Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 февруари 2022

Непряко допълнение | dLambow


Непряко допълнение (Indirect object) в английски език


Какво е непряко допълнение?

Непрякото допълнение е един от двата основни вида допълнения в английски език. То изразява лицето, към което е насочено действието или в чиито интереси се извършва действието, изразено от глагола (следователно, то се нарича още „допълнение на адресата на действието“).

Непряко допълнение в английски език
Английско непряко допълнение

Английското непряко допълнение се използва с помощта на преходни глаголи и обикновено се комбинира с пряко допълнение или при наличието на пряко допълнение. То се изразява със съществително в общ падеж или с местоимение в обективен падеж (без предлог), отговаря на въпроса whom? (кому?).
Анализ на изречения с примери за непреки допълнения:

  • She showed the travellers their rooms. - Тя показа на пътешествениците техните стаи.

- the travellers — непряко допълнение, изразено със съществително в общ падеж, като отговаря на въпроса whom? — кому?);
- their rooms — пряко допълнение (с определение their), отговаря на въпроса what? — какво?)
Ако в изречението има пряко и непряко допълнение, прякото се поставя след непрякото (т.е. непрякото се поставя непосредствено след глагола).

  • Give me this book, please. - Дайте ми тази книга, моля

(me - непряко допълнение, this book - пряко допълнение)

Ако прякото допълнение се изразява с местоимението it, а непрякото също се изразява с местоимение, то прякото се поставя пред непрякото.

  • Give it to him. - Дайте му го.

(it — пряко допълнение, him — непряко допълнение)

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: