Translate

---------------------------------------------------------------------------------

03 февруари 2015

Сегашно неопределено време | dLambow

Сегашно неопределено време ( The Present Indefinite Tense)


Сегашно просто време

Ще започнем запознанството с времевите форми в английски език от групата на простите (Simple Tenses) или неопределените времена (Indefinite Tense). Времевите форми от тази група просто описват действието, без да указват характера на неговото протичане. 

The Present Indefinite Tense
Сегашно неопределено времеСегашно неопределено време (The Present Indefinite Tense).

Сегашно неопределено време (The Present Indefinite Tense) - се използва за обозначаване на обичайни, редовно повтарящи се или постоянни действия. Например, когато говорим за навиците на някого, дневния режим, разписанията и т.н. The Present Indefinite обозначава действие, което произтича в настоящия момент, но то не е привързано към момента на говорене. Например:
 • The lectures at the University  begin at 9 o'clock. — Лекциите в университета започват в 8 часа.
 • I go to the University on foot. — Аз ходя в университета пеш.
 • Ivan swims well. — Иван плува добре. (изобщо).
 • The Earth goes round the Sun. — Земята се върти около слънцето (постоянно).
 • Maria goes to the Seaside every summer. — Мария ходи на море всяко лято.


Използване на наречия.

С глаголите в the Present Indefinite често се използват такива наречия, като:
 • always - винаги,
 • often - често,
 • seldom - рядко,
 • usually - обикновено,never - никога,
 • sometimes - понякога,
 • every day - всеки ден и др.
 • I sometimes meet your father at the station. — Понякога срещам баща ти на гарата.
 • My parents always spend their holidays at the seaside. — Родителите ми винаги прекарват почивката си на морето.
 • Twice a year students take their exams. — Два пъти годишно студентите имат изпити.

Утвърдителната форма на просто сегашно време.

Както се вижда от примерите, утвърдителната форма на просто сегашно време се образува като се поставя инфинитива на глагола (без частицата «to») след подлога. Но ако подлога е в 3-то лице, единствено число (т.е. ако подлога е изразен чрез местоименията той, тя, то или ако е възможно да бъде заменен с тях, то към основата на глагола се добавя суфикса «-s» или «-es», например:
 • My friend lives in a hostel. — Приятелят ми живее на общежитие.
 • The school year begins in september. — Учебната година започва през септември.
 • He drives a car. — Той кара кола.

Правилата за добавяне на суфикси.

Правилата за добавяне на суфикса "-s (-es)" към основата на глагола напълно съвпадат с правилата за добавяне на суфикса "-s (-es)" множествено число към основата на съществителното. Има правило на противоположните суфикси, състояща се в това, че наличието у подлога на суфикс за множествено число "-s (-es)" изключва "-s (-es)" към глагола сказуемо и обратното. 
 • My brothers live in Sofia. — Братята ми живеят в София.
 • My brother lives in Sofia. — Брат ми живее в София.
Често, точно това правило, позволява да лесно да се определи формата за просто сегашно време на глагола-сказуемо.

Образуване на въпросителна и отрицателна форма.

За образуване на въпросителна и отрицателна форма в просто сегашно време трябва да се използва спомагателния глагол «do», при това в трето лице единствено число окончание "-s (-es)" се добавя не към смисловия глагол, а към спомагателния.

Въпросителна форма.

За да се зададе въпрос, трябва да се постави спомагателния глагол "do (does)" пред подлога, след който следва смисловия глагол (инфинитив без «to»). Например:
 • Do you play chess? — Играеш ли шах?
 • Does she speak English well? — Тя добре ли говори английски език?
 • Do trains stop at this station? — Влакът спира ли на тази гара?
 • Does the ship arrive soon? — Корабът скоро ли пристига?

Отрицателна форма.

Отрицателната форма на глагола в просто сегашно време се образува с помоща на спомагателния глагол "do (does)" и отрицателната частица "not", които се поставят пред смисловия глагол в инфинитив без «to». Например:
 • We do not play chess. — Ние не играем шах.
 • The students do not go to the library every day. — Студентите не ходят в билбиотеката всеки ден.
 • She does not smoke. — Тя не пуши.

Съкратена разговорна форма.

В разговорната реч, обикновено се употребява съкратената форма от "do not - don't" и "does not - doesn't".
 • I don't play hockey. — Аз не играя хокей.
 • The computer doesn't work. — Компютъра не работи.

Схема на сегашно просто (неопределено) време (The Present Indefinite Tense).

И така, в схематичен вид, сегашно просто (неопределено) време в английски език (The Present Indefinite Tense), може да се представи по следния начин:

Утвърдителната форма:

Глаголът в инфинитив (без «to»), като за 3 лице, единствено число се добавя «-s»
 • She lives in Sofia.
 • They live in Sofia.

Отрицателна форма:

Спомагателен глагол do/does + not + смисловия глагол в инфинитив без «to» (за 3 л. Ед. Ч. + «–s»)
 • She doesn't live in Sofia.
 • They don't live in Sofia.

Въпросителна форма:

Започва със спомагателния глагол do/does + подлога + смисловия глагол в инфинитив без «to»
 • Does she live in Sofia?
 • Yes, she does. No, she does not.
 • Do they live in Sofia?
 • Yes, they do. No, they don't.

Това е възможно най-кратката информция относно образуването и използването на сегашно неопределено време в английски език ( The Present Indefinite Tense). За повече особености, следете в коментарите.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: