Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Словосъчетаване в английски език (Linking words)

Умението за словосъчетаване на думи в английски език ще Ви помогне да свързвате различини свои мисли и идеи в изречения, така че хората да Ви разбират и следват.

Даване на пример (Giving examples)

Да започнем словосъчетаването с различните начини да се даде пример - Giving examples:
 • For example
 • For instance
 • Namely
 • for example,
 • for instance,
 • For one thing,
 • this includes
 • such as e.g.. (for example)
 • i.e. (that is)

Най-често използвания начин да дадете пример в английски език е като използвате изразите «for example» или «for instance». «Namely» се отнася до нещо, което може да бъде посочено по име (by name). Пример:
 • "There are two problems: namely, the expense and the time." 
 Also ... giving an example

Добавяне на информация (Adding information)

Друг начин да се съчетаят думи и изрази в изречение е начина на добавяне на информация (Adding information):
 • And
 • In addition
 • As well as
 • Also
 • Too
 • Furthermore
 • Moreover
 • Apart from
 • In addition to
 • Besides
 • What is more,
 • In addition,
 • not only .... but also
 • another point is that
Фразите често могат да се свързват с «and». А ако обрасуват списък, поставяте запетая (comma) след всяко от изброяваните неща, но не и преди «and». Например:
 • "We discussed training, education and the budget."
«Also» се използва за да се добави допълнителна идея, съображение, наблягане или мисъл: Например:
 •  "We also spoke about marketing."
Може да използвате «also» също и с «not only» за да наблегнете върху определена мисъл. Например:
 • "We are concerned not only by the costs, but also by the competition."
Обикновено изреченията не започват с «also». Но ако искате да го направите, по-добре е да започнете изречението с фрази като «In addition», или «In addition to this.

Докато «As well as» може да се използва както в началото, така и по средата на изречението. Например:
 • "As well as the costs, we are concerned by the competition."
 • "We are interested in costs as well as the competition."
«Too» се поставя или в края на изречението или след подлога и означава = «as well» — също. Например:
 • "They were concerned too."
 • "I, too, was concerned."
«Apart from» and «besides» са често използвани със значението на «as well as», или «in addition to» — освен, както и, освен това, между другото… Например:
 • "Apart from Rover, we are the largest sports car manufacturer."
 • "Besides Rover, we are the largest sports car manufacturer."
«Moreover» и «furthermore» добавят допълнителна информация към Вашето мнение. Например:
 • "Marketing plans give us an idea of the potential market. Moreover, they tell us about the competition."
Словосъчетаване има в английски език при даване на пример или добавяне на информация (Giving examples - Adding information). Тези думи обикновено се използват в началото на изречението, за да се обобщи това, което имаме да кажем или напишем. Но също има и други видове словосъчетаване.

Словосъчетаване при обобщаване и заключение: (Summarising - Summing up / concluding)

 • In short,
 • In brief,
 • In summary,
 • To summarise,
 • In a nutshell,
 • To conclude,
 • In conclusion,
 • All in all,
 • Overall,
 • Generally,
 • In conclusion,
 • On the whole,
 • In the main,
 • To sum up.

Словосъчетаване чрез посочване на причина (Giving a reason).

Словосъчетаване чрез посочване на причина в английски език става чрез свързваши изрази като:
 • Due to,
 • Due to the fact that,
 • As,
 • Owing to,
 • Owing to the fact that,
 • For this reason,
 • Because,
 • Because of,
 • Since,
 • This is why.
Изрази като «due to» и «owing to» трябва да бъдат последвани от съществително.
 • Due to the rise in oil prices, the inflation rate rose by 1.37%. — Поради нарастването цените на петрола, инфлацията се вдигна с 1,37%.
 • Owing to the demand, we are unable to supply all items within next week. — Поради (повишеното) търсене, ние няма да сме в състояние да доставяме всички позиции през следващата седмица.
Ако след горните изрази искате да добавите израз, съдържащ подлог, глагол и допълнение, това трябва да стане като добавяте преди това израза «the fact that».
 • Due to the fact that oil prices have risen, the inflation rate has gone up by 1,37%. — Поради това, че цените на петрола се вдигнаха, инфлацията скочи до 1,37%.
 • Owing to the fact that the workers have gone on strike, the company has been unable to fulfil all its orders. — Поради това, че работниците излязоха на стачка, фирмата не беше в състояние да изпълни всички поръчки.
Изразите «because» и «because of» трябва да бъдат последвани от съществително.
 • Because of bad weather, the football match was postponed. — Поради лошото време, футболния мач беше пренасрочен.
Думата «because» може да бъде използвана както в началото, така и в средата на изречението.
 • Because it was raining, the match was postponed. — Понеже валеше, мачът беше пренасрочен.
 • We believe in incentive schemes, because we want our employees to be more productive. — Ние вярваме в подбуждащите методи, защото искаме работниците ни да са по-продуктивни.

Думите «Since» и «as» се използват със значение на «because» — понеже, поради това че, тъй като.
 • Since the company is expanding, we need to hire more staff. — Понеже фирмата се разширява, ние се нуждаем от наемане на повече персонал.
 • As the company is expanding, we need to hire more staff. — Тъй като фирмата се разширява, ние се нуждаем от наемане на повече персонал.... и т.н... и т.н...
  -------------------
  http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html


Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: