Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Служебни думи (Form Words или Structural Words или Function Words).

Служебна дума (Form Words).

Служебна дума в английски език са тази дума, която не назовава явления от действителността, а посочва отношения, съществуващи между тези явления. Често ги сливат със служебни части на речта (Functional Parts Of Speech), но покриването с тях не е пълно. Също както и афиксите (префикси и суфикси), служебната дума обозначава граматични значения и обслужва значещите части на речта. Не рядко служебните думи се наричат "частици на речта".

Служебни думи (Structural Words).

Като цяло, служебните думи са затворена категория думи, т.е. не се очаква възникването на нови служебни думи в английски език. Това е психологически важно, защото тях просто трябва да ги научим и запомним завинаги. Такива са около 200 думи, но те съставляват около 25% от всеки текст. Което значи, че трябва час по-скоро да ги изучим. Освен горе казаното, няма единно определение за тази категория.

От тази гледна точка, има разминаване между различните специалисти, точно кои думи са служебни, но най-общо казано, това са предлози, съюзи, частици, спомагателни глаголи. Всички те са лишени от самостоятелно значение, но имат граматично значение. Те предават не самостоятелни понятия, а отношения между останалите думи, изразяващи понятия. Често в тази категория се добавят и числителни, местоимения, членове, някои редки и остарели форми.Предлози.

Предлозите са служебни думи пред (препозитивни) съществителни, глаголи или прилагателни, които изменят значението на основната дума. С тяхна помощ се изразяват и редица падежни форми.
 • - the book of the student (англ.) – книгата на студента.

Послелози.

Послелозите са служебни думи, използвани след (постопозитивни) съществителни и глаголи, изразяващи типични отношения между предметите - пространствени, времеви, целеви и др.

Членове (членуване).

Определителния и неопределителния член са служебни думи, определящи (определители) съществителните имена. В английски език те са препозитивни.
 • - the act - действие

Частици.

Използват се доста частици с различни цели, които подробно са разгледани в темата за частиците.

Спомагателни глаголи.

Основната роля на спомагателните глаголи е да участват в спрежението на значещите глаголи, като така изразяват лице, число, време, залог.

Налични издания по английски език - за българи:


Характеристики на служебните думи (Function Words).

Основната роля на служебните думи в английски език е свързват думите във фрази и изрази или да изразяват техните граматични (синтактични) характеристики. Така те не са в състояние да встъпват в самостоятелни отношения в рамките на изречението. Според своите характеристики, те могат да се подразделят на няколко групи.

Ограничителни служебни думи.

Такива са:
 • - only,
 • - just,
 • - but,
 • - alone,
 • - solely,
 • - merely,
 • - barely, etc.:
Примери:
 • He barely acknowledge his presence there. Той едва можеше да допусне неговото присъствие там.
 • He has only just talked to her. - Той буквално току-що говори с нея.

Усилващи значението.

Такива са:
 • - simply,
 • - still,
 • - just,
 • - yet,
 • - all,
 • - only,
 • - quite,
 • - even, etc.:
Пример:
 • They did not even know that he lived in Sofia. - Те даже не знаеха, че той живее в София.

http://minibiznes.123.st/

Съединителни съюзи.

Такива са:
 • - too,
 • - also:
Пример:
 • Ivan knew English. Maria, too, spoke English. - Иван знае английски език. Мария също говори английски.

Отрицателни думи.

Такива са:
 • - not,
 • - never:
Пример:
 • No, she wasn't afraid. - Не, тя не беше изплашена.

Многозначни служебни думи.

Някои служебни думи имат няколко значения. Такива са:
 • - just,
 • - only:
Примери:
 • That's just what I wanted to tell you. - Това е точно, което исках да ти кажа.
 • That's a terrible thing to ask for, just awful. - Това е ужасно нещо да се пита за него, направо е чудовищно.
Голяма част от служебните думи имат аналози в други части на речта, т.е. - явяват се омоними. Например, наречието (simply), съюза (but), местоимението (all), прилагателното (only). Но има и служебни думи, които нямат аналози в другите части на речта, като else, solely, merely. Това е основната информация по темата за служебните думи (Form Words или Structural Words или Function Words) и начините за тяхното използване в английски език.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: