Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 септември 2021

Апостроф | dLambow

 

Как да използваме апостроф в английски език (Use of apostrophe in english language)


Какво е апостроф?

Апострофът е препинателен знак, представляващ единична горна запетая (’), поставяна над реда, щрих (') или други писмени знаци с подобно начертание. Изпълнява много и различни функции, някои от които: в българския, френския, италианския, английския и други езици обозначава пропуснати:
 • - звуци,
 • - букви,
 • - цифри и др.

 

Апостроф - значение

Апострофът, като знак, е различен от кавичките или от знака "прим", използван в математиката, макар че може да прилича на тях. Тази малка запетайка, понякога се превръща в голям проблем за изучаващите английски език - те често бъркат от коя страна на думата да се постави, как се използва и какво означава.

Произход на апострофа

Апострофът - (') или (’) - идва от лат. и фр. apostrophe и от гр. - apóstrophos - ἀπόστροφος - "обърнат назад". Той е ортографичен пунктуационен знак (Punctuation mark) във вид на надредова запетайка (’), а понякога се явява и като знак по произнасянето (Diacritic mark).

Апостроф е използван за първи път от Пиетро Бембо (Pietro Bembo) в неговото издание на De Aetna (1496).  Той е въведен в употреба на английски език през 16 век при имитация на френската практика. Например:
 • - "Жана д'Арк"
Apostrophe in english language
Апостроф в английски език

Някои приложения на апострофи

Апострофи се използват в буквеното писмо на различни езици, в т.ч. и на английски език, с различно значение. Например, в английския се употребява комбинацията 's за обозначаване на притежание. Често може да се използва при предаването в писмен вид на пропуски от разговорната реч, не само гласни, но и на съгласни или дори съгласни + гласни в поредици:

 • - "Give 'em a try" вместо "Give them a try" - Дай им шанс.
 • - "he’ll quit Britain" вместо "he will quit Britain" - Той ще напусне Британия.
 • - "She would’ve said" или "she’d have said" вместо "she would have said" - Тя трябваше да каже“.

Интересен е специалния случай на използване на апострофа в думи, завършващи на -ing, където той показва, че последният звук трябва да се чете като [n], а не като [ŋ]. Също е интересен случаят на обозначаване на пропуснати букви:

 • - I spent most o’ the day replacin’ the broken bit… вместо "of" и "replacing".

В английския език апострофът е и ортографски израз за притежателния падеж, който трябва да се разграничава от подобни форми за множествено число:

 • - cats - котки (множествено число),
 • - cat’s - принадлежащ на котката, котешки, собственост на котка (притежание).

Отделно в английската фонетика апостроф се използва за обозначаване на мястото на ударението в транскрипцията на думите.


Използване на апостроф в английски език - подробно

 

1) Съкращенията (contractions)

Апостроф се използва при пропускането (omission) или липсата на една или повече букви в думата, особено при местоимения и модални глаголи.

а) в съкращения от две или няколко думи:

 • - g’by (good by),  
 • - i’s (it is),
 • - isn't,
 • - didn't
 • - so’s (so as),
 • - can't (can not),
 • - don’t (do not),
 • - I’m (I am),
 • - wouldn’t (would not),
 • - doesn't (does not).
 • - You're right.
 • - He's a great teacher.


б) в съкращения от една дума:

 • - ’em (them),
 • - s’pose (suppose),
 • - t’day (today),
 • - ’cause (because),
 • - doin’ (doing) и т.п.
 • - I'm
 • - he's
 • - '87


в) в съкращения с I, you, he, she, it, we, and they

 • - ’m = am (I’m)
 • - ’re = are (you’re, we’re, they’re)
 • - ’s = is and has (he’s, she’s, it’s)
 • - ’ve = have (’ve, you’ve, we’ve, they’ve)
 • - ’ll = will (I’ll, you’ll, he’ll, she’ll, it’ll, we’ll, they’ll)
 • - ’d = had and would (I’d, you’d, he’d, she’d, it’d, we’d, they’d)
г) в съкращения със спомагателни глаголи и "not" (n’t)

 • - aren’t - are not (we aren’t, you aren’t)
 • - can’t - cannot
 • - couldn’t - could not
 • - didn’t - did not (I didn’t, they didn’t)
 • - hasn’t - has not
 • - haven’t - have not
 • - isn’t - is not (she isn’t, it isn’t)
 • - mustn’t - must not
 • - shan’t - shall not
 • - shouldn’t - should not
 • - wasn’t - was not
 • - weren’t - were not
 • - won’t - will not
 • - wouldn’t - would not


д) може да се среща и в други съкращения:

 • - вместо първите две цифри на годината - the winter of ’95 (1995) — зимата на ’95 година, но не и the ’90’s (правилното е - the '90s или the mid-'90s).


е) Не се използват повече от едно съкращения:

 • - He’s not free.
 • He’sn’t free.


2) За обозначаване на притежание при съществителни (possessive case of nouns).


В единствено число (In the singular)

Апострофът се използва за обозначаване на притежание, като се постави пред буквата S (–’s - изписва се веднага след притежателя), когато нещо принадлежи на някого или нещо и притежателят е посочен в единствено число.

 • - the accountant‘s books - книгите на счетоводителя
 • - the company‘s marketing strategy — маркетинговата стратегия на фирмата
 • - the pupil‘s books — книгите на ученика,
 • - the uncle’s house – домът на чичо.

В този случай няма значение колко вещи притежава собственика (като например - много книги, но една стратегия). Важно е само притежателя на предметите да е посочен в единствено число - счетоводителят, фирмата.

 • - the student’s dictionary — студентския речник,
 • - the students’ dictionaries — студентските речници.
 • - the woman's bag
 • - the cat's whiskers
 • - the child's hat
 • - the boy's ball
 • - the actress's role
 • - mother's hat
 • - students' books
 • - Ivan’s room,
 • - dog’s toy.

Примери в изречение:

 • - This is Jack’s house. - Това е дома на Джак.
 • - One man’s trash is another man’s treasure. - За един човек е боклук, за друг - съкровище.

Ако притежателното съществително име е образувано с помощта на конструкцията "of the" и означава сграда, предмет или мебел, тук няма апостроф.
Примери:

 • - room of the office – office room,
 • - leg of the chair – chair leg.


В множествено число (In the plural)


В множествено число, когато думата завършва на –s, след нея се добавя само апостроф (’).

 • - two boys' balls - топките на двете момчета;
 • - two women's bags - чантите на двете жени;
 • - two actresses' roles - ролите на двете актриси;
 • - two children's hats - шапките на двете деца;
 • - pupils’ uniform,
 • - doctors’ salary
 • - children’s rhyme,
 • - women’s clothes.
 • - the employers‘ association — асоциацията на работодателите,
 • - the parents’ room – стаята на родителите.


Разграничаване на няколко притежания в множествено число:

 • - My sister’s friend’s money – парите на приятеля на моята сестра;
 • - My sister’s friends’ money – парите на приятелите на моята сестра;
 • - My sisters’ friend’s money – парите на приятеля на моите сестри;
 • - My sisters’ friends’ money – парите на приятелите на моите сестри.


Често се използва апостроф за обозначаване на множествено число на букви, числа или абревиатури:

 • - In the 1980's
 • - VIP's
 • - I can't distinguish his L's.

Апостроф се поставя след "S", когато притежателите на нещо стават много.

 • - the employers‘ association — асоциация на работодателите.

В английски език има такива съществителни, чийто множествено число се образува по нетипичен начин. При тях се поставя апостроф на същото място, както и при единствено число, тъй като подобни думи не завършват на "s". Например:

 • - women‘s magazine (списание за жени),
 • - children‘s toys (играчки за деца).


Едно от приложенията на апострофа е да се използва при изразяване на притежателен падеж на съществителни и на неопределени местоимения:

 • This is Maria's bag. - Това е чантата на Мария.
 • To make up one's mind is not easy sometimes. - Понякога не е лесно човек да се реши на нещо (да се продуби за нещо, да отвори ума си за нещо).


Понякога, чрез окончание на съчетание от апостроф и "s" (-‘s) може да се указва определено място:

 • - dentist’s (стоматологичен кабинет),
 • - grocer’s (бакалия),
 • - grandma’s (старчески дом - за възрастни жени).


При образуване на притежателен падеж от собствени имена, завършващи на буквата "-s", може да се използват два варианта:

 • - King Charles's crown
 • - King Charles' crown
 • - James’s wife
 • - James’ wife

и двата варианта са граматично правилни, но като че ли първият вариант е по-верен, тъй като "James" е в единствено число. Докато втория вариант е по-прост и лесен и се използва по-често.

Особени случаи на използване на апостроф


При множествено число

Използването на апостроф за обозначаване на множествено число е много ограничено и често не се одобрява като правилно. Например, не се използва апостроф при множествено число на име:

 • - The Ivanovs have two cats and a dog.

А също и в други обичайни случаи на множествено число на съществително:

 • dogs – кучета,
 • cats – котки,
 • pets — домашни животни,
 • tomatoes – домати,
 • bananas – банани.


При гръцки думи и исторически имена

Някои думи от гръцки произход или исторически имена, могат да се пишат само с апостроф:

 • - Dickens’ books,
 • - Xerxes’ army.


Към словосъчетание

Този знак понякога може да се отнася към цяло словосъчетание, като например в:

 • - Henry and Lena’s son is really cute.

Тук се отнася за целия израз "Henry and Lena’s".

При времеви периоди

Добре е винаги да се използва този препинателен знак, когато се говори за времеви периоди, като:

 • - "one month‘s holiday" - ваканция от един месец,
 • - "four hours‘ delay" — четири часа закъснение.

Това може по-лесно да се запомни, като си мислите, че "ваканцията" принадлежи на месеца, а за "закъснението", че принадлежи на 4-те часа.

Прилага се и в следните случаи:

 • - "the text must go to the printer‘s" - текста трябва да отива за принтера (печатане)
 • - "rates are lower than other companies‘" — тарифите са по-ниски от другите фирми


С притежателни местоимения

Апостроф в английски език (English Apostrophe) не се използва с притежателни местоимения - his, hers, its, theirs, ours, yours, whose, тъй като те вече обозначават притежание:

 • - This notebook is hers, not yours.


При образуване на множествено число на отделни букви и цифри:

 • - Mind your p’s and q’s.
 • - His 2’s look a bit like 7’s.
 • - She got straight A’s in her exams.
 • - p's,
 • - q's,
 • - A's,
 • - S's.
 • - ’68 [от 1968].
 • - ’60s
 • - early ’90s.


Други случаи на употреба на апостроф (Other cases of apostrophe use)


За използване в компютърни системи, Unicode има кодове за три различни форми на апостроф.

Типографски апостроф (Typographic form)

Юникод съдържа два символа с еднакво начертание за типографски апостроф:

 • - (’) като знак за пунктуация: английска единична дясна кавичка ("right single quotation mark", "single comma quotation mark"), има код U+2019 (’ или ’) - разделя думата на две части.
 • - (ʼ) "modifier letter apostrophe" (апостроф модифициране на букви ), има код U+02BC - използва се като небуквен орфографичен знак (част от думата и не я разделя на две части).


Машинописен апостроф (Typeset apostrophe)

 • - (') вертикален "машинописен апостроф" — "apostrophe" (апостроф) или «apostrophe-quote» (кавичка-апостроф) с код '
 • (`) "машинописен обратен апостроф", с код &#96.


Знаци за апостроф с близка форма

 • - (′) штрих - използва се в научно-техническите обозначения (производни, углови секунди и др.), с код U+2032 ′ prime (′ или ′) и U+02B9 ʹ modifier letter prime;
 • (‘) единична лява английска кавичка, с код U+2018 (‘ или ‘);
 • U+0374 ʹ greek numeral sign — знак в гръцката система за изчисления;
 • - някои надредови диакритични знаци: знаци за ударение, остро ю́ (U+00B4 ´ acute accent, U+0301 ́ combining acute accent) и тежко ю̀ (U+0300).


Апостроф на клавиатурата

Апостроф на клавиатурата
Апостроф на клавиатурата


Заключение

Апостроф е препинателен знак - единична горна запетая (‘) или къса права черта ('). Изпълнява различни функции в английски език, като обозначава пропуснати звуци, букви или цифри (contractions). В комбинацията 's се използва за обозначаване на притежание (Possession).

Допълнителни ресурси по темата:

=Апостроф
https://ru.wikipedia.org/wiki/апостроф
=Apostrophe
https://en.wikipedia.org/wiki/Apostrophe
=Contractions
https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/contractions
=The apostrophe ( ’ ) - Easy Learning Grammar
https://grammar.collinsdictionary.com/easy-learning/the-apostrophe
=Апостроф в английском языке – запятая, меняющая суть предложения
https://englishfull.ru/grammatika/apostrof-v-anglijskom.html
=Как использовать (и как не использовать) апостроф в английском языке
https://englishexplained.ru/how-to-use-apostrophe/

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: