Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 март 2022

Пряко и непряко допълнение | dLambow

(Direct and Indirect Object in English)

Пряко и непряко допълнение в английски език

Граматиката на всеки език се характеризира с използването на главни (подлог, сказуемо) и второстепенни части (допълнение, определение, обстоятелствено пояснение) на изречението. Едни от най-използваните второстепенни части на изречението са допълненията:

- Пряко допълнение (Direct Object)

- Непряко допълнение (Indirect Object) 

Затова ще им посветим серия от теми, за да изясним същността и различните видове английски допълнения.

Какво е допълнение?

Допълнение е второстепенната част от изречението, която обозначава предмет (неодушевен) или лице (одушевен), по отношение на които се осъществява определено действие, като по този начин те остават засегнати от действието. Понятието "допълнение", разглеждано в синтаксиса, е второстепенна част на изречението, обикновено изразена със съществително име или местоимение.

Допълнение
Допълнение (Object in grammar)

Следователно, допълнението обозначава обект или лице, които са обект на действието, изразено от подлога. Традиционните теории за структурата на изречението разделят простите изречения на подлог и сказуемо, като допълнението се използва във връзка със сказуемото. Преходният глагол (за разлика от непреходния) изисква допълнение.

Пример на изречение с английско допълнение:

 • - I’m searching for a book. – Аз търся книга.

В този пример "a book" (книга) е допълнението.

Пряко и непряко допълнение
Пряко и непряко допълнение (Direct and Indirect Object in English)

Схема за разположение на допълнение в изречението

Допълненията в английското изречение обикновено заемат позиция след глагола-сказуемо или след глаголната конструкция: глагол + прилагателно. Ето схемата за разположението на английското допълнение в състава на едно изречение:

 • Subject + Verb + Object (Подлог + Сказуемо + Допълнение)

Прякото допълнение (Direct Object) е съществително или местоимение, което получава действието от сказуемото. Непрякото допълнение (Indirect Object) е съществително или местоимение, заради които се извършва действието. Обикновено, непряко допълнение се открива в изречения, които имат и пряко допълнение.

Как да разграничим преки и непреки допълнения?

Основната разлика между преки и непреки допълнения е следната: преките допълнения са директно засегнати от сказуемото, а непреките допълнения са засегнати от преките допълнения и се поставят след тях.

Въпроси към допълнението

Най-бързо и лесно може да откриете допълнението в изречение, е като зададете подходящите въпроси.

Въпроси към допълнението
Въпроси към допълнението

Английското допълнение отговаря на следните въпроси:

 • - whom — кого
 • - what — какво
 • - to whom — на кого, кому
 • - by whom — от кого
 • - about what — за какво и т.н.Пряко допълнение (Direct Object)

Прякото допълнение в английски език назовава лицето или обекта, към който действието, изразено от преходния глагол, преминава директно. Въпроси, на които отговаря:

 • - whom — кого
 • - what — какво

Пряко допълнение
Пряко допълнение (Direct Object)
 

Ето схемата за разположението на английското пряко допълнение в състава на едно изречение:

 • Subject + Verb + Direct Object (Подлог + Сказуемо + Пряко допълнение)


Пример в изречение с пряко допълнение:

 • - I read an article. – Аз чета статия.
 • - I love throwing snowballs. - Обичам да хвърлям снежни топки.
 • - I read a book. - Аз четох книга.
 • - I hate this dish – Аз мразя това ястие.
 • - I study chemistry at the university. – Аз уча химия в университета.
 • - Pete hit Jack. - Пийт удари Джак.
 • - John threw the ball. – Джон хвърли топката.


Непряко допълнение (Indirect Object)

Непрякото допълнение в английски език посочва адресата или лицето, заради което се извършва действието, като често се свързва със сказуемото с помощта на предлог (предложно допълнение). 

Към някои преходни глаголи в английски език, освен пряко допълнение, може да се добави още едно допълнение, което да обозначава адресата (лицето, за което или заради което) се извършва действието - то се нарича се непряко допълнение.

Непряко допълнение
Непряко допълнение (Indirect Object)

Непряко допълнение отговаря на въпросите:

 • - to whom — на кого
 • - for whom — за кого
 • - to what — към какво
 • - for what — за какво

Често това второ допълнение се свързва със сказуемото с помощта на предлог, в който случай то се превръща в предложно косвено (непряко) допълнение. Ето схемата за разположението на английското непряко допълнение в състава на едно изречение:

 • Subject + Verb + Indirect Object (Подлог + Сказуемо + Косвено/Непряко допълнение)


Примери в изречение с непряко допълнение:

 • - Nelly wrote us an e-mail. - Нели ни написа имейл.
 • - She gave me a letter. – Тя ми даде писмо.
 • - He gave me a good advice. - Той ми даде добър съвет.
 • - Mother read us a fairy tale. – Майка ни прочете приказка.


Разлика между пряко и непряко допълнение с примери:

Един глагол може да се използва с пряко допълнение:

 • - She is writing a letter. – Тя пише писмо. (в случая - "a letter")

Но често, когато използваме този глагол, ние също така може да посочим и адресата, тоест обекта (лицето), по отношение на който се извършва действието. Така излиза следното:

 • - She is writing us a letter. – Тя ни пише писмо.

В този случай "us" (нас) е непряко допълнение, а "a letter" (писмо) (си остава пряко допълнение. Косвено или непряко дополнение не може да се използва в изречение без пряко допълнение. Дори в случаите на липсата му, то се подразбира.

 • - He wrote me … -  Той ми писа ...


Непреките допълнения се подразделят на:


Предложно непряко допълнение

В случаите на предложно непряко допълнение, последното се присъединява към глагола-сказуемо с помощта на предлог, но обозначава непосредствения обект, спрямо който се извършва действието.

Примери на изречения с предложни допълнения:

 • - Mom is proud of her children. – Мама се гордее с децата си.
 • - He is talking to his friend. – Той говори с приятеля си.


Безпредложно непряко допълнение

Безпредложните непряки допълнения отговарят на въпроса:

 • - "to whom?" ("на кого?).

Това е вид косвено допълнение, което е прикрепен към глагола без помощта на предлог.

Пример на изречение с безпредложно непряко допълнение:

 • - They gave the girl a book. – Дадоха на момичето книга. Дадоха на момичето книга.

В този случай "the girl" е непрякото допълнение, което се свързва с глагола без предлог.

Заключение

Английското допълнение стои в изречението след сказуемото, като първо се появява прякото допълнение, а след него идва и непрякото допълнение, като последното, от своя страна, може да бъде предложно или безпредложно.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: