Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 февруари 2016

Служебни думи | dLambow

Служебни думи в английски език (Form Words или Structural Words или Function Words)

 

Служебна дума (Form Words).

Служебна дума в английски език са тази дума, която не назовава явления от действителността, а посочва отношения, съществуващи между тези явления. Често ги сливат със служебни части на речта (Functional Parts Of Speech), но покриването с тях не е пълно. Също както и афиксите (префикси и суфикси), служебната дума обозначава граматични значения и обслужва значещите части на речта. Не рядко служебните думи се наричат "частици на речта".

Служебни думи в английски език
Служебни думи

Служебни думи (Structural Words).

Като цяло, служебните думи са затворена категория думи, т.е. не се очаква възникването на нови служебни думи в английски език. Това е психологически важно, защото тях просто трябва да ги научим и запомним завинаги. Такива са около 200 думи, но те съставляват около 25% от всеки текст. Което значи, че трябва час по-скоро да ги изучим. Освен горе казаното, няма единно определение за тази категория.

От тази гледна точка, има разминаване между различните специалисти, точно кои думи са служебни, но най-общо казано, това са предлози, съюзи, частици, спомагателни глаголи. Всички те са лишени от самостоятелно значение, но имат граматично значение. Те предават не самостоятелни понятия, а отношения между останалите думи, изразяващи понятия. Често в тази категория се добавят и числителни, местоимения, членове, някои редки и остарели форми.

Предлози

Предлозите са служебни думи пред (препозитивни) съществителни, глаголи или прилагателни, които изменят значението на основната дума. С тяхна помощ се изразяват и редица падежни форми.
 • - the book of the student (англ.) – книгата на студента.

Послелози.

Послелозите са служебни думи, използвани след (постопозитивни) съществителни и глаголи, изразяващи типични отношения между предметите - пространствени, времеви, целеви и др.

Членове (членуване).

Определителния и неопределителния член са служебни думи, определящи (определители) съществителните имена. В английски език те са препозитивни.
 • - the act - действие

Частици.

Използват се доста частици с различни цели, които подробно са разгледани в темата за частиците.

Спомагателни глаголи.

Основната роля на спомагателните глаголи е да участват в спрежението на значещите глаголи, като така изразяват лице, число, време, залог.


Характеристики на служебните думи (Function Words).

Основната роля на служебните думи в английски език е свързват думите във фрази и изрази или да изразяват техните граматични (синтактични) характеристики. Така те не са в състояние да встъпват в самостоятелни отношения в рамките на изречението. Според своите характеристики, те могат да се подразделят на няколко групи.

Ограничителни служебни думи.

Такива са:
 • - only,
 • - just,
 • - but,
 • - alone,
 • - solely,
 • - merely,
 • - barely, etc.:
Примери:
 • He barely acknowledge his presence there. Той едва можеше да допусне неговото присъствие там.
 • He has only just talked to her. - Той буквално току-що говори с нея.

Усилващи значението.

Такива са:
 • - simply,
 • - still,
 • - just,
 • - yet,
 • - all,
 • - only,
 • - quite,
 • - even, etc.:
Пример:
 • They did not even know that he lived in Sofia. - Те даже не знаеха, че той живее в София.

Съединителни съюзи.

Такива са:
 • - too,
 • - also:
Пример:
 • Ivan knew English. Maria, too, spoke English. - Иван знае английски език. Мария също говори английски.

Отрицателни думи.

Такива са:
 • - not,
 • - never:
Пример:
 • No, she wasn't afraid. - Не, тя не беше изплашена.

Многозначни служебни думи.

Някои служебни думи имат няколко значения. Такива са:
 • - just,
 • - only:
Примери:
 • That's just what I wanted to tell you. - Това е точно, което исках да ти кажа.
 • That's a terrible thing to ask for, just awful. - Това е ужасно нещо да се пита за него, направо е чудовищно.
Голяма част от служебните думи имат аналози в други части на речта, т.е. - явяват се омоними. Например, наречието (simply), съюза (but), местоимението (all), прилагателното (only). Но има и служебни думи, които нямат аналози в другите части на речта, като else, solely, merely. Това е основната информация по темата за служебните думи (Form Words или Structural Words или Function Words) и начините за тяхното използване в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: