Translate

---------------------------------------------------------------------------------

15 февруари 2015

Определителен член | dLambow

Определителен член в английски език (The Definite Article)

 

Какво е определителен член?

В английски език членуване се извършва с три члена - неопределителен (a/an) , определителен (the) и нулев член. Членуването е признак на съществителното, като членът се поставя или непосредствено пред съществителното или пред определящото го прилагателно. С определителен член се изтъкват предмет или лице или група предмети или лица измежду други подобни, като се заставя слушателя да не ги бърка с всички останали
 • the cat, 
 • the cats, 
 • the rice.
 
The Definite Article
Какво е определителен член?


Понятията "дадено" и "ново" в изреченията

 

Новото

Във всяко изречение се съдържа нова информация ("новото"), а също и вече спомената преди това (+дадена"). "Новото" е най-важната част от изказването. "Момче влезе в стаята." ("момче" е новото в изречението; думата въвежда ново понятие; за говорещия е важно, че влязло именно момче, а не куче, не доктор и не съсед). 
 

Даденото

"Момчето се усмихна." (тук "момчето" вече е "даденото", ние знаем за него от предното изречение; новата информация е, че то се е усмихнало.)Ограничаващо определение

Определителни членове се поставя пред съществителни, ако те се определят от ограничаващо определение, което може да присъства в изречението, а също и да се възстановява според контекста. Ограничаващи определение са тези, които изтъкват някаква черта на предмета или лицето, отделяйки го (ги) от други подобни. 
 • There are four apples on the plate: thee red apples and one red apple. 
 • Will you give me the green apple (the green - ограничаващо определение). 
 • Will you have a red apple (a red - описателно определение - показва една от многото черти на предмета без да го отделя, а само го описва).

Как се изразява ограничаващо определение?

 

1. С редно числително.

 • The first light of dawn crept in. - Първият отблясък на зарята се появи.
 

2. Превъзходна степен на прилагателните.

 • It was the best place in the world. - Това беше най-доброто място в света.
 

3. С думите very, only, right, wrong и др.

 • In was the only chance left and the right thing to do. - Това беше единствения шанс и правилно действие.
 

4. С част от цялото.

 • The door of the room was open. - Вратата на стаята беше отворена.
 • On the portrait he saw the head of a young girl. - На портрета той видя глава на младо момиче.
 

5. С обозначение на изпълнителя на действието.

 • The song of the bird filled the air. - Песента на птичката изпълваше въздуха.
 

6. С обозначаване на време и място.

 • Their voices were clearly heard in the air of the night. - Техните гласове ясно се чуваха във въздуха на нощта.
 • The air there was damp. - Въздухът там беше замърсен.
 

7. С препратка към миналото.

 • In him I recognize the man you had described. - В него аз узнах човека, който ти ми беше описал.

Единствени по рода си съществителни се използват с определителен член.

 • the sun,
 • the moon,
 • the earth,
 • the world,
 • the universe и др.

Има също редица устойчиви изрази с определителен член:

 • by the way,
 • the other day, 
 • the day after tomorrow, 
 • to tell the truth, 
 • by the dozen, 
 • in the past (present), 
 • out of the question, 
 • to pass the time, 
 • in the morning (afternoon, evening), 
 • all the same, 
 • just the same, 
 • to play the piano (the violin), 
 • to tell the time.

Произнасяне на определителен член

Определителният член в английски език се изписва по един и същи начин “the”, но се чете и произнася по два различни начина.

Произнася се [ðə], 

когато е пред думи, които започват със съгласна буква - (the book — книга, the woman — жена,  the good engineer — добрият инженер). 

Произнася се [ði] ,

когато е пред думи, които започват с гласна буква - (the  author —  автора,  the apple —  ябълката,  the old house — старата къща,  the  engineer — инженерът,  the old woman — старата жена).

Произход

Определителният член произхожда от указателното местоимение that — този и се употребява пред съществителни имена в единствено и в множествено число, като по този начин ги отделя измежду останалите подобни лица или предмети. Този член по правило е безударен и се изговаря слято със следващата го дума (съществителното).

----------------

13 коментара:

 1. Понякога, някои съществителни могат да се използват без определителен член или изобщо без член. Това става, когато се има предвид някаква тяхна характерна черта или фаза на обекта или думата се използва в преносно значение.
  The sun shone in an unclouded sky. - Слънцето сияеше в безоблачно(то) небе.
  Yesterday I saw a full moon. - Вчера аз видях пълна(та) Луна.
  This trip did me a world of good. - Това пътуване ми донесе много полза.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Членът "the" отделя един определен предмет или няколко определени предмети измежду всички други подобни. Ето един пример за сравнение:
   - Give mе а book. - Дай ми (някаква) книга.
   - Give mе the book. - Дай ми книгата (конкретна книга измежду останалите).

   Изтриване
 2. Ако се вземе клас животни, предмети или др.п., то пред съществителното, обозначаващо класа, се използва определителен член, което е неговата родово-видова функция. По този начин се има предвид не конкретното животно или предмет, а обобщеното понятие.
  The tiger is a wild animal. - Тигърът е диво животно.
  Only the poet or the saint can feel it. - Само поет или светец могат да почувстват това.

  ОтговорИзтриване
 3. Определителният член "the" почти изцяло се покрива при превод от английски на български с членуването на съществителните в края на думата. Въпреки това, има някои особени случаи, при които се използва думи, като този, тази, това, тези и подобни, с чийто превод трябва да се внимава за съдържанието и контекста, за да се предаде пълния смисъл на английското изречение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Членът "the" произлиза от древноанглийското указателно местоимение "that" (този). Той може за се използва пред съществително във всякакво число:
   the cat,
   the cats,
   the rice.

   Изтриване
  2. Не винаги определителен член може да се превежда на български като такъв. Ако контекста изисква и според това за какво конкретно става дума, той може да се превежда с думи, като "този", "тези", "даденият" и др. п. Особено ако "the" се използва пред подлог без определение:
   Thе book is not interesting. - Тази книга не е интересна.
   Тhе plans are not useful. - Тези (такива) планове са безполезни.

   Изтриване
  3. Определителен член се използва когато става дума за определено лице или предмет:
   Where is the pen? - Къде е писалката? (която вече ни е известна)

   Изтриване
 4. Определителен член се използва пред думи, които обозначават уникални понятия или обекти, като в тези случай не се използва неопределителен член: the ("the truth" - истина, но "a lie" - лъжа).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако съществително, имащо определителен член "the", приема множествено число, то този член се запазва, за разлика от неопределителния член "а" или "аn", които се изпускат. Сравнете:
   а step (всяка) стъпка - steps (всякакви) стъпки.
   Но:
   the dress (тази) рокля - the dresses (тези) рокли.

   Изтриване
  2. Определителен член (Definite Article) се използва пред различни географски названия
   - океани,
   - морета,
   - реки,
   - планини,
   - части от света,
   - континенти,
   - езера и др.п.
   Примери:
   - The Indian ocean,
   - the Baltic sea,
   - the North,
   - the Thames,
   - the Alps.

   Изтриване
  3. Определителен член се използва пред съществителни, единствени по своя род:
   What is the highest mountain in the world? - Коя е най-високата планина в света?

   Изтриване
  4. Използването на определителен член е характерно за редица устойчиви английски фрази и изрази, като:
   - in the morning,
   - in the evening,
   - in the afternoon, etc.

   Изтриване
 5. Пред съществително, ако пред него има прилагателно в превъзходна степен или бройно числително не се поставя определителен член.
  What is the longest river in the world? He was the first to come.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: