Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 ноември 2017

Сложно допълнение | dLambow

 

Английското сложно допълнение (Complex Object) в таблица

 Сложното допълнение в английски език не създава много трудности, ако внимателно изучите теорията и разберете същността.
 

Какво е сложно допълнение?

Сложно допълнение в английски език (Complex Object) е самостоятелна второстепенна част от английското изречение и представлява съчетание от:
  • - местоимение в обектен падеж или съществително в обектен падеж с 
  • - инфинитив или сегашно причастие.

В този израз, съществителното или местоимението изразяват лице или предмет, извършващи действие, изразено чрез инфинитива, или подлагащи се на това действие.

Английското сложно допълнение в таблица
Сложно допълнение

Правило за образуване на сложно допълнение

Нека разгледаме правилото, по което се образува сложно допълнение:
То представлява проста граматична конструкция, състояща се от три компонента.

Формулата изглежда така:

  • глагол-сказуемо
  • + допълнение (което се изразява със съществително или местоимение) 
  • + инфинитив с/без to или V4 (глагол + -ing).


Примери на изречения със сложно допълнение:

  • - I want you to listen to me. - Аз искам ти да ме изслушаш.
  • - I want Jane to visit her brother. - Аз искам Джейн да посети брат си.


Конструкция (формула) на сложното допълнение:

Verb + Object + Infinitive (with or without to) or -ing form

(Глагол + Дополнение + Инфинитив,с частицата to или без нея или причастие за сегашно време)


Общи случаи на използване на Complex Object:

 

Използване 01:

След глагол във всякаква форма за време, но също и след глагол във форма на инфинитив, причастие или герундий.
    

Пример

  • We expected Ivan to be late – Ние очаквахме, че Иван ще закъснее.
  • Expecting him to finish the work on his own, I went home. - Очаквайки, че той ще завърши работата самостаятелно, аз си отидох в къщи.   

Обяснение

Сказуемото е изразено с глаголъв форма Past Simple Tense (expected), допълнението е изразено със собствено име (Ivan), след допълнението идва инфинитив с частицата to (to be late).
Expecting – е причастие, допълнението е изразено с местоимение в обектен падеж (him), след което идва  инфинитив с частицата to (to finish).
--------------------------

Използване 02:

В страдателен залог   

Пример

I expect the goods to be loaded immediately. Аз очаквах, че стоките ще бъдат натоварени незабавно.
    

Обяснение

Сказуемото е изразено с глагол в Present Simple Tense (expect), допълнението е изразено със съществително (the goods), след което идва инфинитив с частицата to в страдателен залог (to be loaded).
--------------------------

Използване 03:

В един израз могат да се използват два или повече инфинитива.   

Пример

I expect him to come and help me. - Аз очаквам, че той да дойде и да ми помогне.
    

Обяснение

Сказуемото е изразено с глагол в Present Simple Tense (expect), допълнението е изразено с местоимение в обектен падеж (him), след което идват два глагола с частицата to (to come and help).
--------------------------

Това бяха основните случаи на използване на аглийското сложно допълнение (Complex Object) в най-обобщен вид. Всички публикации за английско допълнение вижте тук - https://samou4itel1.blogspot.com/p/dopulnenie.html.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: