Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 февруари 2015

Какво е падеж? | dLambow

 

Падеж в английски език (The Case in English )

 

Какво е падеж?

Падеж е форма на съществителното, изразяваща неговата връзка с другите думи в изречението. В английски език съществуват следните падежи:
 • - два падежа за съществителните имена,
 • - два падежа за личните местоимения.
 
The Case in English
Какво е падеж?

При съществителните имена се използват два вида падежи:


Общ падеж (the Common Case)

В общ падеж съществителните нямат някакви специални окончания. В тази си форма съществителните се посочват в речниците. Връзката на съществителното с другите думи в изречението се дава с помощта на предлози, а също се определя от мястото, заемано в изречението (особено е важно мястото по отношение на сказуемото). Съществителните имена в общ падеж в изречението изпълняват функции на подлог, допълнение и обстоятелство.
 • The book is on the table. - Книгата е на масата.Притежателен падеж (the Possessive Case)

Съществителните в притежателен падеж са определение за следващото след тях съществително и отговарят на въпроса "чий?", обозначавайки принадлежност на предмета. Форма за притежателен падеж могат да имат одушевените съществителни, обозначаващи хора и животни. Неодушевените съществителни, с някои изключения, не се използват в този падеж.
 • children’s note-book - детската тетрадка, тетрадката на децата;,
 • cat’s tail- опашката на котката, котешката опашка.
 • Peter's book is on the table. Книгата на Петър е на масата.
 

Притежателен падеж се образува като към думата се добавя апостроф и буквата "s".

 • brother - brother's 
 

Ако съществителното в общ падеж е в множествено число, 

 то буквата "s" не се добавя, а се поставя само апостроф.
 • boys' toys 
 

Но ако множествено число се образува без суфикса "-s", 

то в притежателен падеж се появява "s".
 • children's toys
 

Окончанието "s" при притежателен падеж се чете 

като [s] след глухи съгласни (cat's), и като [z] след звучни съгласни и гласни (Tom's) и като [iz] след свистящи и шептящи звуци (Soames's).
     

При личните местоимения се използват два вида падежи:


Именителен падеж (the Nominative Case)

 

Лични местоимения:

 • I, we
 • you, you
 • he, she, it, they

В именителен падеж личните местоимения изпълняват ролята на подлог и именна част на съставно сказуемо в изречението.

В качеството си на подлог в изречението:

 • He was there yesterday. - Той беше там вчера.
 • You don’t understand me. - Ти не ме разбираш.
   

В качеството си на именна част на съставно сказуемо 

употребата на лични местоимения може да е както в именителен, така и в обектен падеж. При това, формите за именителен падеж се считат за книжовно официални, а формите за обектен падеж - разговорни.
 • Who is there? - Кой е там?
– It is I. (официална форма) - Това съм аз.
- It is me. (разговорна форма) - Аз съм.

Това е възможно най-обобщената информация за понятието падеж (The Case), използвано в английски език най-вече при съществителните (общ и притежателен падеж) и при личните местоимения (именителен и обектен падеж). Подробности за различните английски падежи даваме в следващи публикации.

----------------

15 коментара:

 1. Притежателен падеж образуват одушевлените съществителни - хора, животни, названията на планетите (the Earth's surface), време и разстояния (a month's leave; a five miles' distance), колективните съществителни (the team's victory). Също е възможен притежателен падеж за групи съществителни - Ivan and Maria's son (синът на Иван и Мария) или the man we saw yesterday's friend (приятеля на човека, който видяхме вчера).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съществително в притежателен падеж изразява принадлежност, като по този начин става определение по отношение на друго съществително, като се поставя пред него.

   Изтриване
  2. Таня Миленова6:05 пр.об., юли 09, 2015

   Формата за притежателен падеж се образува чрез добавяне на апострофа 's (апостроф и s) към съществителното в единствено число и общ падеж. Това окончание се произнася по същите правила, както и окончанието за множествено число на съществителните, т.е. в зависимост от предходния звук.
   - след глухи съгласни е като [s]:
   the cadet's book [kedets] - книгата курсанта,
   - след звучни съгласни и гласни е като [z]:
   Vazov's works ['frunzaz] - произведенията на Вазов,
   the worker's profession - професията на работника,
   - след шептящи звуци е като [iz]:
   Ivanov's songs - песните на Иванов.

   Изтриване
  3. Формата за притежателен падеж на съществителните в множествено число, имащи окончание за множествено число "-s", се образува чрез добавяне към окончанието на апостроф ('):
   his brothers' teacher - учителят на неговите братя.

   Изтриване
 2. Английски падежи (English Case) в чист вид като такива, са се съхранили само два:
  общ (the Common Сase) и
  притежателен (the Possessive Case).
  Съществителното в общ падеж няма някакво специално окончание, докато формата за притежание се засвидетелства с "'s" апостроф и "s".

  ОтговорИзтриване
 3. Трябва да се знае, че функцията на съществителното в общ падеж се определя от неговото място в изречението. Ето един пояснителен пример:
  After exams (обстоятелство за време) students (подлог) of the history faculty (определение) left for an archaeological expedition. - След изпитите, студентите от историческия факултет заминаха на археологическа експедиция.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Формата за притежателен падеж на съществителните имена, завършващи в общ падеж на съгласните "-s", "-ss", "-x", се образува с помощта само на апостроф ('). При това, крайните съгласни се произнасят като [iz]:
   Dickens' ['dikinziz] works - произведенията на Дикенс.

   Изтриване
  2. Формата за притежателен падеж на съществителните, които нямат окончание за множествено число, се образува както и в единствено число - чрез добавяне на "'s":
   - her children's room - стаята на нейните деца.

   Изтриване
  3. За образуване форма на притежателен падеж на сложните съществителни имена се добавя "'s" към основата на последното число:
   editor-in-chief's room - кабинета на главния редактор.

   Изтриване
 4. Форма за притежателен падеж могат да имат следните съществителни:
  Обозначаващите одушевени предмети:
  the cat's eyes - очите на котката,
  his brother's name - името на брат му.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Форма за притежателен падеж могат да имат и събирателните съществителни:
   party's policy - партийна,
   their family's pride - тяхната семейна гордост.

   Изтриване
  2. Форма за притежателен падеж могат да имат съществителните, които обозначават понятия за
   - време,
   - тегло,
   - стойност.
   Ето някои примери:
   - an hour's walk - едночасова разходка,
   - at one mile's distance - на растояние от една миля.

   Изтриване
  3. Форма за притежателен падеж могат да имат следните съществителни, обозначаващи названия на:
   - звезди,
   - градове,
   - планети,
   - страни,
   - морета,
   - реки,
   - списания,
   - филми и др.

   Изтриване
  4. Притежателен падеж се използва и за природни обекти. Например:
   the moon's light - лунната светлина,
   the ocean's waves - океанските вълни.

   Изтриване
  5. Таня Миленова4:52 пр.об., април 01, 2016

   Форма за притежателен падеж могат да имат съществителни, които обозначават машини, детайли за машини, плавателни съдове, самолети и др.
   the plane's engine - двигателя на самолета,
   the steamer's name - името на парахода.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: