Translate

---------------------------------------------------------------------------------

15 март 2016

Причастие в деятелен залог | dLambow

Причастие в деятелен залог в английски език (Active Participles)

 

Деятелен залог на английското причастие

Една от формите на причастие (Participle in English) в английски език е тази в деятелен залог, където подлога е извършител на действието.

Причастие в деятелен залог
Деятелен залог на причастие

Роли на причастието в деятелен залог

Причастие, което се употребява с деятелен залог, може да изпълнява няколко различни роли в изречението. 

 

Едновременност на действието (времеви отношения).

Изразява едновременност с действието, изразено от глагола-сказуемо в изречението в сегашно, минало или бъдещо време. От тази гледна точна наименованието сегашно причастие (Participle I или Present Participle) е чисто условно. Например:


Минало време.
  • Reading English books I wrote out new words. - Четейки английски книги, аз си записвах нови думи.
Бъдеще време.
  • Reading English books I’ll write out new words. - Четейки английски книги, аз ще си записвам нови думи.
Сегашно време.
  • Reading English books I write out new words. - Четейки английски книги, аз записвам нови думи.
 

Обстоятелствено пояснение

Причастието в ролята на обстоятелствено пояснение в изречението, е образувано от глагол за физическо възприятие и движение. То може да обозначава действие, предшестващо действието, изразено с глагола-сказуемо, т.е. действие, което обикновено се предава с формата Perfect Participle I.
  • to come - идвам,
  • to enter - влизам,
  • to hear - слушам,
  • to see – виждам и др.
Например:
  • Hearing his voice she ran to meet him. - Чувайки неговия глас, тя се затича да го посрещне.

Действие към момента на говорене

Причастията в деятелен залог могат да изразяват действие, отнасящо се към сегашно време (момента на говорене), независимо от това, в какво време е глагола-сказуемо или да се използват безотносително към времето. Например:
  • The woman waiting in the car called you the day before yesterday. - Жената, чакаща в колата (сега), Ви е звънила завчера.
  • The bisector is a straight line dividing an angle into two equal parts. - Бисектрисата е права линия (винаги, независимо от времето), която разделя ъгъла на две равни части.
Това е основната информация по темата за причастие в деятелен залог (Active Participles) и случаите на неговата употреба в английски език, заедно с типични примери.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: