Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Причинен / каузативен залог (The Causative Voice).

Има ли каузативен залог (causative) в английски език.

Съществуването на каузативен залог (Causative Voice) в английски език е спорен въпрос, понеже много лингвисти считат, че е нецелесъобразно да се използва термина "залог" по отношение на тази граматична конструкция.

Някои от тях не го считат за Залог (Voice), понеже липсва такава контрастна структура на съотносимост, както е при действителен-страдателен залог. Освен това, не винаги каузативното значение се подкрепя от конкретна форма, понеже липса носител за такава.Все пак, други лингвисти считат, че той е особена форма - дву-субектна структура с насочване на действието от първия субект към втори субект, изпълняващ две роли (субектна и обектна). В тези случаи, двата субекта са обикновено изразени чрез одушевлено съществително. Най-често използвания английски глагол в тези конструкции е "make", но приложение намират също и get, compel, have, force.
 • He made the horse run.
 • She forced me to come.

Причинен залог (Causative Voice).

Понятието "каузатив" идва от латински език "causa" със значение на "причина", а в английски език е "causative" - "причинен". Причинността (каузативността) се отнася към универсалните понятийни категории, която в един или друг вид присъства във всеки език, но се изразява по различни начини.
 • My mother made me apologize for what I had said. - Майка ми ме накара да се извиня за това, което казах.
 • Who made you wear this ugly shirt? - Кой те заставя да носиш тази мръсна риза?
 • My grandmother makes me do homework every day. - Баба ми ме кара да си правя домашните всеки ден.

Как се образува каузатив?

Граматичната конструкция "каузативен израз" се отнася към сложните допълнения. Тя се състои от глагола "to have" + пряко допълнение + Participle II (минало причастие) и означава, че действието, изразено чрез сказуемото се извършва не от самото лице (подлога), а от някой друг вместо него или за него ("Направих си прическа." - "Накарах да ми направят прическа" или "Накарах фризьора да ми направи прическа.")
 • I have had my watch mended. - Накарах (часовникаря) да ми поправи часовника.
Тази форма е съществувала в древния английски език и от нея са се развили съвременните английски перфектни времена.
 • I have mended my watch. Аз (сам) ремонтирам часовника си.
Каузативният израз често се среща в техническата литература.

Формула за образуване на каузативен залог:

Subject (подлог) + have (в нужното време) + Object (допълнение) + минало причастие.

В причинните конструкции подлога не е деятеля (той не изпълнява сам действието), но го организира или заставя, моли, изисква... някой друг (професионалист - фризьор, шивач, майстор...) да изпълни желаното действие. Ето, вижте разликата:
 • She designs clothes (active verb). - Тя проектира дрехи.
 • She has clothes designed. - На нея й проектираха дрехи.

 • She wants to design clothes (active infinitive). - Тя иска да проектира дрехи.
 • She wants to have clothes designed. - Та иска да й проектират дрехи.

 • She likes designing clothes (-ing форма). - Тя харесва да проектира дрехи.
 • She likes having clothes designed. - Тя харесва да й проектират дрехи.

Въпросът с граматичната конструкция причинен / каузативен залог (The Causative Voice) е доста сложен и спорен в английски език, но се надяване, че е сравнително добре изяснен и онагледен с реални примери от английската реч, така че да сте в състояние да усвоите практическото му използване.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

6 коментара:

 1. Катина8:13 пр.об.

  В английски език, от страдателен залог може да се отдели самостоятелна конструкция причинен или каузативен залог (The causative):
  have/get + object + past participle (by/with),
  която помага да се предаде съществуващото значение, че една или друга услуга ни е била предоставена и ние сме платили за нея. Например:
  - колата ми са я ремонтирали,
  - мен са ме постригали и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Морфологичния каузатив, образуващ се с помощта на специализирани морфеми, се среща в доста езици, а в други вече се е загубил, макар че в исторически план е съществувал и там. В много езици, които са загубили словообразувателния каузатив, са възникнали редовни синтактични каузативни конструкции.

   Изтриване
 2. radi danchec8:54 пр.об.

  Каузативната конструкция предполага наличието като минимум на две ситуации и обозначава такова отношение между две ситуации А и Б, при което ситуацията А води до осъществяване на ситуацията Б в реална или възможна форма.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Мами-2311:44 пр.об.

   Морфологичния каузатив се образува с помощта на специализирани морфеми
   Present Perfect:
   Ivan hasn't (has not) had his jeans washed. - На Иван не са му изпрали джинсите.

   Изтриване
 3. Първата от формите на каузатива (подбудителен залог):
  Have somebody do something. [have + I] - Карам някого да върши нещо.
  She had a hairdresser cut her hair. - Тя накара фризьорката да отреже косата й.
  Have something done by somebody. [have + III] - Карам нещо да бъде извършено от някой.
  She had her hair cut by a hairdresser. - Тя поиска косата й да бъде отрязана от фризьорка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Втората от формите на каузатива:
   = Make somebody do something [make + I]
   - She made her sister cut her hair. - Тя накара сестра си да постриже косата й.
   = Somebody is made to do something. [be made + to + I]
   - Her sister was made to cut her hair. - Сестра й беше накарана да постриже косата й.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: