Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 януари 2015

Преходни глаголи | dLambow

 

Преходни глаголи в английски език (Transitive verbs in English).


Английските глаголи могат да бъдат класифицирани според различни критерии: те са правилни (work – worked – worked) и неправилни (speak – spoke – spoken), смислови (to read) и спомагателни (am reading), както и преходни и непреходни глаголи.  

Кои са преходни глаголи?

Преходните глаголи в английския език (transitive verbs - съкратено "v/t") са тези, след които е необходимо допълнение (object), нещо, върху което е насочено действието, в което, условно казано, то се опира, изтича или преминава (прави "преход"). Така се получава пълно, смислено изречение.

Следователно, в синтаксиса на английски език (English Syntax) преходни глаголи са тези, които изразяват действие (action verbs), което произхожда от подлога и преминава върху едно или няколко допълнения (лица или предмети), към които е насочено действието (за разлика от непреходните глаголи, където такова допълнение няма).

Забележка: Когато след преходен глагол за действие (action verb), не следва пряко допълнение, то такъв глагол се превръща в непреходен. Допълнението може да бъде пряко (direct object) и непряко (indirect object).

Преходни глаголи в английски език
Преходни глаголи

Примери на изречения с преходни глаголи

 • - She loves animals. - Тя обича животните.

(loves – преходен глагол, animals – допълнение)

 • - He ate a sandwich. - Той яде сандвич.

(ate - преходен глагол, sandwich – пряко допълнение)

 • - She bought him a drink. - Тя му купи питие.

(bought – преходен глагол, him - непряко допълнение, drink - пряко допълнение)

 • - We play tennis. - Ние играем тенис.

(play – преходен глагол, tennis – пряко допълнение)

 • - He reads his daughters stories. - Той чете приказки на дъщерите си.

(reads – преходен глагол, his daughter – непряко допълнение, stories – пряко допълнение)

Ето още примери, които може да се опитате сами да анализирате:

 • - Maria kicked Ivan under the table. — Мария срита (кого?) Иван под масата.
 • - Ivan sees Marin. — Иван вижда (кого?) Марин.
 • - You lifted the bag. — Ти вдигна (какво?) чантата.
 • - You gives me the book. — Ти ми даваш (какво?) книгата.
 • - The child broke the plate. — Детето счупи чинията.
 • - The farmer grows potatoes. — Фермерът отглежда картофи.
 • - Elvis sang ballads. — Елвис пя балади.Употреба на преходните глаголи.

Преходните глаголи могат да се използват както в деятелен залог (active voice), така и в страдателен залог (passive voice).

 • = I saw an interesting film yesterday. — Вчера гледах (какво? - What?) интересен филм.
 • = The girl is writing a letter. — Момичето пише (какво?) писмо.
 • = She invited me to the concert. — Тя ме покани на концерт.


Преходните глаголи са няколко вида:


- Еднопреходни (monotransitive)

Когато действието се прехвърля върху пряко допълнение.

 • = You lifted the bag. — Ти вдигна чантата.


- Двупреходни (ditransitive)

Когато действието се прехвърля както на пряко, така и на непряко допълнение.

 • = You gave me the book. — Ти ми даваш книгата.


- Трипреходни (tritransitive)

Би могло да се приеме, че има и трипреходни (tritransitive) глаголи, като в този случай:

 • = Ivan traded Mary an apple for an orange.


- Двойно употребими (ambitransitive verbs)

Глаголи, които могат да се употребяват и като преходни и като непреходни, се наричат ambitransitive verbs (двойно употребими), като например глагола eat:

 • = I eat. (в непреходна форма) и
 • = I eat an apple. (в преходна форма с допълнение - an apple.


И двете изречения са граматически правилни.

Примери за преходни глаголи (Transitive verbs), v/t.

= He opened the door. -  Той отвори  (какво?) вратата.
= I walked the boy out of the room. -  Аз изведох (кого?) момчето от стаята.
= She dropped her bag. - Тя захвърли (какво?) своята чанта.
= He burned all his matches. - Той запали (какво?) всичките си кибритени клечки.

Списък на английски преходни глаголи

В този списък са посочени най-често използваните английски преходни глаголи, заедно с примерно изречение и превод.

 • bring — He brought a puppy. — Той донесе кученце.
 • buy — Please, buy a cup of coffee for me. — Моля, купи ми чашка кафе.
 • cost — This car costs a lot of money. — Тази кола струва доста пари.
 • get — I want to get a ticket. — Искам да купя билет.
 • give — We give gifts at Christmas. — Ние раздаваме подаръци на Рождество.
 • leave — She leaves work at 6:30 in the evening. — Тя тръгва от работа в 6:30 вечерта.
 • lend — I lent him 10,000 dollars. — Дадох му назаем 10 хиляди долара.
 • make — Has he made a report yet? — Той подготви ли договора вече?
 • offer — She was offered a promotion. — Предложиха й повишение.
 • owe — He owes me 10,000 dollars. — Той ми дължи 10 000 долара.
 • pass — I will die if I don’t pass this test. — Ще умра, ако не издържа този изпит.
 • pay — We should pay the bills. — Трябва да плащаме сметки.
 • play — He often plays the guitar. — Той често свири на китара.
 • promise — I promised him to come to the party. — Аз му обещах да дойде на партито.
 • read — She never reads glossy magazines. — Тя никога не чете лъскави списания.
 • refuse — They refused to stay at our house. — Те отказаха да останат в нашата къща.
 • send — We send text messages to each other. — Ние си изпращаме текстови съобщения.
 • show — Show me your garden, please. — Покажи ми градината си, моля.
 • sing — Jane sings songs at karaoke. — Джейн пее песни в караоке.
 • teach — She teaches French. — Тя преподава френски.
 • tell — He told an interesting story. — Той разказа интересна история.
 • write — Jack writes e-mails every day. — Джак пише имейли всеки ден.


Преходни и непреходни глаголи - едновременно.

Някои глаголи могат да бъдат преходни и непреходни едновременно. Може дори да се каже, че повечето глаголи в английски език са преходни и непреходни, в зависимост от значението на глагола.

 • - They sing songs every Friday. - Те пеят песни всеки петък. 

(Тук: sing – преходен глагол)

 • - She sings to her children every night. - Всяка вечер тя пее на децата си. 

(Тук: sing – непреходен глагол)

 • - I study English. - Аз уча английски. 

(Тук: study – преходен глагол)

 • - He studies hard. - Той учи усилено 

(Тук: study – непреходен глагол)

 

В изреченията, след преходните глаголи (Transitive verbs), като правило, следват съществителни (или местоимения), обозначаващи предмети, върху които се прехвърля действието. Тези съществителни (или местоимения) влизат в ролята на пряко допълнение към преходния глагол и отговарят на въпроса кого? (Whom?) или какво? (What?).

----------------

6 коментара:

tanita_tanch каза...

Преходните глаголи обозначават действие, което по своя смисъл се пренася върху някакъв предмет, който може да бъде изразен чрез пряко допълнение.
The girl is writing a letter. - Момичето пише (какво?) писмо.
He invited me to the concert. - Той (кого?) ме покани на концерт.

Джери-23 каза...

Преходни глаголи са тези, които изразяват действие, което непосредствено преминава на някакъв предмет, явление или лице. Това са глаголи, които имат при себе си пряко допълнение:
- to see - виждам,
- to give - давам,
- to show - показвам,
- to make - върша,
- to find - намирам и др:
Almost all metals conduct electricity. - Почти всички метали провеждат електричество.

Tano-65 каза...

Преходни глаголи (Transitive verbs) са тези, които изразяват действие, което е пряко насочено на определен предмет, явление или лице. Те имат при себе си пряко допълнение.
He understood the question. – Той разбра (какво?) въпроса.
I saw her 2 years ago. – Аз я видях преди две години.

Олег каза...

Според това дали изискват допълнение, глаголите могат да се подразделят на:
- Transitive verbs,
- Intransitive verbs,
- Ditransitive verbs.

mamita каза...

Преходните глагол могат да се класифицират по няколко различни начина и първият от тях е, че някои глаголи изискват допълнение, за да се завърши тяхното значение. (Аз мия ... - какво? Остава незавършена мисъл. Но "Аз мия чиния." - има допълнение и мисълта е завършена.). Ето сега подобен пример на английски език:
‘She read…’ Read what? ‘She read a story.’

Marin_Danch0v каза...

Transitive verbs - преходните глаголи са такива, които изискват допълнение
- The explosion sank the ship. - (Transitive)
- I saw an elephant.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: