Translate

---------------------------------------------------------------------------------

20 август 2014

Удвоени съгласни | dLambow

 

Удвоени (двойни) съгласни в английски език (Double consonants in English)


Какво е двойна съгласна (double consonant)?

Двойна съгласна е струпване на една и съща съгласна буква, срещаща се два пъти последователно в една и съща дума – или двойка идентични съседни съгласни, като например: ss, mm, nn. В тази тема са описани типични случаи на английски думи с двойна съгласна.

Примери на английски думи с двойни съгласни

 • – двойно nn – tunnel – тунел
 • – двойно ss – pass – пас
 • – двойно mm – summer – лято
 • – двойно nn – running – бягане
 • – двойно ll – collect – събирам 
 • – двойно ff – stuff – събирам 
 • – двойно zz – jazz – джаз 
 • – двойно dd – add – добавяне 
 • – двойно gg – egg – яйце 
 • – двойно rr – purr – мъркане 
 • – двойно tt – letter – писмо 
 • – двойно bb – dribble – дриблиране 
 • – двойно pp – stopping – спиране

Double consonants in English
Удвоените съгласни в английски език

Причини за струпване и удвояване на съгласни

Има две основни причини за удвояването на съгласни.

1. При словобразуване

Крайната съгласна на първата част на думата може да бъде същата като началната съгласна на следващата част. Това може да се случи при добавяне на
 • – представки (префикси), които завършват на съгласна:
    = dissatisfy – недоволен
    = illogical – нелогично
    = unnecessary – ненужно
 • – наставки (суфикси), които започват със съгласна:
    = openness – отвореност
    = really – наистина
    = soulless – бездушен
 • – комбиниране на сложна дума
    = newsstand – будка за вестници
    = roommate – съквартирант

2. Защита на гласна от удвоена съгласна

Обикновено удвоена съгласна показва, че предхождащата я гласна предава кратък звук:
 •     = matter – материя
 •     = tunnel – тунел
 •     = tipping – бакшиш
 •     = sell – продажба
Иначе, една гласна в ударена сричка, предава дълъг звук или дифтонг преди една съгласна, последвана от друга гласна:
 •     = meter – метър
 •     = tuner – тунер
 •     = typing – въвеждане
 •     = sale – продажба
Когато сричка, започваща с гласна, се добави към единична съгласна, която идва след кратката ударена гласна, представена от единичната буква, съгласната се удвоява, за да остане къса предишната гласна:
 •     = kitten – коте
 •     = manner – маниер
 •     = funny – забавенЧетене на думи с удвоени съгласни в английски език

По правило, удвоените съгласни в английски език се четат като една:

 • – yellow – [ ˈjɛləʊ ] – жълт
 • – class – [ klɑːs ] – клас
 • – letter – [ ˈlɛtə ] – писмо
 • – corral – [ kɒˈrɑːl ] – корал
 • – bubble – [ ˈbʌbl ] – балон
 • – tummy – [ ˈtʌmi ] – коремче
 • – sapper – [ ˈsæpə ] – сапьор
 • – rugged – [ ˈrʌgɪd ] – груб
Удвоена съгласна може да представлява един звук, като:
 • – stiff – [stif]
 • – lesson – ['lesən]
 • – normally – ['no:rməli],
Но в някои случаи, удвоена съгласна може да представя и два звука, като:
 • – misspell – [mis'spel]
 • – meanness – ['mi:nnis]
 • – roommate – ['ru:m,meit

Случаи на струпване на двойни съгласни в началото на думите

Обикновено, двойни съгласни не се срещат в началото на английските думи, но има някои редки случаи на начални двойни съгласни в думи от чужд произход и в лични имена, като:
 • – llama – лама
 • – llano – лано
 • – Lloyd – Лойд
 • – Llewellyn – Луелин

Съгласни, които не се удвояват

Съгласните "h, j, q, w, x" не се удвояват в нито една позиция в думата. Но необичайно удвояване на тези съгласни се среща в някои имена и съкращения, като
 • – Exxon
 • – www
 • – qq.v.)
а има случаи на изписване, когато "h" идва след диграфите "ch, sh, th":
 • – fishhook – рибна кука
 • – withhold – задържане

Думи с двойно "k" и двойно "v" са рядкост.

Те се срещат в няколко думи, както и в умалителни имена, като:
 • – yakka, yakky, trekker, Nikki, Vikki
 • – savvy, skivvy, flivver, revving, Bevvie, Evvie, Livvy.

Комбинации от съгласни не се удвояват

Комбинациите от съгласни букви никога не се удвояват, като:
 • – brother – брат
 • – fishing – риболов
Възможни са някои случаи на двойна съгласна пред друга съгласна, например в думи като:
 • – middle – среда
 • – settle – уреждане
 • – bubble – балон
По принцип, удвоени съгласни не се срещат след дълги гласни и дифтонги в английските думи, но има и изключения, като:
 • – all – [o:l] – всички
 • – call – [ko:l] – обаждане
 • – poll – [poul] – анкета
 • – gross – [grous] – бруто
Буквите "f" и "l" в края на едносрични думи са единични съгласни, ако са предхождани от две гласни или гласна + съгласна.
 • – leaf – лист
 • – beef – говеждо
 • – fool – глупак
 • – haul – теглене
 • – crawl – пълзене
 • – boil – кипене
 • – bowl – купа

Струпване на тройни съгласни

Струпването на три еднакви съгласни (тройна съгласна) подред в една и съща дума не се срещат в английския език, освен когато са разделени с тире в сложни думи, като:
 • – bell-like shape – форма като камбана
 • – stainless-steel instruments – инструменти от неръждаема стомана

Удвоени съгласни (double consonants) в думи със суфикс (наставка)

Удвоени съгласни често се срещат в думи, които имат добавен суфикс към тях.
Когато добавяме определени суфикси към думите като -ed, -ing, -er и -est, често използваме двойни съгласни, но това не винаги се случва. Тези окончания представляват минало време, прогресивно време, сравнителна и превъзходна степен.
 • – beginning (начало)
 • – carefully – внимателно
 • – gratefully – с благодарност
 • – equally – по равно,
 • – ideally – в идеалния случай

Думи със суфикс "ly" (в наречия) и двойно "ll":

 • – awfully – ужасно
 • – beautifully – красиво
 • – carefully – внимателно

Думи със суфикс "less" и двойно "ll":

 • – nailless – без нокти
 • – pupilless – без зеници
 • – railless – безрелсов

Думи със суфикс "ness" и двойно "nn":

 • – cleanness – чистота
 • – drunkenness – пиянство
 • – evenness – равномерност

Употреба на "like" като суфикс и двойно "ll":

 • – naillike – като нокти
 • – taillike – като опашка
 • – pencil-like – като молив

Струпване на удвоени съгласни в сложни думи

Ако крайната съгласна на първата дума и началната съгласна на втората дума са еднакви, така се запазват и двете съгласни:
 • – bookkeeping – счетоводство (с двойно "kk")
 • – bookkeeper – счетоводител
 • – roommate – съквартирант (с двойно "mm")

Ако първата дума завършва на двойна съгласна, в състава се запазват и двете букви:
 • – bellboy – пиколо
 • – bullfight – корида
 • – hallmark – отличителен знак

Сложните прилагателни обикновено се пишат с тире:

 • – custom-made – по поръчка на клиента (с двойно "m-m")
 • – even-numbered – четен номер (с двойно "n-n")
 • – half-finished –  полузавършен (с двойно "f-f")

Струпване на двойни съгласни в края на думите

Крайните съгласни "f, l, s, z" в края на едносрични думи винаги са удвоени  "ff, ll, ss, zz", ако предходната гласна е единична.
 • – с двойно ff – cliff, stiff, riff – скала, твърд, риф
 • – с двойно ll – bill, fill, ill – сметка, запълване, болен
 • – с двойно ss – kiss, miss, dress – целувка, мис, рокля
 • – с двойно zz – buzz, fuzz, jazz – бръмча, пух, джаз
Крайните съгласни "p, b, t, d, g, m, n, r" след една гласна винаги са единични в края на едносрични думи.

Двойни съгласни в корена на думата

Относно съгласните няма правило, когато става въпрос за корена на думата, ако тя е производна, но може да разберете дали става дума за единична или двойна съгласна по това как се произнася самата дума. Трябва да научите как се четат гласните в отворени и затворени срички, както и в ударени и неударени такива. Ако знаете това, ще сте в състояние да разбирате дали трябва да употребите единична или двойна съгласна.

Т.е. ще може да преценявате, че щом дадена дума се чете по този начин, значи в случая има еди каква си сричка и съответно трябва да се напише по еди какъв си начин. Но естествено, ако това може да се нарече правило и то си има изключения, което пак ни връща към комай единственото правило в английски език, че английски думи се учат и като произношение и като изписване едновременно.

Двойни съгласни в корена на двусрични думи обикновено се срещат между две гласни, където първата гласна е единична, стои в ударена сричка и предава кратък звук.
 • – pillow – възглавница
 • – message – съобщение
 • – lesson – урок
 • – matter – урок (с двойно "tt")
 • – butter – масло
 • – worry – притеснения (с двойно "rr")

Удвоени съгласни (double consonants) в думи със префикс (представка)

Ако префиксът завършва на същата съгласна като корена, и двете съгласни се запазват в думата, като образуват удвоена съгласна. Например:

Префикс "dis":

 • – dissatisfy – неудовлетворяване
 • – dissent – несъгласие
 • – dissertation – дисертация

Префикс "mis":

 • – misspeak – грешно казано
 • – misspell – правописна грешка
 • – misspend – неправилно похарчено

Префикс "un":

 • – unnamed – без име
 • – unnatural – неестествено
 • – unnecessary – ненужно

Префикс "under":

 • – underrate – подценявам
 • – underripe – недозрял
 • – underrun – подкопани

Префикс "over":

 • – overrate – подкопани
 • – overreach – свръхобхват
 • – overreact – прекаляват с реакцията

Правила за поява на удвоени съгласни

Има някои правила, както обикновено с доста изключения, за четенето на двойни съгласни в английски език. Ето ги:

Когато един глагол завършва на “l”, то

– в американския английски буквата не се удвоява

 • – travel – traveling, traveled
 • – cancel – canceling, canceled, и т.н.

– в британския английски същата буква се удвоява

 • – travel – travelling, travelled
 • – cancel – cancelling, cancelled

Последната съгласна в едносрични глаголи се удвоява, 

ако завършват на съгласна – гласна – съгласна:
 • – robbed, stopped, hopped
 • – robbing, stopping, hopping

Изключение от горното правило са глаголи, завършващи на x, y, z, w

 • – snow – snowing, snowed
 • – play – playing, played

Последната съгласна на двусрични глаголи се удвоява, 

когато ударението пада на последната сричка:
 • – referred – препоръчан
 • – permitted – разрешено
 • – admitted – признат
 • – referring – препращане
 • – beginning – начало
 • – permitting – разрешаване
Но ако удариенто пада на първата сричка, то в този случай правилото не важи:
 • – offer – offered

Ако глагол завършва на съгласна + “у”, 

без значение от срички и ударения, тогава “у” се променя в “i” и се добавя –“ed” за миналото време, или се добавя “ing” за герундий.
 • – ratify – ratified, ratifying
 • – amplify – amplified, amplifying

А когато глагол завършва на гласна + “у”, 

то тогава без значение от броя срички и ударенията, се добавя “ed” за минало време и “ing” за герундий, без да се променя какното и да е.
 • – play – played, playing
 • – stay – stayed, staying

Ако глагол завършва на две гласни + съгласна, 

прибавя се само “ed” или “ing” без да се удвояват или променят съгласни.
 • – dream – dreamed, dreaming
 • – leap – leaped, leaping
 • – sail – sailed, sailing

Ако глагол завършва с двока съгласни, 

тогава се добавя “ed” или “ing” без да се променя друго.
 • – rank – ranked, ranking
 • – laugh – laughed, laughing
 • – suggest – suggested, suggesting

Ако глагол завършва на “e” 

не се налага удвояване, a само се добавя “d” в минало време, а “е” изчезва в случаите, когато се добавя “ing”.
 • – scale – scaled, scaling
 • – smile – smiled, smiling

Двойни гласни или Удвоени гласни

 

Гласни с двойно "ee" 

образуват комбинация от гласни, която предава звука [i:]
 • – feel – усещам
 • – meet – срещам
 
 

Гласни с двойно "oo" 

образуват комбинация от гласни, която предава 
 

звука [u:]

 • – choose – избери
 • – cool – готино
 • – food – храна

звука  [u]

 • – book – книга
 • – foot – крак

звука [ʌ]

 • – blood – кръв
 • – flood – наводнение

Заключение

Да се надяваме, че всичко написано до тук относно правилата за четене на двойни (удвоени) съгласни в английски език, е достатъчно разбираемо. Добавихме и раздел за двойни гласни, макар, че са сравнително редки случаи. Но всичко това не отменя нуждата от упорита практика.

----------------

4 коментара:

 1. Има едно такова правило за двойните съгласни: ако една дума (обикновено - глагол или прилагателно) завършват на гласна - съгласна, то тази съгласна трябва да се удвои пред окончания, като -ing/-ed/-er/-est:
  stop - stopping, stopped,
  slip - slipping, slipped,
  big - bigger, biggest,
  thin - thinner, thinnest.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако дума завършва на "L", то това "L" се удвоява - ето примери:
   travel - travelling, travelled;
   cancel - cancelling,cancelled.
   Това важи за британския английски. Американците не усложняват нещата и не се занимават с излишни букви.

   Изтриване
 2. За едносложните думи, правилата за удвоените съгласни са разбираеми и приложими. Ако думата има повече срички или е сложно съставна, започват да се появяват многобройни изключения и допълнителни условия и алгоритъма се усложнява, понякога значително. Затова, заучаването е меродавно, а то се постига с много практика.

  ОтговорИзтриване
 3. Ако една съгласна е в края на думата и ударението на последната сричка, то съгласната се удвоява:
  - prefER - preferred,
  - regrET - regretting,
  - begIN - beginning.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: