Translate

---------------------------------------------------------------------------------

22 февруари 2015

Инфинитив | dLambow

 

Английски инфинитив (English infinitive)

 

Списък на английските глаголи,
изискващи след себе си
инфинитив
to agree[ tuː əˈɡriː ]съгласявам се
to aim[ tuː eɪm ]прицелвам се
to appear[ tuː əˈpɪə ]появявам се
to arrange[ tuː əˈreɪnʤ ]организирам
to ask[ tuː ɑːsk ]питам
to attempt[ tuː əˈtɛmpt ]опитвам
to be able[ tuː biː ˈeɪbᵊl ]способен съм
to beg[ tuː bɛɡ ]моля
to begin[ tuː bɪˈɡɪn ]започвам
to care[ tuː keə ]грижа се
to choose[ tuː ʧuːz ]избирам
to claim[ tuː kleɪm ]претендирам
to dare[ tuː deə ]смея, имам смелостта
to decide[ tuː dɪˈsaɪd ]решавам
to demand[ tuː dɪˈmɑːnd ]изисквам
to deserve[ tuː dɪˈzɜːv ]заслужавам
to dread[ tuː drɛd ]страхувам се
to expect[ tuː ɪksˈpɛkt ]очаквам
to fail[ tuː feɪl ]провалям се
to get[ tuː ɡɛt ]получавам
to happen[ tuː ˈhæpən ]случвам се
to hesitate[ tuː ˈhɛzɪteɪt ]колебая
to hope[ tuː həʊp ]надявам се
to hurry[ tuː ˈhʌri ]бързам
to intend[ tuː ɪnˈtɛnd ]възнамерявам
to learn[ tuː lɜːn ]уча
to manage[ tuː ˈmænɪʤ ]успявам
to need[ tuː niːd ]нуждая се
to neglect[ tuː nɪˈɡlɛkt ]пренебрегвам
to plan[ tuː plæn ]планирам
to prepare[ tuː prɪˈpeə ]подготвям
to pretend[ tuː prɪˈtɛnd ]преструвам се
to proceed[ tuː prəˈsiːd ]продължавам
to promise[ tuː ˈprɒmɪs ]обещавам
to refuse[ tuː ˌriːˈfjuːz ]отказвам
to seem[ tuː siːm ]изглеждам
to strive[ tuː straɪv ]стремя се
to swear[ tuː sweə ]ругая
to tend[ tuː tɛnd ]склонен съм
to threaten[ tuː ˈθrɛtn ]заплашвам
to vow[ tuː vaʊ ]обричам се
to wait[ tuː weɪt ]чакам
to want[ tuː wɒnt ]искам
to wish[ tuː wɪʃ ]желая

 

Инфинитив в английски език

Инфинитив в английски език е нелична форма на глагола (Non-Finite Forms of the Verb), която само назовава действието и изпълнява функции както на глагол, така и на съществително.

Инфинитива отговаря на въпросите "какво правя?", "какво да направя?". Формален признак за инфинитив е частицата "to", която стои пред него, макар че в някои случаи се пропуска. Отрицателна форма на инфинитив се образува с частицата "not", която се поставя пред него.

 • Try not to use bad language! - Постарай се да не употребяваш груби думи.
 • It was difficult not to speak. - Беше трудно да не се говори.
English infinitive
Инфинитив в английски език

Неличните форми на глагола (Non-Finite Forms of the Verb)

Добре е да се знае, че неличните форми на глагола (Non-Finite Forms of the Verb) се различават от личните форми по това, че нямат категории за леце, число, време (в обичайното разбиране - настояще, бъдеще, минало) и наклонение. Те не могат да изпълняват самостоятелно ролята на сказуемо в изречение. 

Неличните форми имат само две категории - вид и залог. 

В изречението те влизат в състава на сложно сказуемо или да бъдат част от формата за просто сказуемо, а могат да изпълняват функции и на други части на изречението. Към тях се отнасят: Инфинитив (the Infinitive), Причастие (the Participle) и Герундий (Gerund).


Фарми на инфинитив

Инфинитивът в английски език има шест форми, от които четири в действителен залог (Active) и две в страдателен залог (Passive). От тях само една Indefinite Infinitive е проста, а останалите са сложни. Простата форма на инфинитива се счита за основна или първа форма на глагола и го представя в речниците. 

В съвременния английски се използват преди всичко простите форми на инфинитива (действителни и страдателни). Сложните форми се използват рядко, когато възниква опастност да се изкриви значението и смисъла на изказването.

Като глагол, инфинитива може:

- да има при себе си пряко допълнение:

 • to write letters - да пиша (какво?) писма
 • to sing a song - да пея (какво?) песен

- да се определя от наречие:

 • to speak loudly - да говоря (как?) високо
 • to walk quickly - да вървя (как?) бързо

- да влиза в състава на сложно сказуемо:

 • I can speak English. - Аз мога да говоря английски.
   
А поради това, че притежава още признаци и на съществително, може да изпълнява функциите на подлог и пряко допълнение, както и да се използва в ролята на всяка една част на английското изречение, освен на просто сказуемо. Особено внимание трябва да се обърне на това, че инфинитив се използва в три синтактични комплекса, които са:
 • - обектен инфинитивен израз или сложно допълнение (най-честото използване);
 • - субектен инфинитивен израз или сложен подлог;
 • - инфинитивен израз с предлога "for".

Синтактически комплекси за инфинитив

Вероятно не всеки англичанин знае, че се изразява с помощта на синтактически комплекси, но те отдавна и здраво са влезли в английската реч. Чрез тях се икономисват излишни думи и позволяват по-компактно, в едно изречение, да се изрази мисъл. При превода на български език на такива английски изрази трябва да се прибягва до подчинени изречения. 

Със времето, чрез тренировка и практика, може да се научите сравнително свободно да владеете тази форма, без да забелязвате споменатите комплекси в своята реч, считайки тези модели за построяване на изказванията съвсем естествени.

----------------

17 коментара:

 1. Прост инфинитив е І форма на глагола (речниковата) и се използва на поне три места: в Present Indefinite, а също в повелително и в условно наклонение. В тези случаи формата на сказуемото съвпада с инфинитива без частицата "to".

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. За начало е добре да намерите истинско сказуемно изречение, което ще Ви помогне да намерите коя дума е инфинитив, даже ако не е използвана частицата "to".

   Изтриване
  2. За разлика от българския инфинитив, който има само една неопределена форма на глагола, в английски език има шест вида инфинитив. Четири с в действителен залог (Active) и два в страдателен залог (Passive). От тях само един е прост - Indefinite Infinitive, а останалите са сложни. Простата форма на инфинитива се счита за основа или за първа форма на глагола и тя се вписва в речниците.

   Изтриване
 2. Самият инфинитив на английските глаголи понякога също може да мине и без частицата "to", като при това може да играе ролята на всякакъв част на изречението, освен просто сказуемо.
  В най-добрия случай, той може да е част от сложно сказуемо с предшестващ го глагол връзка "to be" (am, is, are, was, were) или модален глагол).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Инфинитив (the Infinitive [In'fInItIv]) е нелична форма на глагола, която само назовава действието и изпълнява функции на:
   - глагол,
   - съществително и др.
   Отговаря на въпросите "какво прави?" и "какво е направено?".

   Изтриване
 3. В ролята си на подлог, инфинитива се намира в началото на английските изречения, преди сказуемото и може да се превежда или с неопределената форма на глагола или с отглаголно съществително.
  To smoke is harmful. Да се пуши е вредно. = Пушенето е вредно.
  To live is to struggle. Да живееш означава да се бориш. = Животът - това е борба.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Употребата на инфинитив в началото на изречението е характерно само за строго официалната английска реч и при изказването на общи истини. В съвременния разговорен стил на английски език изречението обикновено започва с местоимението "it" в качеството му на формален подлог, след което идва сказуемото и след него е действителния подлог - инфинитив с независими думи или без тях.
   It is easy to make mistakes. - Лесно е да се правят грешки
   It was difficult to sell my car. - Беше трудно да продам колата си.
   It wasn’t safe to cross the bridge at night. - Не е безопасно да се преминава през мостта през нощта.

   Изтриване
 4. Често инфинитив се използва като именна част на съставно именно сказуемо, следвайки глагола връзка "to be" (am, is, are, was, were,…), който понякога се превежда като "значи", "състои се в", "така, че...":
  Our task is to do the work well. - Нашата задача се състои в това да си вършим добре работата.
  The point is to achieve the aim. - Значи, главното е да се постигне целта.
  The problem was to get there in time. - Проблемът се състоеше в това, да се доберем там навреме.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Да се различи едно значение на инфинитив от друго, може по това дали подлога в изречението с глаголното сказуемо обозначава лице или предмет, които могат сами да осъществяват действието, изразено с инфинитива:
   He is to master English within a short time. - Той трябва да овладее добре английски език в кратък срок.
   докато в изречение с именно сказуемо, подлогът не може да изпълни действието, предавано от сказуемото:
   His aim is to master English. - Неговата цел е да овладее английски език.

   Изтриване
  2. Инфинитив се използва като част от съставно глаголно сказуемо с модален глагол, като при това - без частицата "to" при повечето модални глаголи - can, must, may, might, could, would, should (и техните отрицателни форми cannot = can’t, must not = mustn't, и т. н.):
   We can go there tomorrow. - Ние можем да отидем там утре.
   We must stay at home. - Ние трябва да останем в къщи.
   You may swim in the river. - Ти може да поплуваш в реката.
   We should not leave him alone. - Ние не бива да го оставяме сам.

   Изтриване
  3. Инфинитив се ползва с частицата "to" след "ought" (to) – длъжен:
   You ought to call him. - Ти трябва (длъжен си) да му позвъниш.
   She ought to be told about it. (Passive) - Тя следва да каже за това.

   Изтриване
 5. Инфинитив се ползва и след спомагателните глаголи, когато се използват в ролята на модални:
  to be (to)
  to have (to)
  I am to meet him here. - Аз трябва да го срещна тук.
  The plane is to arrive at 3 o'clock. - Самолетът трябва да пристигне в 3 часа.
  He has to go there. - Той трябва да иде там.
  You don’t have to do it. - Ти не си длъжен да правиш това.
  The letter has to be written at once. - Писмото трябва да бъде написано веднага.
  Please, have your sister clean the room. - Моля, накарай сестра си да почисти стаята.

  ОтговорИзтриване
 6. Инфинитива е една от неличните форми на глагола (Non-Finite Forms of the Verb), която се отличава от личните по това, че няма категории за лице, число, време (сегашно, минало, бъдеще) и наклонение. В изречението той не може самостоятелно да изпълнява функции на други части на изречението.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неличните форми на глагола имат само две категории - вид и залог. В изречението те могат само да влизат в състава на сложно сказуемо или да бъдат част от формата за просто сказуемо. В някои случаи, могат да изпълняват функциите и на други части на изречението. Към тях се отнасят: Инфинитив (the Infinitive), Причастие (the Participle) и Герундий (Gerund).

   Изтриване
 7. Формален признак за инфинитив е частицата "to", която стои пред него, макар че в някои случаи се

  пропуска. Отрицателната форма на инфинитив се образува с помощта на друга частица "not", която се поставя пред него.
  Try not to use bad language! - Опитай се да не използваш груб език!
  It was difficult not to speak. - Беше трудно да не говориш.

  ОтговорИзтриване
 8. Чета това, което поствате, но честно казано, толкова е трудно да се проследи смисъла му! За да го разбера, трябва да уча и българската граматика, а колко по-ясно е с английската! Абсурд е да ми бъде от полза. Не знам как сте учили вие, но да седна и да си припомням отглаголно съществително ми се струва излишен труд. Най-добрият знаещ, е този, който най-просто и кратко може да предаде смисъла и значението. Все пак ме извинете.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Зависи какво целите. Ако сега започвате да учите английски език, идете на съдържанието на сайта и започнете от началото - фонетика, лексика, елементарна граматика. Отглаголните съществителни ги оставете на учителките, които ползват тези теми, когато си подготвят уроци за по напреднали. Макар, че няма нищо трудно в отглаголното съществително - съществително, съставено от глагол. - Иван тича. отглаголното - "Този, който тича" е Иван.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: