Харесай и чети безплатно 720 урока по английски + препоръки за живот и работа в чужбина.  

2.12.2016 г.

Таблица с основната форма на английските глаголи (English verbs forms).

Знаем ли коя форма е основна за английските глаголи?

Има значителна неяснота относно основните форми на английските глаголи - колко са, какви са и за какво се използват. Преди всичко, основните форми на глагола са прости форми и те служат освен за директно изразяване, също и за създаване на сложните форми на глаголите.

Таблица: Основни форми на английските глаголи (English verbs forms).

Основни форми на английските глаголи
(English verbs forms)
1-форма
Base Form - plain form, simple form или stem (основна форма на глагола)
2-форма
Past Simple Tanse (просто сегашно време)
3-форма
Past Participle ІІ (минало причастие)
4-форма
Present Participle І -ing form (сегашно причастие)
5-форма
-S form  (просто сегашно време - 3-то лице)
Описание
Използва се за образуване на инфинитив, повелително наклонение, сегашно и бъдещо време от групата Indefinite в действителен залог, а също служи за основа при образуването на другите основни форми на глагола. Използва се без окончания и в речниците. Използва се за образуване на видово-временните форми за минало време в действителен залог. Използва се за образуване на перфектните видово-временни форми в действителен залог (чрез спомагателния глагол to have) и за различни видово-временни форми на страдателен залог (с глагола to be). Служи за образуване на продължителн. видово-временни форми за сегашно, минало и бъдеще време. Служи за образуване на трето лице, единствено число в сегашно неопределеноо (просто) време - present simple.
Примери
I work.
I will work.
I would work.
I worked. I have worked I was working.
I am working.
I have been working.
I will have been working
She works.
Правилни глаголи (regular verbs)
Всички правилни глаголи имат подобни окончания за минало време и минало причастие: - ed, - d  или - ied. Тези окончания се добавят към базовата форма на глагола (base form).
work
live
study
die
worked
lived
studied
died
worked
lived
studied
died
working
living
studing
dying
works
lives
studies
dies
Неправилни глаголи (irregular verbs)
Неправилните глаголи имат различни форми за минало време и минало причастие - точни правила за образуването им няма и затова те се заучават.
do
go
give
sleep
did
went
gave
slept
done
gone
given
slept
doing
going
giving
sleeping
does
goes
gives
sleeps

 
Често срещана грешка е да се бърка основната форма на английския глагол (Base Form - plain form, simple form или stem) с инфинитив (Infinitive). Основната форма е тази, която се посочва в речниците - тя е без частицата "to" и една от употребите й е да се образува от нея инфинитив чрез добавяне на частицата "to" или без нея (bare infinitive). Иначе, инфинитива е една от трите нелични форми на глаголите - другите две са герундий и причастие.

30.11.2016 г.

Таблица : Английски член - Видове членове - Правила за членуване (The Articles).

Членуване в английски език (Using Articles).

Счита се, че в английски език има два члена
  • - неопределителен член (a/an)
  • - определителен член (the),
но се оказва, че членовете са повече, както ще се уверите от долната таблица. По принцип, английското членуване (Using Articles) е признак на съществителното и се прави непосредствено пред съществителното или пред определящото го прилагателно.

Таблица: Английското членуване (Using Articles in English):

Члену-
ване
Using Articles
Неопр. 
член - 
Indefinite 
article
a - an
Опред. 
член - 
Definite 
article
the
Отриц. 
член -  
Negative 
article
no
Нулев 
член - 
Zero 
article
(Ø)
Значение Обозначава един предмет, някакъв, един от много предмети, не е важно кой именно. Не се използва пред съществителни в множествено число. Обозначава напълно специфичен и конкретен предмет или лице - ето този, именно тоз, същите, онези там... Използва се пред съществителни в множествено число. Обозначава отсъствие / липса на съществително в единствено или в множествено число. Отсъствие на членуване - прилага се за множествени, неизброими и масови съществителни.
Видове a an the [ðə] the [ði] no (Ø)
пред звук
съгласен Consonan 
b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z
гласен Vowels 
a, e, i, o, u
съгласен Consonant, 
c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z
гласен Vowels 
a, e, i, o, u
- -
примери baby, piece, doctor, policeman old woman, engineer, article, apple sun
sky
teacher
classroom
fourth floor
milk
table
books
scene
water
actress
earth
Atlantic
Alps
engineer
особен. House, Home, Heavy, Universal, Union Hour, Heir, Umbrella Half, Hostile, Uniform, University, Honest, Uncle,
Употреба - За единствен по рода си предмет;
- За единствен предмет в дадена обстановка;
- За споменат по-рано предмет или лице;
- Пред бройно числително пред съществително;
- Пред прилагателно в превъзходна степен пред съществително;
- За определено количество вещество;
- Пред названия и наименования;
- Пред съществително за цял клас предмети;
- Пред изразите: one of, some of, many of, each of, most of, both of;
- Пред 4-те страни на света;
- Пред фамилии в множествено число.
- При първоначално споменаване за нещо;
- При обобщение;
- При неопределено количество от нещо;
- Пред професии и длъжности;
- В значение на "един" пред час;
- Пред изчисляеми съществителни в единствено число;
- Пред думи, като: such, quite, rather, most;
- При принадлежност на предмет към клас еднородни предмети.
Отрича съществител-
ното, което определя, като по този начин се явява нито определителен, нито неопределителен член. Някои автори приемат "no" по-скоро за определител, отколкото за вид членуване. Използва се както в единствено, така и в множествено число.
- Пред изчисляеми съществителни в множествено число, ако в единствено ползват неопредели-
телен член;
- При обобщение чрез множествено число или неизчисляемо съществително;
- Пред собствено съществително в притежателен падеж;
- Пред съществителни във функция на определения;
- Пред неизчисляеми съществителни - water, milk, sugar, tea, snow, wool, meat;
- Пред съществително с предлог, изпълняващо функция на наречие - in time; by car, bus, bicycle, plane, train, metro, boat etc.;
- Пред имена и фамилии на хора;
- При наличието на други определители;
- Пред абстрактни съществителни - weather, music, knowledge, art, love, life, time
- Пред понятия за семейство, дом, училище, спорт, болести - home, school, church, college, mother, father, aunt, ancle, sister, brother, cousin, grandmother, grandfather, breakfast, lunch, dinner, football, basketball, hockey, baseball, flu, angina, pneumonia, Christmas, Easter, Thanksgiving
- Ако става дума за всички представители на дадена група.
Примери - A man is waiting for you.
- He is an engineer.
- She is a smart girl.
- There is a bee in the cup.
- What a lovely day!
- I`d like to say a few words.
- I have a little free time.
- I have a lot of friends.
- He is quite a young man.
- There is a flower in the garden.
- A man came up to a policeman.
- Pass me a piece of bread.
- He is a doctor.

- He is quite a young man.
- It is a most interesting book.
- The sun is in the sky.
- Tell me about the idea.
- The actress is on the scene.
- He is on the second floor.
- We are on the fourth floor.
- Is the milk on the table?
- Give me one of the books.
- The Petrovs are at home.
- Pass me the salt, please.
- Where is the water?
- the German Federal Republic
- the United Arab Emirates
- No man has been on this island.
- No dogs are allowed here.
- No one is in the room.
- No man can tame her.
- I am hoping for no new cavities.
- We need no more donations.
- Girls like to shop.
- Whose book is this?
- She has three sons.
- Hook's law
- I like tea.
- Tom is my best friend.
- It’s Friday today.
- I like music.
- She has three sons.
- I like tea.
- Let’s go home.
- The tea is too hot.
- I like music.
- Art is еtеrnal.
- I play basketball.
- Why go to church?
Устой-
чиви изрази
- a few
- a little
- a lot of
- a great deal of
- a good deal
- as a rule
- as a result
- as a matter of fact
- at a speed of
- at a time when
- for a while
- for a long time
- for a short time
- in a low voice
- in a loud voice
- to be in a hurry
- to go for a walk
- to have a cold
- to have a good time
- to have a mind
- to have a look
- to have a smoke
- to have a rest
- to take a seat
- to tell a lie
- It is a pity.
- It is a pleasure.
- It is a shame!
- What a shame!
- by the way
- in the morning
- in the afternoon
- in the evening
- in the country
- in the past
- in the present
- in the future
- in the distance
- in the plural
- in the singular
- in the street
- just the same
- on the one hand
- on the other hand
- on the right
- on the left
- on the whole
- out of the question
- the other day
- the day after tomorrow
- the day before yesterday
- to go to the theatre
- to go to the cinema
- to go to the country
- to pass the time
- to play the piano
- to play the guitar
- to play the violin
- to tell the truth
- to tell the time
- to the right
- to the left
- What is the time?
- No symbol
- No big deal
- No biggie
- No contest
- No hard feelings
- No harm done
- …no ifs, ands, or buts
- No kidding!
- This is no laughing matter.
- No offense
- No pain, no gain.
- No sweat.
- No way!
- No wonder…
- I’m in no mood to…
- No strings attached.

- No man
- No dogs
- No one
- no new
- no more
- to ask permission
- to be in bed
- to be at home
- to be at school
- to be at table
- to be in town
- to be on holiday
- to declare war
- to go by water
- to go by air
- to go by sea
- to go by land
- to go home
- to go to bed
- to go to school
- to go to sea
- to go to town
- to keep house
- to leave school
- to leave town
- to make haste
- to make use of
- to play chess
- to play cards
- to play football
- to play tennis
- to play hockey
- to take care
- to take part
- to take place
- to tell lies


----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

27.11.2016 г.

Таблици за английски инфинитив (English Infinitive).

Какво е инфинитив?

Инфинитив (Infinitive) е основната форма на английските глаголи, която се вписва в речниците. Той е една от трите нелични форми на глагола (не съдържа окончания за лице, число, време). Признак за инфинитив в английски език е наличието на частицата "to". Например:
  • (to) ask, 
  • (to) fight,
  • (to) go, 
  • (to) be,
  • (to) understand, 
  • (to) walk.

Таблица - Видове английски инфинитиви.

Видове Инфинитив - Aspects of Infinitive
Вид
Действителен залог
Страдателен залог
Спомагателен глагол
Смислов глагол
Спомагателен глагол
Смислов глагол
Неопределено
(Просто)
Indefinite
(Simple)
-
to + форма I
to  be
форма III
to ask 
to write
I was glad to see her.
He must be very happy.
to be asked
to be written
Your composition has to be typed.
I want to be informed of her arrival.
Обозначава действие, което става едновременно с действието, което се обозначава от глагола в лична форма. Примери:
Продължително
(Прогресивно)
Continuous
(Progresive)
to  be
форма IV
to  be being
форма IV
to be asking
to be writing
You must be joking.
I'm glad to be sitting here.
to be being asking
to be being written
The spy's phone was believed to be being tapped.
Обозначава продължително (прогресивно) действие, което става едновременно с действието, изразено глагола в лична форма.
Перфектно
Perfect
to  have
форма III
to have been
форма III
to have asked
to have written
I'm glad to have studied at that school.
They must have forgotten about the deadline.
to have been asked
to have been written

This sonnet must have been written by Shakespeare.
Обозначава действие, което предшества действието, изразено с глагола в лична форма.
Перфектно
продължително
Perfect Continuous
to have been
форма IV
to  have been being
форма IV
to have been asking
to have been writing
He must have been waiting for ages.
Soon, he'll have been running for four hours.
to have been being asking
to have been being written
The picture is believed to have been being painted for years.
Обозначава продължително (прогресивно) действие, което предшества действието, изразено с глагола в лична форма.

Таблица - Форми на инфинитива.

Форми на инфинитив (The infinitive forms)
Пълен инфинитив (с to)
Full (to) infinitive
Празен инфинитив (без to)
Zero (bare) infinitive
Отрицателен инфинитив (с not)
The negative infinitive
Прекъснат инфинитив
The Split infinitive
to + Verb Special Verb + Direct Object + Infinitive - to not + to + Verb
или
not + Verb
или
to + not + Verb 
to + Adverb + Verb
Като подлог:
- To err is human, to forgive is divine.
Като  допълнение:
- I intended to marry her.
- He wanted to know the whole truth.
Като прилагателно (an adjective):
- This is the game to watch.
- This is the problem to think about.
Като наречие (an adverb):
- He went to his friend's house to study.
- He is ready to go.
Като предложение "in order to":
- You need to exercise regularly (in order) to lose weight.
- He works hard (in order) to earn a lot of money.
След do:
- I do know him.
- I do like you.
След will, can, should...:
- I can do it.
След see, watch, hear, fee и sense:
- I saw it happen.
- I watched it happen.
След make, bid, let и have:
- I made/bade/let/had him do it.
Изключение:
- I was made to do it.
След had better.
- You had better leave now.
След help:
- He helped them do it.
След why:
- Why say it?


С Full infinitive:
- I choose not to run.
- I'd rather not eat meat.
- I prefer not to eat.
- I decided not to go.
- I ought not to call them.
С Zero infinitive:
- Let's not ask him.
- She has not come.
- They are not interested.
- She cannot sing.
- I did not want to go.
- Do not make a noise.
- Don’t be silly.
Изключения:
- To do is good, to not do is better.Примери:
- He decided to quickly eat lunch.
- To boldly go where no Man has been before.
- Her goal is to surely not fail.
- The population is expected to more than double in the next ten years.
- Thy pity may deserve to pitied be.
- Who dared to nobly stem tyrannic pride.
- She wants to gradually get rid of her stutter.
- I need you all to really pull your weight.
- Writers should learn to not split infinitives.
- She used to secretly admire him.
- You have to really watch him.


Във връзка с двете си значения - на съществително и на глагол, са възможни различни функции на инфинитива (Functions of the infinitive) в английското изречение. Ето ги в отделна таблица (проследете и връзките за повече подробности по всяка тема):

Таблица - функции, особености и конструкции на английския инфинитив.

Функции на инфинитива като съществително в изречението
Функции, роля, особености
Примери
To read books is very useful.
То skate is pleasant.
To read is a great pleasure.
It was interesting to visit the museum.
She asked me to come earlier.
I asked him to help me.
He had promised me to draw this map.
Определение. 
- стои след определяемата дума.
Не expressed a desire to help me.
The device to be tested has been brought to our library.
Обстоятелство за цел или следствие.
- може да стои в началото или в края на изречението;
- пред него може да има съюзи: in order, so as.
I took a day off to see my relatives.
He was too wise to argue with her.
I went to the station to see off а friend.
He went there so as to help you.
Функции на инфинитива като глагол в изречението
Именна част на съставно сказуемо.
- (глагол-връзка + прилагателно или наречие).
Your duty was to inform me about it immediately.
The duty of every student is to master at least one foreign language.
Част от съставно глаголно сказуемо.
- в съчетание с модални глаголи;
- след глаголите: begin, continue, end,  stop,  want, decide, intend
She began to translate the article.
She must translate this article today.
He began to translate this article.

Инфинитив на преходен глагол.
- може да следва пряко допълнение.
I told him to post the letter.
I was asked to send this letter.
Инфинитива може да се определя.
- от обстоятелство, изразено чрез наречие.
I asked him to speak slowly.
He hoped to finish his work soon.
Инфинитива има форми за време и залог. 

Active
Passive 
Simple
to ask
to be asked
Continuous
to be asking
to be being asking
Perfect
to have asked
to have been asked
Perfect
Continuous
to have been asking
to have   been being asking
Особености при използването на инфинитив
Indefinite / Simple Infinitive
Действие или състояние, едновременно с действието от личната форма на глагола - сказуемото.
We want to learn.
Действие или състояние към момента на извършването му.
We know aluminium to be one of the lightest metals.
Действие в бъдещето.
- след модалните глаголи:  may, must, should, ought,
- след глаголите: to expect, to intend, to hope, to want и др.п.
You must leave tomorrow.
I intend to begin the experiment.
Continuous / Progresive Infinitive
Действие в неговото развитие, протичащо едновременно с действието от глагола в лична форма.
I knew him to be writing an article.
Perfect Infinitive
Действие, предшестващо действието, изразено с глагола в лична форма.
I know him to have written this article last night.
След минало време на глаголите: to intend, to hope, to expect, to mean - изразява действие, което не е извършено, въпреки очакванията.
I meant to have done it.
Предположение, че действието вече се е извършило.
My watch must have stopped during the night.
След модалните глаголи: should, would, could, might, ought и was (were) - изразява съжаление или упрек по повод действието, което е трябвало или е можело да се извърши, но не е станало.
You might have asked me about it.
Perfect Continuous / Progresive Infinitive
Действие, извършващо в продължение на определен период, преди действието, изразено с глагола в лична форма.
I know him to have been writing this article for 3 hours.
Граматични конструкции с инфинитив
Обектен падеж с инфинитив
 – съществително или местоимение в обектен падеж + инфинитив.
I want you to come here
Инфинитив с предлога for
- for + съществително или местоимение в обектен падеж + инфинитив.
He opened the door for me to come in.
Субектен инфинитивен израз
- подлог + сказуемо + инфинитив.
He is said to know five foreign languages
Глаголите to seem, to appear, to happen, to prove, to turn out — се използват в действителен залог, а другите глаголи са в страдателен залог.
What is supposed to happen in our city?

Таблица - глаголи, след които се използва инфинитив.

Списък на глаголите, след които се използва инфинитив.
to aimстремя се
to affordпозволявам си
to agreeсъгласявам се
to appearпоявявам се
to arrangeуреждам
to askпитам
to attemptопитвам се
to begумолявам
to beginзапочвам
to careбезпокоя се
to chooseизбирам
to consentсъгласявам се
to continueпродължавам
to dareдръзвам
to decideрешавам
to determineопределям
to demandизисквам
to desireжелая
to expectочаквам
to failпровалям се
to forgetзабравям
to guaranteeгарантирам
to happenслучвам се
to hateмразя
to helpпомагам
to hesitateсъмнявам се
to hopeнадявам се
to intendвъзнамерявам
to learnуча
to likeхаресвам
to loveобичам
to manageуправлявам
to meanзнача
to neglectпренебрегвам
to negotiateдоговарям се
to offerпредлагам
to pledgeзалагам
to preferпредпочитам
to prepareприготвям се
to promiseобещавам
to proposeпредлагам
to refuseотказвам
to regretсъжалявам
to rememberпомня
to resolveрешавам
to seekтърся
to seemизглеждам
to startзапочвам
to swearкълна се
to threatenзаплашвам
to troubleтревожа
to tryопитвам се
to volunteerотзовавам се
to wantискам
to wishжелая
Английският инфинитив съчетава в себе си признаци и свойства на глагол и на съществително. Последното означава, че инфинитива може да се използва в английското изречение като подлог, допълнение, определение, обстоятелство, освен като част от сказуемото.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

26.11.2016 г.

Таблица на Перфектните врема - (Perfect Tenses) - всички форми.

Използване на перфектно време (Perfect Tense).

Перфектните времена – Perfect Tenses се използват за показване на действието като процес, който е приключил или току-що приключва към определен момент  в настоящето (Presen), миналото (Past) или бъдещето (Future).

Таблица за всички форми на Перфектни врема (Perfect Tenses):

Перфектни времена (Perfect Tenses)
Време
Лични местоимения
Глаголна форма
Използване
Спомагателен
глагол
Смислов
глагол
Present

Сегашно
Действителен залог
Действие, което е завършено към момента на говорене. Наличието на резултат свързва извършеното действие с настоящето.
I, we, you, they
have
форма-IІІ
he, she, it
has
I have ( I’ve) asked. - Аз питах (вече).
Have I asked? - въпросително
I have ( I’ve / haven’t) not asked. - отрицателно
Страдателен залог
I, we, you, they
have been
форма-III
he, she, it
has been
I have been asked today.- Мен ме питаха днес.
Past

Минало 
Действителен залог
Минало действие, което е завършило до определен момент в миналото.
I, he, she, it, we, you, they
had
форма-IІІ
I had (Id) asked.- Аз вече питах.
Had I asked?  - въпросително
I had ( I’d / hadn’t) not asked. - отрицателно
Страдателен залог
I, he, she, it, we, you, they
had been
форма-III
I had been asked when you came. - Мен вече ме питаха, когато ти дойде.
Future

Бъдеще 
Действителен залог
Бъдещо действие, което ще бъде завършено към определен момент в бъдещето, с указание за за време или друго бъдещо действие.
I, we
shall have
форма-IІІ
he, she, it,
you, they
will have
I shall have asked. - Аз вече ще съм питал (утре).
Shall I have asked? - въпросително
I shall (I’ll) not have asked. - отрицателно
Страдателен залог
I, we
shall have been
форма-III
he, she, it, you, they
will have been
I shall have been asked. - Аз ще бъда питан. (утре).
Future in the Past

Бъдеще в
миналото 
Действителен залог
Бъдещо завършено действие по отношение към минало време. Използва се в подчинени изречения, когато сказуемото в главното изречение е в минало време.
I, we
should have
форма-IІІ
he, she, it,
you, they
would have
He said that he would have asked by 5 o’clock. - Той каза, че вече ще е питал към 5 часа.
Страдателен залог
I, we
should have been
форма-III
he, she, it, you, they
would have been
He said that he would have been asked by 5 o’clock.- Той каза, че вече ще бъде питан към 5 часа.

Перфектните времена – Perfect Tenses се образуват с помощта на спомагателния глагол to be (в съответните му времеви форми)  + -ed формите (форма-ІІІ) на смисловия глагол.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.