Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 май 2015

Причинен / каузативен залог | dLambow

Причинен / каузативен залог в английски език (The Causative Voice)

 

Има ли каузативен залог (causative)?

Съществуването на каузативен залог (Causative Voice) в английски език е спорен въпрос, понеже много лингвисти считат, че е нецелесъобразно да се използва термина "залог" по отношение на тази граматична конструкция.
 
The Causative Voice
Има ли каузативен залог (causative)?

 
Някои от тях не го считат за Залог (Voice), понеже липсва такава контрастна структура на съотносимост, както е при действителен-страдателен залог. Освен това, не винаги каузативното значение се подкрепя от конкретна форма, понеже липса носител за такава.Все пак, други лингвисти считат, че той е особена форма - дву-субектна структура с насочване на действието от първия субект към втори субект, изпълняващ две роли (субектна и обектна). В тези случаи, двата субекта са обикновено изразени чрез одушевлено съществително. Най-често използвания английски глагол в тези конструкции е "make", но приложение намират също и get, compel, have, force.
 • He made the horse run.
 • She forced me to come.

Причинен залог (Causative Voice)

Понятието "каузатив" идва от латински език "causa" със значение на "причина", а в английски език е "causative" - "причинен". Причинността (каузативността) се отнася към универсалните понятийни категории, която в един или друг вид присъства във всеки език, но се изразява по различни начини.
 • My mother made me apologize for what I had said. - Майка ми ме накара да се извиня за това, което казах.
 • Who made you wear this ugly shirt? - Кой те заставя да носиш тази мръсна риза?
 • My grandmother makes me do homework every day. - Баба ми ме кара да си правя домашните всеки ден.

Как се образува каузатив?

Граматичната конструкция "каузативен израз" се отнася към сложните допълнения. Тя се състои от глагола "to have" + пряко допълнение + Participle II (минало причастие) и означава, че действието, изразено чрез сказуемото се извършва не от самото лице (подлога), а от някой друг вместо него или за него ("Направих си прическа." - "Накарах да ми направят прическа" или "Накарах фризьора да ми направи прическа.")
 • I have had my watch mended. - Накарах (часовникаря) да ми поправи часовника.
Тази форма е съществувала в древния английски език и от нея са се развили съвременните английски перфектни времена.
 • I have mended my watch. Аз (сам) ремонтирам часовника си.
Каузативният израз често се среща в техническата литература.

Формула за образуване на каузативен залог:

Subject (подлог) + have (в нужното време) + Object (допълнение) + минало причастие.

В причинните конструкции подлога не е деятеля (той не изпълнява сам действието), но го организира или заставя, моли, изисква... някой друг (професионалист - фризьор, шивач, майстор...) да изпълни желаното действие. Ето, вижте разликата:
 • She designs clothes (active verb). - Тя проектира дрехи.
 • She has clothes designed. - На нея й проектираха дрехи.

 • She wants to design clothes (active infinitive). - Тя иска да проектира дрехи.
 • She wants to have clothes designed. - Та иска да й проектират дрехи.

 • She likes designing clothes (-ing форма). - Тя харесва да проектира дрехи.
 • She likes having clothes designed. - Тя харесва да й проектират дрехи.

Въпросът с граматичната конструкция причинен / каузативен залог (The Causative Voice) е доста сложен и спорен в английски език, но се надяване, че е сравнително добре изяснен и онагледен с реални примери от английската реч, така че да сте в състояние да усвоите практическото му използване.

----------------

6 коментара:

 1. В английски език, от страдателен залог може да се отдели самостоятелна конструкция причинен или каузативен залог (The causative):
  have/get + object + past participle (by/with),
  която помага да се предаде съществуващото значение, че една или друга услуга ни е била предоставена и ние сме платили за нея. Например:
  - колата ми са я ремонтирали,
  - мен са ме постригали и др.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Морфологичния каузатив, образуващ се с помощта на специализирани морфеми, се среща в доста езици, а в други вече се е загубил, макар че в исторически план е съществувал и там. В много езици, които са загубили словообразувателния каузатив, са възникнали редовни синтактични каузативни конструкции.

   Изтриване
 2. Каузативната конструкция предполага наличието като минимум на две ситуации и обозначава такова отношение между две ситуации А и Б, при което ситуацията А води до осъществяване на ситуацията Б в реална или възможна форма.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Морфологичния каузатив се образува с помощта на специализирани морфеми
   Present Perfect:
   Ivan hasn't (has not) had his jeans washed. - На Иван не са му изпрали джинсите.

   Изтриване
 3. Първата от формите на каузатива (подбудителен залог):
  Have somebody do something. [have + I] - Карам някого да върши нещо.
  She had a hairdresser cut her hair. - Тя накара фризьорката да отреже косата й.
  Have something done by somebody. [have + III] - Карам нещо да бъде извършено от някой.
  She had her hair cut by a hairdresser. - Тя поиска косата й да бъде отрязана от фризьорка.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Втората от формите на каузатива:
   = Make somebody do something [make + I]
   - She made her sister cut her hair. - Тя накара сестра си да постриже косата й.
   = Somebody is made to do something. [be made + to + I]
   - Her sister was made to cut her hair. - Сестра й беше накарана да постриже косата й.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: