Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 февруари 2015

Съставно глаголно сказуемо | dLambow

Съставно глаголно сказуемо (compound verbal predicate)


I) Съчетаване на модален глагол с инфинитив

Съставното глаголно сказуемо в английски език се състои от глагол в лична форма и инфинитив или герундий. Инфинитива или герундият изразяват основното действие, а глаголът в лична форма го уточнява.
 • I want to dance. - Аз искам да танцивам.
В първия вариант на тази форма, като глагол в лична форма, могат да се използват модалните глаголи.

Схема за образуване:

Модален глагол (can, may, must, ought и др.)
+
Инфинитив

Модалният глагол изразява задължение, възможност, вероятност на действието. 

 

Съставно глаголно сказуемо
Съчетаване на модален глагол

Модалните глаголи (с изключение на техните еквиваленти - to be, to have) се наричат недостатъчни (непълни), тъй като те нямат много глаголни форми. Освен това, в изречението те не могат да съществуват самостоятелно и след тях непременно трябва да следва инфинитив на смислов глагол. В пряко значение на задължение те се използват само с инфинитив във форма Indefinite и се отнасят към действие в бъдещето или показват неговия редовен (постоянен) характер в настоящето.Примери:

 • can -  мога, умея,
 • may - мога, имам възможност,
 • must -  трябва, необходимо е,
 • to have (to) - длъжен съм,
 • to be (to) - длъжен съм,
 • ought (to) - длъжен съм, би следвало,
 • need -  нужно е, трябва,
 • shall/should - изразява необходимост, задълженост, нареждане,
 • will/would - изразява желание, намерение, обещание

А също се използват отрицателните им форми:

 • cannot=can’t, 
 • must not=mustn't  и т.н.

Смисловия глагол във форма на инфинитив

След модалния глагол следва смисловия глагол във форма на инфинитив без частицата «to» (след  ought  и глаголите to be и to have в ролята им на модални глаголи, инфинитива е с «to»).
 • I can speak English. — Аз умея да говоря английски език.
 • He may come soon. — Той, вероятно, ще дойде скоро.
 • You must study well. — Ти си длъжен да учиш добре.
 • I have to go there. — Аз съм длъжен да отида там.
 • You are to live here. — Ти си длъжен да живееш тук.
 • You oughtn’t to work so hard. — Ти не трябва да работиш толкова много.
 • The conference is to open tomorrow. — Конференцията трябва да се открие утре.
Подобна конструкция понякога се нарича и съставно (сложно) модално сказуемо. Инфинитив във форма на Continuous отнася действието към момента на говоренето, в настоящето или в миналото. А инфинитив във форма на Perfect и Perfect Continuous изразява предшестване на завършено или незавършено действие. Страдателен залог се изразява с пасивна форма на инфинитива.

И така, да обобщим основните моменти на казаното до тук с подредени примери с глагола to ask -  питам:


А. Вид — Indefinite

1. Инфинитив
а) Действителен залог -  to ask
б) Страдателен залог -  to be asked
2. Герундий
а) Действителен залог -  asking
б) Страдателен залог -  being asked

Б. Вид — Continuous

1. Инфинитив
а) Действителен залог -  to be asking
б) Страдателен залог -  ………
2. Герундий
а) Действителен залог -  ………
б) Страдателен залог -  ………

В. Вид — Perfect

1. Инфинитив
а) Действителен залог -    to have asked
б) Страдателен залог -  to have been asked
2. Герундий
а) Действителен залог -  having asked
б) Страдателен залог -  having been asked
 • She may have missed the train. — Тя, навярно, е изпуснала влака.
 • You should have gone to the concert. — Ти би трябвало да отидеш на концерт.
 • He must have regretted doing it. . — Той би следвало да съжалява за стореното (направеното).
 • Nothing can be done about it. . — Нищо не би могло да се направи по въпроса (за това).

II) Съчетаване на някои глаголи (които без пояснение не могат да разкрият пълния смисъл) с инфинитив или герундий.

Схема за образуване:
Някои глаголи
+
Инфинитив или герундий
(или глагол + допълнение)

Сложно видово (аспектно) сказуемо.

В редица случаи инфинитива и герундия, отговаряйки на въпроса Какво?, играят роля в изречението на допълнение. А списъка на глаголите, които «не разкриват пълния смисъл без пояснение», може да бъде твърде дълъг. Такава конструкция понякога се нарича също и сложно видово (аспектно) сказуемо, което изисква пояснение - видови (аспектни) глаголи (Aspect Verbs).
 

Глаголи със значението на начало, продължение, завършване на действието.

Тук, преди всичко, се отнасят глаголи със значението на начало, продължение, завършване на действието. Инфинитивът и герундият трябва да поясняват какво? смята подложното изречение да започва, да продължава, да завършва и т.н. Това са глаголите:
 • to begin – започвам
 • to start - стартирам
 • to continue - продължавам
 • to go on - продължавам (давам нататък)
 • to finish - свършвам (приключвам)
 • to stop - спирам
 • She began to translate the article. — Тя започна да превежда материала.
 • It  continued raining.= It continued to rain. — Продължаваше да вали. (Валежът продължаваше)
 • He stopped talking. — Той престана да говори.
 • I have finished writing the exercise. — Аз приключих с писането на упражнението.

Списък на използваните глаголи.

Посочените по-горе глаголи не изчерпват списъка. Трудно е да се намерят две граматики, които включват в този раздел едни и същи глаголи. А сумарния списък на такива глаголи, сочени от различни автори, е над 50. Ето някои от тях:
 • to hope - надявам се
 • to intend - възнамерявам
 • to promise - обещавам
 • to want - искам
 • to try - опитвам, старая се
 • to give up - отказвам се
 • to avoid - избягвам
 • to like – харесвам и т.н..
 • I hope to see him soon. — Надявям се да го видя скоро.
 • He wants to help me. — Той иска да ми помогне.

Съставното глаголно сказуемо (Compound Verbal Predicate) е сказуемо, което се изразява чрез:

 • - модален глагол в съчетание н инфинитив;
 • - глагол с модално значение в съчетание с инфинитив или герундий;
 • - глагол, обозначаващ начало, продължение или завършване на действие в съчетание с инфинтив или герундий.

Примери:

 • I can do it. - Аз мога да го направя..
  The pupils went on writing. - Учениците продължаваха да пишаг.
  The child stopped crying. - Детето спря да плаче.
  He must come back tomorrow. - Той трябва да се върне утре.
  He wants to work there. - Той иска да работи там.
  We began to learn English three years ago. - Ние започнахме да изучаваме английски преди три години.

----------------

5 коментара:

 1. Модалната разновидност на съставното глаголно сказуемо може да бъде изразена от комбинация на модален глагол с инфинитив на смисловия глагол.
  I must go to the library. - Аз трябва да отивам в библиотеката.
  Видовото сказуемо се изразява от комбинация от глагола, идентифициращ края или началото на действие
  to begin,
  to start,
  to finish,
  to end,
  to go on,
  to continue
  с герундий или инфинитив на съответния смислов глагол:
  They continued to walk though it rained. - Те продължиха разходката, независимо че валеше.

  ОтговорИзтриване
 2. Ето една по-ясна структура на съставно глаголно сказуемо:
  Модален глагол
  (can, may, must, ought и др.)
  +
  Инфинитив

  Друг вариант:
  Някои глаголи
  +
  Инфинитив или герундий
  Последното донякъде е спорно, доколкото може да се разглежда като съседство на глагол + допълнение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Структура на съставното глаголно сказуемо:
   - първа част: глаголи, модални глаголи, други глаголи с модално значение, аспектни глаголи.
   +
   - втора част: глаголи в инфинитив и герундий (всички глаголи, освен чисто модалните).

   Изтриване
 3. Модалните глаголи никога не се използват самостоятелно в изреченията. Истинските модални глаголи притежават качеството "недостатъчност", т.е. у тях отсъстват много граматични форми. Употребени в съчетание с инфинитив на смислов глагол, те придават на действието оттенък на вероятност, задълженост, възможност и т.н. По този начин се образува сложно глаголно сказуемо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Инфинитив след модалните глаголи и глаголите в модални значения се използват без частицата «to», с изключение на "ought", а също и "to have", "to be". Например:
   You need to find another battery for this device. – Вие трябва да намерите друг акумулатор за тази машина.
   Our guests may come in an hour. – Нашите гости могат да дойдат до около час.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: