Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 февруари 2015

Просто сегашно време | dLambow

Просто сегашно време (English Simple Present Tense).


Present Indefinite (Simple Present Tense) се употребява в английски език, за да изрази

Present Indefinite (Simple Present Tense)
Просто сегашно време
1. Обичайно, постоянно, типично действие или характерен признак, свойства на подлог, а също и за предаване на общоизвестни факти и прости истини, имащи място в настоящето, но не привързани към момента на речта.
2. Редовно повтарящи се действия в настоящето.
3. Ред последователни действия в настоящето.

Допълнителни случаи на употреба:

4. За изразяване на действия, протичащи в момента на говорене:
 • а) с глаголи, които не се използват във формата Continuous;
 • б) когато някой желае само да констатира самия факт на действието.
5. За изразяване на бъдещо действие:
 • а) планирано разписание, график;
 • б) в допълнителни изречения за условия и време;
 • в) във въпроси към непосредственото бъдеще.
 • We live in Bulgaria. — Ние живеем в България.
 • Peter swims well. — Петър плува добре.
 • She dances very badly. — Тя танцува доста лошо.
 • Do you like coffee? — Обичаш ли кафе?
 • Yes, I do. – No, I don’t. — Да, обичам. — Не, не обичам.
 • I hate cold. - Мразя студа.
 • I do not wear glasses. — Аз не нося очила.

Предаване на общоизвестни факти, прости истини, действия и състояния, произтичащи независимо от желанията на човека:

 • The Earth goes round the Sun. — Земята се върти около слънцето.
 • The school year begins in September. — Учебната година започва през септември.
 • Sofia is the capital of Bulgaria. — София е столица на България.
 • Birds fly. — Птиците летят.

За изразяване на редовно повтарящи се действия в настоящето:

 • We drink coffee in the morning. — Ние пием кафе сутрин.
 • They go to the mill by bus. — Те отиват до завода с автобус.
 • За да се укаже повторния характер на определени действия могат да се употребяват думите:  every day (week, month) — всеки ден (седмица, месец);
 • daily — ежедневно и др.

Тези указания се използват обикновено с глаголи, обозначаващи еднократни, крайни действия (лягам, ставам, донасям, закъснявам), като понякога ги наричат пределни, за разлика от непределните, в които не е заложен смисъл на завършено действие (свиря, чета, обичам).
 • I have a cup of coffee every morning. — Аз изпивам по чаша кафе всяка сутрин.
 • He gets up at 7 o’clock every day. — Той става в 7 часа всеки ден.

 Като при това наречията за честота
 • -    always - винаги,
 • -    often - често,
 • -    seldom - рядко,
 • -    sometimes - понякога,
 • -    never - никога,
 • -    usually - обикновено,
 • -    generally и някои други

обикновено се поставят преди глагола.
 • He always comes to school on time. — Той винаги идва навреме в училище.
 • Do you often go to the cinema? — Често ли ходиш на кино?
 • I usually go to bed at 11 o’clock. — Аз си лягам обикновено в 11 часа.

В изреченията с глагола to be наречията, изразяващи честота, стоят след формата за този глагол.
 • I am always late for school. — Аз винаги закъснявам за училище.
 • She is seldom absent from the class. — Тя рядко отсъства от часовете в училище.


Изразяване на редица последователни действия в настоящето:

 • I get up at seven, do morning exercises, then have breakfast. — Аз ставам в седем, правя сутрешни упражнения, а след това закусвам.

Допълнителни случаи на употреба:

За изразяване на действия, протичащи в момента на говорене:

а)  Вместо Present Continuous 

за изразяване на действия, протичащи в момента на говорене (за глаголи, които не се употребяват във формите на Continuous). Това са глаголи, които изразяват не действия в буквалния смисъл на тази дума, а състояния на хора и техните отношения, физически възприятия, чувства, емоции, умствени състояния и др., например:
 • to hear — слушам,
 • to love — обичам,
 • to want — искам …
 • I see a ship in the distance. — Виждам кораб в далечината.
 • I do not understand you at all. — Аз съвсем не те разбирам.
 • I think we are wrong. — Мисля, че ние грешим.

б) Когато при описание на събития, 

произтичащи непосредствено в момента на говорене, е важна само констатацията на факта:
 • Here she comes. — Ето, тя идва.
 • I repeat, I don’t know her. — Повтарям, не я познавам.
 • I swear it is the truth. — Кълна се, че това е истината.
 • Why do you ask? — Защо питаш.

За изразяване на бъдещо действие:

а)  За изразяване на непосредствено бъдещо действие, 

запланирано задължително - разписание, план, график, договореност, разпореждане (в изречението обикновено има обстоятелство за време: soon — скоро, tomorrow — утре и т.н.). В случая формата Present Indefinite е типична за официалния стил, а в разговор за това се използва Present Continuous. Като правило, използва се с глаголи, обозначаващи движение:
 • to arrive  — пристигам;
 • to come  — идвам, пристигам;
 • to go  — отивам, заминавам;
 • to leave  — напускам, заминавам;
 • to return  — връщам се;
 • to sail  — отплавам;
 • to start  — започвам.

Например:
 • My father goes to London next week. — Баща ми заминава за Лондон в следващата седмица.
 • The next train leaves in an hour. — Следващия влак заминава (напуска гарата) след час.
 • Our ship sails on next Tuesday. — Нашият кораб отплава следващия вторник.

б) За изразяване на действие в допълнителни изречения за условия и време, 

присъединавни чрез съюзи за условия:
 • if  — ако,
 • on condition that — при условие, че,
 • provided that  — при условие, че,
 • unless  — освен ако,
 • in case — в случай, че;
 • или чрез съюзи за време:
 • after  — след като,
 • as  — когато,
 • as long as  — докато,
 • as soon as  — веднага щом,
 • before  — преди,
 • since  — от момента, в който,
 • until (till)  — докато, докато не,
 • while  — докато,
 • when  — когато.
В този случай сказуемото на главното изречение е във форма на бъдеще време или в повелително наклонение.
 • If he comes, I shall ask him about it. — Ако той дойде, аз ще го попитам за това.
 • We’ll start as soon as you are ready. — Ще тръгваме, веднага щом си готов.
 • Ring me up when Mother returns home. — Позвъни ми, когато мама се върне в къщи.

в) При въпроси, отнасящи се към непосредственото бъдеще (вместо Future Indefinite):

 • What do we do now? — Какво ще правим сега?
 • Where do we go now? — Къде ще ходим сега?
 • Why don’t you take the children home? — Защо не вземеш (откараш) децата в къщи?
Present Indefinite се използва също във възклицателни изречения, в пословици, реклами, заглавия на вестници, в разкази за отминали събития, за да се подчертае драматизма на ситуацията и т.н.

Просто сегашно време.

Просто сегашно време в английски език се използва за да се констатира някакъв факт (Какво прави?) - постоянно, повтарящо се обичайно действие.
 • every day — всеки ден
 • usually — обикновено
 • often — често
 • always — винаги
 • never — никога
 • sometimes — понякога

Подчинено изречение.

Този вид изречение се използва и като подчинено изречение за време и условия след съюзите if, when, as soon as, before, вместо Future Simple.
 • As soon as I write the letter, I will post it immediately.

Вместо Continuous.

Употребява се също и вместо Continuous с глаголи изразяващи възприятия, умствени усилия, чувства to see, to feel, to hear, to know, to understand, to want, to love, to be, to belong, to consist.
 • I see her now.
 • I hear a noise.
 • I don't understand what he is talking about.

Формулата за просто сегашно време в английски език е следната:

I, you, we, they + глагол в инфитив,
he, she, it + глагол с окончание -s
 • I write a letter.
 • I write book stories.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: