Translate

---------------------------------------------------------------------------------

22 януари 2015

Деятелен залог | dLambow

Деятелен залог в английски език (The Active Voice in English)

 

Какво е деятелен залог?

Глаголът сказуемо в английски език се употребява в деятелен залог (Active Voice - един от двата основни вида Залог - Voice), ако подлога в изречението обозначава лице или предмет, които сами извършват действието, като това може да става в сегашно, минало или бъдеще време.

The Active Voice in English
Какво е деятелен залог?
 

Форми за сегашно време  (Present Tenses)

 

А. Сегашно неопределено / сегашно просто време (Present   Indefinite / Simple Present).

Използва се, за да изрази:
 • 1) Обичайно, постоянно, типично действие или характерен признак или свойство на подлога, а също и за да предаде общоизвестни факти и прости истини, имащи място в настоящето, но не превързани към момента на говоренето.
 • 2) Редовно повтарящи се действия в настоящето.
 • 3) Ред последователни действия в настоящето.
Схемата е следната:
Форма 1 - Инфинитив (Infinitive)
I, we, you, they + Инфинитив (Infinitive),
he, she, it + + Инфинитив (Infinitive)-s
I talk

 

Б. Сегашно продължително време (Present Continuous).

Използва се, за да изрази: 
 • 1) Действие, извършващо се в момента на говорене.
 • 2) Продължително действие, извършващо се в настоящия момент от време.
Схемата е следната:
to be  +  – Форма 4 - причастие в сегашно време (Present Participle или Participle I) и герундий (Gerund).
 I   +  am  + Форма 4
he, she, it   +  is + Форма 4
we, you, they +  are + Форма 4
I  am talking

В. Сегашно съвършено / перфектно време (Present Perfect).

Използва се, за да изрази:
 • Действие или състояние, което вече е завършило към момента на говорене, ако получения резултат има значение в настоящия момент.
Схемата е следната:
to have  +  Форма 3 - причастие в минало (Past Participle или Participle II)
I, we, you, they +  have + Форма 3
he, she, it +  has + Форма 3
I  have talked

Г. Сегашно съвършено / перфектно продължително време (Present Perfect Continuous).

Използва се, за да изрази продължаващо действие, започнало в миналото, което продължава и в момента на говорене, като при това:
 • 1) Действието още продължава в момента на говорене, като в този случай е необходимо да се посочи колко време ще продължи действието (неговия период на действие).
 • 2) Действието е завършило непосредствено преди момента на говоренето, а резултатът му присъства в момента.
Схемата е следната:
to be  +  Форма 4 - причастие в сегашно време (Present Participle или Participle I) и герундий (Gerund).
I, we, you, they +  have been  + Форма 4
he, she, it +  has been + Форма 4
I  have been talking


Форми за минало време (Past Tenses)


А. В английски език формите за просто минало / неопределено време (Past Indefinite / Simple Past) 

се употребяват когато трябва да изразят:
 • 1) Действие или постоянен признак, свойства на предмета или общоизвестни факти, имащи място в минарото.
 • 2) Редовно повтарящи се действия в миналото.
 • 3) Ред последователни действия в миналото.
Схемата е следната:
I, he, she, it, we, you, they + Форма 2 – минало неопределено време (Past Indefinite).
I talked


Б. Минало продължително време (Past Continuous) се използва за да изрази

 • 1) Действие, протичащо в определен момент от миналото, който може да се обозначи:
а) с обстоятелство за време;
б) друго минало действие в Past Indefinite;
в) друго едновременно действие в Past Continuous;
г) от контекста или ситуацията.
 • 2) Продължително действие, протичащо в определен момент от време в миналото.
Схемата е следната:
I, he, she, it + was Форма 4 - причастие в сегашно време (Present Participle или Participle I) и герундий (Gerund).
we, you, they + were Форма 4
I  was talking

В. Минало перфектно / съвършено време (Past Perfect) се употребява за да изрази:

 • 1) Минало действие, извършено до определен момент в миналото, който се определя:
а) от обстоятелство за време;
б) друго, по-късно, минало действие;
в) от ситуацията или контекста.

Схемата е следната:

I, he, she, it, we, you, they + had Форма 3 - причастие в минало (Past Participle или Participle II)
I  had talked


Г. Минало перфектно / съвършено продължително време (Past Perfect Continuous) 

се използва за да изрази:
Продължително минало действие, започнало по-рано, в някакъв момент от миналото или друго минало действие, изразено в Past Indefinite и което:
 • 1) още продължава в момента на настъпване на друго действие;
 • 2) завършва по-рано от определен момент или действие в миналото.

Схемата е следната:
I, he, she, it, we, you, they + had been Форма 4 - причастие в сегашно време (Present Participle или Participle I) и герундий (Gerund).
I  had been talking

Форми за бъдеще време (Future Tenses).

 

А. Формите за бъдещо неопределено / просто време (Future Indefinite / Simple Future) 

се използват в английски език за изразяване на:
 • 1. Еднократно действие, което се извършва или ще се извършва в бъдещето;
 • 2. Редовно повтарящо се действие в бъдещето;
 • 3. Ред последователни действия в бъдещето.
Схемата е следната:
 • I, we + shall + Инфинитив (Infinitive),
 • he, she, it, you, they +  will + Инфинитив (Infinitive),
 • I  shall talk
 

Б. Бъдещо продължително време (Future Continuous) 

се използва, за изразяване на:
1. Действия, които ще протичат в определен момент от време в бъдещето, който може да бъде обозначен с:
 • а) обстоятелство за време;
 • б) друго бъдещо действие в Present Indefinite;
 • в) Друго едновременно действие в Present Continuous;
 • г) контекста или ситуацията на действието.
2. Продължително действие, което ще протича в определен период от време в бъдещето.

Схемата е следната:
 • I, we + shall   be + Форма 4 - причастие в сегашно време (Present Participle или Participle I) и герундий (Gerund).
 • he, she, it, you, they + will   be + Форма 4
 • I  shall be talking
 

В. Бъдещо перфектно време (Future Perfect) 

се използва за изразяване на:
Бъдещо действие, което ще се извърши до определен момент в бъдещето, който се определя от:
 • а) обстоятелства за време;
 • б) други бъдещи действия в Present Indefinite;
 • в) ситуацията или контекста на действието.
Схемата е следната:
 • I, we + shall have + Форма 3 - причастие в минало (Past Participle или Participle II)
 • he, she, it, you, they + will have + Форма 3
 • I  shall have talked
 

Г. Бъдещо перфектно продължително време (Future Perfect Continuous) 

се използва за изразяване на:
Продължително бъдещо действие, което започва по-рано от друго бъдещо действие или от момент в бъдещето и ще продължава и в този момент.

Схемата е следната:
 • I, we + shall have been + Форма 4 - причастие в сегашно време (Present Participle или Participle I) и герундий (Gerund).
 • he, she, it, you, they + will have been + Форма 4
 • I  shall have been talking

Форми за бъдеще време в миналото (Future  in the Past).

Като правило формата в английски език за бъдеще време в миналото (Future in the Past) изразява бъдещо действие, предавано от глагола на придатъчното (второстепеното) изречение, което следва след главното изречение, в което действието е обозначено от глагол в минало време.

А. Неопределено бъдещо време в миналото (Future in the Past Indefinite):

 • I, we + should + Инфинитив (Infinitive),
 • he, she, you, they + would + Инфинитив (Infinitive),
 • I  should talk

Б. Продължително бъдещо време в миналото (Future in the Past Continuous):

 • I, we +  should   be + Форма 4 - причастие в сегашно време (Present Participle или Participle I) и герундий (Gerund)
 •  he, she, it, you, they +  would be + Форма 4
 • I  should be talking

В. Перфектно бъдещо време в миналото (Future in the Past Perfect):

 • I, we + should have + Форма 3 - причастие в минало (Past Participle или Participle II)
 • he, she, it, you, they + would have + Форма 3
 • I should have talked

Г.  Перфектно продължително бъдещо време в миналото (Future in the Past Perfect Continuous):

 • I, we + should have been + Форма 4 - причастие в сегашно време (Present Participle или Participle I) и герундий (Gerund)
 • he, she, it, you, they + would have been + Форма 4
 • I  should have been talking

----------------

8 коментара:

 1. В действителния залог подлога обозначава изпълнителя на действието, лицето или предмета, а този който получава действието в изречението се изразява чрез допълнението.
  The professor teaches the students. - Професорът преподава на студентите.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Повечето изречения в английски език имат действителен залог. Те се образуват по следния начин:
   изпълнител на действието + І форма на глагола + получател на действието.
   Ето един пример:
   Ivan washes the dishes. - Иван мие чиниите.

   Изтриване
  2. Глаголът в действителен залог (the Active Voice) изразява действие, което се извършва от подлога в изречението (лице или предмет):
   On October 24, 1985 the UN declared the year of 1986 the International Year of Peace. - На 24 октомври 1985 година, ООН обявява 1986 година за Международна година на мира.

   Изтриване
 2. Категорията за залог показва дали осъщесвява действие лицето или предмета, изразени със съществително или местоимение във функцията им на подлог, или самите те изпитват върху себе си действието на някой друг или на самите себе си.

  ОтговорИзтриване
 3. Действителен залог или активен залог (active voice) показва, че лицето или предмета, изразени с помощта на подлога, сами извършват действието:
  Ivan baked a big cake. - Иван изпече голям кекс.
  Лицето "Ivan" (подлога) сам извършва действието (baked), т.е. явява се активен (действен). Затова може да се каже, че цялото изречение е употребено в активен залог.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. При Active Voice - Действителен залог честотата на употреба на различните времена не е еднаква в устната и в писмената реч. Най характерни за устната реч са времената от групата Indefinite (Present, Past, Future), Continuous (Present, Past), Perfect (Present, Past).

   Изтриване
 4. Други примери на изречения в действителен залог:
  Ivan opened the present. - Иван отвори подаръка.
  Susan found her car keys. - Сузана намери ключовете от своята кола.
  Stefan climbed the ladder. - Стефан се изкачи по стълбите.
  Kate has knitted this sweater herself. - Кейт сама изплете този пуловер.

  ОтговорИзтриване
 5. Действителен залог (active voice) се използва в изречения, в които обекта на въздействието е изразен с подлога, който сам извършва действието. Например:
  - My friend invited me. – Моят приятел ме покани.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: