Translate

---------------------------------------------------------------------------------

07 октомври 2014

Запетая | dLambow

Запетая в простото английско изречение (Commas in a simple sentence)

 

Използване на запетая.

Поставянето на запетая (comma) в английското изречение (English sentence) е от правилата за пунктуация (Punctuation rules), които имат определени различия от тези в български език.

Поставянето на запетая (comma)

В простото английско изречение запетая се поставя в следните случаи:


1. При изброяване, 

за да се разделят еднородни части на изречението. Запетая може да се постави (за разлика от български език), но не непременно, и пред последната от три или повече еднородни части, даже и в случай че пред нея стои съюза «and»:
 • I spent that evening watching TV, drinking beer, and talking about the meaning of life.
 • Аз прекарах тази вечер гледайки телевизия, пиейки бира и разсъждавайки за смисъла на живота.
 • My $1 million estate is to be split among my husband, daughter, son, and nephew.   Моето състояние от 1 милион долара ще се раздели между моите съпруг, дъщеря, син и племенник.
 • She bought eggs, butter, cheese(,) and coffee. — Та купи яйца, масло, сирене и кафе.
Ако последната част от изброяването е по-дълга от предходната, то обикновено запетая се поставя винаги:

2. За отделяне на уводни думи, 

словосъчетания, въвеждащи изречения и в случаите, когато е необходимо да се избегне двусмислие в разбирането:
 • His brother, I have forgotten to mention, was a doctor. — Неговия брат, забравих да спомена, е бил лекар.
 • Naturally, that is not the whole story. — Естествено, че това не е цялата история.
 • To put it mildly, she has been impolite. — Меко казано, тя беше неучтива.
 • His mother, I have forgotten to mention, was a teacher. — Неговата майка, забравих да отбележа, е била учителка.
 • In all probability, the steamer will arrive at the end of the week. — По всяка вероятност, параходът ще пристигне в края на седмицата.
 • Fortunately, the fire was discovered before it did much damage. — За щастие, огъня беше открит, преди да причини големи щети.


3. За отделяне на пояснителни думи, 

намиращи се след определяемото съществително:
 • Smirnenski,  the great Bulgarian poet, was born in 1898. — Смирненски, голям български поет, се е родел през 1898 година.

4.  За отделянето на самостоятелен причастен израз:

 • The manager being absent, the question was postponed. — Тъй като управителя отсъстваше, въпросът беше отложен.

5. След въвеждащи думи пред пряка реч:

 • He said, "I’ll come soon." — Той каза: «Скоро ще се върна.»

6. За отделяне на обръщение:

 • Ivan, where is my pen? — Иван, къде ми е химикалката?
 • Porter, take this trunk, please. — Портиер, вземете този куфар, моля.
След обръщения, в началото на писма, се поставя запетая, а не възклицателен знак.
 • Dear Friend, We have just received your letter… — Драги приятелю, Ние току-що получихме твоето писмо.
В Америка, в служебните писма, след обръщението обикновено се поставя двоеточие:
 • Dear Sir: In answer to your letter... — Уважаеми господине, В отговор на Вашето писмо…
В края на писмото, пред подписа, след заключителната фраза, също се поставя запетая:
 • Yours faithfully, Ivan Ivanov — Искрено твой, Иван Иванов

7. При датите, за отделяне на годината:

 • The contract was concluded on the 10th September, 1886. — Договорът бил сключен на 10 септември 1886 година.

8. За разделяне части на адреса 

(име, улица, град, район, държава):

Ivan Ivanov,
20 High Street,
London, E. C.,
England.

Това са основните правила за използване на препинателния знак запетая в просто английско изречение (Comma in a simple sentence). Ако срещнете други правила, може да ги споделите с останалите читатели по-долу в коментарите към темата.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: