Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 септември 2021

Английска азбука | dLambow

 

Английската азбука (The English Alphabet) 

 
Азбуката на английски език всъщност е латинската азбука - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Английската азбука

с транскрипция за произношение на
26-те букви от латиницата
(The English Alphabet)

0102030405
1. Aaa[eɪ]-(ей)alphabet8.17%
2. Bbbee[biː]-(би)backward1.49%
3. Cccee[siː]-(си)city2.78%
4. Dddee[diː]-(ди)day4.25%
5. Eee[iː]-(и)English12.7%
6. Ffef[ɛf]-(еф)foreign2.23%
7. Gggee[dʒiː]-(джи)German2.02%
8. Hhaitch[eɪtʃ]-(ейч)help6.09%
9. Iii [aɪ]-(ай)inter6.97%
10. Jjjay[dʒeɪ]-(джей)joke0.15%
11. Kkkay[keɪ]-(кей)kid, key0.77%
12. Llel[ɛl]-(ел)letter4.03%
13. Mmem[ɛm]-(ем)mother2.41%
14. Nnen[ɛn]-(ен)number6.75%
15. Ooo[oʊ]-(оу)order7.51%
16. Pppee[piː]-(пи)pony1.93%
17. Qqcue[kjuː]-(кю)quiz0.10%
18. Rrar[ɑː]-(-[ɑɹ]-(ар)rhyme5.99%
19. Ssess[ɛs]-(ес)song6.33%
20. Tttee[tiː]-(ти)train9.06%
21. Uuu[juː]-(ю)unit2.76%
22. Vvvee[viː]-(ви)video0.98%
23. Wwdouble-u[ˈdʌb(ə)l juː]
(дабъл ю)
work2.36%
24. Xxex[ɛks]-(екс)xenon0.15%
25. Yywy[waɪ]-(уай)you1.97%
26. Zzzed, zee[zɛd,ziː]-(зед)zags0.07%

Означения на колоните в таблицата по-горе:
 • 01 - № по ред, Главни букви (Capital letters),
  Малки букви (Lowercase letters)
 • 02 - Английско наименование на буквите (Name)
 • 03 - Произношение на буквите от английската азбука с
  фонетична азбука и на бълтарски (Pronunciation)
 • 04 - Примери с използване на буквите
 • 05 - Честота на използване на английските букви
  (Frequency of use)


Азбуката на англичаните е латиницата

Азбуката е такава форма на писменост, при която отделните писмени знаци (буквите) съответстват на определени говорни звукове, а в някои случаи - на срички. Това правило, обаче, е по-малко от наполовина вярно за английската азбука, тъй като тя има само 26 букви, а с тяхна помощ трябва да се изразяват 44 - 49 звука.

Англичаните, обаче, не са имали късмет със свои св. св. Кирил и Методий и не знаят, че практически е възможно да си създадат и да пишат със своя, собствена азбука. Така че понятието "The English Alphabet" би следвало да се превежда като "Азбуката, която използват англичаните", а всъщност това е латиницата. Още повече, че използват в езика си 49 звука, а са принудени да ги пишат със само 26 букви, колкото съдържа Латинската азбука и отделно, за всеки звук трябва да обясняват произношение, като прилагат в квадратни скоби фонетичната му транскрипция.

От това, че се налага да ползват чужда - латинска азбука, а нямат собствена такава, произтичат много сериозни проблеми при ученето на английски език, които днес никой не иска да разрешава. Германци, скандинавци, нормани, по-късните французи - всички те са внесли свой не малък принос във формиране на английски език и на английската азбука, които днес имаме приятната възможност да учим и ползваме.

The English Alphabet
Ръкописна английска азбука

Научаване на азбуката в английски език

Английската азбука се научава бързо и без проблеми. Буквите са фундамент за всеки език, като с тяхна помощ се образуват думите. Затова да се знае азбуката наизуст е необходимо и това е първото, с което трябва да започва изучаването на английски език. Знанията по произнасянето на буквите от английската азбука (спелуване на английската азбука) помагат на хората да разберат коя дума е била произнесена, ако се произнася буква по буква «spell» [спел] (произнасяне/спелуване буква по буква).

Голямо значение при заучаване на английската азбука има строгия последователен ред на буквите в нея. На азбучна основа е построен принципа за съставяне на речници и справочници. Ако не знаете поредността на буквите в азбуката, трудно ще се ориентирате в речниците и справочниците. За да запомните по-лесно реда на буквите, има измислена песничка, в която вместо думи има наименования на букви. Но и без нея, ако приложите нужната упоритост, може да се справите и това да Ви помага години напред.


Какво е азбука (What is alphabet)?

Азбуката (алфабет, алфавит, алфавита - от първите две букви от гръцката азбука, алфа и бета или вита) е стандартизиран набор от основни писмени знаци (букви), използвани за представяне на фонемната структура на езика. В повечето азбуки знаците са сортирани и подредени в определен ред или последователност. Има и други писмености, като например идеографската, при която знаците представят цялостни идеи, или сричковата, при която всеки знак представя сричка.

Азбуката (гр. ἀλφάβητος - алфавитос) е форма на писане, базирана на стандартен набор от писмени знаци - букви. Всяка буква означава отделна фонема от езика. Пълно съответствие на звук с буква се наблюдава рядко и има тенденция да се губи в процеса на развитие на устния език.

Азбуката се различава от пиктографското (идеографско) писмо, където знаците обозначават понятия (шумерски клинопис) и от морфемното и логографското писане, където знаците обозначават отделни морфеми (китайска писменост) или думи. Различават се следните видове азбуки:

 • - Съгласно-вокални азбуки - буквите обозначават както гласни, така и съгласни;
 • - Съгласни азбуки - буквите обозначават само съгласни, гласните могат да бъдат обозначени с помощта на специална система от диакритични знаци (гласни);
 • - Сричкови азбуки - буквите означават цели срички, а сричките с една и съща съгласна, но различни гласни могат да бъдат обозначени с близки знаци (така наречените абугиди, като индийската писменост), или могат да бъдат напълно различни (например кана). В  тесен смисъл тези писмености не могат да се считат за азбуки.

Използването на знаци за отделни фонеми води до значително опростяване на писането в резултат на намаляването на броя на използваните знаци. Днес има много азбуки, като буквите в повечето от тях са „линеарни“, т.е. съставени предимно от черти. Значителни изключения представляват брайловата и морзовата азбуки, клинописът от древния град Угарит, по-известен като угаритска писменост и др.

Различната сложност на фонетичните системи при различните езици определя наличието на азбуки с различно количество букви. Най-дълга е кхмерската азбука с 74 букви. Най-кратка е азбуката на остров Ротокас от езика Бугенвилия (Папуа Нова Гвинея) - с 12 букви (a, e, g, i, k, o, p, r, s, t, u, v). 

Най-древна е буквата "о", която остава непроменена в същата си форма, в която е приета във финикийската азбука (около 1300 г. пр. н. е.). Тази буква там обозначава съгласен звук и означава "око" ('ain - буквално "око"), а модерното "о" произлиза от него).

Дъщерни азбуки от латиницата

Латинска азбука:

 • Азербайджанска азбука
 • Английска азбука
 • Есперанто
 • Латвийска азбука
 • Полска азбука
 • Румънска азбука
 • Словашка азбука
 • Словенска азбука
 • Таджикско писмо
 • Татарска азбука
 • Турска азбука
 • Черногорска азбука
 • Чеченска азбука
 • Чешка азбука


Дъщерни азбуки от кирилицата

Кирилица:

 • Абазийска азбука
 • Адигска азбука
 • Башкирска азбука
 • Беларуска азбука
 • Българска азбука
 • Ингушска азбука
 • Кабардино-черкеска азбука
 • Казахска азбука
 • Карачаево-балкарска азбука
 • Киргизка азбука
 • Македонска азбука
 • Молдовска азбука
 • Монголска азбука
 • Ногайска азбука
 • Осетинска азбука
 • Руска азбука
 • Сръбска азбука
 • Таджикска азбука
 • Татарска азбука
 • украинска азбука
 • Черногорска азбука
 • Чеченска азбука
 • Чувашка азбука


Други азбуки

 • Агванска азбука
 • Арабска азбука
 • Арамейска азбука
 • Арменска азбука
 • Бенгалска азбука
 • Глаголица
 • Грузинска азбука
 • Гръцка азбука
 • Древна пермска азбука
 • Еврейска азбука
 • Етруска азбука
 • Коптска азбука
 • Руническа азбука
 • Угаритска азбука
 • Финикийска писменост
 • Фонетична азбука


Фонетична азбука (Phonetic alphabet)

Основно значение в английски език играе Фонетичната азбука, в която, към латиницата, са добавени цяла поредица допълнителни знаци и така чрез тях англичаните успяват да транскрибират (да направят четими) повечето свои думи. Още подробности за Международната фонетична азбука (The international phonetic alphabet - която използват и англичаните) има на много адреси в Интернет.

Фонетична азбука
Фонетична азбука

Когато вече сте научили произнасянето на буквите от английската азбука, а и цялата азбука, добре е да започнете за заучавате и неправилните глаголи, с всичките им форми, тъй като те са едни от най-разпространените думи, но от друга страна изискват повече време за заучаване от обикновените думи. А веднага щом запомните първите думи, се опитвайте с тях да формирате изречения. Това ще Ви помогне по-бързо и по-добре да запомняте думите. Но имайте предвид, че английските изречения се строят по други правила, различни от българските.

Числови значения на буквите от азбуката

В някои езици, освен звуковото значение на буквите от азбуката им, има и числово значение. За целта има различни системи за азбучно записване на числата. Оттенъци от тези записи са запазени до днес в училищната система за оценки в САЩ, където бележките се изписват с букви от английската азбука. Вместо известното при нас "6", американските ученици получават "А", а след това "B" и така нататък.

Спелинг (spelling)

Често, при разговор по телефона на английски език, може да чуете фразата: "can you spell your name, please?", което в по-широко тълкуване, означава: "не мога да разбера името Ви или въобще произношението Ви, поради което ако може произнесете го по букви". Това са моменти, в които е добре да знаете английската азбука с произношение на самите букви и, разбира се, правописа на това, което казвате и на името си.

Поради приликата в произнасянето на някои от английските букви, като например "p" и "b", "m" и n", често възниква объркване, особено ако става дума за телефонен разговор или радио връзка. Поради тази причина полицията, пилоти и сътрудници на някои други служби ползват произносима азбука (spelling alphabet). В нея всяка буква съответства на определена дума, което позволява слухово да се различат произносимите букви. Например, за буквата "m" е присвоено името "Mike", а за буквата "n" – "November".Английската азбука на български

Обозначение на колоните:

 • ( 1 ) Английска азбука
 • ( 2 ) Произношение на български език


( 1 ) — ( 2 )
A a — ей
B b — би
C c — си
D d — ди
E e — и
F f — еф
G g — джи
H h — ейч
I i — ай
J j — джей
K k — кей
L l — ел
M m — ем
N n — ен
O o — оу
P p — пи
Q q — кюу
R r — ар
S s — ес
T t — ти
U u — юу
V v — ви
W w — дабъл ю
X x — екс
Y y — уай
Z z — зед
------------------

Означения на колоните в долната таблица:
01 - Писмен знак
02 - Наименование (Name)
03 - ПреводEnglish writing
additional written characters


(Допълнителни писмени знаци 
в английската писменост)

010203
@AtАт
\BackslashНаклонена
черта
*AsteriskЗвездичка
[ ] ( ) { }BracketsСкоби
BulletЗнак за
списък
©CopyrightАвторско
право
#HashХештаг
%PercentПроцент
_UnderscoreДолна
черта
®Registered
Trademark
Регистрирана
търговска
марка
/SlashНаклонена
черта
"Quotation
marks
Кавички
'ApostropheАпостроф
+PlusПлюс
MinusМинус
.PeriodТочка
<Less
than
По-малко от
>Greater
than
По-голямо от
,CommaЗапетая
!Exclamation
mark
Удивителен
знак
?Question
mark
Въпросителен
знак
;SemicolonТочка и
запетая


Английски букви и диграфи

 

Английски букви

Английската азбука се основава на латинската азбука и се състои от 26 букви.

Гласни букви

5 от английските букви обозначават гласни звукове, самостоятелно или в диграфи - ето ги:
A, E, I, O, U,
като при това биват два вида:

 • - монофтонги и
 • - дифтонги

Съгласни букви

21 от английските букви обозначават съгласни звукове - ето ги и тях:
B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.

Изключения

 • Буквата Y обозначава както съгласна, така и гласна.
 • Буквата W самостоятелно означава съгласен звук, но също се използва и в състава на диграфи, обозначаващи гласни звукове.
 • Това е вярно и за буквата R.

 

Честота на използване на английските букви

Най-често срещаната буква в английски език е "е", най-рядката "q". В колона 6 от таблицата по-горе ще видите честотата на използване на всички английски букви. Познаването на тези съотношения и честоти е помогнало на Шерлок Холмс да разшифрова писмо, в което всяка буква е била заменена със своята процентна стойност в честотата на използването си.

Използване на букви от английската азбука в ежедневния говор

В ежедневния говор на англоговорящите, названието на буквите от английската азбука практически не е често срещано явление. Но все пак има определени изключения, като например:

 • - думата "OK" (добре), която обикновено се произнася по букви – "okay";
 • - MC (съкращение от "master of ceremonies" – конферансие, водещ) произнася се като "emcee";
 • - DJ (съкращение от "disc jockey" – диско-жокей) произнася се като "deejay".

 

Други писмени английски знаци

 

Диграфи в английски език са следните:

 • sh = [ʃ], «shine» [ʃaɪn];
 • zh = [ʒ], «zhen» [ˈʒen];
 • ch = [tʃ], «China» [ˈtʃaɪnə]; в думи с гръцки произход [k], «echo» [ˈekəʊ];
 • kh = [x], «Khornerstone,» ;
 • th = [ð] или [θ], «the» [ðiː, ðə], «think» [θɪŋk].
 • ph = [f] в думи с гръцки произход.
 

Диакритични знаци (Diacritical marks)

Често английско говорещите народи използват допълнителни писмени значи, които не влизат в състава на 26-те букви от латинската (английската) азбука, които при това се четат и произнасят. Такива са диакретичните знаци (извън азбучни знаци), ампедансът, апострофа и др. Диакритичните знаци рядко се използват в английските текстове и главно в заимстваните думи, като същевременно се запазва правописът им на английски език. 

В думата café "cafe" апострофа показва, че на английски, след френски, буквата "е" е непроизносима, "няма". Апострофът във френски език означава гласни звуци в една или друга степен на откритост, като във френски ударението винаги пада върху последния произнесен гласен звук на всяка значима дума.

Веднага след като тези думи се натурализират на английски, те обикновено губят диакритиката си, както се случва със старите заемки, например френската дума hôtel. В неформалния английски език диакритиката често се пропуска поради липсата на букви за тях на клавиатурата, докато професионалните копирайтъри предпочитат да я използват.

Тези думи, които все още се възприемат като чужди, често запазват диакритиката си. Например, единственият правопис на soupçon, намерен в английските речници (Оксфорд и други), използва диакритичен знак. Диакритиката често се запазва, когато при нейното отсъствие е възможно объркване с друга дума (например résumé (или resumé [резюме] "резюме (за приемане на работа)", а не resume [risium] "възобновяване") и рядко дори се добавя (както в maté, от испански yerba mate, но след изписването на думата café, от френски).

Като извън азбучни знаци, най-известен е амперсанда с означението & – използва се за обозначаване на съюза "and" (и). Апостроф най-често се използва в заимстваните думи, които с течение на времето се отърсват от него и се адаптират към основния набор от букви и други знаци в азбуката. Апострофа се обозначава във вид на запетая над буквите и се използва при съкращаването на думи. Например:

 • - it’s вместо it is.

Някои думи писмено се различават само с апострофа:

 • - it’s и its,
 • - we’re и were,
 • - sister’s и sisters.


Често използвани диакритични знаци (Diacritics):

Най -често срещаните диакритични знаци, наблюдавани в английските публикации, са

 • the acute - остър (é);
 • grave - гроб (è);
 • circumflex - циркумфлекс (â, î или ô);
 • tilde - тилда (ñ);
 • umlaut - умлаут и diaeresis - диареза (ü или ï - същият символ се използва за две различни цели);
 • cedilla - седила (ç).


Как да научите буквите в английската азбука?

Изучаването на азбуката не означава запомняне на реда буквите от азбуката на английски и не означава просто да знаете колко букви има в азбуката. Познаването на азбуката означава да можете да произнасяте правилно звуковете, както и да пишете правилно малките и главните букви в тяхната последователност. За да я научите лесно, бързо и за постоянно, следвайте тези правила:

 • Запомняйте едновременно и главни и малки букви - звучене (транскрипция) и изписване, като многократно пишете и изговаряте;
 • Учете азбуката по ред, точно както е според номерацията. След това променете тактиката: започнете да изучавате букви в обратен ред, на случаен принцип, чрез групиране;
 • Упражнявайте се редовно, за предпочитане поне няколко минути всеки ден. Ако ви е скучно да учите едни и същи букви, вземете детска книжка на английски. Може би няма да разберете смисъла на написаното, но определено вече ще можете да разпознаете и назовете тази или онази буква;

 

Разделете всички букви на три големи групи и ги научете в три стъпки:

 

Първа група

6 гласни букви: Aa, Ee, Ii, Oo, Uu, Yy. Не забравяйте за транскрипцията и помнете, че на английски гласните могат да променят звука си в зависимост от вида на сричките, ударението и други условия;


Втора група

Включва букви, които се пишат и произнасят без особености. Те са лесни за запомняне: Bb, Cc, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, Pp, Ss, Tt, Xx;


Трета група

Състои се от онези букви, които звучат и са написани по непознат за нас начин: Ff, Gg, Hh, Jj, Qq, Rr, Vv, Ww, Zz.

 

История на английската азбука (History of the English alphabet)


Произход на понятието "alphabet"

Английската дума "alphabet" черпи своите корени от латинската - "alphabetum", където пък е дошла от гръцкия език, като се образува от съединяването на първата и втората букви от гръцката азбука - алфа (alpha) и бета (beta). А тези две букви на свой ред произхождат от първите две букви на финикийската азбука (алеф и бет), която е възникнала приблизително около 1050 г. преди новата ера, може би и по-рано.

Поява на английска писменост

Първи сведения за зараждане на английска писменост се появяват в източници от 4 - 5-ти век от н.е. По това време древните германци се смесили с келтите и измислили древно германските руни. След това, към 11-ти век, в Англия се появила християнската религия и за английска азбука започнала да се възприема познатата ни латиница. Всъщност, днес, англичаните нямат своя собствена азбука, а изцяло са заимствали латинската азбука.


Англо-саксонски руни

Английската писменост започва да се заражда около 5-ти век от н.е. във времената, когато хората по Британските острови използвали англо-саксонските руни. от тези времена до нас са достигнали няколко фрагмента от тази писменост. 


Християнски мисионери

От времето на християнските мисионери, започвайки от 7-ми век, в Англия започват да се заменят руните с английски букви (от латинската азбука), като някъде около 1000 година латинската азбука е имала 23 букви от тези, които са в употреба днес. Към 16-ти век са били предложени буквите U и J. А малко по-късно се появила и буквата W от V и I.


Монах Byrhtferð

През 1011 г. монах от бенедиктинското абатство на име Byrhtferð използва английската азбука, състояща се от 23 букви от латинската азбука (без "J", "U" и "W"), допълнена от:

 • - амперсанда (&),
 • - четири букви на базата на англо-Саксонски руни:

="ȝ" (Yoȝ, йог),
=Wunyo (ƿ),
=Thorn (þ),
="Ð";

 • - лигатурата "Æ".


Историческо развитие на английската азбука


Англо-саксонски руни - около V век от н.е.

ᚠ, ᚢ, ᚦ, ᚩ, ᚱ, ᚳ, ᚷ, ᚹ, ᚻ, ᚾ, ᛁ, ᛡ/ᛄ, ᛇ, ᛈ, ᛉ, ᛋ/ᚴ, ᛏ, ᛒ, ᛖ, ᛗ, ᛚ, ᛝ, ᛟ, ᛞ, ᚪ, ᚫ, ᛠ, ᚣ

Английска азбука с 21 латински букви - VII век до н.е.:

A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X

Английска азбука с 23 букви - Х век от н.е.:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

Английска азбука - Вариант на Byrhtferð с 29 знака:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z & Ȝ Ƿ Þ Ð Æ

Английска азбука с 26 букви - съвременен вариант:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Днес, най-дългата английска дума е съставена от 45 букви: pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis!

Заключение

Ученето на английски език има основа (начало) и тази основа се нарича Английска азбука (English alphabet). Заучавайки я правилно, това ще ви позволи да се изразявате ясно и правилно, да знаете как се произнасят думите и как се изписват. Основната разлика на английската азбука от българската е, че буквите се произнасят по различен начин от начина, по който са написани, а освен това произношението им се променя според думите и буквите, които следват или предхождат, тоест според начина, по който буквите се комбинират.

Допълнителни ресурси по темата:

=English alphabet
https://en.wikipedia.org/wiki/English_alphabet
=CONOSCIAMO L’ALFABETO INGLESE
https://englishlive.ef.com/it-it/blog/consigli-per-lo-studio/alfabeto-inglese/
=Английский алфавит
https://ru.wikipedia.org/wiki/английский-алфавит
=Английска азбука
https://bg.wikipedia.org/wiki/английска-азбука
=Английската азбука (произношение и транскрипция)
http://pencho.my.contact.bg/start/razni/razg/english-alphabet.htm
=Английский алфавит
https://skyeng.ru/articles/anglijskij-alfavit/

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: