Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 ноември 2014

Глаголи | dLambow

Английски глаголи (English Verbs)

 

Лексикално значение на глаголите в английски език

По своето лексикално значение глаголите в английски език могат да се определят като думи, които обозначават различни процеси (в широкия смисъл на думата). Те отговарят на въпроса «какво». Например:
 • to speak (говоря),
 • to live (живея),
 • to do (правя). 

English Verbs
Значение на глаголите в английски език

Глаголите притежават граматическите категории за време:

 1. -    сегашно,
 2. -    минало,
 3. -    бъдеще
а също имат и:
 • - лице,
 • - число,
 • - вид,
 • - залог,
 • - наклонение.

Функция на глаголите в изреченията

В изреченията глаголите изпълняват функцията на сказуемо (predicate). Неопределената форма на глаголите се нарича инфинитив (infinitive). В английски език инфинитива винаги се употребява със частицата "to", която не се превежда. Примери:
 • to know - зная,
 • to work - работя,
 • to do - върша.

Видове глаголи

Според своето значение и роли, които глаголите изпълняват в изречението, те се подразделят на:
 • - пълнозначни (смислови) глаголи и
 • - служебни глаголи.

Служебни глаголи

Служебните глаголи губят частично или пълно своето значение. Например, частична загуба на значение се наблюдава при модалните глаголи:
 • саn, could
 • mау, might
 • must,
 • ought (to),
 • to have (to)
 • to be (to),
 • shall,
 • should,
 • will,
 • would,
 • need,
 • dare,
което не им позволява да изпълняват самостоятелна роля в изреченията. Затова те винаги се използват в съчетание с други смислови глаголи. Пълна загуба на значение се наблюдава при глаголите, които участват в образуването на сложни форми за
 • време, 
 • вид, 
 • наклонение и 
 • залог. 

Спомагателни глаголи

Те се наричат спомагателни глаголи, като например:
 • will,
 • have,
 • do и други.

Системата от времена на английския глагол е доста сложна. 

 

Съществуват:

 • - прости времена (simple tense),
 • - неопределени времена (indefinite tense),
които предават обичайно протичащо действие. Има също група на продължителните времена
 • (progressive или continuous tenses), 
които представят действието в неговото развитие в указан момент от времето. И отделно има група на съвършените времена
 • (perfect tenses),
които предават действието в завършен вид.


В английски език се срещат два залога:

 • - активен или деятелен залог (the active voice) и
 • - пасивен или страдателен залог (the passive voice).
Деятелният залог означава, че лицето или предмета, които изпълняват ролята на  подлог, са производителите на действието, изразено от сказуемото. Например:
 • I made a mistake. - Аз направих грешка.
Страдателният залог означава, че лицето или предмета, които изпълняват ролята на подлог, се явяват обекти на действието, изразено чрез сказуемото. От гледна точна на своето значение, страдателния залог може да се използва само с преходни глаголи (в чийто значение е заложена необходимостта да се съчетават с допълнение). Например:
 • A mistake was made. - Беше направена грешка.

----------------

20 коментара:

 1. Глаголи са самостоятелни части на речта, които обозначават действие или състояние на лице или предмет. Признак на глагола в английски език, в неговата неопределена форма, е частицата "to".
  to sing - пея,
  to draw - рисувам,
  to exist - съществувам,
  to stand - стоя.

  My brother works at a factory. - Брат ми работи във фабрика.
  Не slept for six hours. - Той спа шест часа.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. По своята структура английските глаголи (The Verb in English) могат да се подразделят на:
   - прости - to play,
   - производни - to reread,
   - съставни - to take off,
   - сложни - to aircondition.

   Изтриване
  2. Прости глаголи - съставени са от един корен и нямат в състави си префикси или суфикси:
   to walk - вървя,
   to eat - храня се,
   to do - върша,
   to run - бягам,
   to take - вземам.

   Изтриване
  3. Има производни глаголи в английски език, които включват в състава си префикси или суфикси, освен корена на глагола:
   to unleash - развръзвам,
   to replay - преигравам,
   to discharge - разтоварвам,
   to shorten - съкращавам.

   Изтриване
  4. Някои от глаголите в английски език са съставни (сложни), като се образуват от две думи, образуващи едно понятие:
   to whitewash - беля,
   to broadcast - радио предаване.

   Изтриване
  5. Английските глаголи имат три основни форми:
   1. Инфинитив (the Infinitive),
   2. Минало неопределено време в действителен залог (the Past Indefinite Active),
   3. Минало причастие или причастие II (the Past Participle, Participle II).
   Тези три форми служат за образуване на всички останали глаголни форми, както прости, така и сложни - в съчетание със спомагателни глаголи.

   Изтриване
 2. Глагол в английско изречение може да разпознаете с помощта на задаване на правилни въпроси:
  Например,
  What does the person (thing) do? Какво върши лицето (предмета)?
  What is done to the person (thing)? Какво е извършено с лицето (предмета)?

  ОтговорИзтриване
 3. В английски език, най-често именно глагола е ключовата основа, около която се изгражда изречението. Това е причината глаголите да се подчиняват на сложни езикови правила на граматиката и да имат голям брой форми за различни случаи.

  ОтговорИзтриване
 4. Най-характерни суфикси за английски глаголи са:
  -en:
  to widen разширявам,
  to strengthen усилвам;

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Най-характерни суфикси за английски глаголи са:
   -fy:
   to simplify - опростявам, to signify - обозначавам;
   -ize:
   to mobilize - мобилизирам, to organize - организирам;
   -ate:
   to demonstrate - демонстрирам, to separate - разделям.

   Изтриване
 5. Най-често използваните префикси за глаголи са:
  re-:
  -to resell - препродавам,
  -to reconstruct - преустройвам;
  dis-:
  -to disarm - разоръжавам (се),
  -to disappear - изчезвам;
  un-:
  -to unload - разтоварвам,
  -to untie - развързвам.

  ОтговорИзтриване
 6. Най-разпространения вид съставни глаголи са тези, при които има съчетание между глагол и предлог или наречие:
  - to come in - влизам,
  - to go on - продължавам,
  - to calm down - успокоявам се.

  ОтговорИзтриване
 7. Към личните форми на глагола се отнасят тези в трето лице, единствено и множествено число, от всички времена на действителен и страдателен залог, в изявително и условно наклонение. Те служат в английското изречение за сказуемо и винаги се използват при наличието на подлог (като правило - местоимение или съществително), с който се съгласуват по лице и число.
  She lives in Sofia. - Той живее в София.
  Не is working in the library. - Той работи в библиотеката.
  They were invited to the concert. - Ние бяхме поканени на концерт.
  My sister was here in the morning. - Сестра ми беше тук сутринта.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има две основни форми на английския глагол:
   - лични (Finite Forms) и
   - нелични (Non-Finite Forms или Verbals).

   Изтриване
 8. Към личните форми на глагола се отнася и формата за повелително наклонение, доколкото тя служи за сказуемо, при което се подразбира подлога "you":
  Close the window, please. - Затворете прозореца, моля.

  ОтговорИзтриване
 9. Към неличните форми на глагола спадат:
  - Инфинитив (the Infinitive),
  - Герундий (the Gerund) и
  - Причастие (the Participle).
  Всички те указват действие (за разлика от личните форми) без посочване на лице, число и наклонение. Те не могат да изпълняват ролята на сказуемо в изречението, но изпълняват различни други функции.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Използване на инфинитив на глагола във функция на обстоятелство за цел.
   - I have come here to speak to you. - Аз дойдох тук да поговоря с теб.

   Изтриване
  2. Герундий във функция на определение:
   We discussed different methods of teaching foreign languages. - Ние обсъждахме различни методи за преподаване на чужди езици.

   Изтриване
  3. Причастие (като нелична форма на глаголите) във функция на определение:
   The book lying on the table belongs to Dr. Ivanova. - Книгата, лежаща на масата, принадлежи на др. Иванова.

   Изтриване
 10. Verbs have the grammatical categories for tense:
  - present,
  - past,
  - the past

  does English have NO FUTURE? (pun intended)

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: