастие
Какво е Причастие I?Образуване на сегашно причастие

Причастието за сегашно време се образува, като към основната форма на глагола в инфинитив, без частицата "to", се добавя окончанието "-ing":
 • to learn (уча) – learning,
 • to speak (говоря) – speaking,
 • to walk (ходя) - walking,
 • to know (зная) - knowing,
 • to read (чета) - reading,
 • to play (играя) - playing,
 • to smile (смея се) - smiling и т.н.
Ако е необходимо да се образува отрицателна форма, то отрицателната частица "not" се поставя пред причастието.
 • not speaking,
 • not walking,
 • not knowing,

Разлика между причастие І и герундий

Независимо от това, че и герундий и сегашно причастие имат окончание "-ing" и съвпадат по форма, те могат лесно да се разграничат по оттенъка в значенията им. Причастието, по своя смисъл е по-близко до прилагателното, а герундия - до съществителното. Ето два примера:
 • That man shouting at the policeman seems familiar. – Този човек, викащ на полицая, ми изглежда познат. (обозначаване на признак - причастие)
 • Shouting will not do any good. – Викането не е нещо добро (С викане не се решават проблемите.) (обозначение на някакъв действащ човек или предмет - герундий)

Образуване на продължителни времена

Сегашно причастие се използва за използва за образуване на продължителни времена.

Сегашно продължително.

 • They are watching a new film now. - Сега те гледат (са гледащи)  нов филм.

Минало продължително.

 • They were watching a new film at that time last night. - Те гледаха (бяха гледащи) нов филм по това време вчера вечерта.

Бъдеще продължително.

 • They will be watching a new film at this time tomorrow. - Те ще гледат (бъдат гледащи) нов филм по това време утре.

Видове причастия в сегашно време

Сегашното причастие има две форми:

а) Просто сегашно причастие (Present Participle Simple).

 • reading – четящ, четейки,
 • resting – почиващ, почивайки.

б) Перфектно сегашно причастие (Present Participle Perfect).

 • having written – бидейки написан,
 • having read – бидейки прочетен.
И двете форми могат да се изразяват в действителен (Active) и в страдателен (Passive) залог.

Роли на Причастие I в изречението.


Определение:

 • He saw a smiling girl. - Той видя усмихващо се момиче.

Обстоятелствено пояснение.

 • Having watched a movie I called my friend. - След като изгледах филма, аз позвъних на моя приятел.
 • While listening to music she smiled. Слушайки (докато слушаше) музика, тя се усмихваше.
Това е основната информация по темата за сегашно причастие (Participle I или Present Participle), неговите форми, образуване и използване в английски език, заедно с показателни примери.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: