Translate

---------------------------------------------------------------------------------

15 февруари 2016

Инфинитив с частица to | dLambow

Инфинитив с частица "to" (Infinitive with the particle "to")

 

Използване на инфинитив с частица "to"

В английски език има редица случаи, в които инфинитив може да се употреби с частицата "to" (Infinitive with the particle "to"), така както има и случаи, в които инфинитив се използва без частицата "to". Правилото е, че инфинитив обикновено се използва с частицата "to", която се поставя преди него и се явява негов граматичен признак.
Случаи на употреба на инфинитив с "to"

Частицата "to" предшества инфинитива. Ето примери:
 • to speak - говоря,
 • to buy - купувам,
 • to read - чета.
Infinitive with the particle "to"
Използване на инфинитив с частица "to"

Два поредни инфинитива

Ако в изречението има два поредни инфинитива, свързани със съюз "and" или "or", то частицата "to" пред втория от тях обикновено се пропуска. Ето примери:
 • I intend to call on him and discuss this question. - Аз възнамерявам да му се обадя и да обсъдим този въпрос. - to call / discuss
 • I asked him to telephone me on Monday or send an email.    - Аз го помолих да ми позвъни в понеделник или да ми изпрати електронно писмо (имейл). - to telephone / send

Частицата "to" в края на изречението, без глагол

Понякога може да се срещне употреба на частицата "to" в края на изречението, без да име след нея глагол, когато този глагол е споменат по-рано в изречението. В този случай, ударението пада върху нея. Такава употреба често се среща след глаголите
 • - to want - искам,
 • - to wish - желая,
 • - to mean - имам предвид,
 • - to try - опитвам се, старая се,
 • - to allow - разрешавам,
 • - to be going - каня се да,
 • - ought - следва,
 • - to have - длъжен съм,
 • - should/would like - бих искал и др.:
Ето примери:
 • Не wants me to go there tonight but I don’t want to (подразбира се: go). - Той иска тази вечер да отида там, но аз не искам (да).
 • I was asked to take part in the trip, but I am not going to (подразбира се: take part). - Бях помолен да взема участие в пътуването, но аз не съм съгласен (да го правя).
 • The boy wanted to go for a bathe but was not allowed to (подразбира се: go). - Момчето искаше да отиде да се изкъпе, но не му беше разрешено (да го направи).
 • I didn’t want to stay there, but I had to (подразбира се: stay). - Аз не исках да оставам там, но се наложи (да остана).

По изключение, след някои модални глаголи

Частица "to", по изключение, се използва след някои модални глаголи (като модален инфинитив), като:
 • - ought (to)
 • - have (to),
 • - be (to).


Например:
 • He ought to answer you. - Той следва да ти отговори.
 • I had to send him money. - Аз трябваше да му изпратя пари.
 • We are to see her tonight. - Ние трябва да я видим тази вечер.
Това е основната информация по особените случаи на употреба на инфинитив с частицата "to" (Infinitive with the particle "to") извън обичайната му употреба и известните изключения на инфинитив без "to", придружени с нагледни примери.

----------------


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: