Translate

---------------------------------------------------------------------------------

28 февруари 2015

Думи заместители | dLambow

Думи заместители (Substitute the words)

 

Избягване на повторение чрез думи заместители

В английски език има думи, които се използват в изречението за това да се избегне повторението на една и съща дума, фраза, част от изречение или цяло изречение. Различни съкращения също влизат в тази категория. Наричат ги думи-заместители (думи заменители). 

 

Substitute the words
Избягване на повторение чрез думи заместители

Трудно е да се прокара ясна граница между думите заместители и местоименията, понеже последните също изпълняват тази роля, при това - често.Думи-заместители

Понятието "дума-заместител" е по-широко от понятието "местоимение". Освен случаите, в които местоимения могат да заменят съществителни, думите заместители могат да заменят не само съществителни, но също глаголи, прилагателни и даже се срещат във фрази-заместители.

Заместване на съществително:

 • Trying to have an idea wasn't the same thing as getting it. – Да се опитваш да имаш идея, не е същото като да я получиш.
 • Take all this out of my backpack. – Извади всичко това от раницата ми.
 • He would know the real stuff when he found it. – Той щеше да научи истината, когато я намери.

Заместване на глагол:

 • I’ll wait for you outside. – Аз ще те почакам отвън.
  Yes, do that, please. – Да, направи го, моля.
 • I still wish you were free. – Аз все още искам ти да си на свобода.
  Do you? - Наистина ли (искаш)?

Типични думи заместители са 

 • "one", 
 • "that", 
 • "this", 
 • "that", 
 • "same", 
 • "so", 
 • "they", 
 • "to", 
 • "those", 
 • "thing", 
 • "what", 
 • "which", 
 • "whose", 
 • "it" 

и редица други подобни.

 • He tried to break the lock. It (breaking the lock) was not easy. – Той се опитваше да счупи ключалката. Това не беше лесно.
 • “What kind of juice did you take?” “Orange”. “I’ll take the same”. – “Какъв сок си взехте?” -“Портакалов”. – “Аз ще си взема същия”.
 • The railways of our country are longer than those of any other country. - Железниците в нашата страна са по-дълги от тези в която и да е друга страна.
В английски език, както и в повечето други езици, местоименията са много добре проучени и класифицирани, докато с думите.заместители това не е така. Практически е трудно и даже невъзможно да се изброят всички думи-заместители в английски език. Трудно е също да се даде ясен предел на тяхното използване.

----------------

5 коментара:

 1. Пример за използване на "like" като дума заместител.
  I said I was going to Jamaica and my sister was like: “Yeah, that’s a great idea you have. You need to have a rest.” – Аз казах, че заминавам за Ямайка, а сестра ми каза: "Иха, чудесна идея. Имаш нужда от почивка".

  ОтговорИзтриване
 2. В лингвистиката се счита, че местоименията са по-важни от думите-заместители, тъй като местоименията са важна част, без която е немислим нито един език по света. Въпреки лингвистите, в ежедневната реч, наред с местоименията, много често използваме думи-заместители. Това налага да ги изучаваме внимателно.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Думите-заместители са такива думи, които заместват други такива, за да се избегне повторението, а също за да се постигне съкращаване и опростяване на речта. Трудно е да се прокара точна граница между тях и местоименията, тъй като много често местоименията изпълняват тази роля.
   - I didn’t it (the typewriter) for antique! – Аз не съм я взел (пишещата машина) за антиквариат!

   Изтриване
 3. Има известна разлика в терминологията в английски език. По-общото понятие е думи - заместители - Substitute the words in the English language, а по-тясното е The Noun-Substitutes или думи-заместители на съществителните имена - Substitute the word nouns in English.
  I didn’t it (the typewriter) for antique! – Аз не купих това (пишещата машина) като антиквариат.

  ОтговорИзтриване
 4. Заместването на думи (Substitute the words) намира приложение в английски език. Ето примери:
  “Tear the pages!” said Anna. “Why on the world you want me to do that?” – “Разрежи страниците!”, каза Ана. – “Защо искаш постоянно аз да го правя?”
  Who said life is easy? – Кой казва, че живота е лесен?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: