Translate

---------------------------------------------------------------------------------

25 февруари 2015

Сегашно продължително време | dLambow

 

Сегашно продължително време (The Present Continuous)

 

Таблица:
Сегашно продължително време
Подлог Глагол "to be"
Present Simple
Базов глагол
Present Participle
Положителна форма
I
he/she/it
we/you/they
am
is
are
speaking
playing
watching
Отрицателна форма
I
he/she/i
twe/you/they
am not
is not
are not
speaking
playing
watching
Въпросителна форма
Am
Is
Are
I
he/she/it
we/you/they
speaking?
playing?
watching?

Сегашно продължително време.

Сегашно продължително време (Present Continuous) в английски език се образува с помощта на спомагателния глагол to be, в сегашно време - am, is, are и с причастието за сегашно време на смисловия глагол - Present Participle или  ing-формата. Съкратените форми на спомагателния глагол са:
The Present Continuous
Сегашно продължително време
 • I am = I’m [aim], 
 • she is = she’s [∫i:z], 
 • we are = we’re [wiə], 
 • they are = they’re [ðeə], 
 • are not = aren’t [a:nt], 
 • is not = isn’t [iznt].

Утвърдителна форма — ... +  am/is/are + ing-форма.

 • I am (=I'm) playing. — Аз свиря.
 • He (She, It) is playing = (...'s playing)
 • We (You, They) are playing = (...'re playing)

Въпросителна форма — Am/Is/Are ... + ing-форма?

 • Am I playing? — Свиря ли?
 • Is he (she, it) playing?
 • Are we (you, they) playing?

Отрицателна форма — ... am/is/are not + ing-форма

 • I am not (=I'm not) playing. — Аз не свиря.
 • He (She, It) is not playing = (isn't playing)
 • We (You, They) are not playing = (aren't playing)


Present Continuous се използва за да изрази:

Основни случаи на употреба:

1. Действия, извършващи се в момента на говорене.
2. Продължително действие, извършващо се в сегашния период от време.

Допълнителни случаи на употреба:

3. За изразяване на бъдещо действие:
 • планирано да бъде извършено от действащото лице;
 • в допълнителни изречения за условие и за време.

1) Основното предназначение на Present Continuous 

е изразяването на действие, извършващо се в момента на говорене. При това, наличието на думи, обозначаващи момента на говорене като
 • now — сега,
 • at this moment — в този момент и др. п.

е възможно, но съвсем не е задължително.
 • I am sitting at my table and writing. — Аз седя на масата си и пиша.
 • Hurry up! The bus is coming. — Побързай! Автобуса идва.
 • It is raining. — Вали.
 • Maria, what are you doing? — Мария, какво правиш (в момента)?
 • You are not listening to me. — Ти не ме слушаш.

Ако в сегашния момент, за говорещия е по-важен самия факт на действието, отколкото процеса, то в този случай се използва Present Indefinite, а не Present Continuous:
 • Why don’t you answer? — Защо не отговаряш?
 • Stop talking! Why don’t you listen? — Престани да говориш! Защо не слушаш?

Ако в момента на говорене се случват два едновременни процеса, то в този случай са възможни всичките три варианта за изразяване на тези действия:
 • двата в Indefinite,
 • единия в Indefinite – другия в Continuous,
 • двата в Continuous:

Do you hear what he says? = Do you hear what he’s saying? = Are you listening what he’s saying? — Чуваш (слушаш) ли какво казва (говори) той?

2) За изразяване на продължително действие, 

извършващо се в сегашния момент от време, макар да не е задължително да е в момента на говоренето. Примери:
 • I am learning to drive. — Уча се да карам автомобил.
 • He is studying at school. — Той се учи в училище.
 • My husband is working on an invention. — Мъжът ми работи над едно изобретение.

Допълнителни случаи на употреба.


3) За изразяване на бъдещо действие:

-) За изразяване на планирано бъдещо действие 

(действащото лице изразява както намерението си да извърши действието, така и увереността в неговото извършване, понеже има договореност, план, закупени билети и т.н.) особено с глаголи обозначаващи действие или движение.

В този случай, почти винаги се използва обстоятелство за време. Тази форма е типична за разговорния стил на изразяване, докато Present Indefinite е за официалния стил на говорене.
 • I’m leaving tomorrow. — Аз заминавам (напускам) утре.
 • We’re flying to Sofia in the morning. — Ние летим за София сутринта.
 • We are dining out on Saturday. — Ние обядваме навън в събота.
 • He is taking his examination on Friday. — Той взема изпита си в петък.

-) За изразяване на бъдещо действие 

в обстоятелствени допълнителни изречения за условие и време, въвеждани със съюзи за
 • условия: (if - ако, in case - в случай и т.н.) или за
 • време: (before - преди, until (till) - докато, докато … не, while - по време на, when - когато, и др.).

Например:
 • If I am sleeping when he comes, wake me up, please. — Ако спа, когато той дойде, моля да ме събудиш.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: