Translate

---------------------------------------------------------------------------------

26 май 2015

Общ падеж | dLambow

Общ падеж в английски език (The Common Case)

 

Какво е падеж и какви видове английски падежи има?

Граматическата категория "падеж" е форма на съществителното, изразяваща неговата връзка с другите части на изречението, като в английски език са известни два падежа за съществителните имена и два падежа за личните местоимения.

The Common Case
Какво е падеж и какви видове английски падежи има?


При съществителните имена се използват два вида падежи:

 • - Общ падеж (the Common Case), при който няма специални окончания;
 • - Притежателен падеж (the Possessive Case), имащ окончание -'s.


Какво е общ падеж (the Common Case) в английски език?

 

Нулево окончание

Общият падеж в английските съществителни имена не е обозначен по никакъв начин, т.е. съществителните в този падеж имат нулево окончание (chair, car) и това е речниковата форма на съществителното в единствено и в множествено число.

 • student – students / студент – студенти
 • man – men / мъж - мъже
Неговото значение е доста размито и според контекста, съществителното в общ падеж може да изпълнява най-различни роли и функции - подлог, допълнение, обстоятелство. Разпознават се с въпросите Кой? и Какво?
 • I am a student. - Аз съм студент.
 • The book is on the table. - Книгата е на масата.
 • I have a friend. - Аз имам приятел.
 • My friend is a student too. - Моят приятел също е студент.
 • We are a students. - Ние сме студенти.

 

Позиция на съществителното в изречението

Тъй като отсъстват окончания, а при отсъствието и на предлози, отношенията на общ падеж остава да се определят изключително от ясната позиция на съществителното в изречението. Знае се, че в английски език е характерен ясен словоред. Според правилата на словореда, съществително, което заема място през сказуемото, е подлог и по този начин съответства на съществително употребявано в именителен падеж.

 • The students thanked their teacher. - Студентите благодариха на своя преподавател.
 • The teacher thanked his students. - Преподавателят благодари на своите студенти.


Винителен падеж без предлог

Съществително, което заема място в английското изречение след глагола, изпълнява функцията на допълнение и съответства на съществително във винителен падеж без предлог и отговаря на въпросите На кого? На какво?

 • He saw a comet. - Той видя комета.

 

Дателен падеж

Ако едно съществително е в общ падеж без предлог и обозначава лице, то може да заема място след сказуемото и преди прякото допълнение. Това е случай еквивалентен на съществително в дателен падеж, което изпълнява функция на косвено допълнение без предлог.

 • The organizer showed the participants a map. - Организаторът показа на участниците карта.
където съществителното "the participants" е косвено допълнение, като това се определя от позицията му в даденото изречение.

Това е обичайната информация относно общ падеж (the Common Case) в английски език, съпроводена с показателни и изяснителни примери.

----------------

5 коментара:

 1. Съществителното в общ падеж без предлог, в зависимост от мястото си в изречението, предава отношения на съществителни в именителен, винителен или дателен падеж
  The student answered well. - Студентът отговаряше добре.
  The teacher asked the student about his work. - Преподавателят питаше студента за неговата работа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съществителните в общ падеж могат да се използват във функцията на подлог и пряко допълнение (винаги без предлог), косвено и предложно допълнение, обстоятелствени пояснения (като правило - с предлог), определения (с предлог и без него).

   Изтриване
  2. Между сказуемото и съществителното, което изпълнява ролята на пряко допълнение, може да стои друго съществително в общ падеж без предлог, обозначаващо лице. Такова съществително е косвено допълнение.

   Изтриване
 2. В съвременния английски език, много от едно-времешните падежи, се предават с помощта на предлози и следлози към думата в общ падеж:
  the boy - момче - имeнителен падеж,
  of the boy - от момчето - родителен падеж,
  to the boy - на момчето - дателен падеж,
  the boy - момчето - винителен падеж,
  by the boy - от момчето - творителен падеж,
  about the boy - за момчето - предложен падеж.

  ОтговорИзтриване
 3. В случай, когато съществителното е в общ падеж и се използва без предлог, неговото отношение към другите думи в изречението се определя от неговото място и значение. Ако съществителното е пред сказуемото, то е подлог. Ако е след сказуемото, то е допълнение.
  The student (Студента - подлог) recognized the teacher (позна учителя).
  The teacher recognized (Преподавателят позна) the student (студента: прямко допълнение).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: