Translate

---------------------------------------------------------------------------------

18 януари 2016

Непълноценни модални глаголи | dLambow

Непълноценни модални глаголи (Semimodals - Incomplete modal verbs)

 

Кои модални глаголи са непълноценни?

В английски език разнообразието от модални глаголи (Modal Verbs) е значително, особено ако към това се добавят техните еквиваленти или заместители (Equivalents of modal verbs) , а също и редица непълноценни или полумодални (Semimodals) или незавършени модални глаголи (Incomplete modal verbs). В тази тема ще разгледаме последните.

Semimodals / Incomplete modal verbs
Кои модални глаголи са непълноценни?

И действително, в английски език има случаи, когато в качеството на модални се използват глаголи, които сами по себе си не са такива. Тези глаголи могат да бъдат смислови, спомагателни или модални, участвайки в различни граматични конструкции. Такива са:
 • - Should,
 • - Ought to,
 • - Need,
 • - Dare,
 • - Shall,
 • - Will.
Понякога, към това число се добавят още:
 • - Used to
 • - Had better
 • - Would rather
 • - Have to (hafta)
 • - have got to и др.
Използване на непълноценните модални глаголи


Should (минало време на shall).

Може да изразява
- Задължение
 • You should finish this work today. - Ти трябва (длъжен си) да изпълниш тази работа днес.
- Съвет
 • You should consult a doctor. - Добре е да се посъветваш с лекар.
- Вероятност
 • You needn't hurry, the train shouldn't leave for another half an hour. - Не е нужно да бързаш, тъй като влака няма да тръгва в следващия половин час.
     

Ought to (би било добре, би трябвало)

Може да изразява
- Морално задължение
 • You ought to respect your parents. - Трябва да уважаваш своите родители.
- Упрек
 • He ought to have helped her. - Той би следвало да й помогне.
- Съвет
 • You ought to see a doctor. - Добре е да се видите с доктор (за преглед).
- Вероятност
 • They ought to be tired by now. - Би трябвало да са се уморили вече.
- Съжаление
 • You ought to see this play. - Трябваше да видиш тази пиеса.
     

Dare (осмелявам се).

- Като модален глагол
 • How dare he speak to you like that? - Как смее той да разговаря така с тебе?
 • He dare not ask you. - Той не се осмелява да те попита.
- Като обикновен глагол
 • He doesn't dare to come here. - Той не смее да идва тук.
 • I dared him to fight. - Аз го предизвиках на бой.
- Обърнете внимание на тази употреба:
 • I dare say - Смея да заявя ...
 • I dare say he will come. - Смея да заявя, че той ще дойде.

Need (нуждая се).

- Като модален глагол
 • Need she go there? - Необходимо ли е тя да ходи там?
 • I needn't do it. - Ненужно е да го правя.
- Като обикновен глагол
 • Do I need to go there every day? - Нужно ли е да ходя там всеки ден?
     

Shall.

Това не е чисто модален глагол. Той съхранява своите черти на спомагателен глагол за бъдеще време. Използва се с неперфектен инфинитив.
Може да изразява
- Обещание или сериозно намерение
 • It shall be done in time. - Това ще бъде направено навреме.
 • She shall get her money back. - Тя ще върне своите пари.
- Заплаха или предупреждение
 • You shall pay for it. - Ти ще си платиш за това.
- Предложение.
 • Shall we begin? - Ще започваме ли?

Will (would в минало време).

Това не е чисто модален глагол. Той съхранява своите черти на спомагателен глагол за бъдеще време.
Може да изразява
- Готовност, намерение
 • I will be there to help. - Аз ще бъда там, за да помогна.
- Вежлива молба или предложение
 • Will you give me this book? - Ще ми подадеш ли тази книга.
 • Will you have an apple? - Искаш ли да хапнеш ябълка?
 • Would изразява по-висока степен на вежливост от will.
- Заповед
 • You will go home immediately. - Ти ще тръгнеш за в къщи веднага!
- Настойчивост, съпротивление
 • I will do it myself. - Аз сам ще направя това (will е под ударение).
 • The car won't (wouldn't) work. - Колата не работи.
- Неизбежност
 • The truth will come out. - Истината ще излезе наяве.
- Характерно поведение или качество
 • Oil will float on water. - Маслото ще плува във вода (ако го сложиш там).
- Увереност
 • That will be you train. - Това ще е твоя влак (би трябвало).
 • You will be Ivan. - Ти трябва да си Иван.
- Обърнете внимание на израза:
 • You would, would you? - Аха, ти така правиш (значи)?
     

To be to.

Може да изразява
- Задължение в следствие на договореност
 • I am to leave at 5. - Аз трябва да тръгвам в 5 часа (договорил съм се).
- Предназначение
 • A spoon is to eat with. - Лъжицата е за да се храниш с нея.
- Заповед
 • You are to come at 5. - Трябва да дойдеш в 5 часа!
- Строга забрана
 • You are not to smoke. - Не смей да пушиш!
- Съдено му е..
 • She is not to be an actress. - Не й е съдено да бъде актриса.
- Възможност
 • They are not to be trusted. - На тях не бива да им се вярва.
- Обърнете внимание на следните изрази:
 • What am I to do? - Какво (мога) да правя!?
 • What is to become of me? - Какво ще стане с мен?
 • Where am I to go? - Къде да се дявам?
     

To have to.

Това е пълноценен глагол, който образува всички форми и има всички категории. В модално значение се използва за построяване на въпрос и за отрицание с помощта на глагола "to do". Използва се само с неперфектен инфинитив.
Може да изразява
- Задължение или необходимост, произтичащи от обстоятелствата
 • She has got to cook a lot. - Налага й се да готви много.
В минало и бъдеще време е еквивалент на глагола must. В разговорната реч може да заменя израза "have got to", който сам образува въпрос и отрицание.
 • Have you got to copy this text? - Налага ли ти се да копираш този текст?
- Увереност, логично умозаключение
 • Have to - американски вариант
 • have got to - британски вариант.
 • You've got to be joking (Br.) = You have to be joking. - Ти трябва да се шегуваш.
Това е основната информация по темата за непълноценни модални глаголи (Semimodals / Incomplete modal verbs) и особеностите при тяхното използване в английски език, заедно с доста примери.

----------------

1 коментар:

 1. Често глаголите
  - shall
  - will
  - need
  - dare
  могат да се използват и като модални глаголи.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: