Translate

---------------------------------------------------------------------------------

03 септември 2021

Английски синтаксис | dLambow

Синтаксис на английски език (English Syntax)


Какво е синтаксис?

 

Синтаксис е дял от граматиката на езика.

Синтаксис (Syntax  ['sintæks], от латински: syntaxis или от гръцки: σύνταξις - означава: съставяне, ред, строеж) е единия от двата основни дяла на граматиката. Другият е морфология. Синтаксисът разглежда думите като части на речта, чиито синтактични взаимоотношения не зависят от техните лексикални свойства. Той е раздел от граматиката, който изучава строежа на свързаната реч, като включва в себе си две основни части: словосъчетаване и изречение, както и функционалното взаимодействие в тях на различните части на речта.

Изследваните в рамките на синтаксиса въпроси, имат общо и с областите, изучавани от морфологията. Обекти за изучаване по темата синтаксис на текста са структурните схеми за словообразуване, простото и сложно изречение, различните начини за изказване, свързани със различните ситуации при употребата на речта, строежа на текста. Изучаването на всички тези синтаксически явления има голямо значение за лингвистичния и психолингвистичния анализ на текста, както и функционалните зависимости в него. Най-голямата единица, с която борави синтаксисът, е изречението.

Английски синтаксис
Синтаксис на английски език

Английски синтаксис (English Syntax).

Английският синтаксис е основната информация за строежа на английските изречения и техните видове, макар че много лингвисти не могат да се обединят около общо мнение какво точно е "изречение". Ето едно примерно определение - последователност от свързани по смисъл и граматическа думи, като първата от тях започва с главна буква, а след последната е поставен препинателен знак - точка, въпросителна или удивителна. Дано това свърши работа. Той има две основни направления:

 • - учение за словосъчетаването (Linking words) - законите за свързването на думите;
 • - учение за изречението (Sentence) - законите за правилно построяване на изказването).

Синтаксисът в английски език (English Syntax ) обяснява по какъв начин се съставя (конструира) английската реч от думи, словосъчетания от тях, изречения, които от своя страна могат да бъдат прости, сложни, съчетани или изречения с пряка и коствена реч и т.н.

Словосъчетаване в английски език (Linking words)

Умението за словосъчетаване на думи в английски език ще Ви помогне да свързвате различини свои мисли и идеи в изречения, така че хората да Ви разбират и следват. Словосъчетание (phrase) е синтактично свързана комбинация от две или повече значещи думи (English Words)  в състава на едно изречение, съединени смислово и граматично, които служат за обозначаване на единно понятие, предмет или действие (граматична единица).

Класове словосъчетания (Phrase Classes).

Различните класове думи (части на речта) могат да формират основа за словосъчетания, в които те са върха, ключовата дума, главния елемент (англ. head). Така например, именната група (група думи от съществително) е словосъчетание, чийто главна дума (head) е съществително. Например: "book" може да е главна дума в именната група "very interesting book", като "very interesting" — е модификатор. Когато разглеждаме и анализираме словосъчетания, казваме, че модификатор, който е разположен преди определяемата група, се нарича премодификатор (premodifier), а ако е след нея - постмодификатор (postmodifier).

Видове словосъчетания

 • Именна група (noun phrase) - с главна дума - съществително.
 • Словосъчетание с наречие (adverb phrase) - с главна дума - наречие.
 • Детерминативна група (determiner phrase) - с главна дума детерминатив.
 • Прилагателна фраза (adjective phrase) - с главна дума от прилагателно.
 • Глаголна фраза (verb phrase) - с главна дума - глагол.
 • Фраза с причастие (participle phrase) - с главна дума от причастие.
 • Герундийна фраза (gerund phrase) - с главна дума от глагол във форма на герундий.
 • Предложна фраза (prepositional phrase) - с главна дума от предлог.


Английско изречение (English sentence)

Примерна структура на английско изречение:

Синтактична структура на английското изречение.
English Syntax TreeВидове изречения (Types of sentences).

По своя състав изреченията се делят на прости (Clause) и сложни (Complex sentence). Сложните изречения биват

 • - сложносъченителни (съставени от равноправни прости изречения, свързани със съюз) и
 • - сложноподчинителни (едното от изреченията е подчинено на другото и е свързано с подчинителен съюз или дума).

В английския синтаксис се разглеждат основно два или три вида изречения.

Първото подразделяне е така:

 • - Прости изречения - Simple Sentences
 • - Сложни изречения - Composite Sentence,

като последните се подразделят още на:
    = Сложно съставно - Compound Sentences
    = Сложно подчинено - Complex Sentences

Второто подразделяне е така:

 • - Прости изречения - Simple Sentences
 • - Сложно съставно - Compound Sentences
 • - Сложно подчинено - Complex Sentences


Просто е това изречение, което съдържа единствена граматична основа с подлог и сказуемо, като:

 • I am afraid of snakes. Аз се страхувам от змии.
 • She has a cat. - Тя има котка.
 • We are going to Italy this summer. Ние възнамеряваме да ходим в Италия това лято.
 • He passed all his exams. - Той мина всички свои изпити.


Примери за сложни съставни изречения от английския синтаксис:

 • I hate cooking, but my best friend is talented in this field. - Аз мразя готвенето, но най-добрият ми приятел е талантлив в тази дейност.
 • She was at the library yesterday, and tomorrow she is going at the Art museum. - Вчера тя беше в библиотеката, а утре отива в музея на изкуствата.

 

Примери за свързване на подчинено и главно изречения:

 • Although I hate cooking, I have to do it. - Макар, че аз мразя готвенето, налага се да го правя.
 • She was crying all night, because her boyfriend had said that she was fat. - Тя плака цяла нощ, защото приятелят й казал, че е пълна.
 • In spite of showing his feelings directly, he never tells us about his life. - Независимо от това, че той показва своите емоции открито, той никога не ни разказва за своя живот.

Понякога в английския синтаксис се използва понятието «fragment sentence» за подчинено изречение и то може да се използва и без главно изречение. Съществуват изречения, които съдържав себе си и сложно съставна и сложно подчинена връзка. Например:

 • - My brother loves cooking, and I hate to do it, although my Mom has tried to teach me. - Брат ми обича да готви, а аз мразя да го права, макар че мама се опитваше да ме научи.
 • - She was at the library yesterday, and tomorrow she is going at the Art museum, because she wants to see what she was reading about. - Тя беше в библиотеката вчера, а днес отива в музея на изкуствата, защото иска да види това, за което е чела.


Всяко сложно изречение се състои от няколко прости, които образуват заедно общ смисъл на изказването. Един от видовете сложни изречения е сложно съставното, което се състои от минимум две прости изречения с равностойно значение, които са свързани помежду си със съединителни (съчетателни) съюзи:

 • and (и, а),
 • but (но),
 • so (следователно),
 • or(или).


Според целта на изказването изреченията биват:

 • - Разказни изречения,
 • - Въпросителни изречения,
 • - Подбудителни (Заповедни) изречения,
 • - Възклицателни изречения.  

От изброените по-горе, първите три вида изречения могат да бъдат утвърдителни и отрицателни. За да се научите да пишете силни и ясни изречения, ще Ви е нужно ясно да осъзнавате английския синтаксис, така че да сте наясно за какво или за кого пишете и какво правят те. Така Вашия стил на писане ще стане по-четлив, особено ако подлога не е поставен на първо място във всяко изречение.

Освен простото, в английския синтаксис подробно се изучават и различните видове сложни изречения. Такива са сложно-подчинените изречения, в които подчиненото изречение се свързва с главното с помощта на съединителни съюзи:

 • because (защото),
 • while (докато, в това време),
 • if (ако),
 • although (макар че),
 • where (където).

Един полезен съвет от синтактична гледна точка: не е добре да се отдава предпочитание на твърде прости и кратки изречения, нито на твърде дълги с голям брой подчинени изречения в тях. Твърде много прости изречения, следващи едно след друго, могат да омръзнат на читателя, а твърде дългите и засукани изречения могат да го уморят и изтормозят. Затова е най-добре да редувате кратките изречения с дълги.

Части на изречението (The Parts of the Sentence).

Изречението (Sentence) е съчетание от думи, изразяващи завършена и разбираема мисъл. Частите на изречението се наричат думи. Те влизат в състава на изречението и отговарят на някакъв въпрос. Частите на изречението се делят на:

 • - главни (подлог, сказуемо) и
 • - второстепенни (допълнение, определение, обстоятелство).


Всички изречения в английски език съдържат някаква информация за някого или за нещо. Тези някой или нещо, според английския синтаксис, се наричат подлог и обикновено той стои на първо място в изречението.

 • The dress is very beautiful. - Роклята е много красива.
 • This tree is cut down because someone wants to build on these place a new supermarket. - Това дърво е отрязано, защото някой иска да построи на това място супермаркет.
 • She is always complaining about her boss! - Тя винаги се жалва от своя началник.

   
Според английския синтаксис, сказуемото дава информация за това какво прави един или друг предмет и обикновено следва след подлога.

 • She wants to move to a new flat. - Тя иска да се премести в нов апартамент.
 • We have no time for this nonsense. - Ние нямаме време за тези глупости.
 • My friend is interested in creative story writing. - Моят приятел се интересува от писането на интересни истории.


Простият подлог е главния подлог в изречението, а простото сказуемо е глаголното сказуемо. Ето още няколко примера, съдържащи прост подлог и просто сказуемо.

 • My English teacher also speaks French and Latin. - Моят учител по английски език говори също френски и латински.
 • At the entrance a large dog with sad eyes is waiting for his master. - Около входа, голямо куче с тъжни очи, очакваше своя стопанин.

Обърнете внимание, че простите подлог и сказуемо могат да са съставени от две и повече думи.

В изречението се различават:

 • - Субект (подлог) - за когото се казва нещо,
 • - Предикат (сказуемо) - съдържание на изказването,
 • - Обект (допълнение) - върху когото се насочва дейността на субекта,
 • - Определение - което приписва на обекта или субекта особено свойство,
 • - Наречие - с помощта му предиката се определя по-точно,

Можем да различим главни и второстепенни части на изречението (parts of the sentence).

Главни части на изречението

(Major parts of the sentence / Principal parts of the sentence) са:

 • - Подлог (Subject)
 • - Сказуемо (Predicate / Verb)
 • - Завършители (Completers).


Второстепенни части на изречението

(Minor parts of the sentence)

 • - Пряко допълнение (Direct object),
 • - Косвено допълнение (Indirect object),
 • - Определение (Attribute),

- Обстоятелствено пояснение (Adverbial Modifiers).

Други думи и словосъчетания.

В състава на изречението могат да влизат думи и словосъчетания, които не са нито главни, нито второстепенни части на изречението и синтактически не са свързани с други части на изречението. Такива са обръщенията и уводните думи или словосъчетания.


1. Обръщения (addresses):

    "Do you skate, of course, Ivan," said Mr. Petrov. -- “Вие, разбира се, се пързаляте на кънки, Иван.» каза господин Петров.


2. Уводни думи и словосъчетания (Introductory words and phrases).

Такива могат да бъдат:

А) Пояснения за начина или същността на изказването.

Към тази група се отнасят думи и изрази като:

 • - to tell the truth — да си кажа истината;
 • - to begin with — преди всичко;
 • - in a word — с една дума;
 • - in other words — с други думи;
 • - but of course — но разбира се;
 • - so to say, so to speak — така да се каже;
 • - by the way — между другото;  
 • - talking of... говорейки за ...;
 • - after all — в края на краищата;
 • - at any rate — във всеки случай;
 • - humiliated
 • - moreover
 • - inside
 • - calling in sick for work
 • - in a cold sweat
 • - drunk and angry и т.н.:


Често встъпителните фрази започват с наречия като:

 •     after,
 •     although,
 •     as,
 •     because,
 •     before,
 •     if,
 •     since,
 •     though,
 •     until,
 •     when, etc.
 • According to the law of gravitation any two objects are attracted to each other, in  other words, everybody must have an attraction for every other body.  -- Според закона за гравитацията, всеки две тела се привличат едно към друго, или с други думи казано, всяко тяло трябва да привлича всяко друго тяло.


Б) Изразяване на субективно отношение на говорещия към изказваната мисъл

(предположение, съмнение, вероятност, увереност и др.). Тук влизат модалните думи, които не винаги се отделят със запетая.

 •     Perhaps we had better go to your place of residence  -- Може би, за нас е по-добре да отиваме у Вас.
 •     When a rocket moves away from the Earth, the Earth's gravitational force will, naturally, become less and less. -- Когато ракетата се отделя от земята, силата на земното гравитационно притегляне, разбира се, ще става все по-малка и по-малка.


Синтаксисът на английски език разглежда думите като части на свързаната английска реч и се занимава с тяхното функциониране и със строежа на речта.

-------------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: