Translate

---------------------------------------------------------------------------------

11 февруари 2016

Модификатори | dLambow

Модификатори в английски език  (The Modifiers)

 

Английски модификатор

Модификатор или Modifier в английската граматика е вид определение (Attribute) (опционно - възможно, не е задължително за присъства), което е елемент в словосъчетание (фраза или израз) или изречение. 

Ролята му е да уточнява значението на друга дума, словосъчетание или изречение, като назовава техни свойства, качества или характеристики. Понякога модификаторите се отделят като второстепенни части на изречението.
Видове модификатори (Kinds of Modifier)

Модификаторите могат да се изразяват по различни начини, като се представят от:

Една дума.

  • "cow's milk" (кравето мляко),
Тук съществителното "cow" в притежателен падеж, е модификатор на съществителното "milk".

Словосъчетание (фраза, израз).

  • "a tired man" (изморен човек),
Тук неопределения член "a" и прилагателното "tired" са модификатори на съществителното "man".

Изречение.

  • "not so thoroughly as one was to do" (не толкова съвършено, както някой би могъл да го направи), 
Тук наречието "thoroughly" се модифицира от второстепенно изречение за сравнение  "not so … as one was to do".

The Modifiers
Английски модификатор

Място на модификаторите в изречението

При разбора на различни случаи на употреба на модификатори, може да се види, че има два вида такива:

Предмодификатори (Premodifier),

които са разположени пред модифицираната дума, фраза или изречение.

Постмодификатори (Postmodifier),

които са разположени след модифицираната дума, израз или изречение.
Самата модифицирана дума се нарича главен елемент (head - глава).

Типове модификатори

Има два принципни типа модификатори:

Прилагателни (adjectives).

Тук влизат освен прилагателните, също и различни фрази и изрази с прилагателни (adjectival phrases и adjectival clauses). Всичките те модифицират съществителни.


Наречия (adverbs).

Тук влизат освен наречията, също и различни фрази и изрази с наречия (adverbial phrases и adverbial clauses). Всички те модифицират други части на речта, особено глаголи, прилагателни и други наречия или цели изрази и фрази, съставени от тях.

Но обърнете внимание, че не всички прилагателни и наречия е задължително да бъдат модификатори. Например, едно прилагателно може да бъде разглеждано и разбирано като модификатор, когато е използвано атрибутивно (attributively - определително), но не и когато е използвано предикативно (predicatively). 

Това е основната информация по темата за английските модификатори (The Modifier) и начините за тяхното използване в английски език, представена с класификации и примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: