Translate

---------------------------------------------------------------------------------

16 септември 2014

Ударения | dLambow

 (stress, emphasis, accent) -

Използване на ударения в английски език


Какво е ударение?


Понятие за ударение (stress, emphasis, accent)

Ударението е преди всичко фонетично понятие, тъй като възпроизвеждането му е възможно само с помощта на акустични средства на ударената гласна в сричката на определена дума или на цяла дума и фраза в рамките на изречението. Така, че за английския език е характерно именно силното ударение на сричка, докато в шведския и японския е общоприето така нареченото музикално ударение, при което височината на изговаряне може да се променя.

Отличителните черти на английското ударение се изразяват в обособяването на гласния звук в сричката, така и в избора на част от изречението, върху която да се акцентира по време на произношение. Нетипичността на интонационното оформление на английските фрази, често променя тяхното значение. Ето защо е важно учещите да изясняват подробно характеристиките на ударението.

Използват се различни английски термини за ударение:

 • – "accent" - ударение, акцент, произношение, знак за ударение
 • – "emphasis" - ударение, наблягане, подчертаване, подчертаност, емфаза, емфастичност
 • – "stress" - стрес, напрежение, акцент, натоварване, натиск, ударение. 
   
Ударения
Ударения (stress, emphasis, accent)

Фонетични средства (phonetic properties)

Изразяването на ударение може да бъде реализирано чрез широк спектър от фонетично-акустични средства (phonetic properties), като например:

 • – сила на звука (силово или еспираторно средство) - повишена сила или интензивност на звука (increased loudness), като ударените срички често са по-силни от неударените срички;
 • – дължина или продължителност на гласната (vowel length);
 • – височина на звука (тонично или музикално средство)
    = по-висок (higher pitch) или
    = по-нисък тон (lower pitch);
 • – full articulation of the vowel (пълна артикулация на гласните - място и начин);
 • – changes in tone (промени в тона).
 • – продължителност на звучене - количествено средство;
 • – отсъствие на редукция - качествено средство.


Значение на използването на ударение в езика

Фонетичното ударение (stress или accent) в лингвистиката (linguistics) и особено във фонологията (phonology) е важна съставка на интонацията, а оттам има съществено значение и за произношението във всеки език. В почти всички езици, които съществуват днес, ударението изпълнява редица важни функции и в зависимост от характеристиките на неговото използване, може:

 • - да разберете значението на думата,
 • - да зададете необходимия ритъм за възприемане на фрази и изречения, и
 • - да гарантира, че вниманието на слушателите се привлича към един или друг предмет или явление в изказването.

В родната реч несъзнателно се използват ударения от всякакъв вид. Чуждият език обаче има свои собствени закони и правила, които може да изглеждат необичайни. Ето защо е важно тази тема да се изучава възможно най-сериозно – за да можете да говорите и разбирате почти същото, както е носителите на английски език. 

Ударението в думите на английския език също е необходим компонент на правилната английска реч - и затова си струва да се опитате да научите колкото е възможно повече за това явление и напълно да осъзнаете значението му.


 

Функции на ударението

Ударението е важна фонетична характеристика на думата. Ако ударението е грешно, думата може да загуби значението си или даже да го промени. Така, с помощта на ударение може да се правите разлика между думи, сходни по правопис, които имат различни значения. На словесното ударение, обикновено се приписват три функции:

- Кулминативна - обединяваща

Словесното ударение може да има кулминативна (обединяваща) функция, чиято същност се заключава в това, че ударената сричка подчинява на себе си съседните неударени срички, свързвайки звученето на думата в едно цяло.

- Делиминативна - разграничителна

Словесното ударение има делиминативна - разграничителна Функция, свързвайки звученето на думата в отделно цяло. Това помага на слушащия едновременно да разграничи едно значение на думата от друго. В това се изразява демилитативната функция на словесното ударение.

- Диференцираща - словоразличителна

Диференциращата функция помага за разграничаване на интонационните структури в речта чрез посоката на тона върху центъра на гласната и съотношението на нивата на тона на съставните й части.

Stress-timed или Syllable-timed езици


Фиксирано или свободно (fixed или free) ударение

Ударението може да бъде:

 • - фиксирано (fixed stress) или
 • - свободно (free stress). 

В езиците с фиксиран тип ударение мястото на ударението е винаги едно и също. В английския език словесното ударение (word stress) е свободно, тоест може да пада на всяка сричка в думата.

Ритъм на езика

Ударението в изречението води до определен ритъм на английската реч, при който не всички лингвистични компоненти получават едно и също ударение. Ето защо ние сме склонни да се отнасяме към английския език като към език акцентиран по време (Stress-timed), а не акцентиран по срички (Syllable-timed), като в последния случай,  всички срички имат еднаква тежест. По този начин, за сведение, можем да разделим езиците в две групи:
 

Езици с фиксирано ударение (Syllable timing):

 • – French - френски,
 • – Italian - италиански,
 • – Spanish - испански,
 • – Cantonese - кантонски,
 • – Mandarin - мандарин


Езици със свободно ударение (Stress timing):

 • – English - английски,
 • – Dutch - холандски,
 • – Farsi - фарси,
 • – Russian - руски,
 • – Arabic - арабски,
 • – Scandinavian - скандинавски


Просодично ударение (prosodic stress)

Компоненти на прозодията: В лингвистиката просодията се занимава с елементите на речта - срички и по-големи единици на речта, включително лингвистични функции като:

 • - ударение на изречението (sentence stress)
 • - ритъм (rhythm)
 • - интонация (intonation).


Ударение в изречението (Sentence stress)

Какво е ударение в изречението? Това е цялостния модел на ударени и неударени думи в дадено изречение. Обикновено се има предвид този акцент върху думите, който носи важна информация на нивото на цялото изречение. Този модел на ударенията в изречението (stress in sentence) може да се променя значително, в зависимост от конкретното значение, което говорещият иска да комуникира.

Ритъм на английски език (rhythm of English)

Някои срички са по-силни и по-дълги, някои срички са по-къси и по-тихи, а някои срички са между тях. Това е контрастът между всички тези различни нива на сила, продължителност и височина на звука, които създават ритъма на английския език.

Интонация (intonation)

Интонация е безсловесния показател за произход, за нивото на познаване на езика и за намеренията в комуникацията. Затова преди да пристъпите към изучаване на непосредствените правила за четене, е добре да се запознаете с понятието за мелодика на езика. Подобряването на интонацията е един от ключовите елементи в произношението, който ще ви спести говоренето с акцент.

Интонация и ударение

Интонацията са вариациите във височината на компонентите на говоримия език. Ударение е наблягането, което се поставя върху конкретна сричка или дума в речта, за да се подчертае нейното фонетично, информационно или емоционално значение в общуването.

Акцент при говорене

Усвояването на ударението в чужд език не е от най-лесните дейности, поради това, че изучаващия е натоварен с моделите на говорене в собствения си език и ако не обърне достатъчно внимание на този проблем, е възможно всичко друго да е точно и правилно, но все пак да си личи акцент, при това издайнически, в смисъл, че е възможно да се отгатне националността на говорещия по неговия акцент. Така че, често ни е трудно да преценим колко по български звучи нашия английски.

Мелодия на речта (Melody of speech)


Мелодика (Melody)

Мелодиката на речта е един от основните и най-активни компоненти на интонацията при изразяване на комуникативния тип на изказване. Разделянето й на смислови групи (синтагми), при определяне на зависимостта им една от друга, се използва за да ги подчертае от гледна точка на смисловото значение. Тя участва в създаването на много други значения на изявлението:

 • - модални,
 • - стилистични,
 • - прагматични и т.н.

Всяка сричка на устната реч е носител на тон. При плавна реч, където сричките следват една след друга, техните тонални елементи се сливат и образуват плавна мелодия. Промяната в височината на речта се нарича нейна мелодика.

Тон (Tone)

Тон (Tone) е звученето, който притежава възприемана от слуха звукова характеристика. Нивото на височината на тона (Tone Pitch) е тоналната точка на изказването, разположена в определен регистър на гласа на говорещия. Нивото на тона може да бъде:

 • - високо (най-висок тон в регистъра) (High Pitch),
 • - ниско (най-ниска височина) (Low Pitch) и
 • - средно (Middle Pitch) (средно между най-високата и най-ниската точка).

Тонът на най-важната ударена сричка в смисловата (интонационна) група се нарича ядро (Nuclear Tone) или финален (Terminal Tone).

Средства за акцентиране върху ударените компоненти на речта


Динамично ударение (intensity of articulation)

- Ако се постига специално акцентиране чрез повишаване силата на звука (интензивност на артикулацията), такова словесно ударение се нарича динамично (dynamic stress).

Тонично ударение (pitch)

- Ако специално акцентиране в ударена сричка се постига главно чрез промяна на височината на звука (pitch), такъв тип словесно ударение е музикално (musical stress) или тонично (tonic stress).

- Количествено ударение (Quantitative stress)

Когато акцентирането се постига чрез промените в количеството на гласа, т.е. неговата продължителност (Quantitative).

Какво е ударение в английски език?


Определение и същност на ударението

Под ударение в английски език се разбира отделянето на един или няколко компонента (срички, думи, фрази) на английската реч с помощта на силата, височината и продължителността на звуците. По този начин се различават няколко варианта ударения:

 • – динамично (силово или еспираторно),
 • – музикално (тоново или мелодично),
 • – количествено (удължено или квантитативно).

В английски език не бива всяка сричка да се произнася с еднаква сила. Във всяка отделно взета дума ударението попада само върху една от нейните срички. Тази сричка се произнася по-силно и по-отчетливо, а всички останали - по-тихо и незабележимо.

За радост, поставянето на ударение в английски език, е доста добре определено, като най-очевидната тенденция е да се поставя ударение на първата сричка. От практична гледна точка, това означава, че ако не сте сигурни къде да поставите ударението и няма кого да попитате, слагайте го на първата сричка.

 • – [ 'Compliment ] - похвала,
 • – [ 'Standard ] — стандарт,
 • – но [ Bul'garia ].


Ритъм на говорене

Когато поставяте ударение, не е нужно рязко да отделяте всяка дума от останалите, нужно е между групите думи или словосъчетания да се правят паузи. Така се създава английския ритъм на говорене в темпо около 150 - 160 думи на минута. В английски език има редуване на ударени и неударени срички, което създава определен ритъм на английската реч.

 • – I be`gan `telling her about the `incident, but she `didn't under`stand `anything. - Аз започнах да й разказвам за този инцидент, но тя така и нищо не разбра.

Когато заучавате думи, заучавайте ги с присъщото им фиксирано словесно ударение (останалите ударения не са фиксирани, а зависят от важността на информацията и от емоционалното състояние на говорещия), а също проследявайте какво се случва с разновидностите от същото гнездо думи, с префикс, суфикс, различни окончания. Някои суфикси, имащи латински и гръцки произход, доста устойчиво фиксират ударението. При това, в думата без този суфикс, ударението може да пада на друга сричка.

Старайте се винаги на поставяте ударението в английски език (Word Stress in English) на правилното му място и не само, когато се обучавате и упражнявате, но и когато четете новини за себе си или някаква друга информация, примерно - от Интернет. Много скоро, по този начин ще се обиграете по отношение на езиковия ритъм.

Значение на ударението в лингвистиката

Основното значение на ударението в лингвистиката (езикознанието) е да предостави контекст чрез фонетично, информационно и емоционално акцентиране върху определени компоненти на речта - срички, думи, фрази или цели изречения.
За разлика от някои други езици, английският има променливо (или гъвкаво) приложение на ударенията. Това означава, че различните модели на ударения могат да помогнат за разграничаване на значенията на думи или фрази, които иначе изглеждат еднакви.

Заключение

И така, сега знаете правилата за поставяне на ударение в английски език и също така знаете как да използвате различните му видове. Да се надяваме, че това ще ви помогне да разберете по-добре и да усвоите характеристиките на чуждестранната реч и да ги използвате успешно в общуването - включително с носители на езика.

Удapeниeто във фонетиката на английския език се разглежда подробно поради възможността чрез него да се подчертават интонационно не само думи, но и фрази, както и да се променя смисълът на казаното. Правилно поставеното ударение е подпомага разбирането на събеседника в хода на разговора.

Особеностите на интонацията при произношението на английски думи и фрази изискват поставянето на ударения от различен тип. Отчитайки типичните особености на всяко ударение, те постигат правилно произношение на английски и свободен контакт със събеседника.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: