Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Интонация в английски език (English intonation).

Какво е интонация и за какво се използва?

Интонация се използва във всеки език, за да се постигне вътрешно оформяне на изречението. Тя представлява сложно единство от мелодика, ударения, темпорални компоненти (темпове, продължителности, паузации), ритми и тембрална окраска на гласа. Интонацията се използва и в английски език, като с нейна помощ читателя разбира дали изречението е разказно, въпросително, молба, заповед или възклицание. С помощта на различни интонации ние можем да изразяваме нашите емоции, които влагаме в изказването си, като учудване, раздразнение, радост, недоволство и т.н. Всеки език ползва този инструмент на речта по свой си начин за оформяне на изказването.

Английска интонация.

В английския език интонацията играе особено важна роля в следствие на силно изразения аналитичен характер на английската реч. За сведение, при аналитичните езици, отношенията между думите се предават не с помощта на окончания, а чрез служебни думи - предлози, членове, спомагателни глаголи, а също и с помощта на интонация.

Съставни елементи на интонациите.

Различните видове интонации могат да се комбинират от различни съставни елементи, които е прието да се ползват. Такива са:

- Мелодика на речта - 

тя се осъществява с помощта на повишаване или понижаване на гласа във фразата (за сравнение: разказна и въпросителна интонация).

- Ритъм на речта -

това е редуването на ударени и неударени срички (използването на различни видове ударения).

- Темп на речта -

това е бързината или бавността на речта и паузите между речевите отрязъци.

- Тембър -

това е звуковата окраска, придаваща на речта едни или други емоционално-експресивни оттенъци - весел, игрив, мрачен...

- Фразови и логически ударения -

използват се като средство за отделяне на отделни думи в изречението, с цел да се подчертае тяхното значение за изказването.

Избор на интонационни средства.

В речевото общуване изборът на интонационни средства се определя от цяла поредица външни фактори. Характера и ситуацията на общуването влияят на интонационното оформяне на изказването - приятелското събеседване в неформална обстановка значително се различава от официалния и деловия разговор. Фразата ще се произнася различно в зависимост от това дали говорещия иска да съобщи, да помоли или да получи информация. Интонационното оформяне на изказването зависи също и от формата на общуване - монолог, диалог или полилог. Емоционалното състояние на говорещия се отразява на в проявленията на различните интонации - неутралната реч интонационно се различава от емоционалната окраска.

Видове интонации в английски език.

Интонацията в английски език е речевата мелодия на изречението. В английски език има две основни мелодии:
 • низходяща (Tune I) и
 • възходяща (Tune II).

Низходящата интонация (Tune I).

Низходящата интонация (Tune I) изразява завършеност на изказването, категоричност. Използва се в
 • утвърдителните,
 • заповедните
 • разказвателните и
 • въпросителните (започващи с въпросителна дума)
изречения. Тук интонацията постепенно спада, а на последната сричка спада рязко. Тази интонация се използва също и при отговорите Yes, ... или No, ..... .
 • He is a teacher.
 • Who is the teacher?

Възходящата интонация (Tune II)

Възходящата интонация (Tune II) означава незавършеност на изречението и липсата на категоричност. Така се произнасят, например, общите въпроси.
 • Is he a teacher?
Възходяща интонация се използва също и при изброяване, като гласът се повишава в края на всяка от изброяваните думи или фрази.
 • She has a shoes, a skirt, a blowse and a bag.
В Международната фонетична азбука (International Phonetic Alphabet) възходящата интонация се обозначава с диагонална стрелка, която се издига от ляво на дясно [↗], а низходящата интонация - с диагонална стрелка, която спада от ляво надясно [↘].
----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

18 коментара:

 1. Във всеки език интонацията служи за външно оформяне на изречението. Английската интонация е сложно единство от мелодика, ударения, темпорални компоненти (темп, продължителност, паузи), ритъм и тембърна окраска на гласа. Интонацията оформя изказването, предава емоциите на говорещия, неговото отношение към събеседника и предмета на речта.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Канди2:46 пр.об.

   Ниско-възходящия тон в английската интонация звучи не категорично, с оттенък на неувереност, недоизказаност и колебание. Изреченията с нисък подем звучат въпросително, изразявайки готовност да се продължи беседата или вежливо одобрение.

   Изтриване
  2. шаферк-93:27 пр.об.

   Степенувано падане.
   Низходящата степенна скала за интонация е най-разпространена в монологичната и не емоционалната диалогична реч. Първата ударена сричка се произнася на по-високо ниво, с обичаен равен тон. Всяка следваща след нея ударената сричка се произнася на по-ниско ниво, образувайки степенуване в низходящ ред на сричките. Неударените срички се произнасят, по правило, на едно ниво с предходните ударени срички.

   Изтриване
  3. Petro_Fatd6:32 пр.об.

   Навика за правилно интониране не се придобива бързо и изисква сериозни занимания. За това е нужно постоянно прослушване на речта на английски език и устно общуване. Преди да пристъпите към това, се запознайте по-обстойно с общите правила за английска интонация.

   Изтриване
 2. Едно от най-съществените различия между четенето и произнасянето на български и английски език се състои в интонацията. Тя е два вида - възходяща и низходяща. При първата тона се повишава, а при втората се понижава. Често възходяща интонация се използва при въпросителните изречения, а низходяща - при разказните. Опитайте нисходяща интонация в следните примерни изречения:
  The weather is fine.
  He didn’t steal the money.
  Send him to bed!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ogledalo_5610:24 пр.об.

   Интонирането помага да се направи речта по разбираема и осмислена. Ако Вие повишавате или понижавате тон, правите паузи, променяте темпото на говорене където е нужно, ще получите повече шансове да бъдете разбрани от носителите на езика.

   Изтриване
 3. Възходящата интонация предполага не категоричност, а понякога и незавършеност на изказването. Като правило, тя е типична за общите въпроси и при свързването на две прости изречения в състава на сложното.
  Were you present at the meeting?
  When the meeting was over, everyone rushed to the door.

  ОтговорИзтриване
 4. Интонацията в английски език е в пряка зависимост от правилата за поставяне на словесно ударение. Такова е отделянето на една или две срички в състава на сложна дума с помощта на силата, височината и продължителността на звуците. Съответно, различават следните словесни ударения:
  - динамично (силово или еспираторно),
  - музикално (тоново или мелодично),
  - количествено (квантитативно или дължинно).

  ОтговорИзтриване
 5. зангов-766:52 пр.об.

  За графично изобразяване на различните видове интонация се използват различни знаци. "=" - с две паралелни линии се обозначава гласовия диапазон с горна и долна граница. "-" - с тире се обозначава ударена сричка. "." - с точка се обозначава неударена сричка. "/" или "\" - с наклонени черти се обозначават възходяща или низходяща (падаща) интонация в края на думата. Паузите се обозначават така: § - полупауза, | - пауза, || - дълга пауза (обикновено в края на изречението).

  ОтговорИзтриване
 6. Petro_Fatd3:40 пр.об.

  Низходяща интонация - Обичайното мелодично завършване в английската интонация е спадане на гласа в края на изречението. Падането тона на гласа в ударена сричка започва от средно или по-ниско ниво, достигайки пределно никсо ниво. Падането става рязко по сравнение с български език. Българското падане на интонацията е доста по-различно - произнася се в по-тесен диапазон и завършва на по-високо ниво.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Низходящото завършване се обозначава в текста с наклонена черта отдолу, пред ударената сричка: \Lizzy. Ниското падане звучи категорично, сдържано, уверено, придавайки завършеност на изказването.

   Изтриване
  2. Постепенно нисходяща степенчата скала може да се произнася така, че понижението на гласовия тон може да бъде нарушено на някоя от ударените срички. Тази сричка обикновено се произнася по-високо от предшестващата. Това е постепенно нисходяща нарушена скала, където ударената сричка, звучаща на по-високо ниво, от предшестващата, се произнася с особен подем. Нарушението на понижението на гласовия тон може да става на всяка ударена сричка от скалата, освен първата ударена.

   Изтриване
 7. Нисък подем. За разлика от български език, английското низходящ завършване започва на най-ниското тонално ниво и плавно се повдига, без да стига средното ниво. При нас подема започва на по-високо ниво и завършва с лек спад. Графично низходящото възходящо завършване се обозначава с наклонена черта отдолу, пред ударената сричка - \Ellie.

  ОтговорИзтриване
 8. Интонация "Високо падане". При произнасяне на високонисходящо падение, гласовия тон започва по-високо от средното ниво и завършва на най-ниското ниво, при широк диапазон на падане. Графично високото падане се обозначава с наклонена черта пред ударената сричка: \ - Например: \Ann! Фразите с високо падане звучат оживено, дружелюбно, доброжелателно. Това завършване често се използва в диалоговата реч.

  ОтговорИзтриване
 9. С похвата "падане и подем" може да отдели определена дума в центъра на комуникативното изказване, посочвайки незавършеността на фразата. Той обозначава различен род подтекст - вежлива поправка, извинение, съжаление, съмнение, контраст. Графично този вид похват се обозначава със знака "v" пред ударена сричка: vGenerally…

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Polinarita3:21 пр.об.

   Падане - подем.
   В български език такова няма, но за английски това е типична интонация. Низходящо-визходящо завършване се отнася към сложните тонове - гласовия тон в началото се спуска до най-ниското ниво, а след това се подема нагоре. Тонът "падане-подем" може да се осъществява в пределите на една сричка или да се разпростира върху няколко. Ето обозначението му със знаци: \ . ./

   Изтриване
 10. Интонацията се изразява с понижение и повишение в тона на гласа докато се произнасят съответните фрази. Специално в английски език, тя е много важна за правилното разбиране на събеседника. С нейна помощ може да се варира изказването и да се получава емоционална окраска на казаното и завършеност на изречението.

  ОтговорИзтриване
 11. Канди5:53 пр.об.

  Защо ни е нужна интонация? Защото тя има смислоразделително значение и функции. Най-ярък пример са въпросителрните изречения. В писмената реч ние ги различаваме по въпросителните думи или обратния словоред. Докато в разговорната реч, особено напоследък, може да се срещнат въпроси прав словоред. В тези случаи разбираме, че събеседника задава въпрос, а не потвърждава нещо, именно по въпросителната интонация.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: