Translate

---------------------------------------------------------------------------------

04 февруари 2016

Служебни думи | dLambow

 

Служебни думи в английски език (Form Words или Structural Words или Function Words)

 

Служебни думи
в английски език
1.about[ əˈbaʊt ]относно
2.above[ əˈbʌv ]по-горе
3.across[ əˈkrɒs ]през
4.after[ˈɑ:ftə ]след
5.against[ əˈɡeɪnst ]срещу
6.along[ əˈlɒŋ ]заедно
7.also[ˈɔ:lsəʊ ]също
8.among[ əˈmʌŋ ]между
9.and[ ænd ]и
10.around[ əˈraʊnd ]наоколо
11.as[ æz ]като
12.at[ ət ]при
13.at last[ at last ]най-накрая
14.at once[ at once ]веднага
15.at least[ æt liːst ]поне
16.because[ bɪˈkɒz ]защото
17.before[ bɪˈfɔ: ]преди
18.behind[ bɪˈhaɪnd ]отзад
19.below[ bɪˈləʊ ]отдолу
20.beside[ bɪˈsaɪd ]отстрани до
21.besides[ bɪˈsaɪdz ]освен това
22.between[ bɪˈtwi:n ]измежду
23.both … and[ bəʊθ … ænd ]двете … и
24.but[ bʌt ]но
25.but forbʌt fɔː ]но за
26.by[ baɪ ]от
27.down[ daʊn ]надолу
28.either … or[ˈaɪðə ]или … или
29.for[ fɔ: ]за
30.from[ frɒm ]от
31.however[ haʊˈevə ]въпреки това
32.in[ ɪn ]в
33.in case[ ɪn keɪs ]в случай
34.in order to[ ɪn ˈɔːdə tuː ]за да
35.into[ˈɪntʊ ]в, вътре
36.neither … nor[ˈnaɪðə … nɔ: ]нито нито
37.of[ ɒv ]на
38.of course[ ɒv kɔːs ]разбира се
39.on[ ɒn ]на
40.once[ wʌns ]веднъж
41.one[ wʌn ]един
42.or[ ɔ: ]или
43.over[ˈəʊvə ]над
44.to be over[ tuː biː ˈəʊvə ]да бъдеш над
45.provided[ prəˈvaɪdɪd ]предоставени
46.round[ raʊnd ]кръгъл
47.since[ sɪns ]от
48.so[ səʊ ]така
49.so as[ səʊ æz ]така като
50.so that[ so that ]така че
51.still[ stɪl ]все още
52.than[ ðæn ]отколкото
53.that[ ðæt ]че
54.though[ ðəʊ ]все пак
55.although[ ɔːlˈðəʊ ]макар че
56.through[ θru: ]през
57.to be through[ tuː biː θruː ]да преминеш
59.thus[ ðʌs ]по този начин
60.till = until[ tɪl ]до
61.to[ tʊ ]да се
62.toward(s)[ təˈwɔ:d(z) ]към
63.under[ˈʌndə ]под
64.unless[ ʌnˈles ]освен ако
65.until[ ʌnˈtɪl ]до
66.up[ ʌp ]горе
67.upon = on[ əˈpɒn ]на
68.what[ wɒt ]какво
69.whether[ˈweðə ]дали
70.while[ waɪl ]докато
71.with[ wɪð ]с
72.within[ wɪðˈɪn ]в рамките на
73.without[ wɪðˈaʊt ]без
74.yet[ jət ]още
75.not yet[ nɒt jɛt ]все още не

 

Служебна дума (Form Words).

Служебна дума в английски език са тази дума, която не назовава явления от действителността, а посочва отношения, съществуващи между тези явления. Често ги сливат със служебни части на речта (Functional Parts Of Speech), но покриването с тях не е пълно. Също както и афиксите (префикси и суфикси), служебната дума обозначава граматични значения и обслужва значещите части на речта. Не рядко служебните думи се наричат "частици на речта".

Служебни думи в английски език
Служебни думи

Служебни думи (Structural Words).

Като цяло, служебните думи са затворена категория думи, т.е. не се очаква възникването на нови служебни думи в английски език. Това е психологически важно, защото тях просто трябва да ги научим и запомним завинаги. Такива са около 200 думи, но те съставляват около 25% от всеки текст. Което значи, че трябва час по-скоро да ги изучим. Освен горе казаното, няма единно определение за тази категория.

От тази гледна точка, има разминаване между различните специалисти, точно кои думи са служебни, но най-общо казано, това са предлози, съюзи, частици, спомагателни глаголи. Всички те са лишени от самостоятелно значение, но имат граматично значение. Те предават не самостоятелни понятия, а отношения между останалите думи, изразяващи понятия. Често в тази категория се добавят и числителни, местоимения, членове, някои редки и остарели форми.

Предлози

Предлозите са служебни думи пред (препозитивни) съществителни, глаголи или прилагателни, които изменят значението на основната дума. С тяхна помощ се изразяват и редица падежни форми.
 • - the book of the student (англ.) – книгата на студента.

Послелози.

Послелозите са служебни думи, използвани след (постопозитивни) съществителни и глаголи, изразяващи типични отношения между предметите - пространствени, времеви, целеви и др.

Членове (членуване).

Определителния и неопределителния член са служебни думи, определящи (определители) съществителните имена. В английски език те са препозитивни.
 • - the act - действие

Частици.

Използват се доста частици с различни цели, които подробно са разгледани в темата за частиците.

Спомагателни глаголи.

Основната роля на спомагателните глаголи е да участват в спрежението на значещите глаголи, като така изразяват лице, число, време, залог.


Характеристики на служебните думи (Function Words).

Основната роля на служебните думи в английски език е свързват думите във фрази и изрази или да изразяват техните граматични (синтактични) характеристики. Така те не са в състояние да встъпват в самостоятелни отношения в рамките на изречението. Според своите характеристики, те могат да се подразделят на няколко групи.

Ограничителни служебни думи.

Такива са:
 • - only,
 • - just,
 • - but,
 • - alone,
 • - solely,
 • - merely,
 • - barely, etc.:
Примери:
 • He barely acknowledge his presence there. Той едва можеше да допусне неговото присъствие там.
 • He has only just talked to her. - Той буквално току-що говори с нея.

Усилващи значението.

Такива са:
 • - simply,
 • - still,
 • - just,
 • - yet,
 • - all,
 • - only,
 • - quite,
 • - even, etc.:
Пример:
 • They did not even know that he lived in Sofia. - Те даже не знаеха, че той живее в София.

Съединителни съюзи.

Такива са:
 • - too,
 • - also:
Пример:
 • Ivan knew English. Maria, too, spoke English. - Иван знае английски език. Мария също говори английски.

Отрицателни думи.

Такива са:
 • - not,
 • - never:
Пример:
 • No, she wasn't afraid. - Не, тя не беше изплашена.

Многозначни служебни думи.

Някои служебни думи имат няколко значения. Такива са:
 • - just,
 • - only:
Примери:
 • That's just what I wanted to tell you. - Това е точно, което исках да ти кажа.
 • That's a terrible thing to ask for, just awful. - Това е ужасно нещо да се пита за него, направо е чудовищно.
Голяма част от служебните думи имат аналози в други части на речта, т.е. - явяват се омоними. Например, наречието (simply), съюза (but), местоимението (all), прилагателното (only). Но има и служебни думи, които нямат аналози в другите части на речта, като else, solely, merely. Това е основната информация по темата за служебните думи (Form Words или Structural Words или Function Words) и начините за тяхното използване в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: