Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 март 2022

Пряка и непряка реч | dLambowПряка и непряка реч в английски език (Direct and Indirect Speech in English)

Пряка и непряка реч в английски език се използват за предаване на информация, получена от друго лице. По този начин английските пряка и косвена реч не се различават от техните аналози на други езици. Те, обаче, имат своите особености и има свои собствени правила и характеристики за превръщане на пряка реч в непряка реч. Нека разгледаме основните от тях.

Какво е пряка и непряка реч?

Чуждата реч (на някой друг) е изказване на автора или на други лица. Има различни видове чуждата реч - устна реч, писмена реч или мисли, които не са записани и не са изразени на глас. Речта на някой друг може да се предава по два начина:

 • - пряка реч и
 • - непряка реч.

Пряката реч се води от името на лицето, от което я изрича, а непряката - от името на автора, който ни препредава казаното или помисленото от някой друг.

Пряка и непряка реч в английски език
Пряка и непряка реч


Пряката реч  (Direct Speech)

Пряката реч е дословно изказване на друго лице. Тя е чужда реч, възпроизведена без никакви промени, предадена от името на този, който я е казал, написал или помислил. Цитатът, в писмения английски език, винаги се поставя в кавички и се отделя от изречението със запетая или двоеточие. Например:

 • - "What a beautiful dress!" Maria thought. — "Каква красива рокля!" помисли Мария.
 • - She said, «I am afraid I will not be able to come, I’m sorry». — Тя каза: "Страх ме е, че няма да мога да дойда, съжалявам."  
 • - "I won't be able to come," she said. - „Няма да мога да дойда“, каза тя.
 • - He replied, "I don't understand." - Той отговори: „Не разбирам“.
 • - Ivan told me: "I want to play with you." - Иван ми каза: „Искам да играя с теб“.

 

Пряката реч се състои от две части:

 • - самата пряка реч (П) и
 • - думите на автора (A).

Пряката реч са думите на говорещия, а думите на автора са думите, придружаващи пряката реч. Думите на автора могат да показват на кого принадлежи пряката реч; кога, как или при какви обстоятелства е произнесена.

 • - (A) I said, (П) "Come with me." - (A) Аз казах: (П) „Ела с мен“.

 

Придружаващи глаголи при пряка реч

Думите на автора, придружаващи пряката реч, обикновено съдържат глаголи, обозначаващи процесите на реч или на мисъл, както и глаголи, обозначаващи действия, придружаващи речта, мислите, чувствата:

 • - spoke,
 • - said,
 • - thought,
 • - asked,
 • - exclaimed,
 • - ordered,
 • - wrote,
 • - sighed,
 • - rejoiced,
 • - surprised и т.н.


Непряка реч  (Indirect Speech / Reported Speech)

Непряка или докладвана реч в английски език имаме, когато нечии думи не се предават буквално, а чрез подчинено изречение, като не се използват кавички. В случая, препредаването на думите на друго лице е когато ние преразказваме на някого, какво е казал някой друг. Докладвана реч винаги идва след думите на автора, който ни я съобщава. Например:

 • - My mum asked whether we were hungry. — Майка ми попита дали сме гладни. Майка ми попита дали сме гладни.
 • - She said she could not come. - Тя каза, че не може да дойде.
 • - Ivan told me that he wants to play with me. - Иван ми каза, че иска да играе с мен.
 • - He said he did not understand. - Той каза, че не е разбрал.Правила за превръщане на пряка в непряка реч

За да преведете пряката реч в непряка реч, трябва да извършим определени действия в 4 стъпки:


Правило 1. Премахнете кавичките и поставете думата "that". 

Например:

 • - She said, “I will buy a dress”. - Тя каза: „Ще купя рокля“.
 • - She said that I will buy a dress. - Тя каза, че аз ще купя рокля.

Имайте предвид, че "that" често може да бъде пропуснато, особено в разговорната реч.

Правило 2. Променете действащото лице

В пряката реч човек обикновено говори от свое име. Но в непряка реч не можем да говорим от името на този човек. Така сменяме „аз“ с друго действащо лице. Например:

 • - She said, “I will buy a dress”.  - Тя каза: „Ще си купя рокля“.

Тъй като предаваме думите на момичето, поставяме „тя“ вместо „аз“:

 • - She said that she will buy a dress. - Тя каза, че ще си купи рокля.


Правило 3. Съгласуватее времената

В английския език не можем да използваме в едно и също изречение и минало време и сегашно или бъдеще време. Следователно, ако кажем „каза“ (тоест използваме минало време), тогава следващата част от изречението трябва да бъде координирана с това минало време. Да вземем нашия пример:

 • - She said, “I will buy a dress”.  - Тя каза: „Ще си купя рокля“.

За да съгласувате първата и втората част на изречението, променете "will" с "would".

 • - She said that she would buy a dress.  - Тя каза, че ще си купи рокля.

Вижте пълната табличка за съгласуване на времената по-долу, в Правилото "one tense back" - "една крачка назад".

 

Правилото "one tense back" - "една крачка назад"

При предаване на непряка реч се прилага правилото "one tense back", т.е прави се съгласуване на времената по правилото "една стъпка назад". Тоест глаголът в изречението с пряката реч се използвана с едно време назад. Ето схемата за съгласуване на времената:

Време в пряка реч — Време в косвена реч
Present Simple — Past Simple;
Past Simple — Past Perfect;
Future Simple — Future Simple in the Past;
Present Continuous — Past Continuous;
Past Continuous — Past Perfect Continuous;
Future Continuous — Future Continuous in the Past;
Present Perfect — Past Perfect;
Future Perfect — Future Perfect in the Past;
Present Perfect Continuous — Past Perfect Continuous;
Future Perfect Continuous — Future Perfect Continuous in the Past.

НО!
Past Perfect и Past Perfect Continuous не се променят. Past Simple не се променя на Past Perfect, ако е посочена точната дата.

 • - Kate said she often went jogging. — Кейт каза, че е родена през 1992 г.
 • - Kate said she often went jogging. — Кейт каза, че често ходи на джогинг.
 • - She said that she always drank coffee. — Тя каза, че винаги е пила кафе.

 

Правило 4. Променяте някои думи

В някои случаи, трябва да се съгласуваме не само за времената, но и други отделните думи. Какви са тези думи? Нека разгледаме малък пример.

 • - She said, “I am driving now”.  - Тя каза: „Аз шофирам сега“.

Тя в момента говоренето шофира. Но когато предаваме думите й, няма да говорим за този момент, а за момент в миналото. Следователно, трябва да промените "now" (сега) на "then" (тогава). И така се получава:

 • - She said that she was driving then.  - Тя каза, че е шофирала тогава.

По-подробна табличка с този вид промени вижте по-долу в "Промяна на местоименията и наречията".

Промяна на местоименията и наречията при пряка и непряка реч

Пряка реч — Непряка реч
ago — before
here — there
this week — that week
this — that
these — those
now — then
today — that day
tomorrow — next day
the day after tomorrow — 2 days later
yesterday — the day before
the day before yesterday — 2 days before
last week — the week before
two days ago — two days before
next week — the next week


Английски въпроси при пряка и непряка реч

В косвената реч, при въпросите, словоредът е прав, а вместо въпросителна се поставя точка. Въпросите в непряката реч всъщност не са въпроси, тъй като словоредът в тях е същият като в утвърдителното изречение. Не използваме спомагателни глаголи (do, does, did) в такива изречения. Например:

Пряка реч - Непряка реч

He asked, “Do you like this cafe?” - He asked if I liked that cafe.
Той попита: „Харесва ли ви това кафене?“ - Той ме попита дали харесвам това кафене.

Where is the post office, please? — She asked me where the post office was.
Къде е пощата, моля? — Тя ме попита къде е пощата.


Специални въпроси в непряка реч

Специалните въпроси се задават със следните въпросителни думи:

 • - what – какво
 • - when – кога
 • - how – как
 • - why - защо
 • - where – къде
 • - which – който

Когато превръщате такива въпроси в непряка реч, използвате прав словоред (както в утвърдителните изречения) и използвате въпросителна дума. Например, ако имаме въпрос в пряка реч:

 • - She said, “When will you come?”. - Тя каза: "Кога ще дойдеш?".

В непряка реч такъв въпрос би изглеждал така:

 • - She said when I would come. - Тя каза кога ще дойда.


Молби и разпореждания при пряка и непряка реч

Ако бъдете учтиво помолени или ви бъде наредено да направите нещо, в непряката реч се използват думите:

 • - to say,
 • - to tell,
 • - to order,
 • - to ask,
 • - to beg

и глагол в инфинитиве. Например:

Пряка реч – непряка реч
Please help me. — She asked me to help her.
Моля, помогни ми. — Тя ме помоли да й помогна.


Отрицателно изречение при пряка и непряка реч

За да изградим отрицателно изречение, използваме not и глагола в инфинитив.

Пряка реч – непряка реч
Please do not be late. — She asked us not to be late.
Моля, не закъснявайте. — Тя ни помоли да не закъсняваме.


Заключение

И така, да се надяваме, че изяснихме какво е пряка и непряка реч в английски език (Direct and Indirect Speech in English). Речта на говорещия в английски език може да бъде предадена по два различни начина: в пряка реч (Direct Speech) или в непряка реч (Indirect Speech или Reported Speech). Пряката реч предава казаното от говорещия дословно, а непряката реч го предава не буквално, а ни съобщава какво е неговото съдържание.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: